Skip to main content

Full text of "Directorium chori : ad usum omnium ecclesiarum, tam cathedralium, quam collegiatarum, nuper restitutum, & nunc secundo in lucem editum"

See other formats
) 2x : 
/ s. v y 

*< D '' Ub BOSTON PUBLIC LIBRARY 
Allen A. Brown h ; V 

^^^p i t DIRECTORJVM C H O R I 

Ad vfum omnium "Ecclefiarum , tam Cathc- 

dralium,quamGollegiatarum,nuper 

refiitutum , & nunc iecuncto 

in lucem editum « 

Qpem Ioannis Guidetti Bononienfis Bajtlic^ 

Principis Apoftolorum de Vrbe, 

Clerici Benefimti . 

PERMISSV SVPERIORVM. 

» ' ■■ ■ I . I , -„ ..-,. ,., ■ ... ■■ ■ '■ ■ • » 

& O M y£, Apud Franciicum Coattinum. i 389* H O. MO 

ILLVSTRISS. ATQ^REVER. 

D, D, EVANGELIST& PALLQTTO j j 
S. R. E, CARDINALI AMPLiSS. 

U c Sacyo Sanft* Vaticana Bafdtc* Mchipresbytera 
dignijjimo ♦ 

loannesGuidettus eiufdem Vaticanse Ba* 

filicce Clericus Beneficiatus • 

S, P, P. 

1 ^jA BITVB^ fortaffe quifquam Car 
dinalis ampliffime ; DireRorium cbori 9 
quod fuperioribus annis fub llluflris>atm 
quc J^euerendiffimi Capituli Trincipi* 
^ipoftolorum nomine edidcram^me nune 
mutato conftlio lltuftriffm* D. V. Totiffimum dedicarei 
etenim quifquam magis mirariquoque potcrit , quod ego 9 
yt pote y qui boc opus inHar Sacrofanfta Vaticana Bafi* 
Uca vjus diuini recitandi Officij confcripferam; illud mo- 
doad publicamceterarumEcclefiarum 9 tum Cathedra- 
Uum y tum Collegiatarum vtilitatem accommodaucrim 9 
qaippe cim omnem meam bac de refcientiam , quam ru~ 
dem.ctque exiguam cffe ingenuefateor, buic ipfi Eccltft£ 
acceptum rcffcramjed illudfarfitan tot beneficicru vincit 
lafoluet: quodeafunnna> acfmgularia iiudia.quje me il~ 
li dtbere non ignoro ( licet beneficiorum mogniivAini ncn 
refpondeant) redidifie videor> nam y & buiuscpcris can- 
tum^ adeiusmenfuram^ cvdinemque^ quoindksiSiiu? 
Ecdefict minisiri yti confwienmt , emijham , &inco 

U 2 pfaknos, 
ffdmosy quorum plurima verba icommtmaiiarum Ec- 
cleftanmmeibodo longe difcedunt ; fecundum Vaticani 
pfahertj ritum collocaueram : QimpropHr mirum cug m 
que videri non dcbet> quod ego perfoluto officiolibru hunc 
omnium commoditati expofuerim , quod in meliorem > at- 
quefaciliorem fortnam rcdegaim, quod horaini illum de- 
dicarim y cui fatrd bjt ccremonig ita cur£fiint>vt fuum ea 
in re siudium omnibus rcbus anteponali Sed cum ego mul 
tis Ecclefiarum miniftris hunc librum vtilemfore vidif 
fem* cumque eos non minimum ex ipfo caperefruflumpof 
leiintellexifiemi illum in lucemedere fummoperc conduce 
reputaui, vt quemadmodum ijs,quiin Vaticana baftlica> 
nuper in Canonicomm , vel Bmeficiatorum > vel Clerico- 
rum feeneficiatorum ntmerum afcribuntur > plurimum 
emolumentiy atque vtilitatis eft^ita nouis reliquarum Ec 
cleftarum ministris prodeffemaxime poffit : quihac com** 
moditate adiuti f magnopere letabuntur>cum velhebdoma 
darij , vel cantoris officiofungentnr 5 habebunt enim ante 
oculos rationem menfuramque t ad quam optime vocem di* 
rigere , atque infleftere queant > quod quidem nullus vn- 
quam.cni tale, ac tantum onus fubeudnm efl ignorare de- 
bet,nam (i vcrba, quefublimi tono, atque certa quadam vo 
cismoderatione ei cantandafuntjmmoderate.ac difcrepa 
ter enunciet, is nec veterem Ecclcfi* vfum , nec decorem 
feruat, nequepopulum Chriftianumad facra officiaau- 
dienda, facrafqne- prgces celebrandas hifce prtpofieris > 
peruerlifque ritibus inuitat. Veruwidcetfides noilra hu- 
iufmodi caremoniarum prdfidijs r&n indigeat y & btm&M 
JapientU ornamenta rninime requirat, ea tamen nb reicit^ 
nonfpernit % no repellitjua etenim vi munita, atque hono- 
rum otnnium cmnulo fiipata cft Juoquejplcndore elucetz 
at fi qmfilios fucfs docere eifque imponere contendit 3 ea 
vt hicundius> fuaUiufque impmat y &facilius ineonm 

animis animis imprimat illa caremonijs tmquamfalibus afper- 

git.Et certe quo maior, atque vberior ex diuino officiofm 

ftus elicitur^eo diligentius E cclcftarum miniHtiJUa^u^ 

ad chorumpertinere intelligunt, omni cura, ac diligentU 

compUBi dtbent % neque vero aliud eft> quod adpia opera 

exercenda y fanfiaque templafrequentanda magis nostra* 

bat, quamaccommodatus quidam cgremoniarum rfus: ni 

quis ignorat>animum curis opprejfum y ab his non excitari 

Jolum,fed tamquam pcr gradus ad mifierij diuini contem 

tplatione euhei, dicam etiam amplius, quod fifortaffe con* 

tingeret ; vt cum homines chrifiianiorantygenua aonfle* 

fteretypeftora no tundcrent, &.alia huius generis non ob- 

Jeruaretyprofecio Dei Optimi Max. cultum.pietatemque 

quodammodo fpzrni, atquecoiemni. Sed vt h$c omnishoc 

tempore difputatio cmitiat ur 9 & ad id qucd huius loci efl y 

noftra dcfcendat oratio; librum huvc quem aniea Vtttica- 

n<£ noflrx Bafilic§ Caphido dedicaui,& in cuius gratiaw , 

& commodum is przcipiiz daboraius eft^nuncfecnndo in 

lucem edidi eique , quam plurima necejjariaaddidi, qua 

confufe,acpermiHe in alijs lihis nperirifolenty qu& om-> 

nia.vtin lucem cornfta,itquc cmendata prodirent, certo 

fcio.me mdli labGri,nuliifque vigilijspcpercijfe. Scdquo» 

niam his^quifcribnnt^contingitaliquadoirt rndcfuorum 

cpcrum fruftus debtrent coiligere : mdefepiffimeigno* 

miniam y tt tnrpuudinis nctam Uahant.von quidern vitia 

libriyfedmuliipiicieorimhominitm opinione^qaifibi cn 

tribuant de quacumque refe ferre pofie jenientim^vt p!n 

rimum libros damnant.fiatui mihi hunc librum itlusirif* 

fimo.atque Eruditiffimo viro ccnfecrare.qni me, &dire- 

ftorium Chori ab huiufmodi hominibus dffendere.actueri 

poffit: quapropter licet I\eucrendiffimum VaticanA Baftli- 

c*. Capitulum, rnihi antea patronum affnmplerim* tamen 

conducere arbitratus fum % tnagispeculiarcm dcfenforem, 

J[ j acpropn* *c propugnatorem eligere , qui buius Capituli Dkx , #• 
princeps extitifiet^vt illi offichyquod ^euerendiffimis Ca 
nonicis pcrfoluendum erat , Illuflriffimw eorum ^frcbi- 
frcfbyter cumulate fatisfacertt , idenim principi viro 
tonuenire exiiiimaui : quare Jlluflrifjimam D. V* oro at- 
que obfecroM meum hoc opus y quod multo labore compo~ 
ftujtftoanimo dignetur a<:cipere>quod f\fecerit%& me ad 
maiora excitabit ( fi tamen voluntati vhes refpondebunt) 
& maxima me illi non dico officia^Jed merita debere cogi* 
tabo Datum B$m<&. X. Kal. lunij M# D* IXXXFlllL 

lltuftriJtimA D. V* 

Bumillimm Seruuf* 

loannes Guidettui* ILLVSTRISSIMVM 

CARD. PALLOTTVM 

LlBER ALLOQVITVR 

C K S ALV l i> r R A NT IS 
EPIGRAMMA. 

VT folet in pugnamrcbufio pcBorerniles 
' Tendere % fub cekbri Trirtcipe faftus eques t 
Hincquonim facili fepuluere credidit bottis 

Viftorem , tantofiferat artna Duce : 
Sic me null* prement magno Jnb nomine tela , 

Sic etiamfacili puhitreVitior ero: 
Et minimum quodcrcdis opus fatgrande videbis f 

' Dum tud Dux prima ncmina frontegeram, 
T^il igiturtimeam quandote Vrincipe lucem 
Ccrno,& me munitfcrrea quando manus. d& #^So. >2^ jv^S^. 

*^: r *ZfcS* TV/~s.^ V//^ Extat priuilegium San&iffimi D.N.fel.re. 
Gregorii Papae XIII. ne quis per Decenium 
librum hunc audeat imprimere, aut impref- 
fum vendere fub pena excommunicationis 
maioris latae fententiaz s ac Ducatorum mil- 
le auri de camera t vtapparet in priuilegio 
fubdie i3.Nouembris M. D. LXXXI. 
DE VSV, ET MODO VTENDl 

D I R E C T O R I O. 

SVS prxrentisoperispcrtinctnondd quof- 
cumque choro miniftrantesvt pnta nd Mu(t 
cos,aurcapellanos,aut fi qiii ali j ad canendu 
in choro ab extra vocantur. Sed hoc opus in- 
feruit proprie commoditari Canonicorum» 
&aliorumbenefficJapoffidenuum in Eccle 
fiis cathedralibus,& colleg*ati*,rarione quo 
rurri benefficioritm teneatur interefle diuinis officii?, & certa 
quaedam chori mnniaobire* qua* fine cantu praiirari non pof» 
funt. Ha?c autem chori munia praecipua duo fimr.Kcbdomada 
rii,&cantorum. Hebdomadarius eilfacerdos deputatiis per 
hebdomadam,vt prarfit diuino officio. Canrores vocanntr qui 
ex officio funt deputati praecipua quadam ratione ad cantan* 
dum ea hebdoroada quae eis contingit . Vnde qnories inferius 
nomcrt cantorumlegeris,non Muficos ftipend.«.v;os intfelliges* 
fed eos qui de clero Ecclefie ad cantoriam faciendam pro tera 
pore eliguntur. 

Qjii jgitur Hebdomadaf ii', aut cantorfs officium exercens 
Vti voluent praefenti Dire&orio , ad canendum in choro diui- 
num officium,iuxta modum,qui cathedrahbus, & collegiatis 
Ecclefiisvfui efle poteftj ante cculoshabeatordinem Breuia- 
rii Romani,in quo cum vidcritofficium diei occurretis, requi 
rat eius titulum in Dirc&orio, & reperiet cantum officio coa 
uenientem. 

'Q^uaeadHebdomadariurr^&quajad cantoresintonare,& 
cancrepertiner, iuxta ordinetotiusofficiidefcripta hgefunt* 

A D MATVTINVM. 

XJ Ebdomadarius di£to Pater nofter,Aue Maria,& CreJofd 
" creto, intonat clara voce, Domine iabia mea , & Dews iii 
adiutonum. 

C antorescanuntpnma vicetotum Inintatorium,& eo rd 
petito a Choro Muficorurn, & Capellanorum, profequuntur 
Pfalmum Vcnitc, alteraanvibus femper Muficis Iriuitntoriu. 

A bfoluto Pfaimo Venitc , fiefcDominic?, authtofficiurri 
folemnc,cantoresacccdunt ante Ilebdorjaadarium, & e: 

ttncuant Intonantinitium Hymni,*quod Hcbdomadariusreperit,aIto* 
quin , fiofficium non cft folcmne , neque oominica chorUs 
Muficorum iutonat. 

Di&o Hymno,cantorin Dominica, &diefolcni,datHeb- 
domaidario primam Antiphonam Matutrni, Hebdomadarius 
repetit.Si officium nori eft folemnc, nequc Dominica Hcbdo* 
madarius per fe intonat. 

P oft intonatam Antiphonam,& fieft feftum duplex abfo- 
lutam achoroMufkorUm,&capellanorumcantores bini,ftart 
tes in medio chori>fublimi voceintonantprimu verfum Pfal 
mi. In vigilis autem, quatuor temporibus* ferijs Aducntus, 8t 
Quadragefimae , vnus tantum cantor intonat . 

QjiOd fi cantor fcire volueric in quo tono Pfilmus intona 
ridebeat, aduertat in Diredorio poft principium cuiuslibes 
Antiphona;, &ibi videbit finaleeius toniin quo Pfalmus ca- 
nendus eftiCum fuonumero fubfcripto 1.1.3* & c S' 4 * nurneri 
fignificant fi eft r.quod debet intonari in primo tono fi ^,in fe 
cundo fi 3 in tcrtio, &fic de reliquis,qui toniextenfi, cum orit 
nibus fuis finalibus iuuenientur in fine Directorij tam feriales ; 
quam feftiui. 

Finito primoPfalmo cum fua Antiphona, vnus cantorunt 
reliquas Antiphonas praecinit Canonicis adfiftentibus , ferua- 
to ordirte digrtitatis , & praecedcnti.* ; quam finguli Canonici 
ruxta tonum traditum repetunt , & hoctam in feftis, quam in 
ferijsj & fi non fucrint Canoriici Aritiphona datur alijs Mini- 
ftris prgfentibus,habitarationeeiufdem prxcedentia? Poft iri 
tonationem euiuslibet Antiphona?>cantores fimiliter vt fupra 
intonant reliquos Pfalmos, necnlios Pfalmosinconant, nifi 
quos immediate praecedic Antiphona » 

AbfoiutoNoc~turnoin Dominica , &diebusfoleirinibiis , 
abmis vcl pluribuscantoribu* dicuntur Verficuliln fenjsau 
tem, & diebuS nori folernrtibus drcuntur a duobus MuGcis d£ 
putatis,pra?terquam in Vigidjs, Quatuortemporibus>& in Ct 
rrjs Aduentus & Quadragefime;,quibustemporibus dicuntur 
ab vno tancum ex Muficis* 

P oft Verficulos Hcbdomadarius alta voce dicit Patcrno? 
fter, deindefecreto vfquead Ne nosinducas, Pofthoc Abfo- 
lutionem . 

I mmediate aliquis ex Miniftris choro adfiftentibus prj mo 
nitus a cantore accedit adlocum vbi diciturLe&io* & dicto 
lubedomne benedicere, poitquam, Hebdomadarius bene~ 

dixit* dixit,profequiturLe<Sionemi & i derrt feruariir itj 6mnibii 
No&urnis . In feftis folemnibus & in Dominicis priuilcgiatts 
Hebdomadarius diat nonam lectioncm. 
I n feftis folemnibus,& Dominicis,cantor pra?intonat Hehde- 
madarioTe Dcunilaudamus,Hebdomadarius replicacfi non 
eftdiesfolemnis, nec Domihica, cantoresaccedentes adme- 
dium chori,perfeintonant. 

AD LAVDES. 

T T Ebdomadarius dicit clara vOce * Dcus in adiutorium de* 
■" inde (te\\ Dominicaaut d*cs folemnis, cantor porrigit 
ei primam Anriphonam , alioquin Hebdemadarius per fe ln- 
tonat . 

lntonata, & Cifkofficium duplex i abfoluta Antiphonai 
MuficiSiCantores quandoque binr^quandoque finguli»intonat 
Ffalmum iuxta regulam tradttanl in Matutino. 

D icto primo Pfalmo cum fua Antiphona*cantor profcqui- 
tur dare reiiquas Antiphonas Cartouicis > vel alijs Miniltris 
adfiftentibus * leruato ordine vt fupra . Et hoc tam die- 
busfeftiuis, quam ferialibus, Poftquamlibet Antiphonam* 
cantor, aut cantoresperguntintonare Pfalmos * vtfupradiL- 
ftumeft» 

Abfolutis PfainiisHcbdomadariusdicitcapituluiTl >deiri* 
de fi cft Dommica vcl dies folemnis , cancor proecinitei initiu 
Hymni,qiiod ipfe repetu. Si vcro non eit Domimxaj nec dies 
folcmnis intonat chorus Muficorum. 

C antato Hymno * dicuntur Verficuli ? & eft Dominica ^ut 
dies folemnis, aduobus vel pturibtis cantoribus.Caercns tem 
.ponbus, feruatur eaaemregala, qux fupenus data eit dc 
Veritculis Matutini. 

Poft Verficulos AntiphonaadBenedi&us,fi cft Dominicat 
yel dies folemnis datur iiebdomadario a c^ntorc,alhcr rleb- 
domadarius per fe intonat. Deinde cantores vel cantor, vt fu- 
praintonant Benediftus. 

DicloBencdidusi & replicara Antiphona , Hebdomada- 
rius dicitaita voce Dominus vcbiicum, & Oremus, dcmde 
Orationem. Si poft A ritiphoriam Benedi&us diccndx fuerint 
preces,dicit Hebdomadamr. : & chorus Muficorum,& capclU 
norumrefpondcti quodethraobferuaturpcr Horas. Sifient 

coniDie- commf morationes verficuli in Dominica , & diebus folemni- 
bus dicuntur a duobus cantoribus, nec vnquam a pluribus 
etiamfiratione maiorisfolemnitatis verfieulospoftHymnum 
dixiifent fimul quattuor,vel plures cantores qiu reperirentur 
parati.Cseteristemporibus Verficultdicuntur a binis Muficis 
yel ab vno, fecundum regulam fuperius traditam. 

DeindeHebdomadanusdicitaliasOrationes, poftea Do- 
minusvobifcum.Tandem dicitur Benedicamus Domino,fieft 
Dominica,& dies folemnis,a duobws vel pluribus cantoribus, 
alioquin feruatur idem ordo,qui in verficulis. A A D H O R A Se 

D Primam^TertiamjSextam^&NonamiCantoresnihil ha, 
bent quod agantr Sed Hebdomadarius dicto Pater nofter, 
vt fupra,intonat clara voce, Deus in adiutorium, & Antipho- 
nam cuiuslibet Horae. Pfalmos autem intonat, & profequitur 
chorus Muficorum,&capellanorum,quoufque veniat capitu- 
lum^qnod dicit Hebdomadarius,Refponforia breuia cum Ver 
ficulis, per Horas dicunturfempera duobus deputatis deca- 
pella Muficorum, praterquam fupradi&is diebus Vigiharum, 
feriis Aduentus,Quadragefima?> & Quatuor ternporum,quia 
tuncvnustanrum deputatur. 

P oft haec Hebdomadarius dicit Dominus vobifcum , Ore- 
mus,& Orationem.Deinde Dominus vobifcum,& idem Heb- 
domadari us ditit Benedicamus , mxta tonum proprium , qux 
habeturinfine Dire&orii. 

A d Vefperas , Hebdomadanus & cantores dirigi debent fi- 
cut in Laudibus, prseterquam quod Canticum Magnificat in- 
tonant duo ex Muficis. 

Qjxx pertinent ad completorium» fuolococlare explica- 
ta habentur. 

T oni & cantus omnium fupradiclorum,quse Hebdomada- 
rio,aut cantoribus dicenda funt clare,& iuxta ordinem Breuia 
riihabenturin D?rec"tono, qui pracipuus eft fru&us huius 
operis • 

P rseterea autem qua» ad Hebdomadarium &cantoresin 
officiicelebratioaeanerepertinet,funt aliacum cantu dicen- 
da,celebrantibus MifTas tam Sacerdoti,quam Diacono.&Sub 
diacono,quorum magis neceffanapbfita funt in finelibriinter 
communia Direitora. 

Ad A d haecCanonicis cseterifqueetiam alterius ordinis Mini» 
flrisadfiftentibus cantanda qu^dam inter facraofficia occur» 
runt,- vt Lecliones, Pjophetie, &fi qua alia, quorum toni fi- 
militerin rmeDireftoru repenentur. Denique multaaliage 
neralia, quejadordinem Breuiariifatis commode reducmon 
poterant,omn:a in finem Dire&oiii coniecta funt,yt index fin 
gula demonftrat. 

Vtautemomnium fupradi&orum cantus rite obferuetur, 
cognofcenda cft difTerentia , quam habcnt notg Muficae quae 
diuerfimode defignatse per totum pireftorium O O ^->y 
reperiuntr.r. Note-autemfunt hninfmodi |f lllf 
H zc P.ota ■ vocatur Brcuis,cm fubiecta fyllaba r.a jtrofertur, 
vtmcanenao tempus vnum mfumatur. 
. H 9C + dicitur Semibreuis,& fyllaba qug fub Ulam cadit,ce 
leiius ea percurrenda, ita vt dimidium vnius temporis impen 
datur. O 

H ^caitera ■ qug eft Breuis fubfemicirculo, paulo tardius 
proferenda eit , adeo vt in cantu tempus vnum , & dimidium, 
infuma® tur. 

H gc B qug fimiliter eft Brenis,& intra femicirculu het pun 
fium, magis cft protrahenda, ita vt fiat mora duoru tcmporu. 

D enique quandoreperientur Breuis, & femibreuis -^ 
fimul coniunctx fixb eodem femicirculo , hoc modo | ^ 
tunc fyllaba fubiacens leni quodam fpiritus impulfu prcnim- 
ciabitur,perindeacfi duplicifcnberetur vocali,vt Doominus, 
pro Dominus , fed cum decore & gratia, quod hic doceri non 
poreft . 

I Uud poftrcmo aducrtendu cft,qu 6d licet cantus, tam diei 
feftiui,& folemnis,quam ferialis lifdem notis defignatus in Di 
rectono reperiretur,tamen quo dies erit folemnicr,eo maiori 
cum grauitate.& digmtate in canendo vox fuftentanda & mo- 
derandaeft. Et hocferuandum eft,tamab Hebdomadano & 
cantcribus.qu^m a celebrantibus & aliis adfiftentibus,;in om^ 
nibus quj eis canenda occurrunt . 

H4cfunr 9 CandideLeftcr, qudtcbreuiterprtmo- 

neriopcrxpretium duximus.Tu quidquid 

boc cjt noftri Uboris aqui bonique 

confkk) & Vale • 

JNDEX IN D E X E O R V H 

O M N I V M Q V AE 

babcnturin Dire&orio* 

J~\ Fficium de Dominica Officium [Dedicationis Ec<» 

\Jr foL i clefti. 45 $ 

Officium de Feria. ao Officwmparuum M*Marif* 

Vefpere* S% fol, ^6 

Commemoutioneu 6 4 Officium DefunBoru. 47 i 

CompletQrium* 66 Toni Domine lahia mea>& 

Officium jiduentm . ji Deminadiutoriu. 481 

Qffimm Tfytiuitatif Dq- Twi Tfalmorum , Venite 

mini* 100 exultemus t 48* 

Officium EpiphanU pcmi Toni Tfalmorum fcjii du* 

ni. IZJ plicisi& Ferialisi 531 

Officiu Septuagefini£ 9 1 3 9 Toni Verfwilorum, 538 

Officiu Quadragefim^ 149 Ton W Le&ionis * $ 40 

Officium Tafchatit. 1 1 j ro«K* Te Deum. $ 4Z 

Officium *Afcenfwii$ Do* TonwsCapitulh 543 

ntfizft a-3 5 ToniOratiomm. 545 

Officium TentecoHes, 146 T<w FleBamm Genua, &_ 

Officium S. Trinitatis. 256 /ewate, 548 

Vfficinm Corporis Chritti* Toni Bencdicamm pro Of* 

jcU 16^ ficio. 550 

Qfficium proprium de San-> Toni Hymnornm ad #o- 

Bis fecundum ordintm ras. 551 

duodecim Menftum an- Cantm Litaniminu SS^ 

ni. i%6 Tonm Mtollite port&$< 

CorrwHneSMftorum^PS foU 56* 

Toni Toni Cloria in cxeelfts 

fol. 5*4 

Tonws Tropheti*. 56 $ 
Tonm Epifiolf . 566 
Tonns Euangelij. j 67 
Tonm Confiteor, 568 
TonwsCredo. J70 

Toni Ite mifia eSi. 570 
Toni Benedicamtte. 572 
Tonus Vidi ^Aquam , & 
afperges^ 57$ 

Tonus KyrieeleifontcmpQ- re Quadragefm$>& le- 

iunij. 578 

Tonus Martirologij,in Vi- 

gilia J^atiuitatis Do- 

mini. 580 

Ordo in fepeliendis mor* 

tuis. 55) j 

Toni GlorU, J{e$onforio- 

rum 9 Matutini k > per to- 

tumannum. 60$ 

Tonrn Benediftionis Pon* 

tificalis. 606 Finis TabuU. ERRATA QVAE CONTI. 

NENTVR IN DIRECTORJO. . 

V 

Tolio fecundo in vltimo vcrfic. venite proveniet. ip.in 4. ver- 
fic. cantus, poft primamnotam deeftnotare. 34.^1 vltimo 
verfic deeftnumerus $07 afsignanspfalmum venitc. 38. in 3, 
ver.ca*tus poft 3.notam deerfnotafa.45r.in vltimo ver.deeft, 
fub. 56 in 2.vencantus prima nota debet effe fa. ^p.in i.vcr. 
cantusdebetponinu.-a.pro,?, /oj.in/.ver.cantus, 2motade* 
beteffe fa in.6 .ibidem in vlt.vercantus,del}et /,nota.effe fol, 
$x$.in* vtr.cantus,?.notaabiiciatur./^2 inV ver cantus,poft 
/^notsm deeft notafcl. 147. in a.ver.cantns, poftz. notam 
ponarurfol^&poft^ tojlatur. /ff.in vlt. ver.cantus, 2* notae 
debet coniungi nota vu 1 ? 9< in j.ver.cantusi deeft p. nota fa. 
/£o.m 4,ver.cantus^,not3ereponatHrnota,vt,coiunfta,i8(f. 
poft 3.ver.catus,fetrorfum pro retrorfum.i87.p©ft^.ver. can 
tus poteru,pro potero.jjj4.poft 4,ver.cantus,manom pro ma 
num./2*.in4 ver.cantus,vltima nota ponatur,fa.ibidem. pott 
7.ver.catus,Gimolpro GimeLj?o/.in ^.ver.catus, poft jr.no- 
tam deeftnota fa. 202 m vlt.ver.cantus, poft /3. notam deeft 
nota,la.2044n vlt.ver.cantus pott /^.notam loco fa,ponatur t 
la 204. in 4.ver,cantus,vlt.notadebeteffe, la. ibidem pona- 
tur^.notafa. 21$. in^.ver.cantus, clauisponaturin 3.1inea. 
z$4.'m2 ver.cantus, clauis cefolfaut ponatutinj. linea, 2^s% 
in 4.vei\cantus,c lauis cefolfaut ponatur in 3. lihea-ibidem 1, 
nota debct effe vt. 2 <C. in -3.v*?r.cantus,loco is notas ponatur 
re. ibidem in vlt. ver. ponatur clauis in 2.1inea. zspAn 3.ver, 
cantus,/2.notadebeteirefol.j6^.iuvlt.vercantus,/>oft^.no- 
tam deeft nota, mi.<s6*.in 2. ver.caritusjoco^.notsfipona-* 
tur,la* 272.1114 ,ver.cantus,i4*notaponatur, fa. 281. in /.veu 
cantus,ctauis debet effem 3.1mea. 303.^ vlt.ver.catus^.notg 
coniungatur nota^vt.j^.in /,ver.cant»s,^,notg coniungatur* 
vt.^4^in^.ver.cantus,^.notare,ponatur, fa.^j^in 3.ver.can- 
tus,dugpnmas nota?ponatur, fa,fa.2 2 i.in 5T.ver.catus,i4.nota 
fol,ponatur>fa.?.*?. intf.ver,cantus,poft io.notamdeeftnota* 
ft»5j?3*in *.ver. rubric^ ponaturjfolent; RQm$ confanguinei. DOMINICA AD 

MATVTIN VM. 

Hcbtionudariut :ngrerTusChorura>& rc-fident xa fuo loc* 

Us manibus dicit, Patcr nofter. j^e cretp prblTcquftur 

totum, ItemAueMaria,& Credo, quibasabfolutis di* 

claraVoce Dominelabiamea, 'Deus in adiotori- 

tim meumin:end«. 

Et fic fit in ornnibus Matutinis tam fcftiuis^uam Ferialibus. 

Clara VoceJ 
r\ ^o — ffk omi nc la bi a niea l-SV .9 ■*-m- *-*-b-*-b-— pe n c% -Tc^etts — i» adiuu* rium meum in tende. 

^I».;itatoriara fequensdicicurab'Ocfaua Epjphani*, vfquead 
Dominicam Septuage Imr, & ^HS^ayiPfcfet. ftofue ad ' 

Aducntum , £fc""~ B» ~"\»~-" ' i 1 — M W — 0- do re mus do 


mmum ag™ aHB==s-a 
§ <jui fe citnos Pfal- V« ni tc. foi4*: B jf Dominica* 

Cantus Pfa!m : ^ cn ^ e » euitis pnncipitim ponttur poft fi- 
nem euiWlibsf Inuitatorij.habctur^5tenfKs iivfine Di^ 
rcdoii^^biadurcrteudum cjuod pr&dt&us Piajmus in 
cocantu fubfecmi debec* cuius principium reperietur 
in fine cuiuflfbec Inuitatorij. 

.AWohito Pfalm» Venite* Cantorpor*j>|t Hebdomada- 

^; r io principium Hymniprotempprepccurrentis, quod 

Hchdomadariushveodem Toaoregetic. ^* , f 

>ecjuens Hymnus dicitur ab O&aua Epiph.a, vfcjuead Do- 
niinicamprimam Gjua drage.&a Dom. proximiori Ca- 
leii. O&ob. vfque ad ; Aducntum. 

[ymnus 3 MftM* 


*•— « 


rimodi e rum omnium SiTbfe [ ^w *HpnrJBcfcttfftb O&auffient. yfiptead Doaa» ,.;- 
"prc Hymaus «■*•»»*•»»• . •-j p| ■■■■ — * > ! , | „ | || „ w , ,,, ^ i p „ , f , „ n 

"™ ' *^ oc te furgentes FinitoHymno,Cantorp©rrigit Hebdomadario primam 
^ ^ht - fc t Mattttiiium r quam Hebdomadarius i 

v '"eoV - • > ■■ T>etii Inadue 
ru«antip S""*" Jf^-^TTg^ s - 31 — — z < W |WW M "VI e m te Poll prmvani AfttiphoTOrrt reKq&r porngtrunnrc n «€aiu-. * 

tore ^liquis Mis^lrtjadfifteatibqf A .icruato^rdm(yli- 
H gnitatis. ifcg — ~— Ad Matutinum. fi*V' ■ 1 ra ■ -- -SS- 


1 ■ a " ra m « 
^JL. ■*. 

• erui t_e- . — ■ " B 1 II: lu ia . 


Beatusvirqui nonabijtin confilio impiorum,& in via pec 
catoruni non ftetit : & in cathcdra peftikntia* non iedit. I fi — [Fl l l^ — hr-s onrorta te jil"~"~ — f t"~~ 

J i_ B—lirB-^ L 

J J_g J^f -lTi.4 pS* "~r*"| [ ^^fci t$~"*^ — ~""~ j 


cus iu dcx ; ominc Deu s meus in te fperaui faluum mc fac : ex om< 
nibus perfequentibus mc,& libera me. w& *--■—■- & n :i T?3l ililll^IIII?! .Jaudc te omn.es . 
^ — fi": i — _ ; ^l. ""-.Z.S! 

Ir^-I^s4t&_ , r_s~- udo mi ne B 2 Per A$- 
•u. Ana. Tepore 
Pafchali 
A&a. Pfalmi 

intonan- 
tur a can 
loribtis , 
Inaduc- 
tu* Aha. Per an— 
nu. Aha« Pfalmus In aduc. 
tu. Aha. perannfi 
Aha. 4 Dominia* 

Saluum mc fac domine,quoniam defecit fan&ut ^quoniam di- 
minutx funt veritates a filijs hominum . 

Abfoluto quejHbet Nofturno dicuntur Verficaii a dcpxuti* 

pro vaft^tate Tcmport* , 

<g — O— -^.i^^ngy^ 


,jc Sion fpeci es de coris eius, us. 

jg*. Deus nofter manifeftc veniet. 

In Quadragcfim* • 

' pfe liberauit me de Laqueo vcnantium • 
%. Eta verboafpero, 

Ternporc PaSionii . ■ 
¥o , f«e a framea Deus animam meam ♦ 
t de manu canis vnicam meam • 

Tempore Pafchali •- -■ ■ 

V t 5«rrexit Dominus de fepulchrorallcluia. 
$• Qui pro nobis pcpendit in ligno ; alleluxa , 

Pcr Annum . 

V„ m emor fui nofte nominis tui Domine * 
5*. Et cuftodiui legem tuam • 

\>lEti$ verficuiis<:uia/libet Nofturni, Hebdomadarius altajt* 
cedkitPater nofter* dcindcfecretoyfqucadnenositt- 
«lucas, poft hoc aMoIutionem fimilitcr iltx v occ f deind* 
Benedi&iones. 

J^ — $-w~J — -h — —4-0 — O ts .Ow Paternofter. V. Et nenos inducas in tenmioncm. 
yf! t Sediiberanos. . ..... ft« Ad-Micuti-num ♦^ 


E xaudi domi nc Iefu Chrifte preces feruorum 
tuorum & mife rere nobis quicu patre u_ (3 __-Q 1 1 Q & fpiri tu fan&o viuis & regnas in lgcula c fj cu lorum. Amen. 

a Q Vcrfk** ♦-■- 

1 ube domne be nedi cere. 

ii--— 2-T-2— m «-+-■-- A+ Eeoedi 8 ene ditfi o ne pcrpe tua be nedi cac nos 

4 ** ■-■-■-2!- patcr aetetnus. cicu. B i Bcne. x. 
Bcne. 3. 

In adue- 
tu.antip. 6 &6minic;u ' 

4/ nigenitus Dei filiusfios ■feenedicerc , & adiUuare di°ne* 
tur. f 

S piritus fanfti gratia , illuminet fenfus , & corda noflra^ 
In !!• Nocturno. 3^__"i_ -_ M --- B — . — „ 

; ■ X ~ ~ Gaude, per annu 
antiph. Tcporc 
Pafchali 
Aha. 1 Pfalmus In adue- 
tu.antip. perannu 
antiph. Pfilmui i - i@ H __ -..- 13 — 


-■ ■■ ^* 


■ — 1 _ 1 EB gg 
_£_■____: ..___j 

o no rum. '"^"-"B 8 """ 


. n pn H m 
1 sa ■— ^a 


Ba __ 1» 9 


f_i_ __J 


.-__.-___ Allc lu ia', 

C bnferua, nie do mi ne quoniam fperaui in te : dixi d o mi- 
no Deus meas es tu> quoniam bonorum n corumnotl 

eges . m nHB-H_i--=r 


exnofter. 


"i B B Vtr „ jP ropter verba. 

xatidi Domine iuftiuam mcam : intendc dcprecationcm meam *i s: A4 Matutbinum. -tfr jc ce. TfiT-H rr~' Di ligam tc. Diligamtedomine fortitudo raea: dominus firmamen- 
tum meum , & refugium meum,& liberator meus . In adu£- 
tu.antip. Perannft 

Ana» 


mitte agnumdomine domi natorem tcr rg, . 
$. I c petra deferti, ad montem filia? Sion. 
Is Qiiadragcnm^ 

capulis fuis obumbrabittibi. 
£. £ t fub pennis eius fperabis . 

Tcmporc PafTiooij 

V. D e ore leonis, libera me Domine . 

$. E*a cornibus vniconaium humilitatem meam . 

Tc rnpor? Pafchaj L 

V. -Swrrexit Dominus vere , alleluia. 
^."Etapparuit Simoni,alleluia. B.4 Bdminiea TPcr AtusUitr, 


wonliam tu illuminas lucernam mcam domine« 
*&. .D cus meus illumina tencbras meas. •t* ■O- $ — h~£>- — — fWK+i» 

-E-B .- — » ater noftcr- t nenosin ducas in tenratianem. 

Q O l_ 0U — i _£ Abfolu- 

*ie>. te 

fi !-♦ ■-■^•«-^—-■-»-1 *^ pfias pie tas &mifcricor di anosadiiuet (%Li -Q- 


qui c 


[i patre & fpii 

(3 


•itu fanfto u 


iuit & rc- 


fl ^~ 


-"B-B-4-B- 


'-•■' ■» - - 


— . 


- Tj» ■!■■■■ r Vcrfus. gnat in fe cu la fa* culorum. 9*. Amen. 
49 p jj pj p 

j^HB~B-Bh-B--B-B B^nedi u bc donne be nedi ccre. 

• B B B ■« — 0. ^ >U cus pater omnipotens fit nobis propi ti us AdMacutiuuoi b 1 f_1 o 1 


J^ ,...,,(«V l «v 


C ■ m ~"'" 
v ^2 


4— T. — -_■■,_'<. J 

& clemes. Amen. C kriftus perpctuj det nobis gaudia vit£ . 

1 gnemfui amorisaccendat Deusincordibus noftris* 

•In III. NoSurno, 
G a briel an gelus. *V* •jj ■ ,|j / 7- __ 

ostitloque lf ^-b-^-Cb-: %-" — - _-_>,___,_. Al k lu ia - _'i enarrantclorism Dei: & opera manuum eius annfi- 
ciat firm.imentum. __i_l__i_S_tt 

ii i ii _ i i i i 
Bcne» i< ~ , . , _D < > Pfalmua 
In ad Per An- 
qm. Ana, ro Bo ninica Tfalmm ^ xaudiattedominus in^ie tribulationis:protegatteno« , ,, 
men Dci lacob . In aduc- 
tu.antip. i - ■ ■■ tf » ~ i — r 

~4l-_' *_ n aduen tu. 

Perannu irf — ^ 
Afwu 15 ii-3E jl-» X)o mine. 

lomineinvirtute tua lgrabitur rex: & fuper falutare 
tuum exultabit vehe menter., ... Inadue 
tu.antip 
Verfus. 4 * 


----♦• 
«&-gredi- e ti 


irdominus dc loco.fan&o fu 


o. 
*" u 


. _ — , 5*3— ■ ■ 
Pi=~%^ai- 
- J..;.i.,,n« i..,« . — ■■' —■ — ' »; i»i.i»-— .-—, , 


— $. y enict.vt falaet populum fuum. , 

In C^adragetTras 

V. S cuto rircundablt tc vcritas eius. ■■-■ 
$u N'on timebis a timore no&urno. 

X.empQtcpaftioQi*. 

V.JJtje perdascum impijs Deus animani nicara* 
Ifc. JEteum. viris {angiunum vitam meam . Ad Matutiniiiru 

Tcmporc Pufchali ; 

~ auifi funt difcipulr>allelub. 
R, \ ilodomino^alleluia. 

PcrAflnuiu» 

V. Exalta^e domin^ in virtute tua . 

antabimus, &pfallemus virtutes tuas II t^HHM ^_-CU-4*w- Scd, iib. atcrnofter Et ne nos in ducas in tentati onem jrf- JSS (3—* ~^.+S Abfolti- 
— - -tio.. ; uinculis peccatorum noftrorum abfoluat nos 
.y__ _p__ ,. o_ q. •P ■ ■ ♦ ■ *-■ omnipotcns & mi fe ricors dominus. t\. Amen, i_- 4-l-r 

ube domne bene di cere. 

Q 

■-♦-■- VerfusJ H » ^ Bencdi— * uangc li ca lcc ti o fic nobis f A \ us 

Dominic* 
.** erb n fcg 
r ■ H ~^ 
•',,„». j, . 4 «L. 


— —_ — — ^ ■— t 
& protc fti o. Sene. 1. j) iuinum auxilium maneat fempcr nobifcum. 

desa&o» CWWS^velqBO^um^feftuni colimus,ipfe,velipfa, ipfi,vcl ipfj 
intercedat,velmtercedant pro nobisad Dominum. 

cta ( Gtiwsfettumcolfnius ipfa virgo virginum intcrcedat prono- 
bis ad Dominum. 

A d focietatem ciuium ftipemoru perducat nos rex angcloru * 

. • p er euanoelica diSa , deleahtnr ncftra deli&a . 

Eua. ^ llc nos bencdkat , qui fiwe fine viuir,Sc regnat . 

\ a Nat. V e*'k~ &neti Euangelij doceat nos Chriftus filius Dci* 

^° lW * Dii&fto iHcmni,& Dom 

tum cftadffs l>er,m,itdiccndu cftiCantorprecinitiniriuih 
Hcbdomadario,qaod illc in codcm tono rcpctit • 

iT "~* ""«"-«"^«^«i^' ! 
ZW » rr c De ttiii lau da inus a«l Lai 
des Adlaud. tt fupra ad Matuunuiri , Hcbdomadarjtu; intonat 
tfirra voccDetis m ct Iiutorinrn,dcindc Cantor 4at ciini- 
tm» Anti^hon^primipfalm]* quam in eodem Tono re« 
pctit . 

o — ^ -i (3_& jy 

h -Chbh «-» s-s-ag - .«^-♦-■- -*-»■ -s^» Deus m adiu to nutn mcum in tca de. 

Alls 

-_r- .3:1: 

lu ia. -■$-■ ?_^s „_£_. ' ^ perannu 
A&u iTcporc 
Pafchaii 
Afia» ~' ~ J le l\x ia. -__—_.--_ 

£>©_nnws regnauit decorem indutuseft: IndutuseftDo- 
~rriihus fortitudinem ; & prgcinxit fe. Mjjyi^??^ ■*r -i^-i-B-H-Z 

■ ' '" '■' " ' - -- ' - ' « urrexir. Chriftus . 
|_. (__ _ ■ i" 

«_■-_•___- Ll_L.-. JU^ P&!m~* Tcporc 

Pafclali 
Ana. Perannfi 
Ana. — "r respu c n ,.. cnedicite omnia opera domini domino : laudat _ , & fuper- Pfalmu* 
cxaltateeum mfgcula. . . . . ____iip_ ■ ■ _*. _ L ___. . /Ule lu 

lS___i ia. 


r r " - r PerannS 
Afu_ Teport 
Pafchali 
Afou - 1 lc lu ia • 14 Dominica.- 

Pfslmits ^'* n * a *$&^^ ' - 

Atrfclutisp&lstd laiid. Hebdo.chra rocc dicitCapu inxti S 
Tonos ifine Direaorij; fbl.5^4;. 

D2&0 Capkalo accedit cantor, & ftens e regtone prgcinu 
hymniprincipium.quodreplicachebdomadarius. 

Qfandoadno&dicicar Hyrxuprimo dierum. adla^cs [[ 
tHciturfequenjr. ; 


*■ & terne rerum condi tor. 

Quando^ad nod.dicitur Hym.Node furgentes. ad jaudc* ■•'. f ''■ 
dickur fequens. ...... jT 
. 


L v- ■ 


1 
-■_■__» 
■ — 
""" 

^eeiamnoc us. .... .„_ i 

AbfoLuto Hymno dicuntur verficuli iujcta toaum infr* 

>tum. . - In m Igr} *V • . '. .1 umm. . .» V-ox elarnantis in defer to v pa ra te viam 

.(_ Q_-~| 

-_-♦-_- Q_Q_ pWtwiil l 4 domi ni i. 

?fc* Re&as facite femitas eiui . Ad taudes > %tj 

A S epntagebma yfque ad QuadragCjKmim, 

- V.Domine refugium faftus es nobis. 

^ -• ■-.--. 

K. Agencratione,& progenie. 

In Quadragefimau 
*■• ngelus fuis 2)eus mandauit de te. 
R, V* cuftodiant te, in ©mnibus vijs tuis. 

, ten*JKffi tPafiionis. 
V, E ripc me deinimicis meis Deus meus. 
. E» £ t ab infurgentibus in me libera me. 

Temporc PafchaH, 
ttrefiirreftione tua Chrifte,alleluia- ..... . _ 

KvC^eli, & terra lanentur,aUeluia. 

■H --• -■ -•• -■- ■• i-. .._....... 

Pcr Anaum* 

V. JDominus regnauit decorem induit. 
VJ^I n4uitDommusfortitudincm,6cpraecmxrtreYirtute. . 

^iclisjyerffcufri; jd^tur Hebdornadario p«r cantote»- 
'Antlphbna ad fienedl&uVpro tcrnporcoccufrensVybi 
aducrtcndnm^quodin diebus no* folenibi* «tipft Hcb- 
^domadariu*pcrie intonat Antiphqaamad Benediftuv 
~? rAntiphQnarri ad"M2t utinumVSTadlauctcs', 

w -3 t/.i,i;i.untonantiir. .£ Cantoribu». 
Finiro^Benediau^cumfua Ajitipho^U.cbiQmadarjus df * 
cit Dominusvobifcum, & oremus, dcindc pronun- ^ 
ciat Orationem , iii xta tonum pofiturh in fine<Direfto~ 
jnjfel-544- prq varietate tempprif, & cumin fuo Tpno . 
N dixcrit primam Orationemj fi £cr$ coOTfaemorationcf "£ 
-mci fiauas Orationes. 
I>rinti- j Dom!nusvobifcum,-Tum pcr deputatos dicituf > 
ScncdKamui dommo, C uiu* Toni rcpcriuntur in fiic 
T>fr€ fttffij ; pYofft ttftipfo t cc]u ftit/fo^ fl o« Brc. r*i 
primam V&fii* Verfua lS N Dominka 

Aa Primam ». Tertiam * Sextam & Nonam , Hebdomada- 
f ius , di&oPatcrnofter» &c intonant clara ?occ Deus in 
ftdiutoriu. & prinsam Antiphonam cuiuslxbct horas, Pfal* 
rnosautem profequitur churusmuficorum ? & Caj>clIano- 
rum quoafque %cniat Capitdum,quod Hebdomadarius di« 
cir, in fuo Tono» vt in finc DircSorij . 

Rcfponfaria Breuia iicunsur ab ?no , ycl pluribni deputatis 

dc Capella Muficorum t prout tcmpus requirit : quibus di« 

per Hcbdomadariom protunciantur prccSs * & Oratio 

odebito • 

.5 tnqaodiccnditmeftBencdicamut in finc Oranonum 

^ir Horas t habetiir proprius jn finc Blre&bri j . 

Ad Primim» Tertiam/Scxtam, & Nonam, hH Dominlcis pcr 
Annum Anriphona', 
^lle lu ia. i j /al. Deus in nomine tu o BJBL S hrifte fi lidei vi ui mifc rc re nobis. 

n — — $i~~~~~""r~~~~~~; <^ui fe des ad dexteram patris. n ■■■ i ■■ irs i_?:s^:^ GMori a pa tri & fi \\ o & Jpi ri tu i Ad horas 4— 4- *-e — ^i-V w • ' fan&o. V, . ;1 ; xur geChriftead iu ua no Q-2_ | gk. E libera nos proptcr nomen tuum» D«minica ad Tcrtiam Rcfponforta brcuit. iJ ■ ■ " 4— _*-- ] n cli na cor me ' u De us in te fti« 

mo nt a tu a V. A u er te .—0-.. • f# % 
ta tem; in vi a tu a vi ui fi ca me. C 18 iic** --_» M ■■ n_ p n i — >■ J3 ^ j JS — »■ '■—■ ' ■ ■ i M — Tf ■■ ' ,_{ — frv* V. G Io H a pa tri, Et fi lj 0> & f p {. £5 - _. _£* 
go di xi _o mine mi fe re re me i. 
wy_-_ ■ * R. ! anaanimam meam, quia pcccaui tibi» tJ» f Bfe. , 
AdSexta 
[ n ^ternum domine pcrmanct ver bu tuum ^a^-y-aHi-y Q- :_::_ n fx culum ._ cu li, ve ri tas tu a. Li .- ; . __ f_^-_*r_- - 


i — o 


Jj (?'*■ r | 


. ■ , - __ 


_fcT T___ 

I__3__s: 3C3__:-E»_f 3B V.G iona pa tri, Et B ii "o, fct Tpin t_i JiP-o,' „__ n ,.nr-_: ArtHFIora*; 

"MHHHI B~B -E— j-- i* m V. D om inns rcgit inc , & nlhii mihi dc e ri... — . Q-^ 
:§ agB t. R. I £ n loco pafcuae , ibi mc collocauit . 


i 't-Jamani in toto corde mc o, ex au di 

-0 — . — £-■-■£-+* _3__ mcdo tr.inc 
— 

-m-m — o — o_ t™ b ~ g 1 B >i fi ca ti o nes tu as requi ra 1 — 4-- a — --p.. *3K V< 3 loria pa tri, & fi li o, & fpi ri tu i fan&o. 

0. i~ 
T. Aboccoltis meis, munda me dozni ne* C * 
Ferit II. tab alienis,parce feruo tno. 

Fcria 1 1 . ' id Matutin^m. 

.0 — .,„■■— O-^., ■ ;,,«, dL-A— 
eus in ad iu to ri ummeummtendc. 1 fic femper dicitur in eodcm Tono ad Matutinumln feriiK 
officia>& inFeftisfimpikib?i& frvmato 
flttm < ^ n ■■! n i H * ' n ii i 1 i iii tsgjgs 

ijinnii !.■■ ii ii ' mia m ni ■>■ mii 1 1... ■ ■ >m ' " ' ■ " Y« ni te e xul te mus do mi no $&&£*** jj 


^^^^ 
J" em 
Jg ■ H "■ m 


«» 
■pl - ■ H- 


wT 
*** " ■^■pi** u bi lemusDe o* fol. j i/. iadiebus Ferialibi» AdMatutitium 

& i i m . ■ \\ ■■■■ 2t gfc l !..!,■!» ■■■■■! HlfW — I I I — 1 l '— " " II 

«ti =-■ a ~ ■!■■ ^ omno re fe &is ar tu bus. 
,.. IaTo&o Doimnicali vbiobfcr^atur. 1~ i_ 


i ^ a 


■b 


^■■i-i"^ ta.L; ,- _ 


1f 


!■• -> - li TT.«.; i S"f" 


21 I omnore fe ftis ar tu bus. Scmnore fe &is ar tubus. 

I» fupradr&o Cantu a<f Matutinunvdici dcbent omr 3 «* 
„.ll>:mni ciufdcni mccn j p^rtpfcam ^cbJomadAm j grc£ 
*ancj reiCiiif ofii,cjuaaaoht oiricjuni *U F m* A<4 


i:--- « ]» Quatuor Trmporibuj 


i s & Vigilij& j 


- L| t . i ■■ r-r- - i.«r ,.., 


Hymnu* 


■ P B a m-m m a a n 


4 


■-u— b ■ ■— ■ b — "^— ■ — 

*-i-~B 1 B ilB — , 

£* o minus. u I i* ■ !■ » 
sq^^t?3^ri^ -JE 


Pcr Aa. T ? ^ 

.il 
f^jia • A 1 le lu ia. O ominu s illuminatio mea,& faius mea:quc timebo, Pfal a*iw s«_ Feffcll,- fe_i— *_« «ntiph* " ■■ -■ ■ _- ..__—. £ A do ra te. 

(Tertc Domino filij Dei .-afferte Domino filios arietum. ..?-* Amiph m J ■ '"■■ "l ■« _____ s I n tu a iufti ti a'« Plalmus I* cc Dominefpcraui non confiindar in seteruum : iniu-» 
ftitia tua libcra me • Anrph R c&os de cct . 
' Pftlmus E xnltate iufti in Domino : re&os decet coltaudatto. 
,_&_.-_-._-—■_- 
A«tiph. i M " * ! '« ea — . . - #**& *pu gna. 
PfaTmut ludicaDominenocentesmerexpugua impugnantesme, 

C_ J_ ■ m .1,1 ji _» e* 
* eue la« 

Pf-lmi-f N oli f mulari in malignantibu/; ucque zclaucris facicritcs 
iniquitatcm» AtfMatmtoum, 
ln adu€< 
Vcrfu* . x Sion fpc ti es, dc co ri/ ciu v *• 

- " du nofter manifeftc yenicv 

- ■ 

In*wdelx5 cantt* dicuritur omne* vcrfns m Matut, Fcrfafc*T 

.- - — - - , ■ ■ -■• - - ■ - «- ■ -. - — r 

In Qiairagcfima* 
V. I pfc li berauit me, dc laqueo Yeftamiuau 
t a verbo afpcro. 

Temporc PafHoaiSo 
VrEm i framca^Dcus animam meanL 
&*-£-* de manu ^nis^YQkam-meaou 

Tcmporc Pafchali. 
V. S nrrexic Dominus de fepulcro.alleluia. 
R, oui pro nobis pcpendit in ligno ; alUUu. 

[-> PCr Annur,»/ 

V.-Domine in c*lQ>mifericordia {tua. 
&. E vcritas tua, vfque ad nubes. 


j Jf _A — j-fli 
eus in adiu to rium metim in tcnde :t-r 9 B * "?~^1 7$T WW »' M i fe re rc. C 4 Adlaa* per annl 
Xfu. a 4 *«ia n. 

T«iBpwt-l»jrftlijM -aitmnt Pfilmictfffl Aatm^mt 
'Doinihica, 


tfilmu^ Mlfcrere meiDeus? fecundum magnam raifericordiam 

tuam* 
Afu* Intel li ge. 

'■-'■'■ 
Pfalmos ^ •^ mca aur ^ u$ percipc Dominc; intcllige clamorcm sneum. 

i . 


• 


t 
- 
■ H ■ 
■ i i i 
C- 
fl , r «... 
tr 


A 


n 


4 8' 
■"■ : 
i-p-i 


■ 

<Afi3c Dc u$. 
Pfalmus D cu$ Deu$ mcu$: ad te de luce vigilo. AEao 3ce . J&j C 6 uer fus eft. '©nfitebor tibi Domirie * quortiam irat Us es mihi ; con- 
uerfus eftfuror tuus $ & confolatus es me, Ana, *..., .... . ..-« 


. 1 ■ M Mi - HB 


«w m ... ... bh , 
rp H a "T^-g 


-u-m B --jB-a 
njl 


T & . iL 
*j*F auda tc. 
Pfalraus I iwdate Dominum de caslis; laudate eum in excelfif. 

r V \ tt **t*U 

ln cucdui e cnaitDiOi a Ad Laudes, mz H Adhixi. 

Hymms ■ |l«l II M I W» pledorpaternj glo ri «.' 

In Quacuor Tcmporibut, & Vigilijs. s Hytnnm : pledor patcr ng glo ri £. 

In fupradifto Cantu ad Laudes dicj dcbeot qmiies Uyai* 
mciufdem mctri»per totam Hebdomadinupro varite* 
tatc temporis,quandofit officium de feria, 
oxclamatisin de ferto pa ra te viam domi- r Vcrfr* 
I ■ l ii i ' - -J i M i r i iM iwi i » i ■ » ■«» ^. I II . ■!!■■■ I^ m. n ? cfias facitc fcmitas diii» 

JEUn hor- cantiv.dicuntur on^es ycrfwirtfc&oiE&ai In Quadragcfima. 
V. fl *geli$ fuis Dciit manJauit <}e te\ 
* V tcuftodianttcinornnibusvijstviis. *£ Ferk II. %& Laudcs* 

~- - - T«rapotc'p46iQaw*...- 

t ab kifurgennbus in mc,libera mc . 

TemporePafchali. 
V* I iflfeefarrt ffiQflc ua Chriftc , alUIuia. 
& £ *&& tetia Isteritur , alieluia. .... _ Per Annuro. 
V.Rfpk** fwniws manct imfcficordia tu&t 
R, l£ Itultauimus, & dele&ati iumus. Ad : Bencdi&us Amiphona, 
p, <nc dic -tfr— ^r— ~ ^.^^ > :^..-.. z...-;- tns. Canucam. Bened, Pfalmus Bfafcdi&usrPqminus ncus/liiads^a : »i3SItauhf&T€cit 
. fcdemptiQncm pkbhfaae* -. Ad pri 

mam, 
Ana. In Feriali Offido. 

Hyrhm ad Priroam,Tcrtiam,$extarft;& Nonam dici dcbct 
in Tono Hyfnni occurrcjms nd «i£ftd£$& - . *',>.;.* & • 
[;&: S____ B i cmz: c a ti. Pfaimus D ©tts in norainc tuo fafewra rac&c ; & in yirtatt tuaiudi» 
camc. 

►«I-*3 •:.. • vV ... ., . . ... .... * . t Fcrlallv ad Horas. 

Xefponforiabrewaad Primam. *7 w — "4 » i" >— < ■»»*»»» ilfc^ v , frriftc h li De i ti ui mi fe re renobis. 


w — 1.«.—, .„,. ■ •■r-f i r V,-4i tti.fe.des ad dextc ra pacns. jQP VCfi| on a pa tri, &""fni o, & fpiri tu i fan&o. 
y m g xurge Chrifte adid ua no s • 

ft g E t libera nos, propter nomcn tuum. l> educ nie domi ne. 

fcgemponemihi Domineyiamiufiificationum tuarum 
& exquirarn cam femper. 
5 ana a nimS mc 5, quia pecca ui tibu AcITot* 

lia.Aaa» Pfaimui R. Brc. 

tiaiu .. 28 __ ^Teri» TT . 

V*' 5 g° & xi,..Domi nc mi fe re re me !. g £-r-=bi a 4. B ~yr;» y '' r — t*i ta>£ 


a pa tri, & fi li 


o, & fpi ri tu 


i 


1 1 " m 
1J a ■ 
n 

sift.o» 
3~£™^»3 AdSexri 
Aua. V*^ A .diutor meus efto: nc dc relinquas me. 
1*?. N cque dcfpicias meDeus falutaris meus< 
A diu ua me i rfilmtif ^ c ^ ecit ln Talutare tuum anima mea : & in verbum tuurri 
fuperfperaui. jnf i fk fa-B- B - g -§^- 
. c he di cam Dominum in om ni tempo re. fcli AdH ras. *S> fl, _- ■m a~a emperlaus citis in o rcmco. _p jj yp ig* 

i!lt!!l-"Z3j"B^!l$Il 


JL^JZjj?' V. GJoria pa tri, & fi li o, & fpi ri tu i 6 


fanfto 

*__3L. *-♦' V. Dominus regit me, & nihil mihi de c- , 
1 ■ m 
! B 1 ^ ■ 
p — ■ m=m 

ri t. 
j|. Inlocopafchufibime collocauit 
jO ;~~Tr AdN#nS 

amiph. A fpice in me. 

V r irabiliateftimoniatua ;idco fcrutatacft anima mcam, c g* Feriall.ad ^. Bre. 

ii~B - »■ _Zl_!L-i__^j£JE rv * edimc medorni ne, & mife re re rnfi. 

=__3_r ' ^mSjISSSli^SES i 

S - »'. I ,_ s ^. nijnmes tk&tit 

1 —.<5____1_ jb ui n feera i_c______3i i K Q~. Q__- .w_ 

_:♦< 


» ioti a pa tri, & fi lio, & fpi ri ta i •fl- fan&o , i g>^Ji-H-ll-BI g B ■ ■ g -Q--. h--— — — • — - ■ *^*b occultis meis, muda medornine- 
t abalicnis, parceferuo tuo. 
Fena III. ad Maturimimv -.4-—-. wl Inuitsto ■[ 
rium» *i 
> u bi lemusde o fhlu ta ri noft ro +■ g J__ __ *_■ ____ _ «9 

?-lffliu ii— *r Vc ni te. foL jo/. Fcria T I L xi Matutinum» 
ub-»-s — m~-& iii 1 1 i — 

tutiaum 

j. ■■) i- * Hymnui 6fors,pater ni luminis, »== 
:iprJ f 

* fc&tAii*. - - t no delinquam» . 

Tcp-re 
Tafchali 
Afia» ; 

/* llc lu a. 

♦ _.^ _ . 

V fxi €ufto<tfam vias mcas : vt non delihqtfam in lingua * 
mea. 3 JJJ ifc. w t ■■' .'.. ■ •.k, ! ., ■„, " - a na dominc \AJia.- * catus qui inntclligit fisper egen«m , & panperem m8 dic * Pwlm! 
mala libcrabit eum Dominus* SSeI 
r$7-H o"-w ■II - —III 1 E ru&a uit. 

D cusauribus nofiris audiuimusjpatrcs noftri annurica- 
ttcrunmobis* khtt Pfalmus Aistipk ~; 
Fcm I I'I f>f*tmu» Aatif A diutor. 

- ensnofterrefugium , & virtus.adiutor in tribulationibus p 
ejuginuenerunt nos nimis . 


M agnusdominus. 

P;V mus M *agnus dominus, & laudabilis nimis.-in ciuitate Dei no- 
ftri,in monte fan&o eius . A^tipfe e ■"i ^s: D..c us de o ru. 

Pfalmus Dcus deorum doniinus locutus eft:& vocauit terrara • 

InXduenuu VetfiuV 
V. E imtteagnum dcminedominatorem terrx. 
$• D e petradeferti ad montem filig Sion . 

In Quadragefima c 

V« S captlit r uis obumbrabittibi . 
£. E tfubpenniseiusfperabas. 

Tcmpore Pafsioni* - 

V. Dteoreleonisliberamedomine* 

Pvw Eita cornibusvnicorniumhumilitatcmmeamf AdL&udes* 
Tcmporc Pafchali 

V.^urrexit dominus vere,alleluia •• 

- 

R. Etapparuit Simoni , allcluia • 

Per Amtum* 
V. I mmola deo facrificiumlaudis • 
R feredde altiffimo vota tua . m j£z£-J* ii fflx=± .mmmmmaL • mmm T mm tmm t ~>ele Do mi ne 

ilerere mci dcus ; fecundum magnam mifcricordiam 
tuam . 1 i n m m m= 

S a lu ta rc. ^ m j mmm 


«-— r-» •■!"■• I I ■■ * tidica me dcus, & difcerne caufam mcam dc gentc non 
ian&a:ab homine iniquo, &dolofo cruc mc . 


-■nr"-* iZl, dte de lu ce. 
- eus deus meus.-ad te de luee vigtlo £ i^ts C &&$ di c bus. H^««-*i A;!audL Pfatmun 
f atitipfe« 

PftWf 
Amiph, 34 Fetk II 1L 

Pfali 3° ^ 1XI ' n ~ m i~° ^ er um meo ™ tti ; vadam ad portas 

inferi . 

_, (_>~-_— _ — — —— ■ua ■ Antiph ; ;^J -♦ - ^ *2 

■ j m Hythmv, j\ C maes augc U e ius. 
audate dominum de celisrlaudate eum in excelfis. a 


A ics di c i nuci us. 
^pletifuinus.jnan«,mifericordia5Ua * 
R* £ *» t l*auimusi& deie&ati fumus • 

4— *s S wBgst «_, 

Antiph, 


rcxt no bis. Can. B enedi&us. ■ ■ IL - ' ■■ ■ m 

i ■ lmus ~ en6c ^^us dominus de_s*Ifrael:quk v_fitauit,& fecitre- 
demptioncm pkbb fua_ . Inuitato : '" ^^IEMl^f^ 
riun> — y — __£ 

fiSL . £_3L_ ~™ * — 

_j£__ f i ■ " - "tt T rf" . ^ iMi-tfML < . y __ JI _</ manu tu a do mi ne omncs fi nes 

i 

i 

1 r , 5"-i^11^___~_Z5"i~ltZL_ - 

fj 1 - -S -*■ — --- — _____-_-Ba _- ~ ■ ■ _ » _ ' ■■ ' -*» ' m i— - ■_ terra». ?&!• Venite. % A A V?»»,..: num. 


F *£ x\x crea tor op ti me, 

*•-■■ 
j O — . Hymnu» , I 


■rr-lt ^ ^"ir^ 

jl. r_« . 


lurtu dominus. : ~~* Perannl 

"., t autiph. ■ 4-w- «■ H -^i-. rrrjt 

■SB 

«JMf lie lu ia. — [ Tcporc 
anu^h. D ixit infipiens in cot^.e fuo;non eft deusj 

H+ *Uo niam. Pfalmus Per an— 
nu # Aha« i iferere met deusqnoniam conculcauit me homo : tota 
dieimpugnans.tribulauit mc. 
= B^-B w g 1 • titite lu fteiu di ca te. 


1> a 3* Feri* IIII. P-Vmu* iUt pfalmiifl antiph. - i vere vtiqueiuftitiam Ioquiminf ire&eimlicarefiHj h< mmum 
a nobis Domi ne. 

cus rcpulifti nos , & deftruxifti nos: iratus es # & mifer- 
tus es nobis . T ■'■ >u" . ■ ■ ' 'n i» — ■■ I • i - iii - "■■ ■ ■« II ii mmm iimim»' 'i<mw 

— ■ g —» •■- ■ — — — ■ ff g ->— — — —— ■■■- '— ■■ • r-i , ■ ■■ i i , y * oneDc o. 

Pialmus ^ on ne dco fubiedta crit anima mca:ab ipfo cnim faluta< 
rc trveum . 
Antiph ^E^ <P£E= *7 


c nc dl ci te. Pfalmut ubilate deo omnis tcrra , Pfalmum dicitc nomint eiut t datc gloriam laudi eius . 

i . . 
grcdietur dominus de Ioco fanfto fuo * 
St V «nict rt foluct populum fuum . 

In ' 
V. S cuto circundabit tc vcritas ciui . 
& P on timcbis a timorc noftumo , Ad Lau3e*. 

Tcmporc Paffioms . 
V. N e per das cum impijs deus animam mcam 
R. 1 1 cum viris fanguincm vitam meam. 

T>mpore Pufch&li . 
V. 6 auifi funt difcipuli,allcluia . 
?t, V ifo domino ,alleluia. 

Per Aomaa, 
V__ t eus vitam meam,annunciaui tibi ♦ 
RT P ofuifti lachrimas meas,in confpcftu ttto -♦ 17 <*4-P ... «- ■* . * »■-,■>■ 
TVmpU us la ua me. 

ifererc mei dcus , fecundum magnam mifcricordiam 
tuam . 
T* de cct. 

I c dccet hymnus deus in Sion:& reddetur votumin hie 
rufalem . ufl 
Afi* Pfilmu* AR^ « Vfa <n:ii 
Afu. D J rj8 Feria V* 

Pfaimus D e us Jeus meus: ad te de luce vigilo. Antiph, 3 7*1 ' 23^IiI gw^ ffi i m<* i ■ ' ■■,•' o minus , 


■'-■:-: "ixultauitcor meumin domino:& exakatum eft cornu 
Pialmnt meum in deo meo. 


anuph, ip -'i-s3 mm &£±m*$ C{ li cglorum. „ f f '«ajidfltfc.dttir.inu m d y jgfodaiiifot^piffi ^ygfilfe t • 

Pfalmit* 1 Hymnus . f — 


•TMrc Iiox;& te;ne brf, .& nu bi^ K ' 

V. Rgplctifarans manemifericordiatua v 
RrE*nirarimus,& delea^tifumiis; adBene«f-" "rf* •♦ - L H J 

difius ; s Hl^ 
Afia* «.'4. De manu o mrunnt. Can. Btned. 

in«wwM.«w - -.--• • - -.•-,■- 

... 

"i fnedi&u.s doimnus delis Ifrael : quia vifitaSiit, & fecitie- 
Pialmu» jdeaiptionem pkbisfu*. 


Feria V. AdMatuununj*. Acf Matuttmmt» ?p 

. y ■ JH» ■— i _Ei _■* Inuieaco 
num_ o mi nu qui fe cit ros, Vcai tc. -^i?ii~ _____.,. ___t fc ^. cb -remus. ' Tffi. Vemte. 

. . . ........ , \ . *■ 

_ - ._ 


. - •- 4 _£ jJL — ___[[ *> Veni te. fol. 507 

«, -. ■ ■ - . >_ . - - - • __ - 
* Hymuu. • oxatra rerum conte gic. _.y-_h 
1 -ii-^-aHS, o ini ne dc u*. :_:::_ _~:_l_: -. * i . _r______f__!_! ?:?:g_:_5_f|_:: __i — «____«:_- : peraoti5 
..Ana. Tcporc 
antiph. - ,nl le lu tSb a-'inm me f.ic Je us.-quoaiamiatrattcrunt a-jux vlcjiie SJf 

anini*_n meam , 1 1) 4 Pfrlmusi Fcrit V. 
pfalmas ^** te domine fperaui non confundar in stcrnum : in iu« 
■ / . ftitiatualibera,&cripcme. ft&fc 
J~JgJ~ «Sj._ ,. L i be ra fti virgam. 
Pfalmas Q^woniam bonus Ifrael deus his qui refto furit corde. Ahz* 
msSsM j~* JLu, Pfalmusl tt in uo ca bimuj/ 
C ©nfitebitur tibi deus confitebimur & inuocabimus no mcn tuum g^5 ^MHB-sH *-- 


T ues De us# 

•" • ■ ■ ■ ■ ' '" ' ' 

| bce mea ad Dominunrclamaui.' yoce mea ad Dcum & 
jntenditmim* : ropi ti us cf to. hb-b- 


AdMatutirium^ 

cus venerunt gentesin hereditatem ttiam : pollueruftt 
templum fanftum tuum,pofuerunt Hierufaiemm pn- 
morum cullodiam . 4« jj 1 ■ -■> ■ 
V. E xSion fpcties, de co rii em 
RJP eus nofter,manifcflc veniet. 

IftQuairag^njfK 
V, I{|>fc liberauit medclacjueo vcfiantium* 
R. E*iv£rbo afpero* 

Te.nporepaflionu, 

V." If ue a fra mca , dcus ariiitiam meatri « 
R.~Etde matiu canis vnrcam meam- 

TcmporcPafchali, 
uftexic dominus dc fepulchro,allciuia * 
R. Q wipronobispcpendit in ligno,illtluia-r 

Per Annum.' 
audebun? labia m^.cMh can' aii:rotibi# 
R. ktanimarr 


■y £ ~ e&^-: i bi fo ii. 

I ifcrcremci dcus; fecundum raagnam mifcricordiain 
tuam , PfalniN tu mfc* Adlaud. 

Antifb* 4* Fetia V- ■■f-rfh-g---- B-S-»-E- 
oM nc re fu gium. i ■*-r^Trr r t& 

— — B-_— ; B-7- 

-$7--— iV" ■4 i • • Dpinine re&gium faflus es nobxsra generatione, in gene- * 
ratxonetn. An tiph- 3 i-^hi jri matu tx ms 
PlalmU* D cu * deu$meus:adtedelucevigiIo ■ iitii -■ 


' i . 


! • ■ ' . 1 Ma. 3SE|=JEI1S Catemus do mi no. •~" r ™"~~-~' r Ii 


r «. ? Jl '" 


4' 
-."••. v t Omtemus dommo^gloriofecnifn rragniRatas e&cqsunv ' 
Pfalmui Scafcenforem pro?ecitin mare. • '"'"'. • a -Sl^' r¥S3 .-^— B~a -TrrisPr^wr — t ft iandis e ius, 

Pfaimixs L^udate dbminum de caelisrlattdnte eum in etfceiffs . 

.. . „ I^^Eii^iitidt—-: •^hrtr"» .ux cccc furgit au re a. Latides, ^ ,• . 4' 
V. H^ pteti fumus marie- mi fe ri cordi a 


t * tu a, g^ r : ^ultauimiis,&.deleftatifamui. JB. -. ,** . c* 


* -Z- £g- ■ ■■»11 m «% a^ Bcfte 

Aixa. IP fanfti ta te. - ened. 

£{ jenedicl us dorrimiis detis llfaelrquia vifitauit, & fecit rc- 
\ deii^tfenempkbisfuaf* : Pfalmus 

Feria V I. lai Matutinum. 

j_ | 11 111 11 ~ 111 1 — » 1 " ~ni> i,V— j * "MIIMi ■ IW P ik{-t i-(— j it >>!-'■■ -j 

_.y — _ — t "t—^M^f^ 


— rt ^ - re mus ^° ™ nu quo ni am Inuitato i m ■ » >- |Sfe: 

ip fe fe ck nos, p&L y cfiite. 

V e ni te &L5«7« 44 -Fena : V\ *#-; — 

Hymnus J;P ____, ____£_*£____% ■-■-♦ T u Tri ni ta tis uni tas Pcrannu a^j-g-ii-g—— . 
- xul ta te De o. -*-»_r-_H_r Tcporc * 

'hal. 
An_ r >h. fe__E_| 


__'._..r\_ le lu ia. _. . . 
xultate dco adiutori noftro.-iubilatc Deo lacob. ontipn. «2_ I u folus al til fmui_. n, . v cus qui finiilis crit ti-bi : nc taceas ncque compefcaris ant iph. ~L_____;_- H _- &£&_; B e ncehxif ti. Ff almus * ened fo-fli dominc terram tuam : a lertifti < aptiuiia em 

Iacob. 
F Cida mcta, Ad Mttutinuni. 4* Ptindamenta eius in montibu*fimftis:diligit dominut por Pfaimus 

tas Sion:{uper omnia tabernacula Iacob . fe^ 3n: antiph. cnt dic tus. 
v ifcricordias domini inaeternum cantabo . fe ■:$: »■» H i Pfalmu* 
antiphe C an ta te do mino. 

C antatedominum canticum nouum ; cantate domina 
omnis terra . 


Pfalmus ^ Inadue* 
tu 

Ver&s» E mitte agnu do mi ne do mi natorcm -""■ ' 
I^T*« ■ . 
%r 

terra?. 
ft D € pcrta dcfciti ad montcm fili; Syon, 

In Qiadra£cfim3. 
V. S capulit fuis obumbrabit tibi • 
R. F t pcnais cius fpcrabis. 4* . Feria VL K * c ore leonis libcra me domine . 
! &• ; t i cornibus vnicornium humUkatem jmeam. 
\ . J(urtpacej wI-hML; "... * ZZl 
tirrexit dominus vere. alteluia. 
C apparuic Simom allcluia . 

PcrAnnum» 


ritret ©ratio mea in confpeftu tuo domine t 

I ' " 
•^' ^itclmaaurem tuam ad precem meam » AJfaud. 

Ana # Pialmus 

Antiph. 
P&Imw 
"pi n tu. 

iferere meideus: fecundum rnagnam mifericordiam 
tuam * - 
68—* SS£3BSfl^JEB ^_JLg-_ :sz-z~~ , r ve n ta te tu a. D omine exaudi orationem ir.camjauribiss percipeobfe- 
crationem meam : in veritate tuaexaudi me in tuaiuf 
ftiua. 

I • ■r llu rm na. Pfal mu& I> eus deusmeus.adtelucevigilo. Ad taurfes. h~? ^fc gg_3g£_g__ 47 i)&^it»ii f I_____3fc£ 
!]^j1- -i ^____ — ■ — i orni ne airdi ui. 

oSune audiui auditibnem tuam?& timu i. 

: - ■■ ■ 

_.l _ *r . T . T ' 'ft rr~ - a ._.—_ t 

i Pftlmua _■ 81 E. *!-■-■-♦ — — ■-*4r 

*I n cyrnpanu STtho ro. 
I* suiue dominum de cglis-laudateeum m cxcdfis. 

-y --h — g * 

■1-a-a-— — a -- ♦-„- ntni tptit PfalmUf _- . n . " ■ ii i«j—— ~~- Hytinui * -*n terna <£ 4t -glon a« 
V» Rcpleufurnusmanemifencordia piu. s 
R. f . xultauimus,& dele#ati fu mus . 


m ZM^Zt ~ er-uif ce ra. Caat. , r ,B ened. 

en?dicl:usdorninusdens /fracl.-qnia vifitauitj&fecitre- 
dempuonemplebis lu#. AdBene 

dicfcus • Pfalmui - Saboatho Ad Matutinum ♦ . • fco •j ~pa •«»■ j ■ . _ , i . ., , , l u t , ,___ ^_,^_^,^, | , _ .^,— — ■— . ' ■ ■ **■ 

^omi na dc*ifluiof tru vcni te a do* . Inuiutc 
uum. 
Sabbatfio. : rs 


mus. Pfa!. 
.. __■ Q_ j 


Veni tc. 


fol. 507 


■_t"_~ 


« 1-5 ■ _ **-? 
Ih 


tB *■ — ,m W n 
JC 


^■»_^-y „-»■< -ffji.u l| »n^»|.i l 'Tgl4B 
n r - r Krr-r ummc de us clemc ti s 
Ad Ma-' 

satiaum. •*+ 

per a f ~ ^~ g ~*~*~B~ B ~ir-ertt; 

anti ' — P. ■._j_j_jz__-_ 

<~' uia mira bi li a. ^JL^ § Yepor< 
juuiph. » 1 _ _ i ■ . . ■ ■ '1 _ I- i ii ■! - - — _B— 1 H ■ B_ ■ 1 »1 1 1 1 1 -■ -■ t 

fej__g|^_^___-5ff---: 


- 1 Jc lu ia 


pfalmur C antate dominum canticum nouumrquia mirabilia fecit* 

^n __,'. -_ 4. 

Per^nafi 
anriph. 
Ffalmut * u ^il atc Dco omnis terra.fcruite domino in Ijtitia 
antiph. , 
C hr mor meus. A dMatutimim • &* 

omine exaudi orationem meam:& elamor mcus ad te ve- 
niat . ! 4-«»» ff .^£. ~ ■ 
x fi ta nos do mi ne. 

onfitemini domino quoniam bonus.quoniamin fjculumj 
mifericordia cius . m iii^sts -^ onfi te bor do mino. :*s — . ■ ...—. Antiphi c ne dic. 
enedic anima mea domino:domine deus meus magnifica antjph. (almtn antiph. aratum cor meum deus paratum cor meum : cantabo , & Pfalmm 
pfallam in gloria mea . r^v In aduc» 
tu verfut gre di e tur domi nut. dc lo co fan &o. 
Cu o. 

**• v caietivt faluct populum fuum 59 Sabbathe. Adl V. S cut0 drcundabit te veritas eiui, 
R* iSon timebis i timore nofturno. 

Tempore Pafilonh , 
e perdas cum impijs, deus animam meam • 
R* Etcumviris,fanguinum vitammcam. 

TemporcPaichali. 
V. G auifi funt difcipuli,affeluia . 

R. V jfo dommo^alleluia 9 

- PcrAn»RmA. , 

V» V omine exaudi orationem m eam* 

R» 5 -t clamor meusadteveniat. 

^IVH—Hi^-4*- 1 ^-' 
e nigncfac. - : iferere mei deus: fecundum magnam' mifericordiam tuam Andph. 

i— : ^o nu eft. Pfalnrus 2 onumeft confiteridomino:&pfallerenominituo altif- 
fimc . £ 


Alia 
1 •■— ■ ES c tuant. Ad Laudei , 
V etis tteils meus ad~te Iuce vigilo . 

J3t ~ — p. 

R — - — 5* i fi.fi ■ ■ r— i., i.ni,»,i ■!,. i, 

I — rtrf^ B r EF~* s "F a te rrugiitu di ne, 
A lidite caeli cuae loquar:audiat terra verba orisrnei. i .~p — B *M53t 


k ~i rrcymbalis. 
I audate dominum de cglis-laudate eum in excelfisi 
JS. ■ I »■! ■ ^. 11« II 

» lllli ■'■■■ [ II l ■" . '■ I [ ■ ■ ' .. A u ro ra iam fpargit polum. 
V* H cplctifumus mane,raifericordia twa . 
R. E xu lrauimus,& delc&ati fumtts • 
• 1 lu mi na rc. Can. Benediftus. 

h enedi&us dominus deus Ifrael : quia vifitauiti & fccit re« 
demptionem plcbis fua». 

Dominica ad Vefperas. 

H^omaJariiTs.S^Cantbrcs diriei debeitt fieut in laudi- 
•' bur. * u g * [ falmu* Al i< Moyii. Afia*. Fialmus Hymnw AdBcne 

didus. 
antiph* Pfalmus gb Potninicsu 

jjL^ — -■ - Q — _Q_/_ 

1 ■■■ ■ i ir 41- ~ -~— ft — £Uh* D^ usin a diu to ri um meu in tc dc. pcrannu 
/antiph. Tepore 

Pafchaii 
■ Wll— ■ ixit do mi niwu Zi — A 1 lc lu ia. 

ixit dominus domino meo;fedea dexlrif meis . 

_j -d 

Antiph. — ^ W* 14c 1 ■ « i dc li a. 

onfitebor tibi dominc in toto cordc meo:in confilio infto 
rum,& congregatione . 

**4— ■ ■ "." ' " ■ 

Anti P h - jjjj * ■P~ a " ■B 14— * n ma da tis. 
eatus vir qui timet dominum:?n mandatis eiu$ volet ni- mis A&tiph> .■ * it no jnc do mi ni. ■ ■■W 
»<»W«M«M« 1 "yctpth$2. 
audate pueri dominum;laudate nomen domini 

-_— ~ — B 51 Pfaitnu* 
ITaTj: fr-—«---- ini -„» ; ■ * - » osquiui uimus. f* 


m ■ ■ m __ ■ ■ j InA n Jcxi tu I fra el de fgipto: domus Iacob de po pulo barba ro« jj _.Q g — -Q- A. , ucis cre a tor op ti me. 

-—. Q-_— . H — .A — ., fr_.» _$-$ ■ ■ i «■—»», 
■ ■; ' * pirigaturdominc, o rati o me a, a, 
icut imenfu uun confpcfita tuo , P«?dia-j \b, 

matn Quadrag. & ab o&a. Pcatcc;fL 54 
*^ : 'T'~ Fcria II. a 
[ n clf na uit do mi nus. ! A '1 le lu ia. !•■ 

■ 


B ■■■■ " 
M "'"' "" " 
T 
ffilmus "*P Jtexiquoniamcxaudictclorainus: vocem orationts mcj. -Q aoviph. — «, — — — -««_- - ■ ■ ■ rtr-^** ~B— ■-* 1 ■■ !■■■ ,J.- , - -■ 

— - ■■. . i .i - i - m i u m! i ■■ m 

' " ' H"" .i " , ' "" u " - "■ ■■ < C re di di. 

C jredidi pro^ter quod locutusfum: cgo autcm humilita- 
.tus.fum nimis. Aw tiph r-y- — - J3 i — — * a< 


1 au da te Hd" mi num. Pfalmtt -audat^-domtniimeninesgentes-rlaudatecum oinnes 
popali . M 


»1 


1& ma ui, <! doroinumcumtrihularcr clamaui;& exaudiuit mc« Ad vefperas , 
ts l euaui oculos meos ad montes : vndc vcnict auxilium 
mihi.~ •■ -^- 

InFerfaliofficio* Antiphr Ei tmtifl 


rr m menfe C£ li con di tor« 


> ' ■«■i » ■— »»i— **< 


Hytnnut Vcrfut», JT iri ga tur db mine o ra ti o me 

; r t $ icut inccnfum in confpe&u tuo » 

In Quacuor Tcmporibus,^ Yigiljjf , 

m> J ^ *■ ■ ■■ ' ■■> > i , 

■CHHI-Hi-Mh ■^— •- Hymanr *T*i msfc cf li ccn di tor» 

lnQ?ndi&o Canta ; ad Vefperas d ici dcben? Hymm cirfde 

■.im» pro vanetai e tcmporii. 
ado fit officiiim <ie Fej <a . 
-™ Z-JLh 

*gni fi cat. Cao. M agnificat. E 4 Ad • 
icat . 

?.nt!pb. 5* ftth iii: 

Plalmus « *$P& ca * amma mca dominutnr. 'mitfr.adwffkfHat ■' — wnrr- AdVefp - 

Per an ^■S'T|~ = ~ =-= 

•fi.Jln* 1^~ ~ iJdC n domu do tni ni. Tcporc I 
-'Pafchsl ^ 
t^tl— «— i ■— ■ L — ■■ ■ « i 

rrjz: l le Iu ia. P&lmus I 2ctatusfuminhisqu£diftaruntmihi.'m domumdomial 

ibimus . ■ M i m -& uiha bi tas. ■*. Pialmus A ^ te leuaui oculos meos:qui habitas fn caetis . Afi*. ifili-J fT a- ./ diu to ri u. PfalmUf K *C 3 u * n dominus etat In nobis dic^t nutic Ifeael:nifi quia 
dominus erat in nobis. A&a. 
& — z~^-*-* c ne fec» Ad vefperas » J 7 

ui cenfi dun t in do mlno ficut mcns Sion:non commouc 
bitur in arternum:qui habitatin Hierufalem * »» i JL.1. acti fu rnus. n cenuertcndo dominus captiuitatem Siomfa&i fumusfi 
cut confojati . G- * 5; 


c lu risingcs co di tor. 

irigatur dornineroratio mea. 
icutincenftim,in confpeflutuo 
* ul tetfpi ri tus. Can. M&g"» 
agnificat anima mea dominum* 

iitli ai! 7efperas. 
JeEH d "" - "^" 1 ~'tt r r rru » -I- 

12L ,»,i. III l »ll I r«— * on cofundetur. 


■1 iri i»n * grrffnii ■■ , 1 lc }u ia. r."-.'.: S ^fn ■~ : . * — Hymnu* 3t • antiph. 
Pftl^yf 

Antiph. Tcpore 
Pafchali 
Imcipb. # tcth III L ifi dottiinus edificaueric dbmunvin yanumlabornuerunt 
quijdificanceam. JPcr **» 5|E£tiJ5 ' 
vtu. Aha. JpL^--w-i zjlIZZZWLzZ rc e a ti om nes. Pfalmus 3 eaci omiies qui timent dominum» qui ambulant in viji 

trarr Aha ■ 3fe a S f pe- 
Pfalurus S »fee»p-ugjiatterutmeaiuuentutemea:dkatnunc. a T ] > e pio fundis. sFs T H Trr i -- mus D Tprofnndrsclatrratriadtr domine; domifte exa jdi vdcem ' 

nieam. 


^-ItAf *% pe-iret. Jf-s- T • 

■ ■ 


- -: V 

v D ominenoneftexalcatumcor meum; ncque elati funt 
oculimei. ¥&! Advefpcras. 
31? ^3bL *»<■ i ii * t . ■ " m» ,g— — ■■ J i i ni iiiwmi C ^ li de us fanctiffi me. 

V, D : irigaturclornme:oratio mea. 
_, iciitincenfurn,m confpeftutuo Qj agnificat* ■#- 

? E * fpe xit 
agnificatanirna mea dominum. i ■ 1 1 i "nr — "" ■ H i uJ *P »i | t om nis. i~2~ a a Mh MW< Jle lu ia. 
} emento domine Daui<!:& omnis mafifuetu<lm« eiu$ , rtf-"-* «_. 34.. 

* c cequa bo num, H-H- iPC s_- K ^^V^^^...^ ; Hymnus '■'-:.- 

icat. F 

per r Tcporc 
Pafchaii 

Ana. Pfalmut 

Pe^annJ 
amipjft" cce quambonum,&quamiucundum;habkarefratresii< frfalmw 
vnum« Pfalmus m ni a. 
audatc nomen domi riiJaudate fcrui dominum . - jj — p__, -—+>-*- ,_ — 

iffi i i ■ ■ ■ ■ 1 ■ - -M H M j uom am. ©uhtemini domiao quoniam bonusrquoniam in faeculura 
mifericordia cius . anrjph, t!^x:s:!3^t: .... M .4 £ 4B- £3 . ymnu can ta te nobis. Pialmus $;iaperflumina babilonisillicfedimus J & fTcuimus:dumrecor 
daremurcuiSion. 


Hymxius 
agnr de us po te ti £. 

■ iri gatur domine, oratio mea , 
icu: inc: n um, xn confpe^u tuo L<I Ma- ifclI B _--I 

. H — ..„.. — ^L 

iia, 4- Ad 

g 
Ana g POC^S acdeus, agruficau 
ia VlyadVcfperas. 

,» » !■■■»■.■ «» " ■ ii i ' ' i g ■ 

•-_-■ * '■ - ■ tfl S-__§_ 

n c6 i*pe ctu, >_^^ — — •— ^opaP* — •■•••__»^^——««— •__" 
Fcr.Ser* 
ta. Acl 
vefperas Tcpor£ 1 le lu ia. 

1 ©nfitebor tibi dominc in toto cordc mco; quoniam ivk 

difti cmnia vcrba oris mei. O- .. ilf ntipfu X> mi nc. omine probafti me,& cognouifti mctu cognouifti fcfllo 
ncra meam,& rcfurre&ionem mcam . mm pii- Ana i ** vi ro mi quo. *v 

ripe mc dominc ab homine maIo;a viro iniquo cripc me, 

o mi ac clama ai. 

ominc clamaui ad tc exaudi mc ; intcnde voci mejfdum 

clamaucroadtc, Annph 61 Sabbatho. L_Q— 


WMM 


« 


ts 


, be „ p?j..- ..- . n 


" 


1 


1 » ■'■ «j H 
H ** 


1-5- ;.. , - B 


L « .11. 

©r ti o me a, fcelmeaacl ffdmlgnm 9jinauii:^pce mea ad^mtfitfifojfe! 

precatusfum. ■O- ft Hymttu *--U — s-i lafma tor ho mi nis de us. E.S:: gnifk. , II 
antiph. j irigatur domine, oratio mea , 
icutincenfum,in confpe&u tuo 

■$— — ; :^: Sab, Ad rg 

Vefperas r^jrj|~B 
antiph. Jr 5 * ' c po fu it po ten tcs. Can. M agnificat. 

a-B- % «a e ne dic tus. •4 

i Pafchaii j «■_...: _._-: 


9 £* ~S 1 lc lu ia. .xnedictus dominus deus tneus qui docet manus meas ad 
prelium;& digitos meos ad bellum . Advefperai. —m4. i i ■■■■.,* 
tf> 

Afa P er fin gi* Us di cs. 

Exaltabo te deus m~us rex , & benedicam nomini tuo in 
fzcuiurn : & in fecuium farculi . Pfalmus i i~- f r-S-S 

J5 _*_ z; e jiL—f-a-fl 

_auda. bo. .,_.,........— t. 

X auda anima meadominum:Ja~dabo dominwmihvita~mc;| J piilmJis 

pMlam.deo meoq.uaodm.fuero. , *"..,...,.•_, 


~H S B~"~B~ 


. - _ 


. . 
.. - 
II i ntfiiMi \ T II l ■ e o no ftro. in — ■ 1; "_.. auda. t audateHierufalemdominumrlaudadeumtuumSion . ?. ■■.':'-:■:• I audatedominumquoniambonusefrpfalmus.deonofiro p^. 
fuiucunda deeoraque laudatio .. Pfalmus 
*—m lux be a ta Tri ni tas. 

»• "V cfpertinaoratio afccndat ad te dominc • 
. I r dcfccadrc fiiper, $qs oufcricordia t ua. Hymntts 


anriph. 


m Sabbatho, 

J 1:iX*» jf j^ t ^ *r+ 

* U fcc pit de us, agnificat. 

Suprs. ; ab 

ocla.Pente- -eadA; -h.vf 

cjue adQuadrag. Antiph.ad Magn aboS.Epiph.viqii^ad 
Septtiag.tantan 

£k ntfequ^ntcscomiix,qu ur etian: ad;&a* 

ttn Aiuiph. jL 

adaMari ra pro nobis,(anc"U dei genitrix. 
,; v t digniefficiamur,promiffionibusChrifti. 

iuEpiph. yfquc ad Puj ificatiQnero, djcitur. 

cft partum virgo inuiolata permanfifti. 
R, . i ci genitrix,intercede pro no bis . 

-.■'.; Apoftolisnd^ *- 

tmm — O — * --- a . .. ■ — ■ ., ■,. —— amiph. 
BJt - Vcrfo 


f^e trus a po fto lus. ©fti tu es e os principes ftiper omne tcrrani R. Mcmores crunt nominis tui domme • 

; .. -* - . 2J5. ._ M ! — ^-HiTS a*jij7[ aaripfa. v ioi io fi pn cipes urr* i 

<_ . . _ - .... 

V p&ummmm tcrram exiuit fonus eorutm v . . „ - . 

R. Itfincsorbisterrgverbaeorum. 

Coiurufin»Dr Eacc. 
D a pa cem Ho' rfn ire. 
V- F iat pax in virtute tua /. ' 
R. E t abundantia in t urribus tuis • - • sr • -> tn Feri&i pffiao Ctfrcirfiti. dc Crucc*ai Vefp 8$ 


b^b- rKt: ._-£___L erfignu Crit cis. 

V». O mms tcrra adoret tc,& pfallat tibi • 
H. P lalmum dicat nornini tiw dorainc • antipb. Aatiph. t6 Commemoritionef* 

TemporePAfchali ad Vcfp Com»ilc Crucf« 

\C«t <£ sa ftS fo bijt* 
C rttci fixus. 
V.. CJcitcinnationibus:aUelaia* 
5, q uia dooiinns regnauit a lign# , alleluia. 
AdCompJetoriuia. 
X^&ordscit.. Vcrlos 


^~4S-* 4- — *** • « be domnebenc di ce re. 
Bebdomadarius profeqaittir Bencdiftio, JJenedi 
«io, 
jJofiJE cjuietarn, & fi nc perfe&um ccnce dac no* 

:0 ****** ■I i '■ ■ ■■ a » ♦ n II - ■ ■ » bisdo mi nus omni po tcs. j^, ^ioeiu 
3:erfcquitiiiF^MK9f« Ad Csmplctbriurru 07 
> t fitres f*> brij € fto te , & vi gi la tc quia 
»..» iim ! ■ MM 11 '*■'• adtter fa ri us ue feer & a bo isstanqaain 

~0 
■-«-•-■-♦-«^ 1 1« o ru gi es cir cu it, qugreiis qucAetioret, 
ctt l re fi fti te for tjps m fi de~. _Q m Q_ 614* xi ■ | iii uM l u autc.m do mi ne, mifcre re noftri. 1< V D eo grat.l 
B B ♦ B H -■ 
V AcUu to rium nolirum in no mi nedo mi ni, R, Q Mtfecit C£ lum &tcrrajm P atcr nofter. F i m A; * » &dmr totnm fecreto. Bcinde abfolut#,fit tmfrGi+.&nilr 
anisalccri^um,fi:faaa abiofunone dtciiur Vfefftr; : - - fe MHHM tf ■ ■ - ^ — • ■-■- | 

rafu5a« fl — — — -- — —__-<_ — _j_Lgj — , — —J, ., 9, ,£_ * Ooui-rte nosdeus h lu ta ns 110 fter. z 2 UFfc? tt ■!.- ra tK.im a no bis\ Heb. «fc 

cu *_*£« A & IL* eus in adiu to rium meu inteede nr,g H Peram&S _~U 

A6 * !jj|±f: :i__:t3-__r 

i fe re re 

• ; - :±;__:__i___ 

jHj_ _____*_ L 

3f__: — ___4f_: «—_-*. ■-—■ - — ■ 

;~_L®^ '._________! Alle lu ia. 

P almi ^ inwo^rem exaudiuit me deusjaftitJE mes: in tr&u 
. latjone dilatafti mihi. 

Pfa) -r > I * tc domine fperaui non eonfundar vx aewnum . 

- •- --••- •• ' - ' ..., . r , .. jn^ . ,. ,. .. * ■ j 

Puicnif., C^ b?b^ at * n a ^ ut e r *° altiflGmi. 
PAlmtts _£*ce nunc benedicite dominH*n • Comblttorium 
^VfaKit aittetcrminuau^. 

CuiusTon_svariatfeci3fii_mt^?*?a# *9 HyaM0 — _n. '; uauteminno bis cs do mine. & no mea 

" _. „ " , — -(X_i ~ J fan&u tuum m no ca tu eft fuper nos . nc 
__ P _I f& ■y -p 

|___-_-______ t * de re linquasnos domine de us nofter. eo gra. 

• ai ^H-i — B — -"]— 8-^/* 

h manus tu as do mi ne comen do :^:z_xji___i 

r--_i i : v * fpi ri tu meum fe__5 *• ■ e de mi fti nos 

— 8-t ti ~m=; o mi nc deus ve ri ta tis/- i* omeado. F $ 
S & fpi ri tu i fan&o. R. Inmasustua dne. - i iJJCiW.il - ' 1 V. Cufto di nos do rai ne ft pupillam o ca li. 
{SLft wn -t-t- ii ^,W..n — m *—m ub vmbra aiarum. 


3LL S alua nos. 
K! unc dimirtis ferukmtuum domine;fecundumverbum Siraeo« 
ais. «ttiph. {-*— tuum inpaee. 

In fine CompIe.cHd;urvna e£i&frafcriptiranuph*protcflft 

pore», 
A DomiT**ca prirtii Aduefrtiis vfa: ad PuriScationcafitiph» 

!Pa ^ii^3BB _.__JJ,. A i ff-a 
Goxnpletoriuau 

In Aduent j 3 n 
V* A ngdui do mi ni nunci a uit Mari*» 
!• I t conccpitdcfpiritufand** 

PoftNatmitatoii* 

©fl partum virgo inuiolata permanfifti ; 
«i genitrix>interccde pro nobis • 

A Purificationc vfqyeadFcr, V. in ccrna domini • i *— — •^/fl'~*zzSL~~ .._>■-- ; i ue. V. I> igoarc me latidare tc rirgo lacrara • 
R» D a tikihi vinucem conrra hoftes tuos . 

Tcmporc Pafchali antiph. i m r*n i-i.i m, t „ 1 w 

■' l ii nii il( jL^jc 

& cgi na C£ li» 

V. G audct & Utare virgo Maria,alleluia # 
R* Qjtia rtfurrexit dominus vere,a ilcluia .♦ I" i : i > iit Abeft.Pentecoft.rfquead Aduentum. anttph. 

' — ",_., I ■ ■ • i IM 1 
*-M» M Aatipb. * AAtiplfe tu. * 4 Antiplu ^jji Doi»ipjca ; prima. 

V. O ra pro nobis fan&i dei genftrix V 

R t Jj % digni cffi^murprpmiffipnibus Chrifli% *** a 9jiM& £e Wtftndb#tt • | ■•^rKOT^TV VTfn 'TFMfORf,- Hj^iiilii^ **• Verftts. 
G 6 di tor aLroe fi de tum. 
_T d ra te caf li de fuper, fimnbes pluaiTtiuftum 
um. 
R. A periarurterra l 8r germinet fMuatorem anu^h. f ' ■ Ecc ce nornc do mi ni. . I)o na fWiufc rn.»!-acor',«nt'qt3od 

* . _feriji> viguejad Dom.Tcri^ffl 


:t_ © ■ Rr t=2!S^=;=^ .-___.___B — "— ■ 

/. e gem vcn tu rum do m.« A<tuentus 
2^ift^OB-l do re m o us. emte fcLjoi, jj tl'","^ «X ^_ IZ|J_ : IZ -d__J_L-s* -.-_■ — i^ t-# ~ 

. . . - ... , . fj 

••** e_b u fupernum pro dicn k , 

'riwo T^i^o.Afa, Venietecccrey.pfa^Ws/Beatus 
Vir* m 'diquis vt-ra Dvmxn. |oprtncJp«Dirt&ox.|»er m=m ■_ _-- - H-B-g-- 

i:i_i____K-l ]__: -i-i-Zi 

;. n il Ja di e. EfiJ. L ominus tegnauit m _m ;. ., R" _.-._- m_-a !H_h-_Hte ._J__----^ Antipfeu Antijjh* u cifnda re. [ ubi la jce de o. /| II - i - E I I I " ri — — » I - — — — i-**ri -Hr^ -— ■ ■»-■* ■ ■ -« 

^______- M < _ J __-__- ~J_- __-JL-__-- B '— -'— ' * 

£ " 1 ^_-_» a"|j _4__, - - • ir 

ccc do rai nws. pfitf. i eusdeusmeus- Aniph, 74 Dominici I. 

P i.. gE?:r r r — — * O m nes. PfaL B enedicire, 

^<I ■ ■!■■■ ■■ — I »1 ■■ III | 1**1 

Anttph ^J^— — - -i « l«W -i^H .-— 4» ^l. :c E ccc tc fli ct« PfaL L audate diim 3c c» tli*. Hymiiu 
— »- m -— «— — - .-. i i ■ , ,. . p . , 

" ■ — '■■ — ", 'w>. • - ' i . . j - ■ 

j iii»... ■' . «—. , ., i, , , «■ .ii, ,i .■ ii i divt u s . | 
Afta. -j-tt^- V ox clara ccce in to nat. 
V. V ox clamantis n dcf rto.parate viam domini. 
R. R e&as fc c te fcmitas eius . 
iJffjL S pi ri tnssa dttt .Can, E enediaus, 

2iM — ** Ad Pri 
xnam. * 
Hymaus p y 

iamiu cis or to fi dc rc. Hym.adTert am»Sextam,& Nonam dfcuntwrCcttt Iamltf- 
cis. jjntiph. In illadie.ru reliq. an.pcrordinem. ad pnBai fc-»-»-B~« — m — — — +- ■■-= 3 — -■ — ■-> ■ ► C kriikfciidci ri tti aii fc re renoojfs. Aduentus* 
V. Quventu rus c$ in roundum. V. G«lori a 
pa tri>& fi li o, & fpi ri tu i fanfto. 
u^m^ ,-,. „„gM^tf V. E *«r ge Chrifie adiu ua ao e 


R. £*Ubefan©spropternomcntuum • 

Rcfpoii* Breuia ad Teff tisun ,* 
^jpU «i lW"* ' * ■— «»» Z3E 1*. Ve ni ad li bc ra dw nos do mine de us S uirtu tum. V. Oflen de fa ci em tu aen. ft— 
+A A- i — — , ^R & £&1 m I n mu*. V. GIo ju a patri. s^3* & fi li o, & fpi fi tu i fahdo. ^, ii im\ w*i»j b-« .&— j.„ fcW** * in\ebnnt gentes nome tuu domine e. 

* '"* ■ . ^. . 

. **• %£ omnes reges terncgloriam tuarn . f_. 

^ ■> .-i::; . ,.; ■• Ad 

Sru2.T> i ■ > — gg -— jp — ; — "-£1— rg — H— 

' -' ftendeno bi.s domi ne mife ricor di atn tua. #- ^rr-=H-H-Ji-.B' §s tj iifcd V. Je* t fa Tii ta re timm da no bis. Verfas. '-rB: MSh6^B-B S-fS J. ,r— zt£:»:£:-^: ~g:gfl B— 

3^::~z]~:?±ij;rz::;r:: 

K lo ri a patri, && lio, &fpi ri tu i fan&o. 
cmentorioflri^omine in boric pja ci vO^opu ji,_ a 


srt & s s i- tu i [JZ — X~\ ? 7 f>. yifcanosinfalutarituo. ^Eai-i^±j| ,o 4_ 3t ad N-n« superte hierafalem o ri e turdominu* 
V, £ z g*° f i a e * us * n te v ^ & bi tur.] 

aLmmmmSi eaf -4— ■- .»—-~s%^ 


a r.«- lo ri a pa tri: & fi li o, 
buer — n. — »-— -I r_-4-*- r- — h-- b - -3-3. & "fpi ri tu i fait „0. • i * ■ ■ ■■ ■ ■■■! » — | ! 3=Sr- 


Veffa». . o omi nedeus virtutum connerceno o 
R. Et* " cn dcfaciemtuatnj8claluierlmusr v s. 


-jl InfriHebdoniad.I f 

HymttJ»Ve?ficuli,& reipQnfori^Bre^ia huiu? Dcrr^dkail 
tur inalijs Ootmn & FerijvAdueiituS'. 

Jn Fer. JXafe Nona oi 4 loco Verf;Doaiine aeus virturum , 
4ickut Verf. Vefti domine& noli c nrdare. &i vefp.antipn. ini]ladE|c*eam reHq dclaiid.vt fupra pfaL '" 
Dlxit dominus camreliq.de doiti, hymnus CondttOf 
Veri. Rorate.v t tr* priaiis Vcfp. Ad M*-> 

gnincat ♦ 
Ferlall. Supl^J* 

AdBene 

di&us . 

intiph. ll e ti me as Ma ri a. On. M agnificat. 
PX **0 H" iw»- ' -gy Am gelus. Can. B enedi&us, Ad Ma. -4-W-g ff 

gnificat. H^HrHK+HMHj iL* »g i '">. « pw i« ...juf Ferialll 

AdBene 
dicius * 
Ad Ma- ^- ^ 

gnificak A nte qu* co oe ni ret. Caa. B cncdifti s. 
QraritcDo »i nu. Cittt Magnificat» Adurntus 
7* 9 ■ -. ..i - DcSyo*. B nedi&us- 

.Q -. 1 1 -. ,, y , - — — « ,.|l rr— * 


Vc ni et. agnifieat 

*» l «» i ■■ » ■ — - ■■ — m fi-8— ■ pt i --» 8 p ne di &a M. ■ ened. fi* W** 333? H *!s xpefta b-j Do «iina . 315 

agnificat. itJL_i~' gg a rjffi if l a: t: c cc, jC',n. encdiSus. fc=3fc" «^f^- ■ JB — — — -*— •■-»-■ -4- ? x M gypte. Can. **#»«* 

4»— m ii '■ i !■■■"■ ■■■> » ■■ ' 

~^ r .~I~.~II~~^""»~" 

Sf 0B - Can. B*» e<iiaB »' fe *** Fer.-IItl 

Ad 

Be*»ed. 
antigfii. 

Ad Ma- 
gnificat* 
anuph» Feiia V. 

Ad 

Be:-:ecL 

Asta** 

Ad mi^ 
gnifieat . 
•tntiph. Fer.Vt, 

A^ 

Benei. 
Afitt. 

Ad 

M5£ 

cac. A&a Sab. Ad 

*• 
aatiph. gnirlcat 
t_±___yf-. 

/7' __ e ni vi fi ta rc. L M aenific. AJiai 
____ ••■*"".' i, ^tJ" 1- "- 1 ^™"', 1 " j_ " ,-r ™E *T"* ""T- -■'■ -•— "- — ■- -■""■"" !"~,**"i 
_____ ^ _ — ' — -F — g^lfe-B ;rHhr~ "4 

_!___ jE *-___ ~-~~_ ll ife : ~2~^:~~i^" " : i Aatiph r 

^ccc in tiu bi bu.celi. fis regna. 

\-rbs. . PH-LfuMiate. Afttiph, ,^_ H -., B -JL _____ 


" 231 - 'g— ~- ■ ~t 

■ »1. I , ~ |l_- ■ "■t» .^ ' . »1 . ' ' " - ■ ' _-> ^ '- _ - ■ ■■ !-«■— -_~J' 

Ecce app„ re, bit. , PteL L>eu_ Deu_ meus. 
5?_;_ !^_!_ ._. i • 

Bt-VT . ' iT-^Ll^ M 'onces,^ col, lcs.. P.ai. B ene_jci_e. 
49 _~ Antlph. 
£ ece _o sm iuii» Pi-Jc I^udatedhmdeca.iis. 
H/ m. V ox clara, & V. vt _ug_a in pri, b om. Adlattd» Adufritus H i roannesautem. , Can. B ene <*. • atBene.: 
j* aiu ph« In hurHbtts, cum rehq. ftaL ^ 1 ^ cura feluj 3T3bm. " 
Hynm. Conditor alnae . g u es. On. a g n » 

■*:i:_i: — • [ gnificac. ■ n. iZ. X) ecg lo ud ni ct. B ened. -* — — ~ti- g! „>■■■,», ,!l » ~— .— u -jiJBcnc/ 

— . 


c ce ue ni ct rex. m agn. 

4A __- . ^^MZZZZZZZZZZl 

Uf er te Hicru fakm. ]Z_-— - _____ ■ 
On. B e^ed* 

"I _ _~i~~~ Jt±S«i- «-■*- 44 ox cj-aoumis in defcr to Qn. v Mj ?S* - antijfh. * > Afl 

. : 'Bene'cL ■ 
antiph. ! 

jAd Ma- 
gn;ficat«.'. 
'anupUi ti **-%££> Infrt Hebdom II. 

-L. ,__«-A;^ _..._fi__ __.-._ Beaed. JZ §_" _^_^S^g :IZ^~JL. B, 
antiph. 

&cce e go mit to. ;• Can. Bcnedidu*. li ~ - ; ' - . 

gnifica.»- #9 _ 
Amugh* "* 

s % on 

Fcria V. 
AdBenc *g~HB 

Afc» 

Tu cs, jd^^iSaefc !an. M agnific. 
Cari. Bened. 
^Quipoftmeve niet. Can. M agn. Fer.Vu H7--- 

Ad __ti^^"«- Afca. ■ ** l), ci tc. 
Can. B^rted. 


# Magnin- 
«at. Aka — ^rf-#r__« — t. a j_5_; r _Z_,_. 5 _nta te do trti no. 

_fc_:_: Qm< ^aan. H «_"""' :__z__-ft-i_ 

i ua-bitd» minus. Gatt ' -^cwifc AducntJSa " 

I '■1't l " *? '**' >*l'l— Jtf' ■*■!'' ""'■ II ' ft jjfertE n tc me. Can,- -Magnific. 

Domvl Hv -fr&icnwr Ad MattJtintim . 

j -- .-, v & •;: - . •- ^.v ... .: 

Ini^atoryinf ^it dicitur quotidie ffijttc Ad V*grjtffi> t$* < 
catiT i>omini Sabbafe 
Ad Ma. 
gmficato 
antipb. v 10 pceft ii do .. mi nus, Vc 5 s-i-a"-%: 


^m ni te a do re mus. P&k V cn i- tc fof.fatf 

nysnvs vt (fcprain prirria Dom. A»:P01.& Vetrf.tt.in »• 
inin. in princ. oircd. -j— Q — . fl 
^vrrrr^ ..- 3E K c ni et do mi riul. ?^- ^ominusregnauit. 

"' °- — ~-~Ht-a-«- B -B~ 5? 
3*i -=-a- U=~ us ad lau* 

des. 

Antiphi Aativk ic ru fa leingaude. 'ubihtefieo. • abo. Pul. I-cus «teus meu». G M Tnfra H?bdom.ITI a&riph, 
M cnies & omnes col Ies. {'uf. & euedicitc. Amiph 
.«4 Antiph. 

ad Bene. 
#u;jj>h. 2^L- _,-Jj 
^ u fte & pi _ <e _ jri^ua «ius. ^fi&y,, «Mate 4"^ ^ c * 

..... . >• ... .. rfg - 

IIymn.& Ve>f vl&tsrit iri prma Dom.a<f latsde* aU~Bca%& 

' * i '• ' ■ — • - - 

atujphona, j , h — ' H-Hha-i- -tf— a4 

Magn;fi- 
£«u. Aha 5 upcrfo li um. Q itts g ened. 

Ad Vefperas antiph Venict dominus. vt fup«i in bud. 
Pfal. de Domtn. Hymn. & Vcri. vtinprima Dc«mm. a^ 

. Veiperas. £ e a ta es Mari a, £ an g ened. 


Anti^h. Maiofcs rfequ.en-.-ad Magm ifuh^anttiLdiedectir^ 
ic tvr.i nru D^cemb - -8b£nfu\& tiicuiitur ! per ©f d>-v-&}'u e ad 
diem ante VigiU Nauuit. sd M 
ann^h. ■ 

i ■^®gJE-^--B^ v- 


^) fa pi en ti a. Ailuenuis % ^ 
O a do na i. ra dix Ief fe 
*<* Mig«« 
anciph. "fH"* gnificac» , -O ■ o ri ens fplendor 
55I5!5:-E!:E ■!-■-; I ^ rex gen ti um. 1_.'r-t: 3P^: ^ E ma nu cl# aaciph. aha. 


fe^fcntet 3 *>?»phon?. *4 te"uJc§ djninmr m ^x.feriissnte * 
v g &*<*' N'atiulcautf 0bdMT%ci{>ici3<3o die 4ccimalcjr , * 4F „ l- j. : ! : ; . '' : ) »1 ,fc hA-BJ^^— -—- 
■-♦ .■ latid. :& T 

cce ve niet do mi nus. t nuKicm feri*. 

* aaph * - . .1« — a r mttp7i. auiph. antiph. £ uve ne rft. _B_ a — a JL 

:$: " pM — 9 — "S" 

n 
■ — ccc iam 
JLl _ 


ve 


nit. 


I 


^ 


S 


W 


c ■ 


■ 

_} — H ,auri c ns. 3 .»«1*. ^ 

- jEgrctii c tur. 

K2! 


•■r- 


"tr ""• 


s~g- 


-p 


«i 
4: 


-fi- Hymn. Viax.dAtw-.vt fapra la prima r>©ai. A&iient, VerC 
*tinkr.SMftprittfDire,i> ■- ter.m jg , I^ ~^ 

Adh.d. 3^JS^|_.«I-.IJ 

•cperho ' 

tA! anu, I '*. crate celL 


iT"g9 W 3p= 
Z^MM Aduentus 

> J.. I » " . l jW — fff *7 >g»-* t ti ' "" ■ »■ ; Tf^" ___ i-i -i ■■ rr I Antiph* ■ tj mitce agnum, 3tp__Li_ V<r cognofcamus. ■i 


" ,,. ■ 
': * 


-, .. -,.! 


■ — *—»> * M*.* ™ ^Zjjj _.i__ — 2 — 14—*- — I — ~a4t 

jj amercedem do mi ne. 

- *^ ^ 9 ' — -ff~— ' £ expcrMoy fcn da ta cft. •B _ § * ____' 
3___ i. p rophcta? prydi ca ue rrnt. [ fcr.iftft 

; adUu.ac 
- .;. perhor. 
aatipko ■ 3 J___* " I 1, -1 « .7- 

S pi ri tui. —_ I _ itip—. _•>_ --rM-m 4|— .!-• arHB M PropccrS/ on. Aftft* 45 4 
InfoHbcbm.ni. 

__-~ f™ i— __^_g__ 5~ m ii T» . y js— __,.i,_. _— ■■ 
3~_-*~- ~— — 

i-cce vc ni et do minus. 


4_. Iffc $*%h« t , , ^^ 
j 
i 1 ! ... if n - 


i '" ■ » 


■P, . , , ...■__. _ , 


■Wm ■ ":■ ;\ 


___ m | 
■"■-- ""' '""" . " ** nnunci a te. TeruV. Adlaud^s Sperhorasannph. 
Adhud, , - _. «. _ 

Autiph qjL______. -i- AnHph. D e Sy on. P -1 -e Feri-. 

_-_* B 

ii ~ «—_~~m_«— _■—_——«—__■_— -■ ±____-i.i_fp5:« Aotiph _. .J-ULZ. 

^tmuertere do nme. __ I L ... M -*__>_■.- n-_ _B --*-"■ _ _. . . 

,E: ,d __s J_L ]„"_ *_ j^__l!si : e Sy on ve ni et. 


Afttifh I- m__lIP^5___DE 

_^-}_ — _»_ 

£c cc de us mtus. —I j_ _J_ _. 

Aduentus 


.! — _a-*-_- 


■ m m 


___■_*____«_. 

- ...•■-■•, -_- - - | 


:!___ - a 9 >- i i _nn __l sntipk i^<y roinus. 

Feria VI. Ad Laudes&perhorasantiph. L. j-4 — _____■___.— 

— «g— __.•___*—__ _-- 

■ = ___: S -■-■- — — li — — ■ 

* onftantes. acl La*., 
— des. 

""*• ariuj_<> .Q_. il____-ii_:-___! ' 

'M- — ? -K 

A d te do mi nc. antii !]l_i:i:-:_Z--: 

* c ni do mi nc. 


antipfo _£_________ >-*!' Afii ■11— .-cus a li ba no. ifc~j__ ■ -»-b-« B _r- 

q 1 - 1 -l__-.__„j t3I__^ «4 j aot .. ■*'• go au tero. 

_► 

5abbatho,an*ipb. & Pf.il. dc pfrlt, ad Ontic&si antiphh « , Inffa Hebdom.III. 


S^:->^ 
x ^ecte tur. 

Infcfto S. Thomar pro c&mmefiaorat.Adtientus *d BencdL 
antiph. m^— * AdBen 

'<*.;: ■■;:.. ;u Z±3t « li ti me re. Qan. B£ ncd. 
..*....*.■ Si-#e?o conringaf fcfium 5,T.hom£ wansfrrtttrm if ,FeM$; : ^ 
tiphrprjdiQfa dicitur m Dom« loco.a3tfph.#uc MariV Vlcimadieantevigiliam Natiuitate domini ad Bcnedift, 
afiiiphona : - " " " y 
AdBem 

d<ttus * 
antiph. 

£ ece comple tafunt 

Faf - " AJ_ fi M «Ji . 

anuph* j f£ g „ _. '■— ■' ■ ' >" ■ ■ i> r^Jtaqtaizl! :=: ~ [: ii-zzrzzrz: gredi c tur. Can. BiCned. :"- : _'^ 
gnifica? 

■J.-L r > P Jl-dlLs-fti. •H-jg-8- -JL^~JLi4r ea umcdtcet. Can. M ■»&«■ 
—. V- T*u Belhleem. Can. B cnedicV !J^_5j«^II__l. 

:£' lc ua re. 


i**m Fer. i?i, 
adBetie. 
antiph, ant iph* 


agn. 


8? if fus efi. Ctn. l_-"encdi__us. , Fer.iiil 

1 1 ... iii ■ 
I ■- - quatuor 

- ^ * temporu 

ad Benfe, 

antiph. -— — II— m —» — '^ " — r — " — ii » II» ■ i ad M3g8 8 

antiph. S c cc. 


agmficat. w y 1 gi la te. ;—»:§= ♦encduft. — . «• a V, 

— =•— — . idBene. i- smtiptu Nift eccttrrat fcffuni-8.Th#mi?>oufeti!nc,ea prgterrnifo cU 
citur antiph Noli timere, ?t fupra,qiibddiebus quan- 
do ilhtd fcflum occiwit ettam feruacur.in kquenr. i ■-■^ 1 

-3 *-4-_o-J 
L f u mi nu m 


ad Magft. 

ant< 

Nifi 

tt aa* 

tiph.O £2 
.Fcr.Vt ^a— -~~~A 
quatuo: — y * ■■ — — -~" 

tcmpor»» mji mrm~- 

antiuh. Domin?ca- IFIL 53 — ~\fc "xquofac cta elt. ^ an - cned. 0. * mr&sm^ agn Nni dicc nn-i-P B ■ -t-t 

dafitan- ; i oc et i te fti II10 R ium. 
tiph.O 
..Sabbat, 
qratuor 
tenipor.u J ' "gf 
adBenc. 

Quomodofi et if tud!" &■***.' **ened. 
intiph. Nifi ficc dle<i fuert ant? vigiliam Nat.uuan's, qr ia ti ncop 
graurm ijla, d • c^icu t an tj p fr» Ecce cotnpieta funt omnis, Ttfupra^ ?mibu&'circ bu* .Dfnpieti. 
Q«o4*taa fcr^tur fiiilcconti.igauu f*qu£ 

i m <. ; . L 
pe r h o t — j-p-j^-*- _-_£-&&- m~ - -^B-B^hT"— 


-I.U.. TV * e tii ba. Domnuta *- anti rt -o-. w B-S !-♦ B -B, 
B — ■'" <" ;TT~" """ **" c 

*-'c>c vc tii et «i. Iidc ra ti'S. xaJiph. ■ 1r 


— E-H» ■T" B 1 %fil praua . ._..Q- Aduentus 9$ . j__- — =— =_■ l • Afi& o mtnus ue m et. ^ y O . . 

K_i_l_] ._-_!_,_»__, aotipk .0 jn ni potens. 

Hvmn, Vox clara. c f upra j n n r j ma Darainica. 

. , ' Ja : J i : . . :::■> 

V. V** claman v*fupra. 

Ad B e»ed.»cVs antiph. 

.____*■• fc^^JbML^o^fcJL S cned. uc Mau a. 

A^ve^p.anu^ e ~> itc tuba v(^ aiym.& Vc.rC 

vtin prtjwa 1. ■•--■.' ' ••---• 

IW3 O. ■ 


j^__- ■g-s _•._ _- ' i citdo nii nus. cned. per, t'f .- 
£ AdF. 

^CtUS. 

r : ' Ad M-gnificat anttphohaj O 
-4_____-___- A %-_-_ _._&: _B Confur gc. Cau> - /K cneil. . 

AlMa-n_catanufh~na O. 
5f4 bdam Fernn __y g___. , 

• __ * « ■ __ »_» amiph. -BF___- £-_.mZII .~4.n_1r.1nSy on. C__ • ened. -_4 j - __-_..■■— ^Q — » ., -_M-{ - m ir— . ■ _... , „, _[ i ___ 

— il- > U_ lk-_Hi-B^ 


Cfrafo la nuni. Catic Eened, I n Vigilia Nitiuiuus Dotnim _L_ M_tutin_:»s * R .; .. -:._ ".:__ . _-£. -_-_-_____._____?- Ad M* ; J 

tutinum jj}S^H_ l, '"^^ a I g ''" iB 

rium. -■-■- H_i di e fci e tis quia ue ni et. * ««,-■ -dl-^-B^i— i ■ ^n^^ -=«-=-■—-. do munus, & mane vi de -K-+*b _ Ji j i i t i ■ i 5t r__.r j_ 

bi vs . _S glori amci us. PfcL Vfc nt 
Hyni. de Aducntu>p-nl.de feroccur. 
V. l_d_i_ fcicti$>qu?i venient domimi*. 
"K . __r mane videbiti- gloriam cius . 

Dcincepsofficiumfit-duplc-t tc.fol.48s. Aduentus 
45 • Pf ' ■ ! §■ * ■ — Z-4US- £ iid^a & Hiem fa lcm. fisrc^ra* 

_p s& rf ««., ■■ _ , _,. 


JLZ. U : 


1 ' " '. ' Ad 
laud, & 
pcr hor* 
antiph» Antp k - o dv c ^ %bUatcDco. 

.. . ^4~CX~ =F tt — ._$2 -♦-= -H- 

"Vafti na di c eus dcus meus 

-—Pf-.— O- 5 Aatipfc, ^r-a- •_^: ^ : £nedicitc. _._ —^-fflL-: — --4 . ■ fe^firT Actiph, D o mmusve m rt, jQ-, -!?-3-$-b a a^Q- r a r ratii na di e. audate dhmdecxhs. 

Hyrari. V oxchra. -a; 

^ C raftina die delebitur imquitas tcrr£ . 

^ *■" t regnabit fuper nos f luator mandi . 
AdBencdi&us^ ,&n*. Antlpk 
aacipu. ne ur. encd. 


A.i Twr« *<, :N VXGFLTA NATIVfTATIS DOMINf# 

V 

•* • .-■■• f .r^ is "" * yk • * ' " J '■ ■' * 

... .- 
-*bdiefcie tis, cjuia ue ni et do minus 
' wEEZZUl — ~ fc* ■B- $:§: ..— .. Wtm. PJll > ', i , • , '■ .■-■■■•• 

V ._,* manevide bi tu, glo n inc i«s» ; 

l*« ••'-.• "•"*" -— ■ . -i . . • . ' . . . 

U- .0 — .^^,«^4-4 fit-a ~— l— ft— &-— - «w -.p__-P k-7a"~1~ - — *v~ o fcJZjCg^ ll _IIM— - Ij f I . [n < . _ _ |l > ■ ■ ■ ■ * -.« ■ ■I I I I " m ■ IIIIIXli 

V- <£ Ibria pa tri, & . fi li o, & fpi ri tfi i 
"H 


—_-_. fati&d. p5%yi: 


V. C bnftantcs e ftote e. 

r "idebitisauxilium domini fuper iroS» 

C rafti r.adie deie^i tur i m tjui tas-ter rf. 


fc Domin! n * m +, m 3~_— 1 ?_-"■ B „~^~<~~6 V. E trcgna bit lu pentes i Saiua tor mundi. A» _ n — — ■ i i i ■ n .■'■■— n ■ ■ £■ «--—-•—■ ._£_. 


:■!___!___•>* ' lori a pa tri & fi li o, & lpi ri tu i fan &© 4— a .— - !.-. '|-_-.~_-r - ■ .-•3-3- V. Cratlina e rit vo bis fa lu u S, R. ^ icit dorninus exercf tuuin . .__Q_. — — (^— - 

Ni__JE_fe _— * 4 -g — » m m 1,- 


! ta fti ne c ru vo bis ialus, j___ — O dbt-ii: zmz^zwzmyiz: V. £ jcitdo minusde us f cx er ci tu um, H n Vieilia Natiuiutis. 
V. Glon a pa tri, & fi li G> & ipi ri tu i oU» ii I I __»—»-•■ -U £-n fto, 

-O—— «. — ---__.--_._-_. ; ■■ ,_ » _., — ._-_^„.,_ — .-_£L — — j— — fl^-p. — p — ^l 


V. Crafti na di e de le bi tur m niqui ta« tHB-B— 1 fl-.:X-Ji v ter r g _. i»i j 

R. tl regnabit fuper nos Saluator mundi . 

INNATIVITATE DOMJHI. A a _E- a - 

fpersu ■ f-*B~ %__.-rf_-__J_. A*-* ._:£ ex pa ci fi cus. ixitdominus. ^ig;a_._i„„il 

.. agni fi ca tus eft. M. 

7 rt • ' v v onfitebor £~ .Domtni 

f-l-B il_.-_____. 8 

** 99 «tttiPlls C «cmpleti funt. ? ?•! j , - .atus vir. ■SF ^J — = — =5 B __-_. A&*. ciro te. "_-_„ -* audatepueri. _» - 

1 -— ■ __- _=___ •ntipk. i ■ ■ * • 
_-f~e_.a te ca pi ta vcitra. *ial* Lfcud. dhm oes g-tes. 

. J-— '..__--—__. (3- ^__=__S__!__i^:«-: »■ ' " — Hym&tit ; ad Vcfp. C hnfte re demptor om nium. i n. Q,> , — __. Q— . — " _> 

__|- V. G rafti na di e dele bi tur m ni quitas terrar. 
Qfl l?l M_— — %&- R» E t regnabit fuper nos Saluator mundi - n _. m* T nN,nt!!tate 


^ MM U3« H :p-___H______C _L___T" !pj ^-I-~-.-.-_-----iL_____.~__^ 
Cum or tusfu e ric, Cati. Magn, 
In Nmuitate D<_niai ad M^rutinum. tnuitatc —jd~~- 
tiium. fl 


hri flus, na tus eft no bis 
ue nite 


a 


dore 


mu$. 
^ «-2_ B ff 


■ ■ ■ 


'-^-— — ,.n P.aL V c ni te, ■ .. "iuWfc* . hrifte redemptor • InFrlmo 

ur. ;* ;; _3I 

ftnuph *^_" ||_JL_-___ 

JP$ mi nu$. 

Q%are fremuerunt gcntes:& populi meditati funt inania . 

Aniii _■■ _L __1_1_- 
q_i — ~"^' 

^iancj4.am (porifu-. — BH ____—, Dominj. . *«* . 

.£?e!i enarrant gloriam Dci.& opcra manuum eius annun t 

*-iir C-mirr-«rLl-f1 iVH ciai firmamentum: 5fc= 
-piffu fo eft. -■ ■ - 

ru£tauit cor meurn verbum bonum: dico ego opera mea 

y , anquam fponfus. 

R. 7d ommus proecdens, de thalamo fuo • % P&Uma tstt *r±::;!!:el ji M ▼ — a ap 
^u tce pimus de us. M agnus dominus , & laudabilis nimJs : in ciuitate dei noftrr, 
in montefan&o eius. t ziiBimi xzs^LZzS.zzzz^r q n e tur. 
p eusiuducium tuum regi da:&iuftitiamtuamfilioregif; 

rt pH? g HiH*-»- ---* - 1 yt ri tas . 

f_ medixi/li doraine terrara tuam , auerti/li captiwtatem 
lacob, H 5 In jr ? o 

N cl<r* 

difiiipha Pfalmut Amiffa, Pfalmua Anti^h» Pfalm^ *oi InNaduieaec* 

V, f eciofus forma, prg filijs hominum. 
jfcr ijffufa eft g raria in labijs tuis . 

^! — as£S 

Pfalnut ipCc in uo ca bicme. -•-F4» ^ H- E * |f ifericordias domini in grernum cantabo. atitiph. Tpfe^»^?rsre 

^xtenturcg li. i — ^ »>-«— ■ ■ .■ » ! > >' - «. .«■ — -.! (f antatedominocanticumnouum: cantate doftt no om- 
Pialmus nisterra. &ntipb. II i SZ3E r~. ■6 — jjfcjS;;; Pufe^ © tumfe citdominus» 
Qantate dominocanticum nouunrquia mirabiliafccit. 
V Ipfe inuocabit me , alleluia, 
I | aten«cusestu,alleluia . 5 m m. jB—«.&g- — j — k !|cDe um lau da mu$. f -Ttaituiu^ 


»0} Qtnemvid? ftf*s Pt«L D .ominus rcgnauit. itir^ — z 5|^E:!Ltt! 8B 


£^~. 


i j e nu it. 

fcite_r a P.al, ub la r e deoomnis. 


An ge lus. 'Pfal. ' D eus deus mcus. ».■ 


Fa &a eil. 
. — ©- ~i ~~»_-. x ^ « ....... i ■ « .. .1.1.1 .58 

CBEJtjfch Pfal. Benedicite. P ar aulus. Pf»|. L audaccdf_mdeca.lis. 

H l-s- a e~ — ■$- ff-fl 

A fo Iis or tus car di ne. 

•'k-m-mm wtSS. s-a-e-if»--.-- =3^ — ' -, — 

t"r^i: — j_"~"~~rr t"^ V" ~* 

V. IS «tuiecitdonuaus,allc 1h ia,a a. A I 

per aatiph»' AfKfpfc Ansiph» Anrffbi ad La:t* 
des . 
Hyumui H * / ;*<H , Iii Naeiiiit*te 

jk*f alutare fuum,alleluia AdBene -■ di&us» J| tp!!ii5:s ■~lo n a. ■ ; C_tr. ff^d. geaedi&us dominus deuslfraehquia viStauit, &fecitre 
demptionem plebis fue . 


B. .■5 -» LV y,- £ hrifte fiii dei vi ui mife re re nobis, j Q -. . — _Q_ , — 

J^7 a ~~?~®~~fj®~ m •fjjTTlff", .*s y.Quina tus es de Mari a Vir gi ne -0 n -O A gi [S^IiEIil^ '.H3 rori : a * pa tn, ■ & fi H o, & fpi ri tu i J 4 « *— fan-fto. •■ -B -H -HHl -H ~$~m M I H. xorge Chriik,adiu ua no o •^ j|t libcranosproptcrnomentuum. 3 „,■— ■«■,-jl. Dornini ■ ■■■« n i w^ » "' 1 "" 1 ■— ■■ ■ ■ — J —»»■■■'■ ; ■ " ■■■»■ " ■ ' m >i 'n >* 1— i " ■•■ i irr»**-? 

„ »- ~m .ni . 1™ — "JZLZl. _~. . 

— g — je — — — •■-— HB" HB ■-- ■ 105 \ erbumca rofa&utneft. alle luia, ai le lu ia« ■ %' « .ffi -a-W 3 V* Eft ha ' bi ta uit in nobis 4 -9— Y^ (jlori a pa tri, & fi li o, & fpin tu i fando» ?;ti3d!ji:i «- 11 . n m « n 1 «m r *«i— 1»« i ^ ^-^^CMIU-*| j Q. 

■fcs tx' jpfeinuo cabitme, al leluia a. 

r, p atermeusestu,alleluia. -~ — -_. Q. -$------- H-R-g— „rft*%_i.g jsj otum fecit dom:nus, alle luia, alle luia. -Q- J_1__C_jc 

V, ; alu ta rc fiiu_a. ??, Bre» 
Ad TCft» 
tiam i R. Br __ loS Tn Natiuime ■}■-*-♦-■-■ ♦ B-J-^g-- ■ V..G lori a pa tri,& fi li o, & %in tu ifando iHMMi* -b-bhb-k «•> V. Vi.de rutitomnes finestene, aile lu ia, 


I— R. $ alutare dei noftri , alleluia . 


adNon* 1 «, ta b, "S «, 1 -«" 

Jg_ ; : \. .«.{•f. ■fcr-^ V 4 de rut omncs fi nes icr tx, al le- .B :ftz?ir:::::r V ^ — m — — - — lu ia, al le lu ia. V S f # lu ti « J iwt,^. nm m m W" i -"-"* ^5B H* 

6 — 631/ 

T..W—..S1B - ■ -- mJSzt^.^.-^m^^J, 

&'"* m""mi iT Sj aa w m l 
.!■ n m -. i i * 1 — ■ Jii ■ — - ,-iiJ_ ■■!> II »■ IiiimIiHMM lH^— T 

cie i no ftri. VVGia ' u a pa wi# 


Dernini ▼T" $ •_*. «• S07 & fi li o t & fpi ri tu i ian &o. {♦Utt-UI 
•"•-11 V* ytrbuc^To fafiuett, alle luia 
t habkauit in nobis , aileluia ♦ ijfccuinprinci pi um. ■-* 8S fc* JLu AtJVcfp, 
antiph* pixit dominus domino meo.Tede a dextris meis. Pld ■ff -« — ii~ l-i-a-g-; 


fif» ■ ^, 7 _ ^,„^^, ^„^7 K edempti o nem. fk\mm anttptu Confitebor tibi domine in toto Corde meo: in eonfilioiii* 
ftorum,& congregatione , 


,J—£a — I3CTS3 r** — a^j — -~ — f|-7 
£ xor tum cii •»— « pfalmut anripbu io8 IfrNttiukate 

P&lmt&f *$eatus vir qui timet dominumrin mandans eius volet nimis. 
— 0_ * :£= ■■-hH* zz: annpfe. ^-«-® h^- J4 

^ puddo nu'riu. 
fial oitti |5 c profundis clamaui ad te domine : domine exaudi vo- ccm meam, MXifh. -b— «-g — H-|: i: r?i i : 

Defrud». 
rfe!«ni*s jj emento domine Dauid. & omnis manfuetudinis eius . jX-_ Hymaws P~~3JT"§ Sdt£a^*id Chriflere dcm ptorom ni nm. V; K otum fecit dominus,alleIuia • 

R~- $»alutare fuum,allduia, •-.. M Ma ^ & q 

gmficat ^fe-^sl 
snrjpk i-S IB- Hfr~ B i?:§35=~ Prp Sa, 

Steph* H o di e. Can. M : a § n < 5 tephanus autem. J7g T — B— t— Dominu 


TOf lori a & ho nore, co rona fti eumdomine. 
Ko St conftituifti eum,fuper opera manuum tuarum. 

In fefto : fan£ti Stephani protcmaft. ad Mattmnum*. > iitzzz^ v lriiumna tnm qui be a tii 

bo di e coro riauic Ste phanum. ! -^ Xmtit3t$ 


iEE: Ulrri^iifif: 
*. • .Y,eni te a do re mus. f nite. 

L> eus tu o rum mi li tum. 

Amiph. Pfal»& VerfNoft.; dicuntur djuCooinvuni Vnius 
M^rrvris • fol.$%4[o Hymnm -Q Tz i.±SI !-*Hi-ar-H-- — des . -&z— — -"--»11.; A&* api da ue «tntSte phanu. £ J ulAc D «jjuuicj». i.&M: k. ITO Infcfto 

■ - fgg — » — • — * 1- g-i 

■JsjL. '•=:— ■ ^gT""*"" " 


;*£*** ap* destorrentis il li. :1 — m !%j£ ."dihsK fit a ] ni "wamea' pofl te 


^4^~-~-~- 


_ r _ fcgj, * j4— . h. 


jm !! ^ 


f&| 1 M 1.; i 
fn^"Tir ,,.,- 


._£ _ ■ 1 | 


■ ' ' ■'-■-. fcntiph. 

S.ttephanus. w . 1. V . 1 ' ' ' *** ' E cce vi de o. Hymtms j]g[^_^— ^^. - .-.- ^— — •— -; — [ lL &_— w— 2 — — — «JB- 

-i- — -m . ■ m M ariyr de i qtii v nicuou ' 

V, & ""^elierunt Stephanum viri timorati • 
R„ E~t fecerunt planfium magnum fuper eum dictus» 

„L 6 tephanus autem. Caii^- B cned» SanwUStcphat& lil G loria in excelfistvc fupra . 

V. N otum fecit doinnus^allelujbli 
R. S aiutarefuum,allcluia • 

Ad TerriaT!,5extam > & Nonam.Rcf.Breuia dic«»tur*vt fe 
Co/i.muni Vnius Marryhs / 

A«l Vefperas Antiph. Tecum principiu» cum relrq. a&is» 
& Pfai mis de Natiuit., «juod reruatur ixi alijs fclhs infra 

OcY£ occurr eat * ■ - • ' •g j a. . W i^—w np h "■■■■ <m »* ii'" ■■'i n i.i iiiiw n m* t P c u$ tu o rum nu h tum. 

V, 5 tephanu s vidit cglos apertos. 

R, Vidit,&introibit: beatus homocui caelipatebunt 

"X :^ - $ jjjrs;: — *■ 

S e p. li e runt Ste phanum, Qm. Kxagn, «.j ii-a- :rfcsc *= : mT m *. lte eiiioan nes. 

V. valde honorandus eft beatus Toannes . 
R. Q. *i fu Pf* pc&us domini;in cxna recubuit • ad Vefr. 
Hymnuj ad Mag« w 
anti^-h. Come. 
Pro fin- 
60 loa. 
anupk. *it% Infefto ' 

vgfj>er- ! ' : " " ' ''"'■■ 

V. N ©tu m fecie dominus , allelui^. 
$iuurefuum,alleluia. 

Jnfcfto(atiftiIoan«is 4poft.' & TguangelJSf fthsftstorHaim» ^ 
Aftae» Pia$mv& Verfieiiji ttvquoijbet NoSome de C5 

pim^Ap^^lorupi.,. 

■ Ad Ma- "fc^^I ;^o 
:aSjj •«" ter na Chr i fti m u ne ra. • jQ. : -d. & nlt^HI '^ * m 

^ ;_ aldehonoran duseft ^totipb -B-ffl- 4*- 1— . 5 al. D nsrcgnauit. 
ic eft di fci pu lusil le. P^ is l ubilate Deo. aQtipb. fl-= ~ g - n — ~ — m — -~- ^^~JZ~~~~--Z-~ "fficeftdi fci pu lusmeus. ^ iai ^feusdeusmeus. 

iil „i „ , m - M m~£3j i ii T- ' } i ' ■ — - ' -% i . "— ' *—" - rt : — ■ -♦~b- 

q« a a — 

iWit de hic Jian ti bus. '**--• J*toed*- _ E — »_ S.Ioannif. 
c cc pu ermc us.. 

>i i > i ii Ji ■ ii ,i. , m \\ A4 —i 1 . 1 1 1 1 i r ii i i i > iii | ii i i ", i, iii I i — I 'iii aud.dfim de cjrlis 
4- 
xul tet cg lum lau di bus. 
ie cft difcipulus ille,qui teftimonium pcrhibet de hi% 
R. Etfcimusquiaverumeft,tcftimoiHum cius.> 

AdB»nedi&u* Antipb- 5 4 — i ■ ■ ■ ■ ■! ■ i ii ' ! » i i j m i i i 
itceftlo an ncs. Can. Bcncdi&us. 
Commcm*de Natiuitate Antiph. G Joria in excelfig, 
V, Notumfecit,&c. Pro S. Steph. a£a Steph. auten* 
V. - epclierunt Stephanuro. vt fup. in Laud. 

RcfponforiaBrcuiaadHorasfumunturde Comuni Apa 
ftolorum. 

Ad vefperas Aneiph. Tecum prlncipiu:n. eumrcliq.anV 
& Pfalmis vt fupra. 

Ad Vefperas Hy mnus . 
sd h*&> 
des. i 

Hymnua ad Benev 
aauph. Ky-innoi xultct c£ lum lau di bus, 114 -InFcfficf... 

V, V*We honorandus eft beatus loannei . 
j^ Quifuprapeftus dominiincanarecubuic, gnificat i 
ftiitiph» ' Fro SS. 
Inocen— m 
sifiConu !j 
xi it. agnificat. 
II I suc. ¥ s H crodesiratusoccidit multos pucros. 

% l n Bethleem Iuda: ciuitate Dauid» ; 

iDein^fit c6me.de Natiui. aritiph. H <*die Chriftus . VerC 
N «um fecit.de fartgko Stephano.anuph. 5 tpelierunt. 
Veff. £ tephaaus ridlt. -yt ippra. 

In Fefto SS.Innpcent. ad Matutinum Inuitat. /vtln Cam« 
mu.Piuritfr6rum Maftyrum. lu.Hym -g-^- — «^--^h-Hgi-— • nu<< Bjj-Bp—^- A udit ty ran nus an xi us. 

Jkntiphen?» PfaL •& Verf. noftunoriu^Stmiititiir de f<m* 
jfett.ttufimOjfum''Mart:yrnm*'' AdEiiid.&peHloftii Antipk Sandoruftif nnti eenti u m _ j B — =■-■• 

■__._,_> ___^B-__- . H---* 1 - _ _ [___-_ — 

a ' "* ■ r ~ T " rr — ""■" ■ — — ""■ 

| cro des i ra tus.^ p&i, Jj ns regn.auit Af 

La«<£ 8, 

F "* *-_ _-« p-ffifi __ui_«__»H_::~ 

■ ■!! i ' n — - ■ ——>«-_ ) • *a&a acuw Atfipii* ^4 bi matu. pfoj. I ubilate Deo. 


$_?- -a-a-s-H- _!_-___. Aatipf*, ^ n ge li e o rum. pfal. D eusdcusmeus. 5i~-~ : _r- :S: ^i_i : 

_C_!?:i__~___-_-Z-_: ■-> V ox in ra ma au di ta e(L pf a j j$ encdicite omni«_ 

^^^:_:r__tt_i:«___i_i: 
!::__:_:i_H:^:--!!-:~: 

ub thro no De i. pf a [ r aud. dominu dc cselis. Armph. A»tipli4 ~B„__-_ZJ-1 A.-Uaud. 

— "t Hyata 9 - 3 al ue tc flo res mar tyrum. 

V. H crodes iratus occidit rnultos pueros' 
R. i nBechlccm Iud_2 ciuirate Dauid. Ad BcHcdiftut Antiphons. I % 
Y- ..■:■■■.■*;* 

H M hh Mi 


■■■■ 
, ..- 

ifimt. Can. Ecncdi&us. 
Dciridefit commem. de Natiattarttiph; G loriain cxcelfii. 

V- ^otumfccits Pro.5^S%h e :antiprL Itcphanusatttcm. 

V. S epclierunt Stcpiu ProSJoan. antiph. Tecumprin- 
cipium* c-vm rdiquis.antiph.&^Pfal-.yt-&pra.Hyffiii.^al« 
aeteflorcsMar. 

V. £nb thronoDcijomncsfanfticlamant, 

indica fanguinem ftoftrum»dcus nofter . 
» 
! *m " ■ _ 


' ■ ■ \m" ' - 
_:.-«■ "■■ 


-z- "iT" " nno cc tes pro Chrifto. Cah. I agnific. 

Thom. Canr 'uaricn- anttort, J ■ _« 


Hi HBi^g-B "• ■ ] 
"0™ jC r M 


9: m W" 
u~"., ■"""■ viy": ftc fan Aus. 

. loria & honore coronafti cum domine • 
«*. txonftituiflicum/upcjppcramaauum tuarum. 

Et.fir Comxinem'. Natiuit. S*Steph. S loann. antiph.. & 
. Ver£ dicuntur., ninfectindjb Vefpe.ns/eorundem. 

In Ft5o S. 3rhoni I! ., aarien, qjnnia de.Commu. vniua nirJcainf iuitist. bm%?a fccit indieNa* ;■ ■ , 'X^v, ■.:-'." :. ?, :.:: : : 

um medium * ,a j Beacdiftus f & ai Magaificat * San6lorum Irmocentium. 
U mc di um 9 

Ad latidv antiph. Q»cm vidiftis. cu m rdiquis de Natiuit. 
hyirm.ad laud. n folis ortus. Ved V crbum carOt Ad 

Bcnediausnntiph- Dnmmcdiuta* & fit cornmem.de 
Nariuit. &alijs Q£ar:is t AdBene , 
di€v- g 

gn$cat„, 
ariuj>lwv 
gmficat. 
anuph» ucrlc fus* Can. Magnific* 

Ad vclp T«cum principiunfccum rcliqnis anVpb v %P{aI 

de.NanntAte a<.apitulo.iiefdn&oSilaaUoMtxi coim 
o&a&arjtirn . 

Infedo S Silueftri O^niadccommumConftfforarnPoft 

tificum vfqutad Vefp. 

IN ClRCVMCISlONt DOMINT. " 

— ■««- — 


admira bi le commertium. 
E ix:t dorninusdomino meo:feded dcxtris mcif . 
B' sac?:; •*v-* 


*»-«■* 5 Q^iando na tus cs. 
Xaudate pucxi dominnum : laudatc nomcn Jomioi » Pfalmu* atttiph. Pfalmui In Cireuncifione Awiph. r 
—Z=sz:zz Hibu cjuc vi de rac. 
*-;fctatiis fuminhis qux di&aftmt rnihi.* in domumdomi. ni i&irnus. — — — — mm+mmmr*—** 


»-.. Wl-lfl — „ _.m ..... ..... 


1T 


.J" * ■ ~ B®-^ 


J..O 


m\-Z"m m ~lM~ 


•i^_ ■ H 
-\~m — - — — ~« t 


i ■"• ***** f 1 "** 

Jlntiph. '^QSr- - ii)i nauit. - - 

Pfalm. Nifi dominus ardirkauerit domum.in vanum laborauerunt 
qui xdificant eam. JUtiph- ^HHB--g~^ 


#cce ma ri a* 

FialfflL lauda Iherufalem dominum:!auda deurn tuu rn Sion. 
f Hjpnus Chrifteredemppr. vtTupra in Natiuit. 

V- Ve^bum carofaSurn eft,alleluia. J,! R* E* habitauit in n obis,allcluia. anuph. 1*" ^ff ir ^ .^ter ni rjii am. Can * Hign. 

In G&aua Natmitatis Domihiad Matutinum rnuitato- 
rium. Chriftus natuseftnobis,nfupra inNatiuitatc 

domipu 'v 1 .. * ..-;.• Domini. 

, — . *JUfc* 
hrifte re demptor om ni um. 
0. 8l5 «— • » ■■■i h i ii — tmmmm — «— — ig^ JL bymatjai — InPrimJ 
■•* Noftur. 2 anciph. D mi nus. Qware fremuerunc gentes : & populi meditati k funt i*» Pfalm. 
ania. fts lS.l-JZ-.-, i — i .~» n fo le. tizmirrisni: 4 ~8~ B ~~ fi le ua mi ni. Antipb* C aeli enarrant gloriam dei & opera manuum eius anuusi» Pfalnfc 
ciat firmamentum. 
~& ■»-■- •-ipHij •~-~igi- * * Tfcnc, ua lponfu u u$. 

**• ©ommusprocedens de thalamofuo. Antiph* £>©mini eftterra,& plenitudociusrorbisterrarumj&yni* 
uerfit qui habitantin eo. I « -iso 

1* » i£:2:s 

ariuph* Jj-w--.. - -^^ ^wl. InCirc-unciKione.. •1- 
■ n^W^ ^Mfr -n . fljM . *»*'.! ■ii> |lgi Wftj .. , „ 1 , 1111 . w peti o fus. ru&auit cor meum verbum bonum; <fico ego opcra mea 
regi. ■ t n& :: \. ».u 
tffixsj; X: 


o mo. HU C>..:i : «nclamenta cius in montibus fan&is; ditigit dominus por 
tas Syon;fupcromnia tabernaculalacob. -•■""^ -' ^^^^5i ♦ -* KiU;; 12 xul tabunt om ni a. 

Cantate domino eanticum nouumrcantatedomino omn« 
nisterra. 

VV Specioius forma,pne filijs hominum • 

R. E iffiifa eft gratia in labijs tuis > 

i-In "Tertio Nofturno antiph. Afitiph. 
M^J^JLM i n princi pi o % 
PMmm Daminus rcgnauit eaultet tcrr*l*tcntttr inful* raultg. DominU |2t 
nte lu ci ferum ge ni tus, 
C antatc domino canticum nouunvquia rairabilia fecit. P ___„x 

if ' « i i ■■■! — . ,,i II ■ ■! I II ii • 
N* co do mi no. 

©minus regnauit irafcantur populi: qui fedct fupcr chc* 
tubim moueatur terra . 

V. N dtum fecit dominus,aIleluia, 

"Rv Salutarefuum, alleluia. 

A &n3vfats;& pcrboras antiph, C admirabilccojnniCltift 
vt fuprapfal.de Domin. Hyimti A folis ortus. vun Nat. 
adLaud. 

V, V trbum Caro fa&nm eft.allcluia, 

£. £t habitauit in nobis,allcluia. 
Mjrabilc myftc ri yitu Cah* taci. 

R,BreuiaadH -fute» 

Ad vefp. an ■ t in prj mis Vefp* 

•tum fccll dominus.allcluu» 
R. ,S alutaxc fumn^allcluuu A&:\> $aim«t 

antipfts pialmw ad B*n$ InEpiphtnisu 

4- 
Ma gnu, Cah. M agnific. Deindeprofan&c Stephano,an. Stephanusautera. 

Vc S «ephahits uidk caelos apertos. 

R* V8dit,& introiuitjbcatus homo,cui capli patcbunt» 

De aliisO&auisinhis Vefp.nihil fiu 

InO&a. -:&Stephani»otnniafiunt ficutin diefcitii&fit c&m« 
de -alii-sO&aiiis* 

In fecundis Vcfp. an. de laud.fefti. Pfal.de coramu^ynius 
Mart.a Capituio de Sanfto loan» cumcomme.S. Steph. 
'■&Mdo£erc.--'' '■■• lnO&.S.Xoan..orrinia dicuotur fkut in die fefein fecundis 
Vefp f an.de laud. F6iii. Pfah de commu. Apoftojorum. 
Cap. &alia, utin die>cucommem. fan&orum Inhoccntt 
u.t in prirnis Velp.eorum. 

InpSa.Sanaoru'rn Iiinocent.omhia4icunturficutinfeft6i 
sn fecund. Vefp.an. delaud^ Pfal.& hym.de commu.pla 
/ritn. rnart.in reliqna ? utindie a & fit comme.de Dotn.an* - 
Pticrlefus, nfupra. 

V* ISfetum fecit Dominus, alleluu. 

R» Salutare fuum,alleluia. 

In Vigilia Epiphaniae Domini Adlaudes& pcr HoriSf 
(Pmnia dicuntur n in > paaua'Natiuitatis j cxcep. ant. 
ad Benedx&us* qu#dkitur dc Domanfr^ O&auaNa» 
tiiuta. Domini . 
TN % P I P H AN I A t> OU I N t I3J A n te luci fcru geni tus. *-• ^ixit dns. 


-1 


— 


■__ 


■ *■ 
i 


Ii *Ve nit lumen tuum. pial " c onfitebor. =|~_-* 1 _r*-~r J___ _-— 

per ■ tis thefauris fu is. P&I- ^eatusvir. —Q— *-- - -|_ ' ! _r~7~~~ ■ -■-B--- 8 '~B* ~* 

I S-a =-B ---♦-a— -vt B ~-S 

!j£l T -.-4 -■ ■-#-*- _— _B-4r- 

W& ri a & fin mi na. Pfal. l„ u _. pueri dnm. "i____I_ *-_nr"TT B-=B tclla i tta. ■'!• L au _ dominum omnes gentes. 

n — o ^__^__ ;_i_i_^!_rr-_L;_:5ii: 

1 oftis he ro dcs im pi e. 
*• Registharfis > & infular munera offerent. 
-^ E ?ges Arabum_& Sabba dona adducenc Ad Vc* 

fperas 

Anciph* ~ ^ [ [_,. A atipho Antipbt Antiph Antjph. 

Ad Vc« 

fperas 
Hymu f * 
'' ' '•" ' '■' '"' ' ' '"•' \ * 


'«•M» a gi. v Cah. M agnific. 

AdMatutmutn difto P atcr noftcr, uc Maria. & Cred» 
©mifiSs,D •minclabia, Tcus in adiutoriunw Inuitaro. 
rio. f & Hym. Incipit abantiph. Affcrtc* ■ Inira- OSauam 
¥<ero dicttur D ominelabia. Inuitatpnum. &c. nbnu j 
— j-fU. 


icrsii!!; -»«» — C hri ftus appa ru ic no i 


bi* Vc nite a do rc mus. rt* 
No£tur. Pfal." V cnite 

Hy*n». H oftis herodes. yt Fupra 
O ;i: , — S_S — -S-h- ffcr tc do mi no. 
PFalmus A ffcrcc domino filij Dciralferta domino filios arictum • .»4-*-H-««»"* Daminu- 5K 


TfiT I» 5 n ,w '■— » lurainis. cus nofter refugium,3c virtus;adiutor intribulationibu» 
quae inucnerunt nos nimis: m ■ ■ ■ 

nJT w ■ ng gmmmmmt!, , m , m 'j£: fa li te De o noftro* 

. jnncs getesplauditc manibus: iubilate Dco in vocc cxul 
tatioms. 

3 mnis terra ad«ret te,$ pfallat tibi. 
R. Pfalmum dicar,nomini tuo domine. V^i~ j i - 'At^ ^jj^ — mnisterra. 

Jubilatc Deo omnis tcrra : Pfalmum dicitc nomini eius, da 
te gloriam laudi eius. Antipki $&:; •■-■- Hi * c gcs tharfis. 
>< cus iudicium tuum rcgi <&& ittfiitiam tuam filio regis yfalmai Antiphi P&tmws tn r r. 

Nod. 
antiph. 

pfalmus antiphi Pfclmu* Antiph. 
In IpipMnk* «~ 4 3: .__ -i— < q mnes getes. Pfalm. | iK-lna domine aurem tuamt&cxaudi rac:quoniam inopji 
& pauper fum ego. Scqiiens.antiph. V cl l^cum fuo RM.diciturcantumhac ,..'■ 
NoaejEr^rimtts Vcrfus fequ^ntif B&lmi V «swtfii dk .± 

^atur tbtu* i#ctbtu an otim^ deiiwie -reiiqm ¥crfus- di- L 
camur finguli vna voce altius ? ?am fempcr mc*_end-r 
vfqucadfinem» '* _-£.__*>. 

j§ ' ! iQj ' -J 


'''.JW,'.' . n . _...„_■_. --_--_„ 
!bi£-__*t'r: 


1*___Z i nP B-l^ 


_J_a___ ^ ■Vt« ni te 
■B-i 


'"TT- 


— .<_ 

_ do remus e tim qui 

_____-^_ B ___ ,________. 

_____ rB _ B _ jj| _^ 

i— — _C— ____. ii i i'i n i r i .» ■ nf i ■■■« .. fc.i 71 . i _»— </ i ip fe eft do mi.nus de us no fter. —• — <-_->~ — Q — , — __*.— — _. i — -.(^ — - — — * — — -■H-h-lHMi n: s*> Y c ni te e xul temus do mino: iu bi le« 

,_. ■» ■- i» i< ■ < ■ - ! ■■ '■ ■ ■ | « ii. i.ir :■■ i i ii n ii ■ ,__„_ 

-*-_---«■ ■ -g__ _-<►-■—#< :b: ttius de o fa lu ta ri noftro, jpr_ o cu pe> g Domini. 
izj mus fa ci em c ius in confef fi o ne, 
& in pfalmislubi lc muse u 
CHORVS>c F C| 5 
A&u. Veuitc. \ m-S l Quoni am detts magnus do 


mi nus; 


& rex 


1 ■ ■ ■ ■ n 


r" ■ ■ ■ ■ ■ 
:■— c 


,Ji."~ ma gnus fu pcr om nes de os Quia in 


■ — mmm ■■■—■ — mmm*m ■O— ■-^ ma nu e ius funtomnesfincs tcrra? f & al- 
.__0 u. c H R V $ rcpctit AntipJfcu V *«&• ti tu dincs montium ipfius funt . 
jj-O O . 

js ■-■-■-■—■—■—■ ■-■-■— nr •g — —■-■-■-■--i Q^ tioaiam ipfi us eft ma re, & ip fe InEpiphatiia. 
-** fe eit il lud & fic cara manus eiu« 

jC HO R 'Tf.5 /epctittir 

Antiph. Ucnite» i&r:rz— formauerunte 43. «*.—- - «— 
tnos popu lus pafcquoe cius, &oues manuseius 
hodi e fi Vocememsaudie ritis no li te ob du- m ra re cordaveflra. «Sicutinirri tati o nefecudu 
di cm tentationis indefcrto vbi ten ta uerunt 
-■— ^ me patres veftri» probauerunt»& uiderunt ■DQifuruea. 
P^- %19 » M'lM» ■■ ■« ■ ___„_-__ 

■« "■ ■_- -._ v mmtm - >.Av,:.. > cnite. rr** o pc ra mc a. 
f__Q-. . 

«-■-♦-■-♦■- -«- — f— .—- tfadragintaannis ofFenfus fu i ge ne ra tio ra 
il li: & di xi fempcr hi erant corde. Et i fti 
jj____CX— — ■ 
r * ' " " ^/ non co gnouerunt ui as meas, ut mra ui in i ra 

i 

4_-_0 P — H HORVS 'tVfSt. ^J__-_ 

« ^ — — _r _~--_.J_L-_ji.. Am. V mca fi in trojbunt in rcquiem meam. 

j j^o— __ — 2 — — cQ — ° cmte 4— __/ lo ri apatri,&fi li o» & fpi ri tu i fan&o. 

_ _M__r 


B^ i cuteratinprincipi <x, & nunc&fcmper, &in , K 
ItiEpipktftf*.*' 

n ' "1 11111 " i if i u — ,i m*&mm n .— ~_ r:s £»$£& T cnitev fx cu h, fx cu lo ru amea. fctO^i. vetm }oe§ ^ti^h.'y w^<ffc*iii^A^f kiw^ ; 
H omonatus» <s In III. fcO!2 
Noftun ~«fr H^ '* - *■-; 

pcr oa. 4^*~ ■»'■■ *-«» iScis x~ Antipb, n mo # Pfalm. >JF undamcnta cius in montibus fanftis : diljgit dominus por- 
* tas Syonj fupcr omnia tabcrnacula Iacob. . .'* Antipk A do ta tc do mi num. 

Pialm» C antate domino canticum nouum:cantate domino omnis- 
terra. m^-M^^m Antiph. itl^5-|~ 

do ra te de Um r 
Ffilro. '■ };■ ominusregnauit exultetterra:l3etenturihfuljm - " 

5 doratedominum,aIieluia». ........_... _.".,; ^ 

Ec fiji aulafan&aebsaUdUu^: v Domlni. £*,£ 

Adi?t!^/&per Hora^inuph. /i n re luciferum , : 
primis Vefpe. Pia,m. D -emmus regnauk^^^iiquk 

dte-Dcsi. hi Liudes Hynmus, -ft — O * >-o- n g-B ■ g~"'" g~" O fo la ^magnarumvr bium. 

V* 4V dorate darriinum^alJeluia. 

■ 

R . 43 j»nes.a.r)geli eius^alleluia. 

AdBencdi&us. Antiphosi 

■fcpda 


H o di e. Capw B ; encd. 

A d ? r ioumJL Breuiau antiph, .«— »«JH— — » <■ ■ ■ i nM^-js-aa — 23 — - 

hri flc fi li de i vi ui, mife re re nobis 

feH8 Q ~ £31 

-h-h— 8 — a— Verfiteu JLJ" V. Qtiiai ra ru is ti ho di e* V. G lori a fca #-— . 3EH: =» A rX±EpDfi — * pa tri, & fi- li- o, & fpi ri tu i faa&o. xur°e Chniie a diu ua no c 

$IL 1 f liberanospropter nomentoum. 

t . ■ eges tharfis & in fu |g rnune ra offcrent , 
al ic lu ia, al le lu ia. 

— ! — o 


1 e ges Arabum , & Sa ba do na adducenw 

o o ■ * WjMMllll» 1 ll»>mffw *OT nr III !■■ » 1 1 _ 1 ^— 1 ■■ — I Li V. Glori a pa tri & fi li © f & fpiri tu i a 


...-A- 9 -«• V fanfto. ; Xv9 mnes dtSa ba ue nieat al Ic la ia, % \ urum>& tus. 
g O m nesde Saba uenienr, alle lu ia. «ili-i l-^-S — 

*-»y« <■■ 


if ai le lu ia. V. A uru> & tusde fe rentes. nrfr -0-*!\. V» G lo ri a pa tri & fi li o, & fpiri ttt i .£-— >^_, — 0— .^. 
fau ito. V\ \ dorate dominum,alleIuia. #■ t a. R I n aula fan&a. — »- ■-» i— « Sek ~r Nanaaou V. A io ra cc dominum, al lc lu ia, Kj Inl£pjj>kifiiar. 

t- 


^ — 
*-H BB— ■ *pi ^ ^ 
MM •™*T 

al le lu ift \r n $n aula fan&a eius. & fi li q* & fpi u tu i ■—•H-h^-tHHH "^BF 


fan&o* V e hdo ra te deum, al le li ia. 
B^B- r O^esangdi. Ve% f^feK O^it. £4IOT rettq*,dei)o.mihica,.& fic.dkkur 
\ . ftertotam 'O&a*. . -..; ■ '- * ' 
lly^mpifr Tjoftis Herodes impie. ?u t-in pnmis Vefp. • 
V. Ifcges Trar(is,& infutte munera offerent. 
:•,,' ;c£es A;alMun<& Saba d^na adducent. 

£S3 — _~a~~- -_-~r -§a- &. gnificat. JlfcjZ^B 
#nriph e _3E££H 

a~ 


Hf 


■ - 


jp. 1 


'*■* 
m 
i- Tnb^smi ra cntis. Caa. &<*£"*• i ■§ — -4 MIIUI . I MIIIIU , jpil.Mi.PH1l ficato fitomini. 
^ b o ri en te. Can. ; Bemd. 

i IZI- csjx: 

Vi denresficllammagi. *t* 

IZ Pri. Di€ 
„ infraode 

._. : adTScc& 
antiplu Ad M*- 

-* ' gnificate ^%Jl anuphc 
M agn. 

i T ri a funtmunera. Cin. 6 ened. :dte jl&u.. iTtfX dc lu ce. Can. t* agn. 3 '■ H'""" Vi dimusftellame irs. n, B cned. 
-4- — ■ - .- M — H— »~ «»~ ■ ^—4 I nter ro ga bat. ■ ii iTT «»««««"«"*i !===±23tE: ,Gan, m agn. 

Dr^rs: T—^- 


II. Dte 

Ad Iknc 
antiph» AdMa. 
gnificat • 
Antiph. III. Di« 
Ad Ben. 
antiph. 

Ad Ma« 

gnificatc Iltt Dic 
Ad Beo r 

amiphr Omnesnati o nes. C^«, JBcned. K 4 W Ma 
gnificat. V. diead 

Bcned, 

antiph» 

gnificat. 
j&ntiph. 135 4--* Infra O&iuara» 

Jm~m- mz Omnes. Cssil Magn. A- rf 


hhi-»-i 13 «■'■*« y e ni ent ad te, Caa, 8?ncd. 
m m i\dmo ai ti Ma gi. pm. .B*ned«» SabbathoiofraOaa. Epiphamg ad Vefii.H/m H*$ is He * 
«oie.^, RCge$tharli$^ uc f upraiaVlgiia Epjpfumxad' V'r ;'" ^ Ad Ma- Hp' * a ' ' B ^» 4bm m» hS , sHHB~ - ! — ^p* — ■ ■12 ■ IsL-I— iEZS € liianfit puer le fus. ei ^ ^ agn. 

Delnde fit commem.Epiph. aneiph. tim iici* 
y. #( in^es de Saba uenient,allelma,all eluia. 

],. ftrum>& tus deferentcs alleluia^allel uuu A Dom. iufra Q&auam Epiph.omn : a de^Eptph. ad Bas^nti* 
ph.R «manfitptjer lefus. dgjndefit commcroudc fipiph. 

cdiecadeiti fpcmfo. 

v. t; ^^^s^mfepr^ :' ! - ; f 

A^Vefp.antipl^ relfquii; amijSui 

< pfalmis dc £p iph.%mn«^ & V^fim&tav '" 
Epiphaniar". 
g} li quidfeci fti. Cm. mW** 

Et 6Y commelEpIpfrantipn. T ribu$ miraeuUi. 

V. O »nes deSabatenient alleluia.R, & wum. &c 

In Ofta. Epiph.in prirnis Vefp. omnia dicuncuf,ficut in Vi« 

gilia Epiphania?. 

Ad M^iit, omniafictft indfc 'EpiphamsvAd Laude$ e pcr &0> 

ra^&a-d Vcfp, omnia "ficuti-n dtc Epiph. 

Sabbatho primo poiVO&a. Epiph.ad Vefp.omiiia utifc 
pfaltfrio, c]uodfert>anir in omnibus Sabbathis, vfqua 
ad Septuagefimam. deindefiuiu commcm, ibidem pofitg 
inpfaheno. - 

Doin.lrcuridapoilEpiphanianiaiMatutinum ad Laude*., 
& per Horas ut in pfilieno. 

ii — i " ♦ P m ^ ^Tr^^gT^^i ■ 

u pti x h fte fnnt. Can. B ened. 

■, ! ■■■ ■»<■ (r— , — — * ■ —»■ — ■*»■»■ JJ ■—■!■ ■! >i i iiiini' < i 4 » * Ad Ma«i 

! gnificati 
. Aatiph.- Ad Benu 
antiph. 
Ad M* 

gmficac* 
Anciph. 

Dom, $• 
Ad Ben 
Anup& C «mdcfccndif fc* Caflu «nc*» ^ _j- — ^* ld ■ M*. ;ff" "ifr^ Domlnkf i^Jb 
I "n).BlN» f^' D o mi ne. Can. M agn. AdBtnc ■ ■ ^JP^^JIU^ — Jg^ 
Antiph. ,|j q , ; ,» ^ — -^— — * — ; 

A fceden te Ie f«. Gaa. B ened. H _ PU. 

Ad Ma- i^J — __W&&rtt 
gnificat. I 
Antiph. 4^ T w"Ti ti D o mi ne, Can. >\ agn. Dbm.f. te j — 1 — Q, 

en. r ^-fi^pi^~g§-~- Anftiph. ■«|r h ~~r 

-i J5^-B-~---« — — — • E ^ |iii ' o ' m£ ne. Can. K ened. gnifccsL 
Anti 


izii 
Dom. (f, 
kd Ben. 
Antiph f l -j#~i 

C oi li gi te. €sh 

-—.— 


■ m m r_m m 
fm^ Hr 

$ i mi Ie eft. Cari. B-encd. Dom* 

Ad Ma- Hjg 

gnificat. jji^wS^^'"^*" *""•' 

Anciph. ^W^r*--*-* sM' M « m pg- jgL, 

__ SB- ^-— "j«^ji i m* Ic sft. Can.<>*-fc .agn, PoftEpiphamam. tfgft 

$ a bfeatK'«* ■SeptBa«iH<:' i ad V£l';vhyni,Ol«x beataTrinitas 
vrfupta i« fabba.m Fir ai: efficio ad Vc-ip. 

e- : • ■■ •>• — ■ "• ' ' '" " '' '"" " ■ 

V. Vefpertinaoratio afcendat ad te dominc. 

R. pdefcendatfupcrnosmifericordiatna. . i| — iqji_j dc i • jixit do mi nus. -O. _ P su c; rgn. 

&4 AiUi^bu IV jterW *H ca musclomi no. ai le lu *«. i! sr al lc lu ia. 

TLr- D«o gratias alleluia, alleluia. 
Euteinceps hon dicuur /Jleliria , yfcjue ad fabbat.fahc^um, 


j »nt.Tnui»i 

tatoiig.. ?*eoc cupe 
do mini, & in pfat mis», » Dbminica. 
P&LV,* n * IC. fcl. fxl Quod dictttir Bommkis diefaus ufqne ai& primam B«mmi' 
om Quadragefinia?. Hym, P «rao dicrum^pf a f m j tf ft»tii 
s|?l£ &, Verfttofturnorum de PfaUciri o. 

'■'■■ Bominka Septuagefim», _' • 
!ll ^gjjjffi. Ffalm 
$ttri M-ife re re rae i de us. 
%; ifereremeideusrfecundummagnam mifericordiS tua- ■* S i-O- -■-B-: „&I*~, (2 onh tc bor u bi. 

f*felrfk' £ onfitemini do mino quoniam bonus: quoniam in feculfi 
- ... . 'milcricordia eius. 


£, c us de us meus. 
4P&Znt» D Cm$ ^eiw meus;ad te de l^ee Vigilo. 
■Q-.—.-I Sr pniagcrtira ' 1*1 !l£±3E — 1 {31^— mitj^ -c ne di ftuses. 

^enedicite omnia opera domini dominum: Laudate 9 & f*- 
per cxaltatc eum in fkcttla . 

-- ■ ■■- * i,.,—— -I M X au da tc. 
1 audate dominum de cslis Jaudatc eum in cxcelfls. 

Pfilmi fupradifti fempct dicuntur inlaudibus Domia*c£ vjf* 
quQid Pafcha. Hymnus, J& tern» rerum conditor, *$ *!»'« 
hud. in prin. Dire&, 

V.- D*mincrcfugiumfaftitte$nobisi 
R. A gcneratione,& progenic 

Hic V. Dicitur ad Laud Dcminicis diebu* rfque ad QnacblC 
geiimam • MmiJe cft re gnum. -an. cned. 

, <J onuciux o ne au tera» 
i) cus ia nomiac tu<* :zml*qui< AntipK; P&lm, 

Aiiuph Ad ■ 
Primam 
ynti 

•P«aiiiif Ad Tcj> 

tiam *nt> 1^2 InfraHebdom. 

J^ « , — ■■ — ■ ■■■■»■ i ]l . > — ■■ - ■ . mW . vm ll. 

«n^— — B=~B --HrST — B f - 


■**» 1 wn . „ 1 ■ nif I te & vos. 

R * BVejuIav& V.aicufttur depfijilterib vfque ad Don> prjV5> 
Quadragefimae. Ad Sesf- Ad No^ 
oa Anu, «j ^ — *■* fe~g^ 44 '■" ' " - ? ■ Q uid hic fta tis. Pfal. f efecitin faltitarc 

Lii^ o — — 
l!3^pC±i: jS TJ Hr V 6t ca o jpe ra ri ■'" os. Pfil. M irabilia. Ad Vefp.anttph. D ixit Dominuscum reliquis de Dom. 
hym.J. ucis creator.y. l^.kigacur domine, 4R r S icut in- 
cenfum. ^ Ad Ma- 

gmficat. 

^ntiph. 

Jer. II, 
Ad Ma- 

gmficat 
Antiph. 

.Fer. III. 

Ad Ma 
.gnificat. 
f^auph. — B-g h-fl- -— .Z-* €H xitpa terfa mi li as. Caru M agn 

3F&.T" SLagJSbi-l^ — • H i nouif - fi mi. -Oiv - W agn. 
• f-"-fl*-* * — — * B-B-g~B-— — 

D i xit autcmpa ter. 'Oq. ^M ag*u 
Septu^g. . olle. : agn. 443 to:: .. ,v .—■,. .» ■, n Fcr.IKL 

Ad Ma. 

Antiph. 

Fcr. V- 
Ad Ma^ 
',nifi cat. 
^atiph. onh cet mhi. p;$L M agn »S_S JL:-.. <Sic c runt. Can, M?gn- '* Ser. VL 

£ \d Ma. " 
W ?.nificac. 
antiph. 
■'-.-■ a ixit co minus. c aa j, agn. 
1- J * 


e cuudum magnam. . .... .-.. . 

M ifercrccufr» relfquis de Domiaica Scptuag^fi ms. 
.Q B $- :i: i £3 ir;:ra Ad Ma« 

gnificar* 

Anuph, 

Dom.-Se 

xag. 

Uud.ai.u Pfidm. 
Aatiph. i mihi do mjijus, p^, c ©nfitemini. Anfciph* Antipb. 144 

1 < ' llli II ifcfj — ITi lll.Tl W — 1 Dominica. *_-:~_: MMNMwaMM^' ii ue la mcnto. 


eus detns mcus . 
js 


■_ __ m t 
JH ML • ■ . ... 


■'■■■'■ ! 7 r 
fi B ■ " ■*--- 


. 8- ■ — ■. n Antiph. H ymmldicamus* - ^enedicite. li^a^ J..U.. A^Ben, 
antiph Intymjano &choro. i*§ L aud.dom.de cseL It^Sj^, fC fl;ur ba plu n ma« Cam "B encd. Ai 
Piimam 
antiph. Ad Ter- 
*uam ant. :_j, L --__-- — P^^^-^,^4^,,^ .„,1- .„. .czzz=::__;: 
$e ine cfe ci dtt . P» a ^ Q eusin nominetuo. 

— ' — ___T_75_" __. -jfr*-i-» ^». 
■^jui vcrbum dei rc ti nec - egepone. -.—-..■■ !■ V «— —— »»« . •£_-___. ■_-_ - emcnce ci dit. Pkl» D efccit, Sexagefimar* 
cj ue tc fratres* pr a T~'*M^ aD ^ 

AXfeaKAieftPfiiQ ixit Domiaus ;athrriiq, vtuxp^ 

^noFiy:S:T*' ot,T1creator - • 
V. jrfgamr domine oratio tnca. 

j^ 5 icutinc<mfura. o bis da tumeft. q^ M'5 11 ..IZ^- — 
■- B ^uud - au. w«r;;;c^UH^ Ad Wrtnl 
Anpph» Ad Ma< 

gnificat 
Antiph. Fer.lt. 

Ad Ma« 

gniiicat» 
autiph. 

Fer.IIL 

Ad Ma* 

gnificat. 

antiph. Fcr.IIlL 
Ad Ma- 
gnificat. 
Aiuifb* SipradicfcE antiph. ad Magn.non potuerunt dicim prar- 
* cedcatihjus Ferijs>Hicanjtur m rubfequ*ntibn$,qTiibi>s c*» 
- pletis, ^dhncoccurratfieri plRciuni de fcria* fura-ts* 
^tt^cUpfaJwio quod £$ ;vi£cr 6; quaado propri jnen ha- ^ 
bentur . lAg Dominica. 

Sabbathb^Qu. qiuT^efim^ad Vcfp, Hvm. O Jux beat*. 
V. y efpertina oratio afcendat ad te domine. 
t defccnda t fuper nos mifericordia tua. Ad Ma 

gnificat. 
Anuph. i&ip >«4 $t--»-=--=-«- p a ter. Can. Magnificat. Dominica in Quinquagefima ad Matutinum titin DottK 
Scptuas:efini€,vr<|ue ad lecHiones* AdLatt 
des. ant, 3 wz 44* ccudum multi tu dmem. 
M iferere. cum reliquis vt in Septuag. 
' A d te de luce vigilo. antiph. fcotiphu 
ymnu dict te 
O *nnci ao gdi c*u*i 


Quinquagefinif. 

Ad^iad&i- Hym.&.Yerfvtin Dom^Septua^- 

t- -•. .. 

v*»m m \ a m m m f* ■ —■■ « «■»»■ «47 
cce a fccndimus. cnedi&us. 
~ "iTC — " D 1 ter. 

• ~..*~ cumreliq.ut (uprain Dom.Septuag. 
eusin nominctuo. 

Q— 
^■-■g— ranfe un tc do mino PfaL L egem pone. jj3^l ffl333^^ t qui prxi bant- efecit 
-3 — i _±. — — ; ■— ■* M — **H acus magis. P ^ - M irabilia. 

Ad Vefp. antiph* pfal. Hym. & Vecf ut fijprj in Dorri.Scp* 
tuag. :fcr fe ***** < ■ ■ ■ " W ^ ll T^r p^ ad Bene» 
antiph* * Ad 

Prim.irt* 
antiph. 

Pfalm. 
AdTcf 
tia. aut* Ad Sex* 

taanti^ Ad 

Nonarn. 
antiph* Ad Ma- 
gnificat. 
Afta. ' tas autem le fus. ,[A agnificat. J* * W _ 'InfraHcM 
Ad Ma. 

gmficat gt quiprzl bant. Caiu M agn. 

atociph. ^J — fl __. 

Fef.£H. 

Ad Ma< 4-* 

gmficau 

Anuph. ^.j^>.fe *c rc.me J, Caa... liJg 11 » 

Fer. 1 1 1 L Cincrum ad Matutinttm,Inuitatorma*, Hym. 

Antiph.fc Vcrf.vtm pfalterio. 
Ad Eaud.K pcr ^horas^mMflTt itr fifahems A<J Ben, 
Anaph. Ad Ma- 
gmficat. 
Aatiph, 
8.—— . 
unueiu na ti?. *Can. B<neJ. gfcr: — -5 -a-af - 1 4 Jfe Feria V. ZEZ^ 
ad Bcnc* |jgZp8- 
antiph. *| ** •v»_hefauri za te vo bis. Can. &j agn," 
Ad Ma- j, 

gnificat 
Antipk D<> mi ne. c an . b cncd. gnificat 1T 
44 «L» "^TT 1 •_ «•#' * X> o «fci ae v Ca*. k £g«« Quinquagcfim* 
umfa cis eleemo iwuta, 3 jcned. Fer. VL 
Ad Ben, 

antiph. •H- ... ki Ma» 
itt^ 1 uautciucum ora ueris Cart, M .-— — ^l agn< 


3-n -^-+- 

4 e ct cnim. Catu ** . cned. 

Sahpatho Prirooin Quid-ajg: ad Vefp.Hyrn. 

-0 ■m Sabbat. 
— - Ad Ben, Antiph* 
i hymtmt u di lenignccondi tor. 

^* * ngdlisfins, Deusmandauit dcte. 
tcuftodiat tcin omnibusuiis tuis. 
Ad WtJ. 

gmficat . 
A»uphb Dotnmrca P»irr - iQuadrage-tma ad masutinO f Inaitaf& t 
riumcpr^ <* rrfta* - Downi cis tantum dxbv* vfiju* ad 
X)»in. paiUouis . H - Inuita- 
torium. rg ... ... P'o.m Prima» * ( tiLMJa± <v^ Kjonfitvo bis va num manefur ge re 

1 -•«--1: 
i: an te lu cem.~ Quia pro mi fitf ***« — %W» 
■■ff— «JE- 

Ad Ma IJpj 

ta.Hym, ti bus. 
. 0. cnitc foi.jzi j4 -B~ 3E2 x mo re do&i rnyfti co • Antiph.PfahisV & Y r aIrcrio* 

4 Iitmdes Antkv. «4 zrfros *& Lau. --d p-2-ffl— BgjB — 

!fe ri r.r~^*: ■■«.fir*"® ;- 1— •or mun dumcrc a- ' PfiTdc 'dbm.Scptuag. Quadrag. *$t 


antiph« do minc. £h ^. =*fe Antiphi ic bc nc dicam tc. 
A -£. Antipfw n fpi ri tw. 

=3 
•BHI- B -»- a uda tc. " r .0-.. il =i^i=jj^ Ad Laa. 
H/ran*. am Chriitefoliufti ti x. S-+4I ■-» 
Verfu* n gelisfuic dcusmiidauitdctc e* p^ \tcuft©diantteiuQinnibutvi;stuii\ *♦ f J2 

annpL 
' uc tuseft. Dbm.L 

i_i:__!__j 4* Can. B ened. 
e fusautem eusinnonune tuo, Ad Ter- R.Breu. 

AdTcr 
Ctib ant. if= z- r-*~ * v uncar fumptit. -PuJ-i- egempone. - __-______. p fe 1r~ 1>e ra uit m e > de-la-que o ve 

;~#^ nantium. : t a ver bo a fpe 10. 
_Q .!-__ — * _Q ,Q * SI_±i-_Zl i^;__s :_____:_-:i___ — 5- 7 - loria pa tri,& fi li r» & fp_i ri t« i (an&b. 

z — -ix_^_-.__ijn--^--_-!?f_-p--_-(?-^=| 

t!!l3_5Ii£i! 1 Jg_ _r- l ■ - -.-n__ •»•— » H-r-*i«i- capulis fui*^o bQ braotf w bi- -■* Quadrag, 
^v.^ t fub pennis ciu s fpcrabis , Hh ,i i,i» Ad Sex» 
■—• t&antip. oninfb lo. ^- t> cfecit. f> R. Brctt. 
Ad Sex- 
tam.anc* E S capu lis fu is, o bum bra bic ti bi —B-»S. I„^^J5.^ -t ^- i; t fub pcn nis e ius fpe ra bis- 

"r\ " - Jii ■ l „q;_ ._ LfU— ^- ; 
,tac~ aiprafiaL/ Joria pa rri, & fi 1) o, & fpi rituifanfio. 

, r^-Q ^4-Q fflr-t f^* 
-fflM 1 1 V - s { cuto circudabit te, ve ri tas e ius us, 
"• ^ ontimebisa timorenocturno. 

5-fc?z: z^:[:e^:::^ ~: : 

* o mi nfi. irabilia. Ad No 

__; 13$ bS Aniir *S4 R.Breu 
Ad H&ni £ -n — L— A-. _. 
cuto circundabit tc ve ri tas c ius. 
.1— ^_Ji. 


y jq 6 ti mc bis a ti mo rc ao dturno . — — O— /■ ■■ -.■■■ .j =^y«— U P - r O__Q _ _, 

— ■~^H_H_ — = iB^~X I____£±S.._ j_j__ JLS_ ■_!:$: :s Ycrfus. lori a pa tri,& fi li o, &fpiri tu i fan do. A Verfus. HMN 


■-■-*-■-■-■-■ . — siJBkk ■-r-BP-ffH-- * nge hs fir is deusmadaujtde tc e. 
•o y tcuftodianttcin omnibus uiistuis. 

.AdVefp.Antj;- ixitdcminus. cum requisde Dom. Ad Ve fc«- B _rji-Z-I 

Hy nin* . ^— —————— -— dpre ccs noftras. 

V A nS^* 5 * fuis,dcus mandauitdete, 
->* Y t cuftcdiant te, in ommbusuiis tuis. ■Ad*M5- 
gnificar. 
Antiph. 
■-■• fi J_^-__-_-__:.." ^ccc nunc. Can. Magn. Qyadra *ji Hym-Vcrf!& RefponBre, fupradi&a,dtcunturi» Doraini- 
« ch i%f^" rs vfcute ad Dom.de Paffionc > excepto * np 
Dominicx. ad P reces nollras • cjui tantuiii dicitur in Vefp. 
'ss-E — -M — -__■ ' J ~ * *— ' * — ■ c ni tc Can. i e "cd.ft. i§_:_: -_-■ "- B -* 
v« uo c go. D eus in nominc, _ UJ _ ltUq v£ ia Dom.Septuag. ifs -■-^-"-"-j-IT J i m i ■■■ » 
._■ ■ &i __, **#* . Fer, iL 
— «*• '"« Ad Ben» 
r aaciph. Ad pri* 

snikanti, 

Pfalra. 
AdTer- -due neruncnobis, cgem pone. 

Refponf. B n Dom. Quadrag- l|:i_i:_:_=; __! - Z _ 1 

__4u ZZ-J£- c omii;endemu>, Pfal cfecit. .1 , : .^., 

■ e B .._Lj_s 

i^-a-n - — i — - — « 

cr ar ma ju ftj ti £ irabilia. Ad 

-» Sextam* 

* _ antiph* Ad No- 
nd.anti* Anr tmtur in cffr. yjqucad DoffUM- 

cam pai_ionis,*txcki_i ItifraHtM-t 

Pfof?.ant.I u C u nau i t ***m rcii§> depfalterfq Hjtt. 
'«£ bcnigno conditor kk P* V. A ngelis fui* deus mandauit dc te Ad M* 

gnificac . 
aatiph ♦ 

Fcr. IIL 

Ad 
Bened. 
mtiph* 

ad Ma 

insficat» 
Antiph Feria 4= 
4t temp. 
ad Benc 

an:ij>h* per. V. 
ad Ben<? 

anayh. **t cuftedtant te, momnsbiu uiis tuis. 
-ttodv ni. P^ M *agn- » ■ "': ■ , 1 [ ■ ! •■» :cj: I— 1- n tra uit. Can ' B ened. 


J£&r~i 1- . 1 cri pueft. Can " * agn. =1 CSX^iOI •tgr~'- ,/■-■ ' 
c ne ra ti o h*c. ! cnei 
gre fusle fss, Caa * > ened. Quadrag, 

JI^ W W I — ■■■■■ llll». 
ngelus do roi ni. X2an. B cne d» 
Q^mme Cinum k cit. q^ u agn. 
& fsumpfitle fus. q^ g ened. =»-> Dominicafceundain Qjtdragefims.adMatutinum. rtm 
fuperiori dbmihica: i 


p^# minc 1» bi a rnca. p^ VC I n Dom/Srpt, Ad M* 

gmficat.. 
Amiph. - Fer. VL 

4 tempo 
rum . 
Ad Ben. 
antiph* 

Ad Ma- 

gnificai* 
Afca, 

Sabb 4. 
temporti 
Ai Ben., 
antiph. Ad Ma 

gnificat 
Anuph. Domi.t 
cj uadrag 
ad Liu. 
Amiph* *& Dom* III —a. Antiph. 


8 extc ra do riuni. Antiph> £"B~ 
a &us eft. Anttph. 

"""■ *~Ji 
1 ■ 
^Vo. 


d^- ■ ftj 


J — M rjumpue rorum. Antiphi g i B~B~"~fi~ tatu ite i Ad Bem 
antiph. !tym-& Verf. «t in fuperiori pom adlaufc. 

MKSgESt z& 1:7 ; ■■ : . - flumpfule fus. enediSus. 
o nune. eusmnonuncwo m 1 «Tir " - "i ( ■ ■ ■ Quadrag. p — »' 155 

.. Ad Ter- 
tiam.anf» o mi ne. *jg* J- cgem pone. 
~^ '■ Ad Sex- 

~* .. uLAndp» aci a mus hic, cfecit. 


«sS — x i fi o nem. P&t M irabiiia. Ad No 
na Anii- A4Vcfp:an.D ixitdominus.rumreliq.de Dom,Hymf 
dprccef noftras. * p ge li$ foisfup.i 

uaSrag. 
$rrr* ai^ai i fi o nem. un. M a gn- 1 w » * y 1 *i * ■ g°- ened. 3 W u ^mcmific _., ; Ci ' agn. Ad Mj. 

Cnifrcat^ 
Antiph. 

Fer. II. 

Ai Bcn. 
antiph. Ad Ma- 
gmficat . 
Antiph. Fer, IIL ■flr*-l% 
anriph. -■ " Xnfra Hcbd.II. 


Tif ■• • -im Ad 
wagnific, 
antiph. Fer.IIZI 

ad Bene. 

antiph. ad Magni 
ficaz.ant. Feria. V 
adBcnc ]] 
antiph. rfuseft. Q xn% gened. 

-*Tr «- g -g — [ »< ■■■TC». i ■ »■ 


: ,m ne$. M agn. 

i~S 


£ ccc a fcen di mus, £ ani g ened. 

._Q 1 

dHrW 
l-l-B-BO — — «— I 

-r ra detur enim gen tibus. Can. m a S n ' |M jM II III 
j.i li re cor da re. Can j-ened. •j 


■i r. > .: p D i uesil le. Can> ^agn. Fer. VI., Jt. 

adBene. 

antipti 
■ae nii p WIP» I II II ■■ M a los* can. B cnc<1 ' 
q uerentes eum te neje- Cai*. M a g n - l€l _ Ad-M*. 

gnificat. 
Ana. -j^-« 14- — - ._— __*_, Sabbatlu 

. ■ - AiBen. 

» ■ ■ antiph. adam, Ca«. B<^- d - ■J-B-B-B-B 3E3ff £ E;' : ^i Ad Ma* 
— im gnificat « 
— • Antiph. ni xitau tepa ter. Can. M *g n » 

Dommica Tertia.in C^uadpg. a'd Matut.Inuit.& reli<j vtia 
prima Dom, Quadrag.; 

Ad Laudes Antiphona 

_ ■ _-. _ ___L_ _■___ I |__Z-i-1a_S 

. -^.S— .— *.B ■ ■« p ac be ui gne. Pfal.vt in dom. Septuag. 
.3- -;^___a D o mi nus. - 1 ffT| ■ WlS^I 


v iX^*. r-** ad tau. 
Antiph. Antsphi e us. — "■— ■ Antiph. 
M \€% Ddminieilll Antiph, »tiph* ~ 
y im virtu tis fux. 
ol & lu na. 

Hy rn. * am Chrifte fol iuftitir, ut fup.ia Dom. j.Quadrag, 
V. Angclisfuis Dcusmand.&c. adBene. S^Z^uIZZ 
aatiph, BIZZ3!Zjjjj_ C um fortis. Cau. B cned. 
•imam jM^ . — \Z _._- . Pri 

anuph 44» Etcume ie cif fet. Pial.Detisin nominetuo. AdTer- 
£&, anti, 


Si in di gi to. Pfal. Icgempone. r:uinon colji git. Pfa,. eefeck, Quidrag tt?! 1 
oa Antt* q nmim mimdusfpi ritus.pfal. M "*iUa £fiffi?Jfev AtigeUs fttis ftc. n in P nm* Dom. *g» 


£ xtol lesvocem. Can. M a § n rt Amendi co uo tm Can. Bcned 
._Q 


je fus au tem tran fi ens. Caa. M 'g 11 

-i-.-~i:j_ci r ,i du o Cun. £ cncd. 
Ad M* 
gnificat 

Autiph. Fcr.IT. 

adBeac 

antiph. Ad Ma« 
gnificat. 
antiph. Fer. tTC 
Ad Bco, 
anciph* Ad^Mf 

gnitic 

Ana. gnitieat. V bi du o ycI ucs Can M »8 a ' M * i<?4 InfrahcbdomJ 

Ad Bcn. Jpg Hjjp. :_£_ Ad Ma. 

gmficat^. 
Antiph. A iu di te. Can. B ened. 
K~onlo tisma ni bus. Car.. ^ agu. ?cr. V« 

Ad Bcn. ■fi""' 1 


■■» ■■ -_i 


■ ■ m ■ _r 
■ • 

E *i bant. Caa. E cned. 

iltrr ; •" ■'■"b~ : 

3jj_j^__5__.: _ 

O m ncx. ^ agn. 

=_3-i Antiph Fer, VI. 
ad Benc 
Antiph., Ad Ma 
gniScat 
aneiph. j-v— ^ {___-: & quam. Can. Brcned, 4j — _Q 

_£-" 5_____ J/ o mi ne. Can. M ag n * 
SabbatJ 

Ben 
anti * d ' ' "fej — ~ "^"it~_r ir~ — ■ f 

>e4. ■lMTT^-- , "-i" II T. ?: jfc i i,_y * _■ I ciina uitn CaauB cnediaus. Quadrage 
AdjVcfp. Ifytn. A tt di Beuigne . V. A nge i[ s f u i. 16$ 
M agnificat. emote. Dom; TlILQua4r%ad Matut.Inuitatorium 
&*Verf.vt n pTrm* Bom.Quadng. n.~Ana> V3C *Z=^ IZJ. ; uc accepta bis. Pfrl. vtinDom.Scptu.ig. .Q- o nu eft. 
"B e nediaat nos . 

fcjfjg^ e55 :: 

________[. __ o tes es, S ir ^r^ 1 cges tcrr am rre 

Chrifte. V, „geUs fui*.n fup* jn Dom. p* Ad Ma* 

gnificac 
Antiph. AdLauh 
des. ant. antipL Aatfp-C ^..:5 : ' ; iv Aatiptk Aia Qjadrr.g, ad laudcs. M j bomJIIL 
*Vc cc piter go. Pfal. r> cusinnominetno. AdTcr* -\ Q- 1 


ad Sext2 ^IT" 

aD ti P b. ^jpi fcquiuque pa nibus. 1 egcm pone. .._±j Si ti a uit: Pfal. uefecit Aa _. i 

Non.im. _L 5 »S_h 

A"Uph. ■£< f= — - — I- 


1 !i er go. -irabilia. Ar ixit dominus. t«m reHq.de Dom.Kym, 

d preccs noftras* Angelisfuis. 

^^; ^l-Ifl £~— = — - 

ficat.anr. -L 5 — b9_b- qij — ♦-■-.-■ — ^te Zi 

ubijt cr go. Cia. M*g Quadras. 
i<?7 JSufcr tc. Oo. Bened« g lolui teteplumhoc. Can. v agn. fcri:£s3!L: _Z ^uidmequsri tis, ened. m ¥i .2: !. Ne mo m c um mific. Can. Magn fcio: ^rrnr _s - 

<ab bi. Can. Bcned. JBr rgjgJ ^ ^^a 11 lc ho mo. Can. sagn. 


rer.n. 

Ad Bctw 
Antiph» Ad Mi. 

gmticai. 
Aattpii* Frrtlt. 
Ad Bcri. 
Antiph. 

Ad M* 

gnificac. 

Anu^U. Feriril 

ad Bene.« 
atuiph. Ad M* 

gnifr. aa G 
aatipiu I batlefus. Cxn. Sened. M 4 158 

•dMagni , m 

ficar.anr ~y.. ,.,,.-—« lafra-Hebd. IIII. Fcr. VI ~ 
Ad Bcn, 
Ancipk. rophetamagnus. C— • Magnificat 

-0 — JJfcnzz:: 
g^aj3i^|— ^-S' zarus. Csn. Bgnedictus . 

— n. Ad M* 
fniScat i 
antipm 

Sabbat. 
a'd Bene 
antiph. Ad Ve 

fperas 

H/mn , # fe!_^fe-=N|EE D mine. Om. & agnificat. Qjii fe quiitur me. Can. encdidus» 

_4 r-- - n - -V" V cxil la re gis pro deunt. 
V. Exipe medomineabhominemalo. 
R. A viro iniquo eripe me. Sabb ja MIMM . MMW .|. 

Xd Ma «^— i i — h - 

gnificat. * ^— =—=—=' 

aatipli. +" fj C^o su. Gan. M agnificat DopunicA de Paifione ^d M 3t utinum Inmtatorium. 
Iftuita* 
torittnfo Ho di e fi uo ceme ius au di« 
ri tis no li te ob du< 

ra re corda vellra. Pu enite. foi,48*« 

Ouod dicicur vfque ad fer,5.uj cena domini ctiam in Feriali 
officio,inp&iterioH odicfi voce.dicitur ioco fottitajco- 
ripdetnde quodfc^uitur, S icut in exaccrbatione. m ftne 
hunr s 'pfalmi non dicitnr G ■loria patn,hoc tempore Fat- 
Eoms,\ufiin feftis,fed eius loco repctitur Inuitatonura . 3£ -a\ — "^■-■-■-g- Pangelinguagloriofi. . 

Ad No&urnum omnia vt in pfalcerio 
V. E irue a framea. 
V ide do mi ne. PfaL ut in doro.Septuag, Hyma*, AdLauY 

Antiph, I70 •Antiph. jgzr;i._^l--_4 X^L In tri bu la ti o nc. mW - ■ ■ 

3JL»j__- — _________ satiph. u dj ca „i 
_a__Q__-___ 

fe 

Po pu le mc us. -i Antiph, "^^l^^Iil j .q_-j|-_H— _.——,—.-- Nunquidreddi tur 
Ad Lau. 

^-■-■-■-g— — — 

1 uftris fcx qui iam pcr ac tis. 

^-°— - — °- 

Vcrfu* _& k E ri pe me de i ni mi cis mcis de us meus. 
«W«J_— -=»__- us. Faflionis 
R. Eitabinfurgentibusin meliberaine. 

glllliSil 171 ad Bene* 
annph. ni ce bat Ie fus. Cm ti «ened. ^— H— jg —*f — —»' ~— — gp,— |j ■ . 11 « . - n - primacru 
Aaupk. E go. pf^l* *> <eus iu nominc tuo* 

Rcfponfor. Breuia ut in doroinic, & loco, Gloriapatri» T «- 
pctitur C hrifte fili dei viui. & ficfic adTercurn,Sc>rarn 
Nonani,<3ecompletorium,Yfquead4. Fcr maiomHcb- 
domad£. ra=z ■ ■ n 1 ii ii i. ■ C L — ' " "" A" 

-■-■ — ■-—»-+ g°- L egem pone. 


j ._p — 

£ Z 1 : j b Ad 

tert.am» 
anuph* M 

teftiam. 
K.brciu £ ru c afra me a deus a nituam meam. m — »•*• x =- = ■• V.E t de ma nu ca nis v ni camme am. V. i- ru c a framc a. t ji Qominic* •1 — :• V< 'Deo re le o nis li be ra medo mine. 
■ fi e I ta eornibus vnicornium bumilitatem uieam. Ad Scx^ 1 
ta.an_ip. 4 anup. "7 i=_a .____, 'A jmcnamen. Pitl. D efecic. AdSe» 

tara. 

R.Brei * fc-jci:;:!.:?» :___"___._■* — *♦< B ili - < co re le o n:'s li be ra me domine. -f> __n 

1--- 

_____■ t"_~_" ■-♦ H -- ~" 

q::_i:_r_--_-]r: 

" * ' _t a corn bus v ni cor ni um hu mi li- O 5-s-_-_-_« : ;-__:-_r_z_: .-i-p?-_i-'!_-: — ir ta tc me aroY* ^ c o r e le o nis . Paflftoni* 
.(TV— 4- ■ « ♦ > {- ■ -■■■♦ ■ £* V. N e perdascumimpi is deus a niiuammeam 


am. » E tcum virisfanguinumvitammcam 
__ ljS_^z£__i I - ■_• Ad No 
L a£ Aatit fe -4-* X ulerunclapideslu de i. pf a l # ^ irabilia, 
j A O 

K e pec das cumim pi is, dcus a nimammea 

'._o 5 :v AdnonS — 4. R.Breu. _i_ H ____-_ ::_-♦/ y, £ tcjmviris fan Jguinum vi tammeam. 
j O O 

| __i_ iP_i-^3_±--g 


V. N e pcrdas crm impi is. ._D G- ■ ♦■ »■„■ Q 0— • (5-(5-i is-i.^ V. B ripemedomine, abhomine-malo o, ~f *74 Inirahebdonur 

R. A virotrilquoeripc me . 

Ad Vefj> amt. Dixit dominusr, C um rcliq. Jc Dom Hymtv 
V tfcilla regia* vt luprau \ , ' 

V. Eripc medomineab homine maio* 
B . A W9 iniquo eripe mc . 

Hym. Verffc *,Bre fuprad. dieuntur tatq iti dominicit , 
qiiamioferijs vfqueadquarcamfcriarn maioris Hcbdo. 
r>adar. Ad Ma. 

gmficat, 
Annyh; 
Abra hanu Can. MfefeM 

Fen II. aiMatPtJnoit. Hodicfi vbcera.; ve fup Pfal. V«- 

nite. hyir.n, P angelingua: ant. « piai. ciufdcm feri*. 
^ grue aframca. ad Bene. 
Anuph. 
Ad pri- 
mi.anu. Ad Tcr- 

^ui.anc jn di e magno. Can." Bencd fr H-— I — , ibera me. Piai Deus in nominetuo 
41. 
k di ca fti. Plal. Lcgem poac zi — 


Palfionis. 17J 

... i — „ 1 _- q____»ji_ P opu le me us. Pfal. p efecit. 
.0 
!)'tj-__l— N uncjuid rcddi tur. Pfal. m irabilia. 

Pvefpor.foria brcuia dicuntur vt fup. in Dom. Ana? fupradt* 
ft* ad Horas dicuntur vfquc ad dom. in Palmis.xd Vcfp. 
H/uin.V extlla* V, E Tipeme domine. 
S i quis fi tie. Can* m agn. iS Ifcn: I empusmeum. 
__ — rr — — — -" 

:_JL_J___j:___z_: Can. B cncd, __s Vos afccn di te. Can. m agn, 
C ues me Pui. l>tned. Ad Sex* 
ta BuaiK. Ad Koni 
Antipbb Ad M* 

gnificat. 
antiph* Fcr.IIL 

Ad 
Bcned* 
antiph. 

Ad Ma 

gnificat. 
Anciph. Fcria 4 

AiBcn. 
antiph. I7<* Infra Hcbd. Ad Ma 

gnificat 

antiph. 


;>; ulta bona op era. Can. Magnificat, antiph, 1 


■ "■ ■ - 


\M m m - m 


r+* « ■ ~ 

Ma gifterdi rit. Cm* ' v enedi&us. ^ i t * »___ - Ad Ma* r 

gmficat , Zm _ ■" ; -_|| TJJL. 
anciph.| !jfl_H-S- ;--4Lt_L_Z *4N& fi de ri o. . .Cao, Magnificat. Fcr. VL 4p S —^S^fi-Hi- 

adBene. 3]§r i^~____ rT' r ~~ 

antiph. i^ _T* ■— *— H — — • Ad Ma- 

gnificat, 

antiph. A ppropin qna bat. Caii. B cnedi&us. 
Sabbathe ^J 
ad Bsne, 
«uniph. p rinapes facerdotum. a n. M agnificat. 
C lari fi ca me pa ter. Can. enedi&us. S^bbatho ad Vefp.Hymn V cxiila regis. vtfupra, 
V. E ripe mc dominc ab homine malo. 
R» A viro iniquo libcra mc Zu — Kgta CE *77 a teriu fte. agnificac 

t. Inuitato: /m. an:. 

__ Q 1 
«--■ KJ 2-_ o mine De us. 

_J*a — — ifi^TTT-^ ^* 3 • ir cundantes. 
> onfundan tur. 

uftris Scx 

" ^ ripc me deinimicismeis Deus meus. 
£•£ t ab infugencibus ia me libera me. Am : :-ii» ad Lanu 

Anti 


;ph. amiph, nntijpfci N Ad Bcn* 

Attcip»' 178 Domitiici ■ *^— ■"■•■— ' — ' ■ II ' ■ "■ I I III ■ T ur bamul ta. Can. B cned 
-Q. *<| prima 

ast*p*u AdTcr- 

na.aac Ad 
Sextam 
antiph* Ad 
Nonam» 
aatiph. ^h m-GI ^H ^m ■». - 3: Pu e ri he bre o rum. PfaL D cusinnQmine. 

.Cn 
P u e rl he bre o rum.Pul. L cgempone, 
Br. B^e. cfe Dorrmiea pretenta 
T i bi re ue la ui. Pfal. D cfecit. 

s — ^ 96P! 
AdXla 

gnincat. 
Antipk I » uo ca bo. PfaL M irabilia. Ad Vefr» a«. P ixit dominusrumrcliq.^e D®ns. Hym. 

V exillaregis. 

V. £ «pc mc domiue ab homine malo . 
R. A uiroiniquoeripeme. 

f) . £ H s:3Il4t !■■» ■— — il ■! 

-■t_ »l X- JBa 1 s-criptumeit» C«.. t*ign* hz — ITff Patmirum 
Fer. fl. adMuut. nioprxcederttihebdoma. 

F a ei cm nie am. P ai.de ferh. 
Q »79 14 t Ad Lau- 

u. -es, & 

— ■■ ■■ pcr ; 

) rat.a&u. 
S__ __ — e_ F ra me a. 
m -rr ^s^ __4_— _-__ ■_, , Aiuifb aatipb, A ppcn derunt. 


jfir" 


L ■ H ._,._..___—_--__ 
JB ■ __ 


s 
r.."-p ._-..&_■. 


"I.. ___"s: 


.__ _ Anciphi I nunda ue rut a quas 

^— P _, 


__i_$_i ■:::i_z:: J3. aatipbo L a bi a in furgen ti um. 
H/m.L uftrisScx. 

V- 15 *ip c mcdeinimicis meis dcus meus. 
R,£ tabinfurgcntibusin melibera me. 5 i ■*Wj^» __ 

_«6i_— »-— C la ri ii ca mepa ter. ad Bcne» 
4r aatipb. 

N * l8o •Iafrahebch; 

Ad Vcfp.ant. & Pfalmi de Feriavt m pfalteric. Hymattf* 
Vexiilaregif. 

Y. E ripe me domine ab homine malo. 
R. A viro iniqio eripe me. Ad Mn r 
gnificat 
im — in — Ifcrrtz 

«■■■uT i Ni i ■*■»■<■ >i inBn I 1 1111*1 b^" ■»» on ha be rcs. i j£l$3I %.IIL 
Aatau- 
des& per "^"^ ~~~ \T5 

i dc do mine. 
antiph dhtiphi San. M aenificat, 
antiph. i fcer ne. gggaf ; 


utribu la rer. Anupfc ^-Ji » .' ■ ■ ■ - fS- « «tet| 
o mi ne. aatiph. i 
~it «"■ ^3 xc runtimpi j. Maiorcm. 
\ n tc di crru Can. Bfcnedi&us. Ai Beiu 
Antiph. Ad Vefceras «tfcrpk & Pfal. dc Fer; Yt in Pfalteno; HrnVv 
V cxilU. v. E"P e me domftie. H — - — »■ ■ ■■ 


^.m ., « m W ... 


■* ~mm' 


■ ?. '* rf 
ffi^i 


-4^. i^ 


T 

oteftatem* ^n. M a g n ifi cat * 
& : - P lr . jt ;;.£ i be ra mc, Pfald- avtinpfaltcrie, 
r oncumc li as, ■-y HP-B — b a-gj -— - ; 

w^z^'— ~~ t th '~£~ — *i " _0 > '*"'^T! i t m ' ] r""7T 

j p fi uc ro. 

- -. ,A.-^-H.-a — 4-JE-B ■_« -J. — ^- 

_} ; ■ ^ l JjZj^ * | jl Ad Ma 
gnificat. 
Antiph» Feria 4, 
AdLau- 
dcs, '& 
pcr Ho- 
ras. anti« antiph» aatiph» nntiph, O rnncu ni tnt ci< N 3 antiph. 182 InftaHcbd. 

_j — Q — — t-^- g.-£^__ — u. 

Al li ga do mi ne. 
— rr Aniiph — 

~S mondor mis. Can. Bened. Ad Vefp. an." & PfaL de Fcria uc iti pfalterio. Hjm. Vcxila, 
V«Epemedomine. aiMagm*! 
f eac.ant. i =H ! ?3^^ |-H-ffl- H^|3±f3d!: Ancl la di xitpe tre. Can. Ivfcgn. Ttibus iequentibtis dicbus di&o fecretcpater nofter f Au£ 

Maria, & ad Matutinum in prindpio Primr, &mfine 

"CornptetorJi (Jedo, omnibus ilii? prafCcrmifIif,abfo!u- 

te incipitur Oflicium ad Matuunum. & Vefp. ab Aiitiph, 

primi p/ulmv& ans duplicantur ficiit in fefto duplia.pfal 

mi dicuntur Hnc Qoria patri, per omnes Horas ♦ 

Fcria.V. in Cena Domini. Ad MatutinuminprimoNofi. 
-Atttiohona. 
inprlm^ Pfalro. • <? 
2e lusdornustu x. 

galitum mefacdeusrquoniam intrauerunt aqux vfque ad 
^auimam meani 1 1 

i8j fi uertan tur. Afttipfc» ] cusin adiutorium menm intende: domine ad adiuuadu qi Pfklm. 
mefeftina. 
-4 -08-H-Hg jjeus me us. ■ki_- . r ~J AatfplL jfctcdomJne fperauinon confundar in arternum: in iufti* 
tia tua libera me,& eripe me. .rx~ ■Q ft. ♦ ■ ■■ ♦ ■■ — 0- x — -ACV. 
■-■-*-■-■.,- V. /fccr tantur re trorfum, & e ru be fcanc. H| ^» ■ j ■ ■ ▼ ■ B ^ 4; ( R. Qfci co grant mi hi ma la. 

Hoctnduo r>oft Verf. no&urnoruir. dicftur fecreto P*** 
fton?«-f non pronur.cuRr, E*neaas. nondicitur Abfo* 

fottojnequc dantftr BcnHiciiones antc Lc&ioncs, in finf 

Ic&tonun rton dicitur 104i?teaK 
Si cjfi» aut' m voluerit omnes Jamrntarifcnes extenfas habe« 

re,accir ,a : officiurh maicruheSdomadar quad fupcriori- fGdmi i8a 

I A Y. I N .C E N" A D O M I-N- _ ' 
Ai Ma_utinani>Lecho III.L3racnuaoaujn. wi— P— .0-^.f^PU- fc___- -— 1~ ; 

o d. M? numfuam mi fit hoftjs ad 

_+._£ -•> i UQ PA-I-P _ 

--y-B^_-fB_^-_~ 2 -~--*-B- 5 -_B- gdS — *^ 

3j____:ri_r — — __r~~^!_r!"^'"iEz_ 

omnia defidera bi li a e ius qui a ! -G-__-_^^^^^HhBH^ vi ditgcnresiugrelT-s CxnStu a ri umfuum, _h B-B-_^-_-p_^-B-_^f_-B----T- a 
de<juibuspr_ceperas neintrarentin eccle fiam (5^--j_^-_,q_r.,(^ P_ 
B' tu am. C*P n - Omnispo pu lus e ius _4—3--. i^- — — k_=-~ ft-A^ — ! — Q D i Dg~J B * a- ^ e g » ■ f ■ » ,, • gcrnens, & quercns pan q dcde runtprcti o fa 


Jfc== InCcnaDomini. ^ **}*$ quarque pro cibo ad re fo ci landam animam 


■ i ■ ° 
tgHi -0U m-+-m-4<* Vi de do mi ne & coufi de ra> guoniarn 
* — £-- (30 — -h-Q 00-4— !|t=z55tff!-dfc3£ -v fa fta fam ui lis. a ir.ei. .j — n — (5 — i~p — o q — .^ — o — q— 


-2-*-*Sh-$-H-«-T» a -*-« rv O vos omnes.qui tranfi tis per viam, attendite, 


^ * & videte, fi cftdolor ficut dolor meus; 
■-gffl -♦-^-♦H*-$-*-*~E B-B-B-^-B -^ ouo ni amvinde mi a uitme, vtlo cutus eft 

. — q. „ , -.-I — « — — r i^- flfl— '- * •H-a-B-Q-a- ■■ ■■ — CS i > — do mi nus indic i tx fu roris fui. 1%$ 
Fcr.V. 

—&—.— — ..,■ .4—. h _ -4-a*^ ivSem, De ex celfo mi fit i gne ia of fi bus 

_4— ,Q 1 L D SQ.«____Q. _*-■ ^ m - ,« ■ _ ■_' , ■ „ ■ - . _ . + y 
~B-_-$-B- meis, & e ru d\ uit me: expandicrc te -4—0- 


.-__-♦-■-__-__■-•-»-__-& i Pfiw i-?_q — ~s -p=- — pedibus mekjconucrtit me fecrorfum Po fu it -y-B-i q — i — , --fc-E — B-B-B- ■F medefo la tam, to ta di e ntx ro rccon ip :i i 


fe &a m, t- — — , . — - 

un. i gi la uit iy gd in ^O^i.— Cft^ D~i *-■- _p - ■ ■ ♦ II *^ 1 qui ucumrae a rum in manu e jus 

^1^0 — o — gu — a_ — 4--~g — ■ — 3Q« 

conuo lu ue funr,& impofi c* collo meo -• «— ^Qr InCenaDomln 

^O Q, ■ — P — ~ — GfiU 

q^ i : — ^ — ... 

in fir ma ta eft virtusme a: deditme 
«j Q Q 1 1_P 18 7 - j , * *** * * * ' . * ■■ ■ , ,,^ yrj , 

_DN t _.* T - _^ ~~~ - 1111 ■ 1 1 ' , mm - ——* — _ — * fff r ti ■ __a__B^ do mi nusin roann, dequano po te rn 

__4 _£X_ Qfc- .-A — n — — ft — .4 

KS -4 ■ — f«r ge re. - _e ru falem, ie- 1 5 4-0-^0- ft ru fa lein, con uer te re ad do minum 

-trt-i n^-fl— 3fc=__a___=|| de umtu uw, 
In Sccindo No_hirrix> Antip* 
U be ra uic 
©*& iudidum tuuna rcgi da:& iuftitiam tuam filio rcgis. Ia See5« 
No fhin 
anuph. 188 — *-aA Ferir V, m ogi taucrunt. ks '-Qwam- bonus Ifrael Deus -.* his qui rcfto fiint cordc 

ri — «WtipL 
•^j— iTOCSBES 


^xur gedo mine. Plalmus y t quid Dcus rcpulifti in finein : iratus cft furor tuus fupcr 
oues pafcua? tua?. 
V. L e us meusc ri pe me, dc manupcccato ris. 

i>p $P~t — ~ — $50 

R.I.rdc manu contrakgem agentis, & iu qwi. 
Tn III. P h „ zji — j j — i x i niquis. 

; onmdwmttr ttbi Dcus confitcbimur:& inuocabimut 
noriientuuou 
Xn Cena D 

-8-3- — H JL-h J I 

mmWmm ■Hflin. —■■!■ i— x8p, w — -i 

erratre mu if 
P? btus in Iudja Deus.-iu Ifirael magnum nomen cius. s i 


-g— * — r? " ~" n *"»r " " ' ' flH * ■' * n di c. ?":■: ~ *=': 9 iittipHf» oce mca id Domlnum clamaui : Voce mca ad Deum , 8*jJ| 

intendi: mihi. 

-.,---0 Qft_4 € *: V*'?)tfir ge do mi ne, 
■ <>-a-a- g -a g^ - 
t iu di ca caufam meam, IZZ=" l u fti fi c^ ris. 

iferere mei Dcus : fecundum masn^m rntfcricordiaro tvtL • 

mmus, tntiph. Ipo Fcr. V. 

jj o mir.e refagium faftus cs nobis;a gencrationcjin gcnera- 
tionern . __-Q_ P&lnm* 
SUitfpk* 

Pfalmus 
Antifh 

Pfalmus C oatri tum eft. 

D cusdeus meus.adtedeluce Vigilo. s 


-— 1- 
L§__!t__;._ t 
a __ L 

_*x*±3r: 4.- 

£ xal ta tus es. C antemus domino gloriofe cnim uiagnificatus eft_equm& > 
afccnforem proiecit in mare . uy - 

3E_-_-____ .____.-_ _ ■ i i ■ i ■■! ■ — m ■■_ 
■ ■■■ . !■■ m ii m" ■■_ v O blatus clt. 

X, audate dominum de caelis : laudate cum in excelfis ♦ 
Hranus non dicitur. 

,_-___.__—--___- (5— '.i ■■ > * ! ($(*y. 
V. H omo pa cls mc _c, in quo fpc ra ui. 

__._ _, ... i —___-__-•—(♦)-_-.. ■. — ,L-_ O— _->_ 
__*4 R. Q iii c 4e bat pa ncs mc os, am pii .a uit 


In Cena Dommi 

3_ ■*•--— QQ~ ?Pl ■-■i adaerfiiin me fupplata ti o nenr 
-i— P T raaicor au tem, ^u n ..~ ■ i \JmJ™ i» « ■■ C a licem, 
um his, A d dominum cum tribularer clamaui:& exaudiuit me. «43. 1: » « «3^**"!" 

»■»— ' < «^» ■ «»» lb— « ■ ■ i m t u l m 

* b homiaibus iniquis* i*'« * >i * AdBcn, 
Auttpbu 3 cncdiSu? dominus deus Ifrael; quia vifitauit,& fecitrcdd* 
ptionem plcbis fuat. 

Vcfperr, difto fecrcto, P atcr noftcr # A tt e Mariavocrpiut^ 
turabfoluteaprimafequenti Antiphona* AJ V*. 

fperas 

Aatiph. C redidi propter quod locutus fumrego autem humilttttw Pfalm» 
fum nimis. AMpk Pfalou pg , Acitipho PGdm* 

Pfalm. 04 JEcria VI. E npc me Domine ab homine malo: a viro iniquo eripe me. I -§gj" r^ ff^- — ft JLu__l-i.-L Vufto di me. 

- «mine clamaui ad te exaudi me ; intende voci me;s # curo 
damauero ad te . ■.._:.:. ... Pfalm. 6ca : ; j5 ~~m *T3"*B~ - 5i— "■"—■""■ 1211-—.-.. : -.. I onfidc ra tan. 

V fcce mea ab Dominum damaui .• voce mea ad Dominum 
deprecatus fum f 

Hyyp, Jfc Verficuii non dicuntur in hoc tridu o. £*y*~-0 — 2 
;^ amanti bus au tem. agnificat. 

Fe ,-ia Sextaja Parafceue ad^atutmuminprimg Nocturna i'V;:- -: V.'-^. An ii- •n 


- * fti terunt. 
Q.uarefremucrunt gentes :& populi meditati funtinauia. 
ici: 

P.S ui fe runtfi bu iLl :§: In Parafeeiie* © rpj cu* deus roeus refpice !n me, quare mc dereliquifti loa- 
ge a falate mea v-tba deli&orum meorum. I—U,l-Il II II II I ■"<.!■ II» i ■ ■ - 

8 ii<rre xz jfitia mc- D ominus iUuminatiofle mea , & falus rfiea.-quem titnebo. 

_' ■ ■ ! * ■■ II gl« l | ' -" [♦ • 3 » ♦ ■ ■ 1 j j f*j ■ 

^ * i u* fer:?ntifi !otr A@ • fti 4i cn ta mc a a-a-4-s-H—- ^ W M - ^ ■'■^ ii iHBgr:- E.t t fu per vAm meanv jnifettint fortem, F E RIA VI, I N P A:R A IGEV 
AdMatutinum Lc£UoIII."timcntatfo«uin. pfaiajuii Antiphi pfalmasi _i — foj^jft^ ._-> ■*.;.- ;j_;i3 — _.Q~~-_-- 

leph, govir uidenspaupcr taceui 
3— P ~1)~_i - -.J-_ — P£V 

■taoS 

^I __ 

.♦ .5)-. — _-_.. meamj in Yir ga in di gna ti o rus Fer. VI, 194 Fer. VI. 1 s. leph. M e mi na uit -1- ■ — .fc- a ^r- — ~© , (?0—u(!U — j- --„ — , • 5 & ad du xitin te hc bras: & nonin 

H: 


r «— 


arfr ■ : la " c m. A lephx an tum in mej 


uertit, & con uer tit manjpn fu am 4±C 
■ ■ £ ■ !■■*■ W— Hi^Ce y ) " I I ll III | 1 m . ■■ 1 w w ,,n ' 11 ■■ fe cit pel iemmcam, & carnent tncam; *~fflO- 


Jto — R. contri uit of fa mc B ctlu In Parafceue *9$ 

flP— •! 


I ■ !.»■■ — »_ ■ — — «P 
& cucundc iumef;! ie, & la bo *c. ^i«_-fc--& — 1-0 — A— £»■ — 
— CL__~- (50- 
B ctfu ± n te nebrofis collocauit me, 

I ■! -i I _l ■ I» I ■ ■ — » ___— - _■ S qua fi mortu os fem pi tcr nos. _j__Q-« Q — 

fltT ffi .(5—0- -i-^ G i mcK C ir cumf di fi ca uit ad __• uerfumme, ut non e grc di ar, aggrauauit rfckjg- . &.3_ 


com pcdem mc wnu 6 i moU S cd O a iptf Fem VI, ___„£_,. fi m Ht-b-h-*- ••^-fl— ~Q— -^!5-jj— -•* & cumclamauc ro, &ro ga ue ro, 

.- — ._*_o_ — o__^_^, ggj^ _|i|__-.___._. ♦^ ex clnfit o ra ti onemme am _4~P $_■ aj$fe£ag_e& ---^-■-■-♦-B^iTiB-i-^AH f» _r«* 

i mel. /6clu fit vi as me as la *pidi« 
-4 — ^-*^A__ij_-A — . — -J : _ a -__.^._,.-,-_..-^_P(3__^ iflsB -• bus quadris Se mi tas meas fub uer tit. i j-a^-ftlEtt—^Iillli 'ieru fa Em,f -M_H_r-_r-_J_#-J+iy 

■~- — 1 

- «g _ .ii.,--> ■ ■ ■_!■ __ ■- _| ieru fa lem, conuertere 
- g H _ l H 4 i 4JUn — _* — 

■ia— — « — 

-j4-__- •— -__i— -—*_ ad do minam deumtu um. mfch, V «)gm.->4« m^zmrm — zzzm^^ & r, iiiy-faci ,e bant. In Parafcc«c# x 97 

«. Smirie iii furore tuo arguas me : neque in ira tuo corri pfcjmmi 

^ piasme, Jk. 


\, ©nfundantur. pe&arcs expe&auitdominum: & intendit mihi. Antiph* p&Imuti -4- li e ni. ■ — 4 — ■* — a~ — ~~v 

;;:.4- v l ..;^ ll ,,..,^.,ffr l : v ' Anttpk 1 


~y eusinnominetuofaluum Tn,cfac:6cin virtute tqa iudi- . pftljnu^ ca me. 


v , n furrc x~ runtinrne, te ftes i "nr-qui. 
. ^. +J7L+; O « £0— fr 

:*: ■ ■■■ ■i ■ I ■ ■ ♦ ^H i- +— ' ' tmenti ta cft, i ni quitas (i bi. ■^. — . ^-B-^-n- 3 T^TT — ■ — • Tn T<PC fl 

' Noilurt 
v aatiph. bmfurgcnti bus in me. j ripe medejmmicis meisdeusmeus;&abinfurgetibus> $b\ *..> 
in rnc libera me. O J *,_ J9S Fer. VI. Anriph, 1 : 


■ ■ ~ ~ 


Tl _ 
JLSnTJiJM . 


._'•"""■ ■'■'■■I 1 

-. * onee fe ci Iti. 

p&lnius. * * Pomkicdeusfahitisrae&ui ctie clamaui, &noGtcc** 
rarate. Antiph. pfilmus. 

a ptabunt . 

•^eus vltionum Dominus.«Deusvltionumlibere egit. 
.__-_Q__ P-4— _• » 
V. Loctt ti funtaduerfumme. linguado lo fa. m » ■ ♦ ■ ■ ♦ ■-■-♦-_■♦-_- R. Etftr mo ni bus o di j,circundederun- me, 

_0 Gfr g & ex pugna ueruncmegrat s Ad „*.; 

antiph. 
■* 1 ■ inzf:!: 
- r*pn o fi li o ♦ InParafceue , l$% 

U iferere laei Dcus: fecundum foagnam mifcricordiam tua. pfcimttf* antiph. 

A n xi a tus eft. Domineexaudiorationern mearm auribus percipeobfc* pfidmut. 

crationemmeam: in rcrntatetua cxaudime, intua 
iuftitia. A it la tro ad la tro nem. 
a» J «w * — ■■■i— iw >* ■ ■■■■■. ■■ ■■» ■■■■ jt a»' ■> i* ii*. ii ■ mm 

■ E, ■ J -■ ■ C ■ ^ 1 '* -f~«~ , ' " rT > — 

■Jflr-B— ^hm -— •— »— — ■ ' 4i* p •■"-«•■- -»■—-« Antlph, " eus deus meus:ad te de luce vigilo . um contnrba ta fa c rit. fe^SS^iSi - omineaudiui auditionem tuam:& timui. " fcL L - "~ '" 'I ' * '' 


M c mento me u pfalmus 
antiph. 

pfalnius. -«udatedQminumdccfMau^eumiacxcdUS^ O 4 <_*<& _„^_-_^i___^__^a 
V. c olla cauit mc, in obfcuris. 


0- — Qy fr »;:- *® & 
■ - ♦ ■ Wj « ■»-% f> J — - w** „ s i cut mortuos fatcu li. 
►4— O- s i Ad Beo a,' : ■-, f — 
«atiph. ^_ a -4___i^- — |. 

_ o fu e runt. ea sr 1 __!_:__,-. 


Ca&$0» » cnediausdominusdeusIfracl:quiavifitauit,&fecitrede- 
ptionem plebis fuae. Ad Vcfperas antiph.& pfalmas preteriti diei dicuntur fint 
cantu,- 

- Jn__ fr i -f -*_•**«•_ _M-f"|_ai___^____a __■ ___«_»__'__f_^______t^---B____i_-^ ________! —•-■»___*'- ,>,> fe«*-*^m___^< ■BH---I- 
-_>V 
A3Ma^ Sl-.B_i«A_i r~--_LXl ___ —4 

gnificat. i " " ■ ▼ B a ~ h 

Siatiph« _ ^umacce pif fet a ce tum. ^ __ aen. 

C"~ r Ca;?, M Xn Pr!t__ ■E~rl 
Kofiurl" *p""H_"" 
antiph. 'J—^r* Sibbatho San^to a i Matutinum, 

_-jj___.__- S-4_l__ *~^-LB. .* n pa ce. . ^ uminuocaremteexaudiftimedeusiuftitiaemea::intribu« 

r ,m S 4ationediIata_timihi. ,, _»«>■!■■« II ^— " 201 fl3riScl|3===i3= smtip_u a bi_ ta Dit, ominequishabitalDitmtabernaculotuorautquisrequie- 
*^<fcetin montefanctotuo. "- . 


,>— H ? - 


.__-— wl 7 t_ — ! *Btip& *H a ro me onfetua me domine qucniam fperaui irt re: D ixi domino . /. 

C' deus meus es tn ; quoniam bc-norum meorum non egcs. P»*IlDi^ 

■' ■ ▼ „ n pa ce in id ipfnm. ' O — 

■-♦- 
j £__* (?.fTUU- -_-r. a' R.D ormiam & rc qui e fcam, r :£ A B "_ ATHO 5ANCTO 
Ad Ma utinttm Lcftto li.LumcntationS. 

.^-.__-_^ *,.4_i — _■__ .. 

leph. JE2_sS_l —=■-♦- ■ ■ ♦ ■ ♦--■ -*^ uomo do ob fcu ra tura cll 202 Sabbatho 11$: aa ntm: mu ta tus cft co lor op ti rnnf, 

■■■_ Mw. . i .,. ff *_ - w r ■ »» ■■ _ i fe%f— ■ — ' " 
4* i v m . , di fper fi funtla i dcs fati <5ta a rs i tn •Ul— S3-3 ca pi tc om ni um pU tc a rum, 


1P__=_ 

Beth. .(5-0 O ?_] >■♦ ■_• ^i li i Si on inclyr, & a mi- ■-■ m \) m .,. -^«43 l» M » — — »» ■ »—.-—. 1 i j «mi ■ ■_■» •♦■-■->-■-■*■■■ tiauroprtmo, quomodore pu ta tifuntinvafa 
H __0 Sfi_a t_Q- PPU j^2._^_________?_s 

te fte a , opus maiiu umfi gu li. _^!3_ _fl H~— « — 

5P 5 _S~- r « t CV__Q Q Ojii.— 

«•■■ ■ »«_»-*■—"- M-*M*"" -*7^ ■J"-- lw BM_*i ■l^^^»"^'"^ «Pllj^_»_B^___--»___--«» 

— s_- ♦'■♦' " '■- ♦— *^ G i mel . - cd > & la mi e nu da> San&o . 40j 

- m* $1 i- Q krBr~~ mm 
ue runc mamma, lafta uerunt ci tu los 
,___$3 — u-fl Q— 
fu o$. fi !i a po pn li me. i cru ■3CE« 


JL-^JJfc..-. ; 

w d -.wrilft-jj i r ; i .r. V "U i ]4 de lis quafi ftruthi o rn de fer to 
a leth. •4—0 

adpa Ia tum e ius in fi ti; ^dhe fit lingua la fienus paruu pe ti e rtintpanem: *< no;i e ratq-n 

- frt S ■ " ■-;■■ > rg>- 


trange r«e is. H* Q. va 


ue fca banturvolu ptu o fe> in teri erunt 
._ (3fl_ +H — — 0-»„^.__ — L^ H— 1 


■ - _____ 

qjj ___4i — , 

in vi is; cjninutri e bantura cro ce is, 11 _. BbiB — r*-? __— i^ja^^ 
ample xa ti funtfter co ra. a u, g t nu ioreffec ta efl i ni cjuitas fi H ae 
_i. ft_ 1 L __n flfe, B |------_-,-_|,-_, ___t3__rj__:rf 

po pu ii mei pec ca to So do mornmj 

»*** -t-te- a^hi uA-O — a_~i_,_ d^HNHi bs _T ig-— . --___-— —--^i «_t qu^ fubuerfa efi in momento, & non ceperut ^=_i____" 


* in e a ma nus. ^ ie ru falem,^ ie- tn^o. 205 •__0~— $3-+— W— C^ p - -[ — _y 

ru ia lem, conaer te re ad do minum 

-izIt:::::::!S;;P~=:z:— zr ia"A 


H. «J ir— fi*WMH ---r^Blg^ 

de um tu uoi. 

ORAT 10 H I E R I M I M 
Proplrctj. i&:* Hi ia^-2*- ^M ■ » i * ■} ■ 1 i 'w4i > * ■—*■»■*— « t wi — ' ' ■ ' >m ■•* s I» ci j>ic O ra ti o Hie*e voi * "Pro phc r*. 1^—0-. .0-. -=■-*-! _ D 


g- H JL B .^_ B __ > y tt&Xlt K e corda r« do inine quidac ci de rtt *■._-— — flfiUl^Ol fe_4 ■ H ■ ♦ w < r - -H — 4_-Q--- E~£-H t V 


zjobis; i_t..t_t e .re, . /_j_rcfpj ceopprobn 1 um $o6 m~+-WW»m Sabbatho 
s fli itrum. Hc re ditasnoftra ueriaeftad a« ipDDfcfc*±? e4 f^ m mmm i "■* * ' i ae U e nas, domus noflrr ad extja ne* 

ifei^e* — *J^=,> ©s. Pu pil li fa ctl iumus abfque _Q. 4 ~*-0 03*. ■z:z3^iCi:^v patre, ma tresnaftrg quafi ui dit g 

pf>(! U ■■■ ■ ^"~^'S^ ^ ■ ^ ■ fl ^ 3! 3E3E miM'-,^ ni- L - iii -' ; Aquam noftranvpa cu ni a bi bi mus. 

_o *© — —«t-Q — —■ — — ®"~ ^* ^i — M 

ifeS±2d 
^ li gnan< ftra prcti o compa ra ui mus. 3fc*z__ >--«> ■ ■ ! ; Hj g €er ui c» bus mi na ba mur; W5«. San&o, 
J-« g— — — — P Qffl 5S= t i. ii ii i ■ ii ii i» ■ ii — niiii— i i | i i « » ^ t - - ^^— aoj V non da ba tur rc qui* es. A 

a« — Mhf^ n ■■ - nM i » . ii ii -- - i r 

gpp to d; di musmanum. & A.fy ri is» (X (V>.«..j_fl — 
I •-— ttt fa tu ra re mur pa dr-i*-" -■-■-■-: — ■• 

m . — • ■ — ■ 

w* ] ■ i ■ i i • " l|l l ne. Pa B= ues no ftripecca uerunt, &nonfunt, 

tcc, 
& nos i ni qui ta tes eo rum por- 

.4 — w-n — p&— j — o - — q _ t ™ 3&25E*= ta 


ui mus. Ser uido mi nati, 
■CK^ — j 

m funt no ftri. nonfu it qtrire di me rcc 2o8 Ss&batho, tjC ^ji Sm mT^ de manu e o rum. In a nimabusnoftris 
^_-l~.Q L 4--- — - 03 


af fe re bamus panem nobis, a fa ci e 
_j~-Q_-._. ^jp g . Q3-..M--G-. — ^y. 

glrtdi i in de fer x<* . Pel lis noftra 

H-*4~__ — '-Q— -— $® -tU— Q *£_--. — -~-Q . 

quafi cli ba nus, ex v ita eft a fa ci e _Q_. 

_J _^_Q-._._j ; __________Q|3_.|.. 

w^_-_«______ —-— ^EB^a^ __™;--ll — ; — T — • 

tempe fia tum & mis. Mu li ' e resin 

i j — * — — -t *-fi — ■ * !_* ■ '■$&?« [_-.-_- ce u _ r ~ — : 

i 

t -^_£___3_fi-_i_---_--^ Si on hu mi li a ue runr, & vir gi nes hl 

^wQ ^Q _«._ ^ ., | ^ 

iO__£^^ 

■jj <ff -_-~-_i ■ hi - w) __i. — iii. « . -i .i _Vy_— ci ui ta ti buslu da« 
2o<j [_ Secfl. 

ur. __, raiuiph» H le ua mi ni. 

_ omini cft terra, & plenitudo eius:orbis terrarum_& vni- pfalrottfc 
uerfi qui habitanc m eo • i ■»-« __-_-_.£_ re do vi dc rc. .—M. • -H-gp ■ i"™~"; ~ — Antipfc _*_-., Jfc.fc '.:■ omittus illuminatio mea , & ftlus mea :_iuem timebo. v • . »v. ;.^ 
m x-g-_r-_iTri — 
ff____L_J5 H— fffl_ 

omi ne ab ftraxi fti. ___&-_-___ _.—_.____. antipb. T xahabotedominequoniamfufcepifti me ; necdeleftafli p&Iaitt. 
inimico. meos fupcr mc . .— 

_]-■-♦• 


3 }___: V. T u autcm domine, nii ic rc re mc l. !-Q Q .Q. .a& _,-■-■-♦ " ' ■ ■ _$ $ _ t rc fu fcj tamc, & re tri buam c rs. In III. M -jon.CTi . wi ■*-- No&ur. 

^oaui. m _ __ :■■ .,_ ■ L _ 

«atipb, f .tt fPJ : Tt. *-!P 

D cus a diu uatme. £ ; D eus in nomine tuo faluum me fac •• & iri virtute tua iudi 

f>&lmtts. came# Ahtifrh • — ■■ ■ ■■.— .—j— ,<—--.—, ▼ . ,i.i ; i „ 1. *- bX'^ _Ti 2 n pa ce fa &us eft . {p&loms* Hotus in Iudea Deus: in Ifrael magnum nomen eius* 

-4 O 

M i • _L • 

F a ftus fum. 

j&£almtt5. Domine deus falutis meas .• in die clamaui, & noctc co- 

ram te , | — ■-■-♦-■-♦-■- ;-B-5 V* in pa ce fa duseft, lo cus e ius ^ — L _n o : _? gs-t •— rc R. E t in Si ou, ha bi ta ti o e ius. .GJMLors». •g-n gj— ^_. T 
13 antiph. 14 iferere mei Deus: fecundum rrsagnam mifericordiam tua. pfalmuc. E-g-1 Antiph. l-i I- P. langente um. 

. 
I udica me deus & difcerne caufam meam de gente non fan- 5 fafmwS 
&a:ab homineiniquo,& dolofe erire me. ■nzi: 
&t ten di te. 
ft cus dcus meus:ad te de luce Vigilo 

i|::rr:;~:_:*:::~ 

A poi* ta in fe ri. 


mtiplr yXL^Z iZ-L- pftlmtiii 

— antiph» Ego dixi in dimidio dierum meorum.-vada nd portas inferi. O vos om nes. rl 


— * antipb. P ft pfalmus* 2i2 Sabbath© Saft^ls* 

audate dommum de cglisrlaudate eum ?n excelfo J 

.y NO Q_£ Pft—j aro me a, re qui c fcetin fpc. 

, ,. f\ ■ ■■ > . P ) »1_,»-^— .Q ,,„-„,fi^ 
$. E t non dabis fanftum tuum, vi dere corruptionem. 
IL- — J#4 ■ A4 B.ca ^- 

aoriph. 1**-^ ■*" — ** ""~i 

, u li e rcs. cnedi&us dominus deus Ifrael :quia yifitauit f & fecit rede« 
ptioncm plcbis fua?. ,th. ■; 

AdVefp. 
pb» 1 le lu.ia, al le lu ia, al le lu ia, ir H -»-~^-g-i-i 
autate dominum omnes gentei.-laudace eum omnes po- 
puii, j 

Hymh. & Verficulinon dicuntur. Ad Mag, 

antipfa. tfc±f3 


!-■ ■—■ . M 5JU-&I-. "-»: V c fpe rc au temSab bathj. Can; W agn. PQMINICA RESVRREGTIONIS 
hi Matutirium, Inuitatoriuni. ■£■ BPHB-^5~ffi-~^ Hi «T*Z lm m m m . t "j , ,«»», ~—4r riuou Surre xitdo minusve re, m •■&■ al lu ia. P&iVcnite. Hym. non dicitur cthm in aliqua horarum vfque ad Vefp, 
Sabbachi in Albis,nec vetficuKinifiin Noc~fcum;s* — fgj » M i. -— — ■!,.. U i >■ ■■■»■■— , —w , « * E go fum. 

catusvirquinonabijtinconfilio impiorum, &in via 
peccatorura non itecit : & in catbcdra peifclentiae noo 
fedit . 
oftula ui. 
«arefremueruntgentes! &populi meditati (unt inania 
ad Neft. 

aniiph. pfalnms* 

antiph* 

pfalmtif. 
antiptv i go dormi ui» P> 214 Domioiou f falraits* D ominc quid multiplicati funt qui tribulant me: multi in- 
furgunt aduerfum me. 


Q-__-P- A — Q- tt V. g urre xit do mi nus c!e fe pulchro, al le lu ia, ;J-.i^ j _ ; &-&. • _P3£_* r: .__# !^-«Hi-»r-l-4r«.HHi-4k. : N uipronobis pepen dit inli gno, al le lu ia, jtfjft — j __A-?u a. <y_._ Q . ___ Q 

. J__» r» 

*d L». ■ ^♦■C _J fe-_ra-_r 
antiph. 4— & s -_ __--__~*-B-. Jt: "tj r A n gelusautem do niin:. pfal.D fisregaauit. ** t, f h * ^______C_______Z a:!:ei:r; .1 '. i i t ec ce terrxmotus, PCiL l uWtotet Rcfnrredioim 5-mS«— ■ nr 21$ ■ii —iii ■ ■ 

■ ■ m ■rs ' ■■• - ' 

"&.L— ■ — - — - 

rat au remV"PftL 0<eusdeusmeiis, Antiph» 


r— r~L ~~n i i i ■ ! " ■■ n 
antipbi P rxtimo re au teno e ius. Can. B cned. 

R efpondes au tem an ge Ius. pi ; t aud.dnm de cxlifc 
LocaCapit. & Hym. dicitur Antiphona H 1rf™ ^ WlVr^ , • 2ETC di es. f w '*■ ■-» 


■»■ i» E c val de ma ne. Can. B cned, 

Adprimam.Tertfafn^Scxtam^ & Nonam,poft D cus in ack 
iutorium.8c G lotia patri\ftatim canraotur pfalmi <Jon- 
luctiin SccundoTono,qmbusfinitisloco Capituji, & 
H/m dicitur ao, H ; xc dics* - fupra • ~P 4 Ad Bei^ 

antipb» •2-rtf Donumau A d-Vefp; Antiphsaa V A ngelis autem, n fupta fa laui/ 
Pfalmi deJ>of8fnica > &ftc dicBtur ufauead Vefp. Sabb* 
&|oco Cipic.'&^jtfym.dic!tur-2n<.'-|fec-dies vtfypra, 

AdM-g -y-Q — ^Ay, _.- n -_. "**"' iSffiE _£•. — -S 1 ff: t re fpi ci en tes. Can* Magn, Feria^cundaadMatutlnum Inuitatoriumi Antiph,Pfatmi* 
ad NoSarnu5& ad laud.dictjntnr vt fuprain diePafchar» 
pertotam O&auatn « 

|o|r, f-g-l-»-B-»-»-"-«-B^ 

V,f«V re xit do minus de fcpul chro, al le lu ia. 
.St-_ 


-»-- uipronobis pependit in ligno,allelaia , 
aatiph. la-^-B* *^ H e fus iun xit fe 3 £p |4-_.i __-_ j 

, uifunt. Can. M»g t n - ltefure*&. 
Jef&ttt • i« fmc N<ia<- : r. Vwf«s, »«7 


V. Sur re xit-do minus re re: al le lu ta, a. i — ■ ni».i 


R. It apparuit Simoni alleluia * 
gtetit Ie fus. v i*ned. 

i de te manus meas. Can. >ttga# 
, Feria . 1111 . *d Matutmum in finc Noftur. Vi Cauifi funt difcipuli,alleluia. 

&. Vifo domino,allcluia. 
O 
AdBeai 

antiph» Ad Mdgr 
antipb* idBetu ri te, Can. Biwe& 2l8 

AdMag. 1&ZZm- ommictc aniiph. 43- J — BB-gH -H-H— g— j LB. Ad Ben. 

anuph. Ad liag. >©|l xit Ie-iiis. Caa^ M ago. 

... — - ■ 

Feria V. *d Matutsatmt ia fiac No&_ Vcrfas . 

V* S-tirrexit dominus de fcpulchro,a!leluia. 
R. Q uipro nohis pependit m Iigno,alieluia. # 

M a ri a fta bat. Ca» B ened. S ;grs?ni aatiphe j -"^-'' toiLczzJ ^ *— fi^Uj 7_tt le runt. Cau M agn- 
! JEcria ViZicf Matutinum iq £ - tvVerfiis, 

V.S urrexitdominusi^erealleluia. 
R, E tappparuitSimoni alleluia. Ad Bc». 
aatiph. V 9 i3Lf.|- V ndecimdi lci pu li. Can. B <ened. - . ' jj W ^S^ 


--" ,-"-',,.,_. " - ■ r I 8 ' ' n " ' — ~ 

& a u eft mi hi." Can. M- »g«. ft S$&fin Xlblsad Matwtiniim infiae Ne& Vcduu 

Vr© duiii funt difcipuli,alleluia. 
R. V ifo domino, alleluia . 2Xp ^J . Illl III I I. III !■■' . 


W5 s"" J 


i ur re bant du o fi mul . r ened. AdYdp. O&cittm fi tditplex Ant, A Udiiuii p&i. % *nc^ 
diftusicum rcliq. vt in Pfalterio • A lle lu ia. B, enedi&us dominus deus meus qui docet manus meas ad 
prxlium:* digitosraeos ad bellum . 

Satb.InAlbisad Vefp.Hyou g ii3if: «j ■■■ ■ ■■^■i I»— "■«" i d cenam a gni proui di • S ictermEnaoturomnes Hym.eiufdem metri nfqiH^ A£ 
ccngoaem, or^terquam in officio Saa&e atfri* . . 

V. *T*n* nobjfcum domine^alleltria. 

«oniam aduefperafcit , allel^ Ad Ben* 
antiph. Ad Vei 

fpcr.anti Dominici ft d Mag, 
stntiph. 
Ad M3tU 

tinuVhy- 
mnus. Inpnmc 
Nodur 
Anriph 3 ■ g I -■-■-! 
Cumci fet fe r® 

D ominica in Albis ad Matut. Iniutat. vt is Dom e Refurre» 
jftionts. Hvm. R exfempiternedominein ptfmoNoftuiv- 
tio» aitf Alicluia lapis rcuolutuseft. PfdmideDom. cjul 
idieuntur iri qnolibct No&arno fub una ana . 

zM — 
— I K cxfempitcr ne do mine. 
A i lc lu ia* PXal.de dom. 

V S;Prrexitdojninus dc fepulchro,alleIuia. 
R. Q u * P ro no °i s pependit in ligno alleluia In fccun 
Nsftur. 
ant:ph. 4—*** Ir^ai^IpIiZ -B-H-K .—V In m. 

N-A-r 
.^h. ; 1 le U ia. PfaLde^QXiu 

! 

V. S urrCxit dbmihus uere,alleluia 
K E tapparuit Simoni,all luia . "^H a! Ie tu ia. ^jpjfl^ctoau. V. Cfauififunt difcipuli,alleluUt 
R, V ifodominoalieiuia. tlt lleluiaPul. D ns regnatur,c5reliqiiH Pfal 
tu PfaUerio,tcn) ■• ^t Pafchali. 
A<J Lau. 
Hymnus u ro ra lu cis ru ti lat. 

V I n refurreftione tua Chrifte, alleluia* 
R- C xli\$terrabetentur,alleluia. 

Ad Bm. 

An: Z um ef fctfe ro. Gtf ened. 
~* Ar*: A 1 le lu ia. > eus innominctHofaluum. •♦-■• ■-v hriftc fi li de i vi ui mi fc re rc no bis 
al le lu ia. al le lu U, 


5^rt?:!!3f™::[izz:™: 

' <uifurre xi fti a mortu is. 5 U.CL Q — Q -S-S •fc- y " -r p — ° '^irir*'-"- ~ ^y - B"$"ziEjii V» ,G lori^ patri,& fi li o, & fpi ri tu i fan&o. jts* flta^i acurge Chrifteadiuua nos alleluia, a. 

; . ■ 

«> t libera nos p ropter nomen tuum,alleluia . .»■•.. .. - AdTert. j' '-X: i le lu ia, Pfaie L cgem pone Ad Ter 

R, Brcu, m -B-*-^-*-B ^"^ Sjurre xtt do minusde fe pulchro, al le lu ia. ■w g} H ■ .,* ^ »■», ca , a» _ B^ «w^n-?»*"— — le lw ia. ■^■QMgto nobjs pependi; InAIbis. 22 3 ~li — a~ ar r 4 _* : 


in li gno. V. Gloria pa tri & fi li o, 

_.) O Q— 14— — P— . 

— ■ __»___ — " i • ■ li t__ 9 5 -• — > ■ ■ — i'i « iii i »ii ii« & lpi ri t i i fando! y.Surre xitdo minus -fc — • 


m ■ fc ffi rw «31— ^ ue re al 1_ lu ia. a. 
&• E t apparuit Simoni,alleluia* l-H-B Ad . :.. fl 1 li lu ia E*i v.Dcfccit, -■-___ n^ni^i^ggj B _. 3 Sexta 

H»Bj _■_.,• ^ urre xit cio mmus vrere, al le luia, al le luia. 

zj£~ : — »• V. E t ap pa ru it Si mo ni j— n __-_______v_3 i-O—O _•_-__ p •» ■ ■! ■# _ i1-i.»iff ii k tf 
ff-5S-~T^ y,,4iji-l^.?fe 

V. _ loria pa tn,8c fi li o, & fpiritu i fanfto. *«£ __ . 3^niiniaL •"• fe_F*** -■ ' >p «i"» ' 4* -~~ t»ft'#i » V. Ga uififunt difcipuli, alkiu is, a* 
Jt V ifo domino alleluia. 
«^■^-^B-r- snriph. 
I. 


4l lc lu ia. Pial.m irabilia. 


atBreuL^lCHHHI 
ad Non. i* ,a uififuntdifcipulv al le luia, alle lu ia, 1 ^f^y J i » . ■.■»,»— < H-4 V. Vi^o do mi no. VVGl°" a P a tr * » 

r g-, !3i — fr 
£• Verfiu & fi li o, & Ifi ri tu i fanfto 

Q - m -mft- -— (tU- *-.-..-Q ■ ■■ \'jau _ — ? f-_HH _ 
|ijl *_ JJ_ — 

M ane nobifcu dominc alle luia. a» 

tf ^ noniam aduefperafcit,allelui3. : i* i Pottn&^afcfis. 229 .-&_, go fu tn« enedi&us. 1sh--- »-.. _ ■— « fcS»3J^TC* -£~. "S — -— i go fum. t agnificat. Ad B<yn 
a.iit°ph. ad Ma&t, 
iuiiph» i — «..» — W L i 3 r*^: a ^~ ~tt^:^ B ^: 

un e s lx\ mundum. enedi&us. 
s_ -4-3- :=_____3__£Z B. altor bo nus, 
_Ju ; a ■__l_____l agnificat. 
■■-■-■-_- U_ un rcs in mundum. ^ enedi&us. • F ■ -}!-_*- 

- -»--53— Sf. _--_»__. _..___0_-._ t I, ,■ i._- 


^crce na ri us au tcm. ; ^ agnificat. str 3^^8^-Oi 


tc - Can/ B cnediaw * II. 

3,u* 
antiph. ad Mjg. 
Aatiph. F_r 5. 
Ad Bcn. 
antiph. Adfvf^j. 
anuptu Feria 4, 
ad Bcn 
au.iph. m* - 

antiph* l-jjBtTii jii/ji 
Si cut. Dornimca II L aa — ■ _■__. Cantv na^n. •••^— — •— t— — — a— -— M — — — — 

— rfL«-.- 

fo lus, Can. Bcned. .0- Ad 

Stttl -♦ ' -■-■-■•■ ' A li as o ues ha be o. Can. Masn. 

AdBen, fe antiph« -onnc. srC j ; _£-, — -Zziiilj: Can. Bened. Ad Mag, »te r j 

antiph. ;M^Z"*"B^rf »■"■- 

de San. 3il"lIl"ZIIIII 
aiaria, T- 1 • '~ —.i—.rr 

Ke gi na c# li. Can. Magn ■- if_ "$rr :fcf: 

■2-a=a- :'U 1 H Sabbat. _ 

Antiph» ' . M o dl CUIB# Can M agn- 

Dominica III. poft Pafcha. -4 O JW- ad M l^u- j tJffipflJH I •j^— ^— -*-■-!! - 
. e dicuni. Can. B«ned. 
poftO&.Pafch*. ||i Ataea dl co tobis. Can. Magn. i — r ~+~* ~ h* *ajcrsftir :- I i in n piens. 

I i i . 1 II I T I Can* Bened. •5 [1 ~- 1 Hi ■*-«""■ — - — I 

I Uifti ti a vc ftra On. fagu. W _j i jfjc co e ge ruatillum. Cam Bened. 


— ;,H 


U?L^-. — nS- 'rifti ti a, Can. Magn. 


::3~ ^. :.l. ':■:..?? J Ma ne no. bifcum. ened. :t:r r»-~. K^:?^3: B^ *ifti ti a veftra, diz:^ 

Cao. Magn Ad «*§« 

aatiph, gc., -<_ 

Ad Bcno 
aatiph; Ad Mlgc 

antiph» Fer. j. 
Ad Bep f 
anttph. AdMag. 

h. Feria 4. 

ad Bcn 
antiph* Ad Mag. 
antiph. P4 Dominica IIIL Fer. v ._ 
Antiph. *•— **-?*■ t in tra uitcu il l.s. 1. B enedi&us. Ad 

antipi rtf -f|—B-B~B" — "-i B ~iTtl — """" men a men. 

-W3 I 0_, Ccn. M a - rtific3r ' FeriaVl _ 
Ad Ben 1 
Amipii. 
ogno uerunt dominum, zj________z___j: enedict! * -- rf-—- _i — _■ "■" t~s-s — _ A *- M _* 51z_t__z"~ ""^t"^" - ' 
egt na c_ !i, Can .- ^agmficat. 

ifcSz__!-::_i__ii!___!ii_i^i_i!-: z 

ri__ij_i-i —-_——--■-------- ■_—. — ___—____. — ,___.____ ___ a -M*____^~» ■__■___• ___»«^_* _--#•_-•"-■• «■_■ «B-p 

■T^ -_---____-_.__-- —^j.^--— _ —, —_- . -v 31 

antiph» a do ad cum. 

Dom Uir poft Pafchi. agnificat. AdBen. % n 
antiph. **n _:l_________i 

,-_-- s — 


__— -f "B" a do ad e um. JL_- 

Can, c.mMi llcluia. - : * ji^ - 

4>>tl n tui.Uw L> Jtii. 

ane nobifcum dornine > alleluia. 
uoniam aduefpcraficalleluia. ___-t= 

cncdi^us. 

d Cjnam. In Albis* 


A l lc lu ia. 

Fialmus D- • t . rumreliquisdeDomimca^uiJub 

H ' r * S Cenam agni. r ? m ^f* AIbi : 1 

Y*^*ne nobifcum domincalleluia. 
^ • v uoniam aduefperafcitjalleluia, 
Hvm.Verf & R Breu bphi* Domi.dicuntur vfque ad Afcc£ 
fioocni eram in fer.officto. PblZi^X^ — — - S£ a T " ;* : a «ti jh* oftdi es cc to. 'agnificat» 

Feria.II ad Matutiuum Inuitatorium. i ?*** .—•«* 
* Ki Matu 
\^ tinu. In- Uitator. 1 lc lu iar al le lu ia, al lc. at==fcs!^ 
fubprimaantiphona , A luopnmaanupnona , ^lUtuia Wlk l uc * a *- 
V. N^^vt m pfalr erio Temjpore pafcjial^ vfcjue ad Afcenfioncm 

Q. 125. Infra Hebd. I. 

A*™$d££!^ A ty&tikl ominus regtuuii-m 

rcff uJfymri. A uroralucis, uupra. 

n refurrefttone tua Chrifle , alleluia . 
aclij&terralastentur, alicluia • Ad Bes, 
antiph. acUiatu. 
conimc 
de Cru* Ad Mag. 

antiph. 
' ■ ■■ — • ■■ — ■ — i Mutf , sCaai agn, Commeni.cieCrucequas; £t quot?dievfq«ead Afcenfio* 
nem ad Matunnum um in OiHcio dc tempore* quara 
deiandisnifi fit duplcx . 
Cru ci fi xus. 
V. D icite in nationibus , alleluia . 
R. Qitia DominusregnauitaUgno, alleluia. <. priniaj* fcrialisfficiQ diriturJkutin KAisiimpUcibut «o*. 
totemporePafchali. RefponforiaBreuia» &Vcrj(igili # 
vr in dom* Pafch^quc; feniper dicuWtuf ad Horasin^Fc- 
riaUj^^0,y,fquead Afcenlipaem* AdVciy.Ana.A lleluia,PfaLJD ilexi, cumreliq. 
tcrio^iub^naahiH/m.ad-C enaftuV.M anenobifcuin 
domlne: vtfupra* 


£ o ■~6r . . P ax vo bis c go fum. Can k agn. PoftOdhPafch*. 
J rucemfan&a fu bi ic. 

V, D ieit3i«natiombus,alleluia. 

R* Q^uia dominus regnauit a ligno , allelula . ■fc::T— hS^S^ ~ -adVefp. 
;; , "^ ;*Coram. 

^ dc Cm. 

.ntipfu ? ■'£ 
Ad Ben» 

aoctpho. _ rxcedamvos ingalile am. in. B cned. 

•■-■-g-1 
^L&ifc. — •— m ■ ^JMagtu 
antiph. M i te> ma num tuam. Can. m agn. E gofum. Can . ii cncd. f Fcrh 4» 
ad Brn, 
antiph. «•—• ---♦• ^8_- .-JUL .* ^d wag. ■*-—-* Jantiph. Q uia vi di fti me. Can m -g*. 

I Su- IZ , Ad Btn IJC— Ardens. Can.B ened 
Domlnie*. II* ad Msg.- 
i u di gi tum. agnificat. Fer. VI 

AdBen. 


eneriit,aamonumc tum. enedi&u». 

-Ad V#|nni£occum fefiu-^^oacw lcdioeRima Gapitiila 
fit de Sanc^a Mana,cum reliq. 


M 
■ ulta qui dem. 

Sabtffjhoad Ve(jj.ut jn pfal^rio Tempor^PaTchali Hvm t 
d ca»nam* 

V. M ane nobiscum dbmine,al!eluia. 
tiomam aducfperafit,alleluia. Ad Mag. <u~-..-..~ — — go furn. ■*■■ * ***»• M agnificat. 

- 
rominril. poft/Pafcha ad Matutinum Inuitat. Hym; & 2- 
liaiutinfuperiori Dom. fed cfrkium non fit duplex.ad 
Jaad.& pcr Hora,s.antiph/f\^ c ^ u j. ut m pfalw, Tem* 
f>ore PaicbaL . . romini. 2?7 «■< »I^J•**•■*•■■"■■■• , ■ ,, ••^^••«•■■"'^■•^■■■^ ^^•P«*»»««»' Ad-iiag, 
andpho !!■■— n M z tcr. agnificat. 

In Afccnfionc Domini,ad MatutinumTnuitatoriuai* 

ts-m* - !-■ —.-©— — ~*J-+ , Inuipta 

1 U lu ?p? ia,Ch:iftumdo minum ?£^iSr- ■iS afcen dcn tem in crlum, c m tc 
s&pfi a do rc mus. al le lu ia. — s i %*-■-: 


Pfal. V c ni te. fol. JOl| ! ■"■■ II tl , nc rcx al tif si me. \ M itu« 
. Ihytamis* tcr Sic cei nifl ;ntur Hy ^eiufdcm mstri yfquc ad Pcatccoftera* 

CXCCf cu Hy m . a d Vc(j>c- ' |r* pnm. 
mutph Jj3 In Afcenfione* E le ua ta eft. 

omme doo minus noflenquam admirabile cft nomen tuu 
in vmuerfa terra . ifitiph* 


-==-■ 4- ^-a - ■-!-■-£«--. ■■ :- "■■■•-... -<■ ^_s ^- ^14— a^. r^ — 

u omi nusintemplo. 

A fi Domiho confido,quomodo dicitis ariima» tntx tranfmi« 
gra m montem ficut pafser . HE™ 

!j|-i:rs±:~:: - —»!£_—. «■• fummooe lo. pfalmUf f C seli cnarrant gloriam dei ;& opera manuum ehxs', annun« 
cutfirmarnsntum . * m * fecndit deus in iubilatione , alleluia . 

t dominus in voce tubar, alleluia. 
P |n fecun. 

No&ur. 

imciph. ±r_ —..y»-,: ir - xal ta re do mt ne. ilff 


mu$c omine in virtute tua Ixtabitur rex;& fuper falutare tuum 
cxukabit vehemcnter • Domini 
antijplL xal ta bo tc 1 xahabo te domine quoniam fufcepifti me ; nec delefiafti yfalmur* 
inimicos mcos fuper me. _ 1 . ■ ___■■_■ 


■ ■ ■ 
z4 ■*■■" m ■ 


■ ■ ■ tf' 
5!pl^.i 


.jfc— .-— JL, 

Antiph. A fcendit de us. 

O mnes gentes plaudite manibusriubilate deo iu voce cxul- 
tatioms i 

V. A fcendensChriftusjnaltum,al!eluia, 
R. C aptiuamduxitcaptiuitatem,alleluia. ^pfalmufi 
N i*nis e xal ta tus eft . 
i ominusregnauitexultetterra:letenturinful3B muitr. 
_1-A — 
i: JE:_" ^n HL 

vNo&ur. 

^ntiph* 

pfalmu5< 

antiph. 6 minus i n 5y ori. .1 » omiimrregnauit irafcantur populi:qui fcdes fuper cheru- p&Ima* 
bimmoueaturtcrra. $4G In Afeeiifiofle. -■-♦-■ -■-»-- — - %■ o mi nus ia cz io. 
^fj^... ^enedicanimamca.dominor&omnia quc intramefunt 

■ 

^fcendit ad patrem mcum,& patrcm veftrum alleluia, 

; eum meum , & deum ueftrum, alleluia. : AdLdiid^perHoxas.ARUph.\j r jQ a tjj x j y*fupra ^&BW : 
de Donv 
fejwnus* JS- -=-■—0-58^-* *6 fu no flra rc dem \%l ft 
L? ominusin crio,a]leluia. 
^srauit federn fuam alleluia. ad^Bene. 

auicjph.. 


-a-fi- B -B-~~ 
f- - - ~7* 

- j*.Brcub — Ijj A fcen do. ~encdiftus. -_-■ ..• -hrifte fi ii dc i ui ui mi fc rcrcnobis. p -St — — H- - -ffi ■ :| ai 2e lu ia, al lc lu ilt jJB-B-l-B" PoftQ'&.Pafch*. 


23} , , ado ad e urn. ^ agnihcat. K1 on nc cor noflrum. n - enedi&us. :< - — q~. go ue ri ta rcn, aJ M3g, 
amiph, Ferfa Tfo 
ad •6encL 
antiph. 

ad MagTi» 
AntipL «—!■■■ I *■ agnificat. —i ■ «..» ■» !■ ■«> 1 _Q 

»/• — 


-B- 


-E- 


g « 


JLa- 
■"--*-■— 
— 1 Feria j, 
Ad B-*tt» 
antipho. ax uobis e go fum. ,; ened^&us. 

V_*a ?1. Jj 

— ■-■ — ifl. B 

fc 

■ ^' ■'1IJ-|1 k-* Lim ue ne rit pa ra ditus. agniScar. A-J M.lg, 

antiph* ^O- v pi ri tus. B-a-B c=i= • lLa»IMaiWI>*ll*' ■ " ' * Fcrin 4* 
— * ad Ben, cnedi&us. 2= 

d fauc miilu. !— ~— . -■-■■ an: anuph. ,;c agni*cat« Ad Bcn * 
antiph. * fc-^__$____5a_§i 


Ad «ag* ^ 

3llti -Son e nimloquetur. On, >egn. FcnaVI J-ji 

Ad Bcn. K-HHB— *__! 
Antip h» •{ & fii funt. Can. Bencd. 


% Ad M2g 5jH~^2 

ansiph. JQLi «1 ■ . 
fia ■ -_ ""-*" "" " 
'..*: — __,"" 

fque modo. Can. Bcncd. Ad Ben. 
antiph. Dominica V.poft Pafcha* 3f-i:i?:_^_Lj:l:™i:_: ; j 

fque m o cio. ^ened. 

.__Q . — Ad mfrjm — 
amiph. J^jgLJtJB. IR- _■'-''' _f-n__| __.____■ 
EB EH i Ba — **^ 

-___r_____»r 

*& ti te. Can> * aga. 

Feria II. Jta Rogationibtis .?, PoftO&.Pafch*. 
^ 41 ^— - 

e titc & ac a pi e tis. B cn d. 
!Jfc! §!!3: hS-I «uitiph* 


IP ft. Can. M a S n - 
Ferialllln Rogaticnibus ■ ar-H-E — — 

1 fl — - -■■■■x-" -- 


.—- « 


=5 ™ ■ 
I&j 


_— q portebacpa tri. Can. B enec *' „^c — _« ■■ M m M ■ — ■ — " 

;<f> ■__ * — . * ] TTII £xi ui a pa tre. Can, M«S a 

Fcria II II. InRoeationibus 

i^ tcr. Can. B cned - 

IN ASCENSIONE DOMINI. 

9 ™ "~ " "~~ «J— =«— 

Vi ri g* li lc u Pfal D ** dommus. rr *d Bdfc ftd m% 
antiph» Ad Beft, 

anuph« A& Ve- rt $6 Itt ATccnfion -3_.uph< -i-a- :. t - ? -B®-fi-4j-i--~— — —3Uj |- H antsph. _t__r_ 

■ g 

qlMi-I umque. ^. onficebor. 

""*" *_ ... r ***|i|- _~_1. |L_____. ___ — i_ 3 rr 

_s_a P lc ua tis ma nibus. -_ eacusvir. 


__. — p 

- J Hi-__--_=-l_ — ! ! — — - — * C_i^i:iiii:jt_i:::____?^:i xal ta te. aud.p„crid-minuni< amiph. jtirr Q ______ *|rf-___~- *-?__,__, 

M — j&„§ jm jmjz. 
4_g 

iden ti bus il lis, :!____:_: _ -- r r 
■_- 
■ 


;- -. . <f _.__& -I 


aud.clonrniim onsincs. ,„ p_______r_5___ §__: 
e fir noftra re ciem pti o. - — <jtv~IB — ♦ — __H__H-I 

___ZZ_Zl 

■ i ■■ ■ i ■ i ■ ■ — _M ■ ... fcendit de us in itt bi la ti o nc, 

i€____f-;Ej__t^S^_ _r a! Je lu ia, a, £ 
ii. 1 tdcminusinuocetube,aIicluia. --■~ • ■ . ■— ■— g — . — . . ; •— • ~~ i—O. -E-4- g . 1 I4t _ jul fcadis.fuperu* de ri.V. G lori a patri, 

;..y_— t-Q ^ — -A — : 

■ p m fl ■ .^ -h- r _ w ■ 3e=__ & fi li o, & fpi ri tu i fan&o. 
. — — i 


■s E xurge Cfrriflc adiu ua nos, al le lu ia, 


F "t libera nos propter nomen tuum allduia. 
Et fic dicicur quoticiic vfqtic M PfarCdaWtm* F~J^ I ■^"■■■■'l '■■-■"" 1 ' '"'■'" _-■■■' "-■■! [-*-<• « _ _~ 

■jr^. r— ' 5w - ^ rt> A fcendit de us in iu bi la ti o ne, 
al ; le ty ia. al Ic lu ia «42 I» Afcenfioae. 
Jj^B-^H^-M-H V. _ tdominusirt uoce tti be. V G lon a patri. 

s j ZJ-:J!-Zj*JEJZM_ m _ *s et fi li o, et fpi ri tu i fancto. •J I I I I " II ■ ■*__* V. A fccdens Chnftus m altum al lc lu ia. "I-Hi-=«yj f R. C aptiuam duxit captiuitatem,a_leluia. Jt.Sreuh : H~ 
*4$CAii .71 ■f-B-B-B-~* B-^ ..^^pEL^J^ 
I fccdens Chriiiusm altum. al lc lu ia> :_• <MH al le lu ia. V. "C ap uuam du xit 4*« 4*» rfimfni. 
uJT» -t + 

capvi ui utem. V. Glori a patri cc fi li o, _.,_- :QA — 0— «-*♦= » ■ "_■_ ■ rr^icr*Ti 


£ ; z .(i -T 

ec fpi n, tu i, -iaruSo. A fczn do —mS :£s adpatera meum.et patre veitru, al le lu ia. 
_. *—- _._. — __~^ — £V-» i » ■ ' ■» »■ " ■ . — ... .— 

■ g — __ja___ E— ~ ">i- ' ■■■ — "^-»H^g_a4 R. D eum meu.& deum vellrii,aileluia, W j 1 1 ■ i , ii 

R. A fccndo ad patre nieum> ct patrc vcftrum. :s" +S R.Breui. 

au NgnS ^____§___ B — ^"a 

-j^— :—,-■ ii ^ al le lu ia> al le lu ja. V. r JD eum mcum» Iptti H JL.. _ ■ i _. i ' ■ __—* ~i" • ■' ™ 

_s__:_J ss-4 ec dcum veftrum. V. G lori a pa tri R z Vcrfus. *44 , In Afccn/iancDomSfiic 

& fi li o, & fpiri tu i &*_&>. 
P ominus in c*lo, ai lc lu ia # a_ 

R. 

t arattic fedem fua m _ allcluia. 

_Ad Vefperas AntipK, Virfg^^ vt fttpta cfi reJiquu . PfJ ( 
& Hy?r» t ut in pnmis Velp. 
Doaii nus in car Io al le lu ia, a, 

I ~— — - — w Wl 1 1 — - 1 R. P arauir fedem fuam,allelvia. 

__.~Q~,______. antipk q^:g:ii!5ii I 1 11 l. .i WI_. » — «■__>■ | t -1 rex glo ri *. Can, M^gnificat* 

"infraO&aiiam Atccnfronis ufqnead Peritecoftera quoti* 
die f_t otficium de Afcenfione » nifi occusrrar fefifcmn©* 
wm Se&ionun^DcMis Triuro le&io__,tt_i: 6_ t&itinu f*h 
sscniotauo. Bominica iafra Q6t. 24$ 

SatoathofafrauaTaiVrfp. Hym.I efu noftra rcdcmptio* 
vt fupra. 

V. Dwwnusincjloalleluia. 

£, parauit fedem fuam, alleluia, 

J»^^ O - »»ia — i< mm 1 ■ ■ ' A « ■■ 1 ■ :& 


wmue ne rit* Can. jgnificat. gt fi rtuinmcmuiai jg Afecriflonis, Antiph.Grexglorif ut 
fopra. 

V. A fccndit dcus in iubilatione, allcluia, 

j^ # rdominusinuocctubar,alleluia. 

Pomjhicamlra O&auam Aiccnfionis f totun> officium fit dc 
Alcenfionc. 

Ad BcncdiSus Antipfi -ft» ucoerir, M.t fepta ad Magnlficac^ 
.1 comriicmo.Aiccniio.Anti^h, itfcendo ucfupra£4-j 
Benedi^aj- 

" Ap Vefp fit ficut in Jie Afcenfio. 

«M-fi-a — « -'- 3 W^TS! 
antifh* H*clo cu tut ti uobis. Can. Magnificac. 

Ec£t coimntirio/dc Aicenuone Anciph. Orcx glorix* : 
fupra. 

V. A$enditdettsiaiubilaeiooc>aUeliiia, 

K Eldoniinus m uocc tubx # allcluku 

rcria VI.EtSabb.ad Bencdiaus, & ad Magmficat. Antip^* 
dicuaturdeDora.infraQftauarr.c ft J" ~ IN FESTO ? ENTECOSTES 

Ad Vcfpcias Antif hon*. aari Vcrt, j|_ _*_* H-"a-- g — 

ph. f «-■ 7 __-__ 1 __ B _g H . iO^ coplettntur. / Jgj^J^ JD *xit doaiiniu. : \ anapfu J ?ffiS B * _1L~. Anti Spi ri tus. pfal. Confitebor, 

P h. H Zjn _ — antiph ts__s— 

H eple ti siitomnes. p&fc Bcatusvir. 

• i&«__^_EE? ! E___5i__i5-: E 

Foits tesetomni a. *p -'„| L audate pueri. antxph. r ' . ■ 1 1 !■" 

■ j ■- ■ - ■ r- — ■-■ 


i o qucban tur. ff__rna», Laudate^dominum omnes gentes: iaudate eum omnes 
populi. 

, _d Vefp ja-G &kfe » i— 

_J J'^ _■'_?— A.— HI 

Hymmi jg- — - _£_■ ♦. _^ 

1--i____S-__-§____-"-"^i tr Yc ni,<re a tor fpi ri ti^s. In FeftpPencccoftef. 
V, X epleti funt omncs fpiritu fan&o,alIeluia, 247 R. Itcacperunt loqui.alleluia. 

_ ". - _-,t ■ 3pe 
4j; 'A<!M'f.' 
tmiph. K on uos re lin qua. Cua. M agnifica. 

'■ 

Dominica PcntccoftesaJ MatutinurniTnuitatbnnm* 


^ — I —__-■-_ — >— — N-£4* 

Ir* 

-■ — — 
Al le lu 


Jff 
- nur 
-iliuou la. <pi ri tus do mim ■-■i-M^ — IjHhV ■P 

— * ' 1 » replc uic or beoa tcr ra ru 

- ■ V£ nr te 


R' _ —--;__ — ■■i"g B «_« a 4 

a Jo re mus, al le Iu ia. V 

• „ ,, 


■ - 
'*_?;_ ■ 111*« 
---■-"-^-■H 


j- 


: 


- 

PfaL V 'e ni 

_ O — te. 

— Q , .,.. . «4 S*- 1 -*_■_■ ,_«-■__-; _- hjrrr&tto I am Chnitus aitra afcen dc rar. JL 4 ,3 • * ■• Infeftoe 

v - ' . • , „ - " 

Etfic termmatmir Hymni per toum Ofta.cte r dem «rtetti th°- aatipb. 

L-i&useft. ;** - •' frfelm&s. M^gnus domintts , & fciudabilis nimis:ia ciuitatc dci noftri,. 
?q montc fkti&o eius. tot-ph. 
■^s^r-.: Confirma hoc de us. 

«_*___-___ * ur | al deus,&diTcipGnturinimici eius;&fugiantquiodg« 
» . t cum a g - — Aatipli* g ifl£_ -flHHhfHMfi -a-B^a-fcr,®' -H-_— «, Ejnitte fpi ri ty tu um. 
.-__-__ pfaimiJf. Bencdicanima meadommordomine deus meus magnifica 
tus es vehemencer.. 

.0 Q ti 

• ^i l r, ' ,1 «II I \ * l — -■ ___£ _ <. i — ii -» — ii.li i.i m '■■ i- i * 
V. Spi ri tu?do mi ni rc pleuit orbeterrarum. ,1 cl i*. ia, s, ju «_*- PeiKcsoftci M9 . RS fit hoc quod coatinct omnia fcientiam habet uocis.al* 
ieluia. 

Ad taad & per Horas.iiitipfa. D U m complerentur, ^ ^*P? a 
in primis Vcfp.pfahde Dominitfu 3F= •«-•.^15 ■■ ■ ■> ■■ H , _s»_2._^._. £_ a., "ta-dobis gaudi a. - "\ 

VS Rcpleti fwnt omncs fpritu fanftojaUeluia. 
R. Et carpcrunt loqui,allcluia. 


*U t*ttS * ■ ¥ ," j t -*_-.-- Ac ci pi tc. ^fc^:"-"- 1 '' Caci. Bcnediaus. pz= autipfc. *•—***■ _ fle.B-eul 1, II > I— ■»!■■■ 11 I I. l { _ f l.! fl . ^l' " -—-—--«» —^ ad pr 40k I ^hriltcfi Ii dc i ui ui, 


r»i fe rc re 


«_ (_J _ H u Tr M f_| .' M __, _ . ■ _ 
JiJi - 


_T- B ■ 111« 3= nobis: al lc lu ia. al le lu ia. 3^3 =V V. Qji f c 4 C | ^4 de^tc ti pa;ri$. 2 <3p Jfl fefto 

.„ . ,. P ^—**-^ - * . " * "" »! >■( ■■ »■ ■ .i». . - , _- >«fc~-Q-«._-__--» r ci»-.. f -ti-« 

— ________$._,___. __, ? ' Glori a pac ri. et fi li o, s g_j _*g __g _l_ eS 8? fpi-ri ta r fanfto 


1 _h_H*r ____&. -^ V. E xurgeChriite a dm ua nos, al lc lu ia - ]__ —— »• 9tiSi '-• 


• 
, 


J ■ - 1 ■• 


•-• 


• 


- 
-!.._.■ 
* 

_i Q 

_* ib.lTfcuV - ■ R« Etlibcranos, 

«_P-~__;— ~__i.--______— ___. ; ad Icn ■'■w a __.. • Spirittis- dbmi ni. re plcuitorbem terrarurn 


1, ___^?___s_ . _Br___ B _ _+, ps ■ 
•-— — al le Iu ia a* !e lu ia . ± 

■_ 4__ ,_ Q____**_ A~-— — - ~ >..__£___._. -_.______a* I ■-■-♦-»T B -^- ■ -«-♦-■-■- * |p__-__—__--H^-WT^-V ■ ^bs- 

V* 1 1 hoc,quod continet omnia, fcietiam habet Yocis «»<$*■ ~4fJm :t Pentecpftes 

B9 H g-r-z-fc^"— — • 2JI 5S*± JbOE*S= o- V.Glo ri a patri& ■ fi li o, &fpiritu i fan<fto« — OU- — ,^ .0 ,__.____.{-__---. — Q~f &-CU 

— MhmhHH^ a-a-a-i— — =■« — 

V. Spi n tus para cli.Ms, al le luia, a. R. Docebit uos omnia, alleluia» _-k-*— 

5& q. ._„ * _, , . . _ Se*« 
tautl. ipc_^_^z_B-i-_!__:-___i:_Cii:.i: 

Spiritus pa ra cli tus, * _ al lc lu ia. 

s » " "?___ ■ ' wy \— gc I 1 — —^ 

5 j_ | a »*y ^ ■ , j j zzzzzzzzzzzz 

al le lu ia. :v 


«■ 


_*__.- V. Doce bitvos.om ni a 

__.-? Q-____-._^_,*-_. | 4_-0 -•I — «— _^.„____.'_a-.Q Q Q ^__-p_-. 

fen^ ; ______j___3____^ 

V, G lo ri a patri, & fi li o, & fpi ri *u i fan&o . I ftfjl InFcfh» ■ j— • a— ■ -■— m—® -- ®-~ ■ — »—g— ■- g -j--** # 

V. R<? pl e « ^ un£ otnnct fpi ri tu fim&d „- & — £WTU|.| —..— ,.- yC 5^— I — -^■-i-is-£i^!4i 

al le" 1h ia, 3. R, E l eac P cr unt loqui,a!leluia. ifi™? L_<*». £-■ - ■-b-b-H-bh^— ■-♦-=- ■ 

adNona t ™ * - 1 " — —4 — *-- — ■ — ■ " ■ ■ 

% c ple Uiutomncs. lpi n tu ianfto. .^ 
Ol-Iu ■ 1™ al le lu iz, al Ic Iii la. 


•j ^^■•^■-H^" ** ' ^ 1 ' — ss-HE' -*^ |— $~_ JL V. E* cx pcrutuloqui. y # G 1° rI a P a tr * n a t.JQ •— mmlm * P3-j W — — — .— • — -»f' 

& fi li q# & ipi ri ti* i faufio, PJentecofteii ^entecMtes, $** 

m>\*m ft —■»■—■- H w— —— —».■.—— Q— ■ i «,. \mmmm . 

■{-«-♦-■-■-■•♦Hi- ■■•■-■-■-♦-■ • V. L ocjuebantur va ri j$ linguisa pofto li t 

— « ,.. — — (5 — j — CM3—I 10 »■<=! — — al le lu ia, a, 
&.. M «agnalia dei,alleluia. 

AdVcfp *ntip. D u«copIerentitr» v t^P^5^r r ™^ Vefp* 
Pial. de Domini ca q ui dicurur quoiidic psr OdwVT Hysa* 
V eni creator ri in prixn. Vefp. 

V. L ©quebantur uariis iinguis apofloli,alleluia. 
R. Magnaliadeualleluia, 
3{bfc±f 

Ho di e. ^agn. 

Feria II- ad No&urnum * 

V. Spiritusdominirepleuit orbem terrarum,allcluia, 

a* E thocquod continet omnia,fcicntiam habet uocis,aI 
leluia. 
ad Mag. 

Aaupa. 'AdRen, 
mtipW a*4 

*«J «tag. jf 
Sntiph. 
Infra 0£. f S iquis di li gic me. Ca», M aga. 
Ferra IILadNofttsrhnm. V. S piritus paraclitus: alleluta. 
R. Docebicuos oronia>alleluia. :*: /dBen. 
anu E go fum o iH um. Can. B ened. 


5fcW ■* » '€T~« «" E9 P a cern. Can. M ;agn. 

Feria lUI.^No&urnttm. 

> ., 

V» K cpleti funt omnes fpiritu fanfio^aileluia. 
R, J? t caepcrunt loqui,allcluia* Ad Ben, 
Antiph, KSL ■■-B -^B 1. E go fum pa nis vi uus. Can. B encd. aatijfh. 
•■-■j— - — 


p |go fum pa nis vi uus. Can*M agn. Pentecoftes l 
Fcria V. ad N^aurnum. «|* V, S piritus domini repleuic crbem terrarum, sllcluia, 
$£ E t fcoc qii©vi continet omnia^fcientillisbet uocis , allel. ■ i-h — g-a^- 5 - 


onuoca tis le fus, - Ciw. B"ci -eJ. jkJ Spi ai tns. Caa. M ign. 

Fcria VI. adNofturndcii. 

V. S piritus paraclitus,al!eluia. 
R. , i; ocebit uos omniajalleluia. 
\ji xit ie ius, Can.B <ned 

aHr^^Fiiri £ — * p ^Nf 

• -a *—- — | ; gTr- " — Pa ra cLi tus. Can.M a S a - 

j-ibbathoad Nfiftumum 
V. R cpletifuntomnesrpiritufnaaojilleluia. 
K. E t ceperuntloqui,alleluia. 
^j — Q — 

i — 
■i «1 ■"■ C haritas de * di fit faeft. Can. B *ncd. Ad Ben« 
intiph* ad ftugn, 
antiph» ad Bcii» 
aniipht ad Mig. 
Annph. AdBcn, 
antiph» ^ JN FBJTO SANCTI TRINTTATT?. 

ZJS — " ■— m 1 » » ■■ i «i nrt g ■ > »■■■ * » Ad Ve 
Jpcr ant« Jfcfc iai§!±; ||±Siae ■«•II . I '■•• 
t GI° ri a tib i fri nitas. py D ixitdsminus. 

» Ag-< i '^ a ^H^ — — ■ ■ * ■ . .— — ,.0.,.— « » j£2gie^^f^^ H- "~ ... ir~. ■ 1 "«w&peren nisglb ri a. |> ( a!..Confitebor. 


>■» * fni^ph G lo ri a* p !a i, BeStus vir . t a us ds o pa tri. pi" a |, l audate pueri. snsipb. 4 '" ■ "'[ W -51 £X quoom ni a. j*f a i # Laud. dnm oesgetcs ysanus. 
—■»<■«■>»■ »i ^— n. " '' ' i »i " ■ m V B Sneclicamus patrfem,& filium>cum fan&o fpirittf. 
H, | r audeimisi& fapcrcxaltamus cuoi in faccul a« Tn fcfta *aft$ttTrin5tati*<» 

„P» i „„ •» „■ ■ inJl . w ^^ . w i ■ n ■!■ ■ .> i _ »_ - _ w _ _____-U H_--i ____ ^J_.___-M«- ' ■ ■-— _-—>■■■' *57 " ____ B _____jS M A-.«ph. 

I_ _ __§#__-_, 9g 
<j ra ti as. Ca.i M agnificat. 

Sefit comnjsinoiatiopriro* Domimcx poft Pcntecoflem. 
Anuph; 

■- •^ ' ' _~_r- _, ^"'jl : " ^ , r i"^ 

3|____E!~-___>__d ?ro C& 
Dort% 

anttpiu Lp qucre do mine. 

V. V efpemna oratio afcendat ad te domine. 
K, £t defccndat fuper nos mifericordia tua, 

ifcr _i*_i__-_________E____: _-_____= K ->X AdM_tH 
*■ tinQ. ln* 
uitator» e umue ru un um m tn ni 
PM 


:_______._: _- E=Bb -p-f H 

C-y___- __—.___*• ta te &tri ni ta tem in ti ni- 
ta te. ye ni te a do remus. i-- 1 Pal. V c ni te. , oi . ; >r. _J_ 258 Daminica 

qa b js 

Mim me de us cle men ti a?. mprim. i|:r_Tii!_E__:i^I|_!i_J[«_^ 

.anuph» " i" ? -»" " 1 ^ _-___-________. — | 4_-_l____... . .. .,.-__ —- -4* A de fto v nus de us. 

pfalraus. Pominedemrnusnofter;quam admirabile eft nomen tuu 
in vniuerfa terra • 


__. T« v num. pfalmus. *- '•? '• «"narrant gloriam _ei , & opcra mauuO eius annu. ciat 
firmamentum . antipb. -F — \-r — * — ^» ■ ^»____>_i r '£ efem per. pfalmus D omini eft terra,& plenitudo eius;orbis terrarun. # & vniucr 
(i tjui habitant m eo ♦ 

V- _> cn edicamus patrem>& filium, cutn faH&o fpiritu. 
•$. L audcmus & fuperexaltemus cum in fccula. 

Infcctin. i ^,_,___-, u.-rv- — ~-^-*~'j ,,■■___ _> 

Nodur. __.L._-_, 1-a- H-B—-S 1 

amiph. !Ji^:io_xt:ii B ■—■ 1— 

; J0 i» uo c* mus. « ■ < ■ iW - T____«___-_ Trinitativ; *$9 %j mnes gcates plaudite m.anibusaobilatcdco in aoce exul pftlmttfc 

tationis. • fit ■-»— MU---. - — B — — ^I?l!!il^Iil!!ljg!I [ HI - p. c s noitra- ?. agnus dominus , & laudabilis nimisrin ciuitate dei noftri, 
irj monte fan&o eius* I i bc ra nos, T«T-B- K — ! D eus iudicium tuum regi da: & iuftitiam tuam £lio regi*, 

V, V crbo domini casli firmati funt. 

R . • E* fpiritu oris eiu Sjomnis nirtus corurru zzShat gr^ Cha n tas. C antatedomino canticum nouumrcanmedumino omnis 
tcrra. pfalmtti antiph* p&lmnsi, In TIL 

Nodur. 
antiph. plalmu*, !C*IIiZr Xp- k c ra* eft pater« S 4 antiph* fhlmus, '26.Q Domimc* 

ominusrcgnauitexnltettcrra.-l^reni-urinnila? multe. 3*£ £_: 3 a ter, & fi li us. 
C antate domine canticum aouurn: quta mirabilia fecit. 
N V, Bcncdiftus cs domine in firmamcnto caeli. 

tlaudabilis,& gloriofus, & fuperexaltatus in fiecula. 

tuflr5..«c-pcr H">ras Antrph. Glona tibiTrinitai.vt 
>ra io primis Velpcris P/alm. Dominus regnauit,* cnro 
rd.qujsde Dom. /.& La 1 * r-s^-*-g~ 1- W — 

Tu Tri ni u tis u ni tas. 
V. IfefiedJcamus patrem>& Slium, cum foriftofpirittt. 
K. Lauderrm^ & fupercxaltem us eum in fjcula. Ad Ben. 
antiph. Cornm 
Dom. 

antiph. Z\jZ ILSIiLjL t- ■m 


B eneuic ta fir. Can- bencdi&us. U _S§_. E SL a _ ■HH-B-g — : '-■ ■■] Ef to te er go, 
V. Dominus rcgnauit decorem induit. 
*t 'nduit dominus forwudinem,& prccinxit fc uirtnttfc 
~*Q— « Triaitatis' atfi 

■ —-.-.„ ft_.__.__-_______i____ Bc ne di camus patrem & fi li um, 


w ■ £_ —• cu fan &o fpi ri ru. V. lauce nuis, .0 * zw f f ^- '■ ■ ■ ^ry^ g w_y ^ --ft ^ & fuper e xal temus e u in fx cu la. = ■ ■ __JLr_^~ ~Hr*__E_§_r~i"_r^ 

~ai __ "TTh "~~ ...Z— tr , J 

V. Glo ri a patri, & fi li o, & fpi- 

_*— q * — [! — ..-.o — Q— . »..t. 

■ft , " /» . . -PLJI — 1 1 -_-b-«^~ i -_ h~_ ~ -** 

n tu i fan&o. v B e ue uictus cs domi ne 4 1 a j ■___-. _-; . m hr uu meto cx li, i. Jt Etiaudab:iij,S: g Ioriofujio fecula. S i R.Bre* 262 
-4-A Q___ Mlll i — II»— Be nc di&us es dotni ne in fir- _t_^__::~ ____! — H _j_:__«i:_____t_^. 

i |--i__ > -_~B_ B . — ___ zL-ILs ^ ma meto cx li. V. E t lau da bi lis. ifciii:s:!ii:ii$:S _ - , & glo ri o fus in fe cu la> 


3 f H :^: 11 --_ii 


ZI_!__E___Z ■ V. Glo ri a pa tri» & fi li o, .„_- — Q_-_______- r#-fi^ _j— _(_. gp — 1 

ik3I5_ifll_^IiCil! 

_] $-_- : 

& fpi ri tu i fan&o. V. V- bo domi ni _,f p__~__*___-____..3_r . o_- f^-_ l-l.lOg-ji- 

cae li fir rnati funt unt* £. 2 .t fpirict. oris cius,ornnis uirtiis ecruirio : £.Breuh 
V cr bo domi ni cx h fir rna ti sut 

-±x=z -*i V, £ t fpi ri tu o ris e ius omrus 

„0 _ — j \ m — -■— t— ■ BF—=p- ,— — 


^ ~— P uirtus c o rum. V. G 1° f i a pa tri, 

OC*3Ciq:3^ES3EE & fi li o, & fpi ri tu i fan&o. -J "- ■ ■ — — ■♦—«-:■-♦• H^ V, S it nomen do mi ni be nedic tu, ■»■" ■»»■ i«i i ii f i H*-«i-rgi— ii i — — — - um. R. Exhocnunc^ufqueinffculu^. S4 4<*4 InTefto* /„ J Vcfp. Antipfc. vtutprituis Vefppfclmus de Docn.Hym* 
Olux, vt fupra. V. 8 eoedi&us es dornine in firmamento cxU. 

a4 wa*. *** Etlaudabilis^&gloriofusmfscula. 

aatiph T ...!.-*..-._.. M _—--.._ ****** * ^.-^--.-i., 

j« =15 — II "-r 1 ^* 

e de urn. 4 Ca. • agnificat. pro c6.. lE jB—— — — — — — • — — *— ■U* _& Noli te iu di ca re. 
V. Efarigatur domine oratio mea. 
X. Sj^utincenfuminconfpe&utuo. 

I.n FESTO CORPORIS CH RTS.fr, 
Ad Vefpcras Antiphoni- jntiph. - ^. J i nnn » — Im- fci Mila». i i»i, . . .i.i — ■« J.? i. ■ I ■■ ii ii iii ■■ ■ ■< n ■ — — - -t • 

^B^Mg : —4--^- ^.— 8 a ~4 taa S a cerdosirl £ ter nu. p at. t> ixit dominus 
jjtf r- — a -H-a^ J 1-2 f ife ra tor. onfirebor tibl domme xn toto corde meo;in conSlio iufto 
ium,& ccngregauone, CorporisChrifti. .* — _-, — jr~"'" ~ ® " -"-■ __. intjph* C a liccm. Credidtpropter quod Ibcutusfumregoautemhumiliatus 
w fumnimis. "B_T __- &J U-t ZMZ Sli cutno uel I{. 

: : catiomncs qui timent domihum.qui asnbulantin uiis 
eius. i-aa-i-g-B— - 

>_.__ 1 — _«_ 

Qui pa cem. 

t auda Hierufalem dominum.-Lnidadeumtuum Syctt. if~z: ■_."■ ■■ - * — ^ 

31 ? ■!■ i B - B — t? — j 

«M - -=- — " — (J) -1 1 

P angelinguaglori o fi. 

R P anem de aelo prseftitifti eis, alkluia. 

V. O mne delefiamentum in fe habentcm, alleluia* 2*4— & ■ L ^T - HBB ■ ■ + __y. 
• fi B; !mj„: quafu a uiicft. Caa. M agnificat. p&lmu** 

sntiph* 

pfalmtifc 
antiph» 

pfaimus* 

Ai Vc- 
fpcx.anu aaajfh. %B6 

ziyiaxu*- __"■ In&fo Hk-fe^ Xnuizs 

ritfia «5 Ife^E^^S^izErEr 1 : 1 " r hri ftu re g6 a do rcmus do mi na~ 

;______ — ° — 

3p— --- fi a ~ a, a~:jB>'' tc gea tibus: qui 

b ». fe !__::»___■= 3_____i_- v m anducati ti b_s da t fpi ri Ad Matu. 3 |ci S- ,_"•; 3-^_$_:§l| __ 

tu$ pin gue di ne. P&LV enite.f^ «£ hyttjnus- jjF::i_p:_- i ^ 'V.1. 1 S;_C ns fo iem ni ?s. - » i !_■____!_§. ■ _ I* Primc 

aatiph. 

z ructum. 


■"« ca_3suirqu__ionabikin cor._lto.rnpiorum.& inuia pec* 
catorum,nonfletit: & incathedra pefiilcntix non fe« dit. CorpomChrifti. 267 ** j— Hl l lp l — I BI II I I NM 

■**• A fruc tu, satijtu- ^ wm inuccarem cxaudiuit mc dcus iuilitia: mea^in tribula** pfalon»^ 
tionedilataftimihi. 
C ommu ni o nc. 

^onferua me domine quoniam fperaui in te.-dixi domind 
deus meus es tu>quoniam bonorum meorum non eges* 

V. P anem c*li dedit eisalleltiia. 

K» P anemangelorum manducauit homo>alleluia* antipfu pfalmw 


5sJi-rfx; W2 M c mor fit. m iii um IoSedL 

Noctur, 
aotiph. f xaudiat te-dominusin die tnbulationis: protegattenora.fi 
dei Iacob. - 1— JK-B S -| Hl - ■ W a ■ ■ 3 

P * ra tur. 

Dotntnus re^t me& nihil mihi dccrit;in loco pafcu* xbj- 
me collocauit. pfalamn> aati ph. p&lmi 258 

3fc!E*sc tn fefto 

_. — «.. g-S» — K.g«i ' - 
"&7~ 3 n vo ce. llfrtimOia Ouemadsr.odum defideratCeruus adfontes aquarum, 
fiderat anima mea ad te deus. 

V» Qbauit illos ex adipe £".racnt! f allehua. 
R* Et de petra melle,fatunu<t eos^aileluTa. ita de . ' Ifttro i bo Nodtir. • B-g JL- — _ ^„ ; ~ .. m ^ ._ 

antipb» ** — * — " n- 2, " +r- w.= r l 'udica me deu$, &difceme caufam meam degenteno fan* 

aarab homineiriiqiio,& U&fo ecuc me ■~i3-*- 1t ! -sa[ziz~ I _ C i ba uit. 

pfalmns. ^xultate deoadiutori noftro; iabiiate dco Iaccb. I xal ta ri. 


pfahmin Q_tiam dilea^ -abernacula tua domine virtutum:cocupiuit, 
& deficit anima mea m atria dojmni. 

V. Eclucas pmem de terra, alleluia, 

R. E fc vinum Isrificct cor hominis, ailelufa. -r-t— »p — -»- Corp^mChrifth 
* r ii !$_5fc — — *-»■ 

$3 pi en ti a 

i»-q-;r~ 

lf_B_— ~ §■-■ — ( 169 y^ ^ r j J_t__J_ PfaJ. D nsregnauit. 

rznil— — i~__~. TT A n ge lo rutn. pf a |, jubilatedeo. 
______ 

_________^ 

Pin guis. P;al. Deus deus meas. 
u „4 — 0- K-s-B a cerdo tes. Can. B^ned. J_-5-__- 


P-_ "■ 3- ! 


,'incen ti. p_l. _aud,dnm deca:lis. Verbum fu per num prodiens • 

R. Pofuit fines tuos pacem, alleluia, 
V. Et adipefrunicntifatiattciallcluig. AdLaou 
&per 

Horas. 
antiph« 

aatiph. anuph. mtxph> iZ' ; _^_—, antiph. — «" hymn^ $J0 Infeftor AdBen. ij-^i^—- 

Antiph. •*«-■— *— ' — ~ TT— ;:i?:s rti— — - — 1~ 

Adpruna Ij^.— go su. Csa. Benedidas. Jt. Breu. •♦-■- C hrifte fi ii de i uiui mi fi ie re i^^j^^y::ji3^r|]z==: nobis allelu ia al lc 1« ia, 


5^5 „Q V.*0 *» natus cs de Ma ri a Virgine. 

-O — A ■__ l £-=. y. O ■ '^~t^'^ZM~K. « tff l ftH-M * * *i * W' .ftjtf,..ff — - 

V, ,Glori -• patri, & fi li o, & Ipiritu ii:?ii:i: . . 


— 
! 


— 


ii 1 1 —n ■■ ■- •-- — • ■* 
I ianao. ■pfi^-p V. Iixurge chnitc adjuua nos alkluia a, 
B* B'^ cr; * nos i»P ra P ternoracn tuua.salleluia« Corporis Ghrifti, ilEiV^iZjL": 'an-cjlidcdiccis al le lu ia, aile luia. 

—i~— .-___. Q __ f) _ 

v « >ane a gc lo ru man du cauit homo. " '• R.£ret> J a 
ad Tci>. 
lo ria patri, & fi 1, , & T P J ri t« i 

fanfto. \'. c j bj uit c os ex a di pe 

i j fi-Biiifi:iriri_ij— ^izn:: 

frmncnci, al ] e ii 111 ia. t de petra nie Jl e faturauit eos.allcluia. 

K _l— I— _ __ _I H~_ 1 — ~ ■ — — =-■ — : -— ♦-B ?|i2X___~_!!_: 

i ba uit U Io S C x a di pc frtimenti. • — ! — . Ad S«. •ara 27 2 
Z lJ~mmj^ ~Z _i lh fi ftd "__^TZ___;h* 1 1— b4- #^ al le iu k, al le lu ia. V.Et de i -Q BaS £3 — H petra meiie, fa tu ra uic e os. _j— Q 
■-♦ .Q — ,— *_. Q- +-->-• — — - _ a _ j. _ s .._____^_ a _. i- V.G lo ri a pa tri, & fi li o, & fpi- iI-®__»_-_«- H " a-o-SB-a- y* ri tu i fancfco. V. E* du caspanemdetcrra, 


ai le lu ia, a. tt. Et vinum leuEcct cor hominis , alleluia Ik.Brem". ZL 

adJNona BS- -fig- 53 »p~Pf- :zy V-£ du caspa nemdeterr?* al le lu ia* 


Cortwris Chriftu %y£ al le lu ia 

— : t vinumbe ti fi cet 


-rts-g- 

-Sr" "corhominis. ¥ ^lori a patri, & fi li o f 

1 1 J_5-S. i_ H 

& fpi ri tu i fando *s t „4 -M -— — — . PIV V. P o fu it fi nes tu os pa cem, al le- m |t%9A %! lu ia, a. 

R. E t adipefrumcnti fatiat tealleluia. 

Ad Vcfp. anri^h S accrdos.. A fAl Hym> & Vcuw-uhV 
pnmis Yofp. Brt*. 

agr*a • P*- B 

fc-aF — ■ £ 


O fa cru, can. ki agn.ftcat. »74 Dolhinica Sabb.ad Vefp ana, £a£erdos. cumrtlig^ jntipTi. & PfaL m 
* iudicfeftl.Hymn.P angfc&igtta* 

*V Cibauit illos ex adipe frutaenti y alleluia* 
Jfc. E tdepctra mcllc faturauiteos,alleluia. ad M3gn 
ant. procom 
o&ant. 
fa crum, V. 1 ayncin deaelo ptaeftitifli eistalleluia. 

¥?. O mne deleftamentum in (e babentemiallelttia • 

ponainica infraOft. qug eftlL poft Fenteeoft, omnia *& 
»iatutinum,& ad Laud. vt in O&a» ad laud. Hym. Y&hS. 
fupernum» uiiupra, 

V. p anem caeli dedit eis,alleluia. 

R. 1 anem angelorum manducauit homo^dleluia. a?l Bene. 
*»i. 
UC ^3~- 

omo <jui di Caa. B encd, 

Pro Commcmo* OS&i *d Bcacdictuf antiph. I go (um 

ut fupra . ' Infra Ocbuarin 17 5 

V, i ofuit rTnestuo* paccm,alleluia . 
R. E t adipcfrumenti fatiat te alleluia. 

R. Brcuia ad Tcmam,Sexnrn,& r%6am dicuntur a-t in Feflo 
Corporis Chnfli . ad Vefp. antiph, acerdos. cum rdi^. 
ant, ■# plal. \ t.in d;e Corpons CWlUi . ii; ai* i» ange liagu* 

V. C ibauit illos ex acKpc frumentJ,aHclu£*. 
JL £ * de pctra melle faturauit eos,alleluia • 

C *i ci to in pla te as . Can. m agn. 

Pro comm. Ofta. O Sacrum* ut fupra. 

V. p anem dc c*lo prjftitifti cis>alleluia. 

R. Omnem dclc&amentum in fe habcnicmialleluia. 

XaOftaua Corporis Chrifti Officmm fit vtin diefefti. 
Sabbacho antc Dominicam 3. poft Pentecoft. ad Mag. 
antiphona . 
C ognoucrunt omnes. Can. id.-agn. 
ad Magxnu 
*at. ad Magn. 
anr. labbantc 
Domi, 4* 

anr. ** ua lu ic Ca*. u agn. T * fcbbsnte ~W~~^r 
DomJ.5* j 
ant. J 


Sabb.ante M on tes. Can * ^asnificat. fab, snte .S.^. ..~-;=S=KL----~.-.~ aaujph. S-B B5»i: ^ b fecro do mine* can •'., m agnificac. fabb.amc jn^ST 1T Z/JL l ZZ ZJZT, 

Bomi.7* bKJ 

*nt l_ mi.r. iRJ^*~_ B _i — 2jlbl 

^n xe rut Sa Jomonc. c ; in * * agnificat. f*b 2«t€ 

2>omi. 8. JjjfH 
* ant». t -— *s2 c 

e Exaudif ti. "Can. M agnificat. 
tb, ante ^4 _Q - JJ$ — 44— — ■■■ • ■■ - -■■■■■*■ Dosn 

a»t s col le ret do minas. can. ^a gnificat Gb. satc 

acs. -f fij — 

ccit lo 


as. catt * ^ agn fll-il^-gpEI j &b. antc Jtl^v-^H^ 

5 bfecro. ** * agn. 


-: DominiciisPcHtecoftcs S a pi cn ti a. can ; „ agn. *77 
.§_______ E go in al tif fi mis. cm ; m agn. :jfl___ — l 

O 

.„_____, 


O m nis. C3 „. m agn 
A _0 — 

■■ ■■! ■ I , ' ■ i ■ ■ ■ ■ 

«H_3E BL. __—._,. i a pi en ti a. can> M agn. j-B-s— a-iLIL : f ■ ■ ■ ■ i i !■ „ '- "Tgjj ""^; '— O b fcr ua fi li. cm vi agn. ^P^B-Blg^ ^ ikb. a_*e 
Domi. i. 
Auguft, 
ad Magn, 
ant. 

fab. antc 
Domi »• 
Au^uft» 
anc 

fbb, ante 

Dom.j. 

AuguuV 

anc» fab. aate 
Domr, 4, 

Aug. aau fab. ante 
dom. _• 

aug.ant, 

Xab ante 
Dom. i« 4— icptc,a4 Ci.fi «w di ff « Iob - cm. M a g«' "b ;a r~z "~ ■-..- -» ,■. _ p ~ -: a : ^I^L^J^t^ 
U a om uibu* Q^. Ak *&°« Mag. anr* —___» lab« antc 

. ■ ■ « • Dorm. _., 

~— ■* iept. <_*>£, 

■_ - ^— > - 

T3 Tab. snre^ 
'Do.r>^. "a 
fepcanti. ^78 , Sibb.antcpom a Aug,&Sc^m 

rw-S- 
Feria4 r e re mi ni fca ris. CanMSgn* ^attaer 
Tcmp.ad 
Bcn.aiiti. ■ — im .^— — , —.— 9 - > — — ^ ■ ■ , f Hocge nus.- Can.Magn, 

Mh - ~S $ *. i.Q ■ - — tjj Fcria 6 U " yj flf ' ^ 1 ^ «PS 

quattuor . M- J *- ■ ▼- « -.-—■ — . 

T e m p. 3 d ■ tfl ■*■' » ■ ■' ' ■ " ■■ — ■ ■ ■ — - i -^.— .——*-— —-— P 
Bcn.ant Ben. anc fabb.antc 
Domi. 4 3 

fcpcc.ac' ■«-S_!9-ia~^.J5 
Mag aat* ^ ™ — -— - — 

do na i. agn. 

ftfc 3tn ~ ^cJ— Q- 

fcpc 

— • . — * .2; 

o mine. can. ** a^n — — i M m ■"■! — ! — :— ■ fah. ams . Q_. ti a pe ri at. c=j» ». »gn» < m55 -k-« — 4f — 5 • __. ~B4-r'— ■ 0&ob.& Nouernb 
c ful fitfol. can, m agn« 

—4- ~i xaudi at do mi nus. 

1 I H >Ti< t - >| )«mi ■— agn. y — ■ | o--_ B = . 

T w a cft po tcn ti a. c» agn — J l— ■ l»* fl « —"^— B- !■— ^^—-I t — ' i w i W ■ ■^■■■■wW 

■j— J— -♦ r r ___s. li jcj _ 

V i4i do minum fe dentcm. ago. 

B & 
CEZ-. 3s: /_ fpice. agn. 
ib. ante 
iponit.i. 
©defBH 

SLfiU fah. 

■ £b anrc 
ant-t 


«-O tu q. caxi# w ag , ~ f.b a#A 
2 Domt. j- 

T 4_uu, fab. aatc^So 
Domi./f. 
Noueb. 
tac Bomimae. p— "BB— Sj* Qjuicg lo riHTi. Gui* nagn. 

fcb. ante ZEZ^TlZ ~""~ " ~ 

Dom. /. mJ 

NouCbr, 

ant» 


Su| ^er muros tu 

poftpcn. |1 _i;^g __. 

ad Bene. !UERdh —r-.-I-.__ ~ 
ant. • - 
a -— -- — ~[ r Z Qjiisex uobis ho mo, C3fl. } M agn< 


poftpeu 3J12 1 
ad Magn li\£z aat, 
Do — ! - 
tt ii er. tan. v agn »>■■ » .. — ^. ;!-"-"--B---i a -i~lh~ poft p«n nM~;~^;~^ j:r i — a — b 

Sd Bene. JC"-®?I?~l "^""ZHIZZT" 

3Qt. 

A fcen trc?. can. ered adMagn. ^j - — -j i - Sl j^l ^ ; 

wu rfe — :— —H-a — """E3 -"^" -g. f>om. r. ; 4-1 — 
re cc ptor. c aa t & agn, Tsr—- =- — fr^. POK8. J. .£__ fi— U— ffi-a-s;-B 4- — 

ad Bcnc. 4.-B jC3 Jr-ft- --*4 ' ,i:dif tis. e*v& ened. PoftPentecoftes. of fers. Caa^ N*g n < 
a8i 
-i anc. i G u turba multa. cnn. B<ened. ..".. fk>m. f» 

~ ~? - poft peii^ 

adSeac — r-? anc. ^n.j? — ~^ZZZZZ r „8-Z 'K~ZI : r ai Ma 8*» m ifc 
ft 
43c WJS 
reor. can, M ^gru Dorn. f« 

poft pcn, &-. Dom. 7« 

- — =— J*£ pott pCQo 

ZZZT adBctt * 

^ - aut% a tten di te. c^.B cneJ, N #n potcft. Ca.i,. jvt.agn. 


Atit do minus. On. B ened 
._ Q- s&i--zzz:zz:z?az!zz !]j^Z^iZ$ZiZ -at — v Dom. *i 
pofip** 
ad Bcni» 
antipk — ' admag^ < i nid fa ci am. C*a» » a i a « poii ${« 
ad Becc. 
auk 
D2;nimc? 
1 
-s-*-K— *• -t-« c um appiopin cjua ret. ca n. B ened. r^ioi ^ic£j^ S criptumcft. caflE m *g n - 

Jjjomux. ■?*"' E .. . M 

4l?ag. -P3C -*4 

anc * - , t 

- tasa Ion gc. t^ cned. fci fap* — ~%- 

i±3i:" s^i poft*pfi8i. 
aut. 


acSBenc. 
auiit r efcen dk hic. C 2n agn 
.9 um tranfiret do mrnus. an. ened, 
i-J^H^I £ e nc on.ni a fecit. Car-. M ag n 
dassSaac m agi ftcr cncd. PoftPentecoften 283 
_t_z__: Homoqui dam -ai m agn. 
nm tranfiret Iefas caa, B cned. -U ,-frr-r 

^B^ei — _2i-. V nus au tcm ago. 
-a a-a-« 

__l f _ 
—~— —_... ..111 "■"BB""""Sg^* 


ll-l l t _l-»->- >a — —»«-■>-> 
■ — —» ■»■— «■_-_->> — — — «-___» encd. 


£!_-__ — _j-__Th1_b- -La B- g ---aa-a- 
■ £ — . -- ---B- B -.a— ■_■ 

ueri tfc prinvim ^.-agn. poit pcn, 
ad Magn, 
ant, pom.tj. 
pa ft pen» 
ad Bene* 
anc. 

ad M^grt» 
anc, d otn. 14. 
pci't petu 
ad Bcne., 
ant. a.d wogru 4 *W« »om.xf# 
f>en* 
ad B?nc. 
aoc> batle fus. encd. 3= g» 3jlj.-«:j--::~ 
ad ftUgn^ 

*aio rophcta magnus . ^gn. f_om-_; . 
■A Ifcce. attt. po ; pe*. 
a r ' benc. 
aa__ ad wagn 
iRtiph. 2 ^4 Dor_^n_ca_y 

2 ~~ii£ B — itirT-^Trz — itr? p Gintraretle fus. caa / Bf* ncd 
-g-B — JpjEH ■_._ __fL_C 

C uuoca tus fu c ris. 

m ^jsjlEE adb . — « IIM Mll !■ H | . U- +.___ yoc cah. m a § n ' 


M a gi fter. cani p.cned, 

3p_k- — L__z_" p5_-_-i 
$_^i___|-____ 

O uid uo bis. q^ h . agn. !—• poit pen. 
ad Bene. 
anu r 1 xit do mi nus. q^ p M encd. 


H Dom. jS 
poii pcK 
ad M3gr 

«.nr. 3&om.i 
pc.t pr 

an _.« -44 JBj"" ™""" ®fi_T _______ „: — 1_ - ■■ _ ~ — ' — 
■■_ — -«-gg-gj 

Tl ,uliter go. -Ca n. - sgn. 
^___0 _tt"_____L______Z 

*£_i__S_i__H=___. p__s_5_ 

# i ci te. Can, : B CQed « Po!l Pentscofom • 
h trauit autem rex. r-3- 
Cats. M asn. 


!J§:i:i 7^rz^-L-# 


Q 'ii ad Bcne 
afra, rat quida re gulus. *.«: ened. 

I — fe3 * ana. cgno uit autc pa ter 

m csn. A! agn. Ci^i^±i3: _s^. ^ i xit autem do rninus, J ened. | ppfl : 

(* <adB <•-. 
■-■ sHB — 1 
- .V ' - jn 
• f • ' - 


■ l» LII Can, M agn, pH .&J ^agifter. Can. B e ned. ^^——L^r I ..-.II ^ Jtt- 
-X — ana 4- oon. ».. 
- x B eddi te er go. Q* 1 * ^jgn. t%6 

$ poft pen. q^ B r 
ad Benc. Ji...__ Dominicae poft Pertecoften* anti i cebat enim in tra fe Caw, Bcned. ant. qp^ B Ji 2§- B . 

^ ■!■—■—■—«—■■— ■ I ■ II I ■■ II Zj. l^Z^j— r & t Ie fus conuerfus c an . i& agn. poft£cn« l jft ' ^1^ ! ^ ^ g I zBm-. 

Cumvide ri tis can.I<ened. 

anc. ad Magn, 
anu 

Amendicovo bis can.^agn. 

Reliq< vero vfqucadX X V I IX adfunt in Epiph* Domini, 
bdpiendoa Dom.Tertia poft Epiph. 

INCIPIT PROPRIVM SANCTORVM, 

$, saturnini Mart. Commemo. ad Vefp, Antfph Iftcfin-. 
ftns. \t in Com. Vnius Mart» 

V. Gloria,&hono*. 
R.E tconftituift*. 

In Fefto Sanfti Andreg Apoftoli . 
In primis Vefperis Anupno. 

L>alue cruxpreci o fa pialDtxitdominus» FHSTA NOVEMBRIS. 2 j 7 
ea tus Andrcas. onfitebortibi diie. 

n dre as chriiti & mulus jwai. Bc catus vir. 
.0 antiph* 
o 

Sntiph. 
aatipfcu g -axi mil la pfel. Lfcudatepiieridominum. 
-Q J -*»» .11 ■ — II I ■ I ■■ — ! ■■ ! — ir— Z— «■■ sntiph. Qjtti pcrfeque bantur iuftum. 

audate dominum omnei gcntesrlaudatc cumomncspo 
puli: 

ttym: I xuhet cxlum. Vt in Communi Apoftolorum . 

V. I n omnem terram exiuit fonus corum : 
1 t in fincs orbis tcrrj verba corum? pfalmusi V ngp* cx du o bus. can. ^agti. ad Magti. 
antiph. s8$- Fcfta. 

A^M^tutim!mInwat6r'iwnRcgem ^poftoloruni. Hy®u 
EterniChriftimuncra, ^ ydt^ 
!■ m 

»*——»^ ___■_■! 

• ——_•__■__■■ 
>—■—»_ ■ _ h i _ ■ _ VI dfc pfafetts* Calienarant gloriamdei ; &opera'manuum eius annun« 
ciatfirmamentum . L— »» ■ i » ■> ■■■■i— "i ifi^ 
—4 i__*tr^ 

Veni te poftme. _a _T" & 


! pfaluaus Benedicamus dormnurn in omni tempore,femper laus eius 
itr ore meo • - . e li&is re tibus fu is. 
jpfelmBS. E ruct _ a j t cor m efl verbutn bonu- dico ego opera mea regj. 
V. Im omnem terram exiuitfonus eorum: 
R _t injfines orbis terr _ verba eorum: 

Infecun. (3--JL— §a____J_4 -JLi _i--« INoftur,. 
antiph. Ji S__£_q-« 

Z____ZZ_I_Z- 

■ ——__>*_• «i »■•— i _^*_ ■ 


_}fgnu. fi bi do . minus. 

]pl_It_K.. Omnesgentesplauditemanibus:iubilatedeoinvoceexul 
tationis» No^tml??!* 
289 

113 wli P* 8 ' i le xit Andrea do mmus. 
■ xaudideus deprecationem meam: intende orationi mea?# pfo!«w9a W^ ~I PE ■J Ntigfc 

i du o ui uens. 
__ Jl 

» ^audi deus orationem meam cum dcprecorva tinorc ini» p&UMfl} 

uucieripeammam meam. 

■ 

^* C onftituesepsprmcipes,fuperomnemterram. 1 1 emores erunt nominis tui domine. IJI^-^-B S. 6 me permittas do mi ne, onfutbimurtibideus confitebimur &inuocabimusRo« 
menruum. 3 ^Wre as ue ro. 
». : - 1« terti* 

Noftiuro 

•11. 4** D< ominus regnauit exultet terra:Ia?tenturinful£ multn?. 

-4% ZL. 
*~» c cx pcmc. -.?.:- * .w ; r^ 


v J *■ ■ omfnus r egnauit irarcantur populirqui fedes fuper Che« 
rubim moueatur terra . 

V V imishonorati funt amicitui deus. 

$b h imis confoitatui cftprincipatus corum. 

| alueCrux, 
ominusregnauit. 
f K xulcet. 

nnunciauerunt opera Dci .. 

tfa9:aeiusintellcxeruht. - 
C once de no bxs. cned. 

/ alueCrux, ... , .,-.,„- 

xultet. 
% ', nnunciaueruntoperaDei. 
5f. > t fafta eius intellexerunt . ifta, ■ jl m «i 1 1 ■ i ii Tm m h I - ■ !■!- ■ jj ll l- - ■ i ■ H ■ i -. nn — 1 | ^md umperue nif fet. agnificat. rante. Mtii 
M~ B-SflK t-Zi. 


; v un te. txitdomiaus Oeeem 
t u ci a vir goi -[ l audpueridnm. SZlu— — ^BZ||Zs---H— f 


£_ i::":i: 1 er.te Lu ci . a . vir.go. Etatusfum ^5^± B e ne di co te. ifi dris^dificauerit I ^iic 


&E& 3ii-:iTi5^:s JL:-, ZL S o rormea JLu ci a. j; auda Hierufaiem. V' .:: : ; • ■■> ' : .*.-« : ■■. t • v- ■■:■•, Y / v ■ i r. m fOk Q. .(V. J lt ■ i 1 


I %* tua pa ti en ua. ^ agn, 


- D-e»r><4e£r 'r>airre?r 

tOru.m.HymnuS 

«nj dfand rartstiph. v< ' c» 

ominusregnauu<,^ 

7 -V * 
I -'.:. Jctaagi 
•ic mr~m n ^gjw-gp*-' 

Co lumnaes , Can - ^ened. 

Jici Vefp. an- O rans fanSaLucia: utin primit Vcfp.pfcL 
l?jni.&V^£d«G^jn.n ^VYrgmwnt. ta I * XX ■— ■« III I I « * 


mflK ** 
- anto pon de re eam fi xit» JBs Sn FcfloSe HOmniade Cammtm! apofto 

Iorum,eJi<: kagn.iatrti 

que Vefpc ani; Quia uidifti : tei-iwfc Qjuia ui di fti me Thoma. £ > j£ agn. 

UNVUIL 

2« Fefto Catl tri qua Romg? primwrn fedit *<£ r 

Vefo- antif i cce Sacerdot. ^e comun.confcff Pontific 
pfe ixit dominus . «n « - £>««»• *J°*° »&«* 

I aud.dominumortnesgerrtes. — «jtM ~- 
w Quodcuque vin clis. 
V« T ues Petrus. 
^v I t fuper hanc petram edificabo Ecdefiam mcam* 


Seeembfis «$$ 

i •— - TT i f i — iM ln i -H i i i " ii m ii > l 


t u es pattor a uium. agn. 

» fa |I IW * » il ■ I —!■!■■ ^P» 3ft=! 
i 


$*•-: I afte Paule A pof to le. 


- 
V, T ti es uas ele&ionisfaaae Paule Apoftole. 

R, p redicacor ueritatis in uniuerfo mundo. 

Pofteafit Commeia,$,Aatoai[- antiph. H ic uir defpiciens, r 

V, Ittftum dcduxit dominus. vt in Commttxonf.nonfont. 

PoftrpmoJ5r c&jnra£jOLS Prifci? V*r >i.& tfiarc -n»iph 
cni fponfa Chrifli. pecietua. t 3feS»SB^< ' S9; mum pnn ceps Sz oi es paf tor o 

l nm i i B I ■■■■ ■ i ■■ ■ ■ ■■ *i M ■ ■ ■ ■— — ■■, „ iw«bm^ / a po flo lo ru ti bi tra didic 
de iw claues rc gni « lo ru* V } |94 Fe§* 
— B-a~H— ■ *- -.?*- - ■i- - eni te. r uodcuque y* ji^ SSk |tcB eatusvir.eib - } ' i 

Z 

cce Sacerdos magnus 
PMmi eots&n* " ...... s*; flOqaftsra •L — BB §"~ lsrH ' — 2 

3*am bo ne paftor. 
▼• S xaltentcumin ecclefia plebis. 
$■■» E 1 in Cathedra fenfbrum laudeht ettm ■ t e e »■»! »» ■.■) ^M ' ■ !! ll« l , " , t»«*>O t ttt. ^tiod cumque. w > eped. 

DerR<!cfitco^mtm.S 

! cceSacerdos. j*p#L dreoottn». 

,.. 

^X /3_Modcunque '* - . 

V,~E tttfgft te dommas Sacerdotem fibi . ' - 

JT-, ' dTacrificandnm ei HoRiamlaudis. 

•jJl-B-M^ — — — J"i-— — — — ■— -— — r— * ■* I 

;. Jiei; fcc ilimmusponufex. Q, i; >< agn. Jas Fcfio s. A jnetis Virg, & Maw. Kym~ 2 efu corona Virp» 

num»'^ COSBRltt. VirgrnU:/ 

V* S pccietua, £ iajfpmmp ViVgiaujsi. Ca«, w . agn. ?r£:!!ii:§-:E: 

M a ta A gnes. 

A(fMaetKrAiiin.tffiikat RfcgemVirginum dominumiByim 
lefu corona Virginum eCommu V & 6£! _■ fc -■-■- i - ■ Sii fcc de a me. 

5 catusuirquinon abiitinconfilio impiorum, & in via 
peccatorum non ftetic ; & in Cathedra peftilentiae non 
fedit. ant 


trfrrnrlTM ■. / ——■—«-■ » ■■■» ■■■ M » « , 5— ■ v i '- • ' f& ©■ cxte ram meam . ^uarcfremucrunt gentcs: & populimeditati funt in- pfalmmi 

"ania. S Q_ ! 

L -L-J? SJ f ofu it fignum. / >» .«— **■ ■■■< ■■ ^ -•• aan v ♦ FeCU 

ffihnttf* pominc quJd multiplicatx fiintquttribularitme.-muitim* 
furgunt aduerfum me. 

pecie ua> & pulchritudme tua. 

j^, 1 ntendeprofpere,procede,&rrgna. 

oftur I* 


■^JEIEtti -R-Cr 


1 n du ic me do mmus. £ ttm inuocarem exaudiuit me deus iufiltif me^rin tribula 
pulmns. tionedilataftimihi. 
\U.l ^^ w . . . 4 ; v el et Iac. 

•falrfm* V* 1 ^ nieaauribus percipe dominc:intellige clamorem 
meum. fntiph. ^.4— ■ — ■ ■ m mtm m ■■ ■ —»»—»«»«»— — «— — [ 4-* - " ■'■ ' " "" " '' ■ » .*ii t ii»i « — - - p fi fo. li - omine dominusnofter; quamadmirabileeft nometuS 

in uniuerfa terra 

V. A diuuabit eam,deus vultu fuo. 

eus in irediu eius ncn coinmouebitnr. ■ • i i i m 1 1 i Jj ^ t , B ,,— -»— 

uiuspulchrkudi ne. JL.- Iamiarij fjf 

ominequis nabitabit in tabernaculo tuo-aut quis tequie- 
* fcetinmontefanftotui tuo. 
fi_ ■ 

+~- d- 

,-rfriftus circun de dit me. 
laauit cormeumuerbumbonum .-dicoegooperamea regi ibncixsxxiti: qui inueaerunt noi nuris. 
V ^E fegit eatn deus , & pf edegic eam. 
£ "| ntabernaculofuo.babitarefaciteam 

ijEioatxE! 

n grcFaAgnes. . nsregnauir. 

3irx!!3iJfcSX £E Br 1 
n ■— "• 

^ccumcnim ha be o. p iM. IpbUatcdco 

•■ ; — X --' - ^ . L — T! JL — — W- 

n au lo fu o fubarrauit mc ^ D f 4 » deus mCUS# Mtiplii }fitaMtf Wmm p fi fum dcfpon & ti > 
j,cu. noftcr rcfiipfi , & uirtus: adiutor in tribuhtionibus <>; . . ^ 


9<! Uui» 
& i crh» 3&K a£a» ' m^' mbh -h — 3fe™E ; 

S e ne di co -B H-s-U- 

. 9 — | 

Hncd. 
B •~»'^,m »«- i ■ Rfe ne R co te, ^^^cned. ^ J ongaude cc me cum. P* a * £ *ud.dnmdece4 
% a I-t(uCoronaVirginum f %* 

*' D iffufa eft gratia in labiis tuis . 

ropterea benedixit te deus in asternum , &k ■' iZ "^""p 8C3? &_* i" H ^?lB_ Bl .g^iB B . fcl ..JU ened. & -•. I !}&-■_£ — .__ 

rfi.-c ce quod concu pi ui. ^ : 

- 6 ixit dominusi ° « c «Wi MevllWMH au aa \ 

Hierufakm. 

- « - ej^coron^i®?"^ ^^ : 

V ^Jffufa eft gratiainlabiis tuis. - 

$'- -^ ropterea benedixit te dcns in xternuro. 

^,-» ^js-" — "-"a— K- 11 - — ' A \ t 
fc- 9 tansbea ta A gnes. I agn. M %99 ■■' ; '- 4 

n_>p_i i~J_t d o <_— — ^__-fcl kq .dfcl _n >i] a_ 
* aud. dominumomnesgentes. __£_ — ______ Q- to_ :__5K-__: ^_ft$__fe o ftor e gregi e. 

^ T ues uas eleaionis fan-tePaule Apoftole 
$ P .'rfdicatbtueritatis in uniucrfo mundo. --____5_tfc:t: 

■__ : _ 

CS3U- — — - — 

Y a deA na ni a. ___« a S n - -3- -y — — _ — S* "-♦""■ 

-H-*-"_- _Ttn** 

_ u es paitor o uium. 

I uesPetrus. 
$>__£ t fuperhancpetrarn*eJificabo Ecclefiammeam. 


.tri. |_i_aa: _J._i_-!S_i=: 1 . i .i-_ I _u de mus dc um no ftruni. incon uer fi o ne do 
fto ris gen ti um. ? &i y eni te« fai % , ^ 

Hym, xpftor cgregie.;. vt fapra.wti>h-NqaarFiqrum,pfiil. 
Bl VcrficuL ur m&uscdrnmcaioftf : Mcafe luhio.ad 
taudcs & per H@ras anxiphona? £$o plantaui, c . * e H<| e 
tit m commem. ciufdeo> Menfis lunii. & fit comnVein.S* 

jpewi 

.... 

ad* «rauit dominus. eiim reficj.anti.Sc pfaUe c* 

inu,Aportoii)«*iifi. H*«C i octoregrcgie. 

V- 1« es Vas eleft. vtjupra. Mmaj r fr — ' ~ p — I~ SStn&e Paule a po fto le. agn, 

Dein^eftt Conimem. s. P-etffc ; u;in'prim»V€i 
ad Vcfp pro Comme. s. Agnetis Scc^r; 


dut. 


M: *•»• f JU-5 — •— —, 

■-■: 4-1-01 «44 rr^i^i^i: tansa dextrise ius. 

Vr fpccctua. 

ntendc proiperc» agnihcac KgjrY. Nb^ar.Fe>ir, acJ iaud I ggrdfa Agnc s. <um f cliq; 
Btiup.Tfin ^cfcftismijjitcr," -'■ \a utaro&Q&s;. 

tur au fefto.& demceps poft Nonajn, nihu fit^e *a* 

JTA F B Bl.VAI I X. 

InFefloPurif Bctt*Matf«.Vir|ffih;rd Vefji.wtt- 

^^mirabilccomracrtium;^ iiquiTit « ciSar^ 

cmooe Domim in priifti* Vcfp.poft Muuuatca,. p&&&? 
s.Mana, 


* byoMtf ue ma ris ftcl la. 
^- ^efponfum accepit simebn a fpiritu fan<5to. 

onuifurum fc mortcm , nifi uideret chriftum domini. mA 5fe^5a 4H i~7- ~ 
fan aa fu tttn. «lo mi na * or 
Pefti *■ ■■ — » — do minus gau de&bstare 


Si on occurrens de &y — ; ft — (3Q«_ =i m * e ni _--., - - .- : _# h 

Hi » B Qjjeroter ra pon tus a: the ra. Ar • - itnmtci i fHd<rf^rDxH3r_i3rn_ r* 

>h B cnediftatu. 

V- S^pecic tua, & pulchritudine tua. 

ntendeprofpere,proccde,&regna # 

v - -■ - *-— ... - G > 

h. wS pccic tua* 

• - — .. ^ ..... ~ 

V A diuuabit cam, deus vultufuo. 

cus in medio eius non commoucbitur • 

vi. ^ . 

jS;*nnph G audeMaria. 
S legi t ca m deus , & pr^elegit cam. 
i E n Yaberhaculo f uo,habitare fecit eam. ?<-brv;:.T'ii 


a°j. m i><^ $ i me on iu flus. ns regnauit 

S B & — — ■ "" *•** .~-Tr7 ^^ 

$ e fponfumac ce picSi meon. ijubilatc. 

•S--— — -■--*-<►-=-■-■ -■-^»-^1— :- 

v " - .... 

£ c ci pi ens Si me on. pfattl eus ^ eus meus * 

ZzHI Jt — S-$-rl 

.Ln::_i:- < ■■» ^ c ucr te re 


l /. £ enedicite, ~d q b tu le runt. , t£l aud. dominum decaelis • -fi-r-a *#»■ *-■ 

• | J -*■ ■ — i i J^ ; C gl° ri o " ft do mi na. 
^ iffufa eft gratia in labiis tuis .' 
. ropterca bencdixit tc deus in £tcrnum. 3<H .— 1»0— . mu ,----——--8- — ■■ ' -*— • Fcft- c fi m du ceret. caa '^£ned. 

Refpo^ftria S^* "« ~a8 To '-; am t S^ig^hbi«rtridtc5t«ri 

d$ £omii ;. . ntt*iu _ 

AcJVeTpTm* imoniuftus* ^ ^ ^rf-^^t AipraiR tatid.*" 
Pialmi,d&fan&£ K5f>4 fc ut ia ©ffic o,Hym.& V* vt 

inprimis Vefp. tftfc '*,>"!' f- t M 
--^■B. Bl-nr., £*■.-_. 


57 ■ ,"". 
" " «1 " „ - 
Z.iHX 


,-£-- - * ^6 di e. ^a^ign. 

I»r.cfloLSv AfifchiVxrgirtis „ & mirti&ad V^fp. antiphi 
^is cs tu. 


- r JFiTTTiTrni 
adrcfp. JB aa 

an* IZ L~ i 


-Z— afia vis cs tuqui ve ni fti ad me« ixitdns. ~rr-G- .— 1 


F , » >—!■•■■. O m ,>—I*«II ■■■■■>.■ I M e di ci nam. * onficebor. H&0 ffi#, n <w ; jw %8^|"?*y^55g|: 
' sa ti as ti *bi a go do mi ric» NJ£ E eatus vjr. Fcbraarit l 
i e ne di co te. aud.pueri dhm. 
uimedi gnatuseft. pfil. L aud,dhmoesgentcs. 
Hym.& Ver£culi,de Commu.Virginum . 
S ul s be a ta A ga tha. m. M. agn. 

• /dMamtinumlmutatortunu ! cgem VirginumHyma* 
V irginis proles* dc Commu,virgmum, fcj:i!:$:rs 1 ■ * "iT""*^' 


— ~— * 


7 • 

n ge nu a fum. 

eatusuirquinonabiitinconfilioimpiorum, & in via 
peccatorum non ftetit ; & in Cathedra peftilentias non 
fedit. i — o. 35 »■ ■ — ■ * ' i ny !■ — I^ A^ — » p aniu aiia adMagfc 
ant. Inprirru 

Nodur# 
ant. pfalmi a/Ut ummam ge nu i tas. 

uare ftcmuerunt gentes: & populi meditati funt in- 
ania, X pfiUws-? afia. 
pralmus In I I. 

Noftur. pfalmus 
a&a. A n cil la Chri fti fum. 

pminequid multiplicati funt qui tribulant mc : maitt m 

furgjntaduerfum me. 

V. S pecie tua,& puichritudine tua. 
&• * ntende profperc,procede a & regna i 

A gatha fan&a di xit. 

; timinuocaremexaudiuitmedettsiufiitig meg .* in tribul* 
tionc dilatafti mihi • 
fe 


;-x^i^!^3:: Zt^-ZZZZ S) j i gncm ad hi be as. pfalmus crba mea auribsspcrcipe domine: intcllige chmorera 
meum. snti 
L+ tf • — o- r 
pfalmus A ca tha lae tif fi roc. 

SJ 

D pminc dommus- nofter^uamadmirabile eft nomen tufi 
in uniuufa :erra » Fcbruarij 
V. A tliuuabit eam,deus uultu Fuo • 
£. &< cus xn medio eius non commoucbitar . 
if i i:^. — O fc-gr- 3°7, •111« '■ BM 


N i fi di li gen tcr. 

1 n domino confido quomodo dicitis animae me£: tranfmi 
gra in montem /icut paffer . oandbac S ■ .7 " V/i di fti do mine. 

D o mine quis habitabit in tabernaculo tuo : aut quis re^ 
quiefcet ui monte fanfto tuo * m OIT P ropter fidem cafti ta tis. EJTZX -Z: C onferua me domine quoniam fperaui in terdixt domi- 
no deus mcuscs tu: quoniam bonorum meorum nou 
cges. 

V. E legit cam deus , & prxelegit cam. 
Ife. I n tabernaculo fuo,habitare facit cam • TnT I t 

No&ur« 
antiph* pfalmuc ana. pfalmw pfelmu*, Ad ! .aud & pcr Hora<. Antiph. Qj uis es tu.vt m primii 
efperisrffaimusi t) ominus regnaitit .curn :el:q« 
c Dommici , H/mn^s . I efu corona Virgtnum . 

v . D iffufaeftgratia,in labiistttis. 

r cp terea benedtxit te deu^ in ^tcrnum . t& Bene. *- 
ant» •jp 508 -Q ^refta -■-■-♦-» m -m >a ga norummulti tu do. can.B*aei r - AdTerriam > $ext3m,& Nonam» R*%reuU dkmtivtti 
mu.Virginum. 

A d Vefp. Antiph. «" eft ttt lJt f U p ra inprimS Vcr r 
Tal.dcDom.locoulrimipfal. LM&HfertifaIem> 

&. V. deCommu. virgin. ad Jfaen. Anii tans beata 

InCachedraS.Petn Antiicbi*fieoffim,utCiprain-Cathc. 

dra Romt * 

Xk Fefto Annunciationis B.Marie vhg.ad Vcfp.att? I fMus 
«fccum reiiq.de Lau d.piaUni de Bcata Vj rg - 
mmmmmammmmmmtm MIMMI 


~ A ue ma ris ftel la. 

V. A tieManagratia plena* 
R. Z> ominustecum. 8d M2gn 
ant* pd wata 

l^urat. 


p3s ■ >*■?"' .3. pi ri tus fan &\xs. 
agn. 

=0 tzu* 


ucMari a f gra u a, Martij 


109 
:£L.~~ plc 
nus na Jf 
te do mt< cum. 


m -*m PfAVe- c m te Tol. nr, 
~ fiiyinii»?* Q. uemter ra pon tus * the ra. 

Atitiph.& Pfalmitiodurnorum, vc in officto S Mari*,ifc 
fine Dirc&orij. V. dc Commu.Virginum • 

In lII.Naft. oiiiiaitur Tertiam , antiph. & dicitur A nge* 
lus JDominf. 

is~ — s3 ~*~° 

^ ngelus do mi ni. 3fc*, Eff ;; * jtfitipb.| 
** iffus cft, pfai. D ftsrcgnauit. - *' f»cr ho I 
„ ras. «•?• r X 1 *nt< i-i~ snt» 
Fcftft pfal, pbilatedeo, &atiph. g^ ti meas Ma ri a. p f a j s ^us deus tneusi; 
ann jtbit e i do minus. Can.0^ ec ** c * te + 

I ^^-■ 9 -ajB 

tccc an cil lado mini. ai aud.df.mde cxlisi ■ £~^^S h-^H ~J£ u — 

gio ri o u do mi na. V-J /pe Maria gratia plena 
•ft t ppminustecum. 

uQ _ a 

ad BeneJt-*--,. ■ 

*na, M~^~-*-J£ 
MC§rl3£m 
^uomodo fi et i llud. Can.S nc ^ Mai| : *ii 

R. Brtftiia ad TerHarrt,Sextam , & Nonjm.de Commu.Vir- 
' ginu m in SccO i . O mnia7> t fupra i n pnmis V c^ 

iprxic: Anuph ad Mignnrcac, 
* "* » » > «MW ^a bri el An gelus, ca n ; i\*6 n * 

Fcfta ^prilis.Tn Fefto S Marci Eii3neeliftx,omniadcC64 
muni ApoftolorumTtrmpore paichali, 

F E S t A M A I I. SS. Apoftolorum Philtppj , & lacobi Omnia de Commil, 
Apol.tolo.rii tempore P^fch ili, ftuep.i* hi^quas hic func 
propria. afia. £>~ — ». — I ■ ■ ii i M M > U — •' ,7 * , ■■■■■■ -- , , •■-■ , jj> m$ ne. p^ (jixic dominus p2E3 M -~3T ^H — ph» Iip pc p^ a [ (Honfi:eboriibidne, Q 
r5±JSc I a*totcmpo rc. pui.l catus vin n»—ff 
ad veip. 

aiiC aiU aruipli X 4 •fta 
Fcfta trm~*f. _ 'fi x. antiph. WM 

J> i co gnouiife tis me, pfai.Laud.pueridhm 
, 0-.— . 
T ad M3gn» 
antipht 1 ■ »-«■—=-[ 

i di li gi tis me* pfal.Laud.dhm oesgete * 

Hym. TrifteserantApoftoli.V.vt in Comu.Apoftoiorii 
tenip.Paicnau. 
ontur be tur. Ad Mai iiiuitacorlom.Hytn.Anti.pfal. & Verficuli 

No&ur.de- Commu. Apoftolorum tcsnporc Pafchali. 

h& Laud. & per hc:^ SntKTJ omine oftende nobkutJTupra 
'.;"Vcfp.pTal. D Gminusregnauitcum rcfiq.de do 
ica. adBeae,» 
amtt 
Can. Bened. Ego fumvi a* 

Ad Vefp.anti. r orhine oftende. cum reliq. ttt fupra in pri. 
r V /it in iecun.dis Vcip. de Commu. Apoftoloruni 

Hym. T fciftes erant Apoftoli* ' 

V^ Ftetiofa in confp e&u Domini,allcluia- 

5U Inors fanftorum eius, allcluia . 5i manfe ri tis in me. Can.AlfS * adtftg&o 

2__2« In Fefto Inue«tionif fanftj Grucis # ad ycfp. annph. ESE g± sarf 44 i* z: H e Ie na. pf a i # _)ixit dominus -u ■a-a- r unc prg cc pit e os. pf a i. q onfitebor. 3 t^-gW-B- 

fr-i -~~ - _ J- * — ^ _M«^ __■■__*_ i ors & vi ta. -^ v eatus vir _r_h__n «=^ai=i 
C«m que pQ| j^aud. pueridf_m< O ra bac ludas. pftl. x aud.dnmoesgetcs *d rcfj^ 
anu H| tatipk tfi*> aii-U — ' aaajAi fcymua*. 
y £ xil la re gis prode unt. 

V H fccfignum Ctucis erit in cado, alellufo 

H,. C um dominus ad iudxandum uenerit t alielaia • 


■ »ii n«. ana« ad Matu. 
Inuitat* -'!-!. 


q Crux fplendi dt or. Cdn.MFS" -jfHl- * — !*^ — — - 

, hriftumre genrieru ci E itilrir» yeni te •l-B-Bh® %- 

M Aw • »■»"■•» < * ■■' " i II ■ ■ *— ■« i 

a dore mos, alle H*L' !3b_ -Z.J 

iu ia Pfal.tf n * *• fb.I 4^7- 


yangclinguaglori o fi. 
N o&ur.dicimr fub una tantum.sntiph* . Maii 


311 ji uente Cru cis. Pfal m 1. Epaw* vir. ^iarc fremuerunt. ftbmine quid mut 
tiplicati funt* vtinprimoNoftur.de CommUovniu* 
Martyris. 

V. H°c Cgnum crucs erit ia caelo,alieluia. 

j^ # <«m domipus aiiudicandum uencrit,alleluia. 
_ H* J,^ ^g; flix il lc« Pfalmi, <Jpn inuotarem. •jfcrbamtyu ^otnmc dSfc. 
in iLNoftur.vnius Martvrtt. 

y .doramus teChri(ie>& bencdicinrtis tibi , alMuia. 
« Juia per Crucem tuanvedemitli munditm>alleluia. v? ifcr^-P^: £Upftcfc=z 

-t^-g-^-s* — -II -1 tl 

do ra mus> 

pr\ : - ^atatedofnino cinticum noutfm. ominus 
goauit exultet terra. 

^antate domi&o canticum nouum .* quia mirabilia tecifc. 

y jpnis terrn -dorec te,& pfallat tibi,alleluia. re* 1 lmum dicat nomini tuo domine.alkluiar Iti priitt» 
Nofture afia, I11 \ % In TTt 

No&ur* 
anufh. p«»* ~ Fefo 

m^ASmUmmtiph.u . « ru P r«i n prj m t, 

faysunu 3 1_ B -b -a -g -<♦)_ fl !l " V. A *• Q uftris fex qui iam pcr a ftis. 

doramus te chrifte,& benedicimus tibi, alleluia. *d Bcnc 
ant, Q, Brc uiaper crucemtuam redemiftimundtimjaneluia I s <_]""__ J_, . .! •? •... _„ _ _ ., g ~* »*' s elena fan fta. Bc $»k ^, jsrc. «_**__., 
adTcrt. -L- 

f _ » i .. ■ f * r a. B*!=l4^LI TrJa^_Mrf? oc fi gnu Crucis c rit in cg lo al Le- 


_g v.c _, fiiii ii -i _ i — ■ 

_l ^__--w___-- 

lu ia al le lu ia. 

__*__ ~ft _*••_*_*» . — __-£____. — __. 

3$____2___, 

iu di candum uene rk. lori B _-.HU$__. a - n~# / ' umdominus ad apa tri, 


-«-»-g-¥"g~i-p- |fc::i::i:::_.i. 

& fi li o, & fpi ri ta i fanfto^ 
S 


«-♦-H-E-a-B-B— Maiu _ 5*7 i i i $- i — ^ y ^ do ramuste Ch ifte, & be ne di cimus 

--■■'-- n fl.'fl I! j^. i -g ■»b_* ti bt al le lu la, a. R q , uia per crucem tuam,redemifti mundum.alleluia , O- Bhg-B-4-B-B-B-~B— 

m I i^^ III i ir i i ■— i _,..; _ __ .^ --._ fl - . _ 

-gp- | adSc*u ^ do ramuste Chrjftc, & be ne di ci mus * jgr V!." — B-B-*' ti bi, ?1 le lu ia, ai lc lu ia. ui a -Ht _ =— B— + per crucctuam, re dc miftimundum. -42 — Q.-.G- -— » ■<■ > — fY __ r .—- , 

lo ri a patri, & fi li o, &fpiri tn i faoSo. ~*/ 3i8 

5F Feffa 


!<■*■*»— IP^ l ^ H> V.O mnisterra a do rct te, & pfallatti bi, 

al le lu ia a a* •• Br * # Jw 

3dncna. 3 • R, P falmumdicatnomini tuo,alleluia. .— —— . 5 ^:!^ :_• O- mnis terra a do ret te, & pfallat ti bi. 


al le lu iajal le lu ia. 
di cat, no mi ni tu o. V. P falmu -■-♦- V.Glori a 


i" — — t 


pa tri, & fi Ii o, & fyi ri iu i fanfio. 3 Maii a-gl- HHHHhl 
V- H oc gg tl Q Crucis, c rit in cae lo* al lc- * .»— 1-3— &-P.-4.!— 


lu ia. a. um dominus,ad iudicandum uencrit,allcluia. Ad Yefp. antiph. Pftm tjym. & Vcrfieuli , ut fupw in pri- 

m»^Vcfp % 
mm\ •*- inP"*^?^ - ** ruccfanftamfu M it. ani. agn, JLn Fefto. S./oanni.s antc porrsro ^arinam.Omr.iadeCpm* 
vnu A[ onolotum icn>f . i ; *l t^tcr Aiitijh.ad.AfJ 

g O p2ti*!^[ 
nferuentis olc i. 


*6 Feffe 

ritfoae S.Michaelis Archangeli officium fitvtm 
aiiofefto'menSs Septembris,fed infine ana.fc Veiflc. 
alleluu. 

Translatiocorporis S. Gregorij Naxianxeni Epifcopifc 
con eff. de Af onafteno Bcatf Jfaris^San&arum nicnia 
Iium campi Marm ad Maenam Capellam Gregoriana 
mnqftra Bafilka Vattcana^edetr.&iubctcfelrccord. 
Greg. xiij.fub die xij.Iunij / *8o* & officium fit duplex. 

• In Natiuitate S.Ioannis Baptift* ad Vefp. Anfiph. a«i ve!p, tfit. aa:i©h. sntiph. 5*2. p fe prs i bit. ixitdominus, 

q| — = — Jwu .. o an nes. vibidne. gH.. xu te ro fe ne 6. ■'■ 'iHB-s =■-— - 1 

■■■■• W.VMMMMC. fe^«n_. . 

^fal.Bcatusvir. 

fte pu e « aud.pueri dhm, s — E-83- 

— 18 L . 8- — :*! 

I :::::::?: JJT- K a za rei,s. aud.dhrnocsgentst ♦ I* » 3V t queant la xis. 

V. FnithomomiffusaDco. 

uinomencrat Iounnes» 

:^ r J_B- a - ir «- g - :: 

n gref fo Za^cha ri a. hymdtffc i-r K3 agn. o— .- 
cgempercurfo ris do mi« ifc™"' ^ ^ JCBT^. ! — ffS Z — .. — ■ ■ num Ve ni te a do- ~. 


. • 
j 


i-!3c~ 3E rc mus. 
■-■L QOE"~E Pfal, Vcni te. *•* tt-A r 
tati feymnus | W ^ "^"jjj y^^ f 


££81; 

ntrade fcr ti, 
ilJ 

1 1 ■■■!!■ i fa * ^a^t- >-»« nus qua te» catus uir qui non abiitin confilio impiorum , & in via 
peccatorum noa fletit .• & in Caihedra peftilcntia: non 
fedit* ttn ._Q — . Antiph. uu I& dom m su pfalmusi iitiph. Oiare frcmuerunt gentcs: & populi meditati funt in- dnia* Q- 
>: c tf meas* pomine quid multiplicati funt qui tribulant mt : multt m 
i furgunt aducrfum mc • V: I uit homp miflus a dco ♦ 
uinometicratloartnc* lunll m thra»nr w > ^ ^ jn: 

}_— . — ■ . — ..— | |-Z— — «.—•—. — j I— — 1 i fit. 


e « JL»I Z^ ce. V crba meaaurib«spcrcipcdomine:intell!gcchmorcin 
meum . 


j^H-a-g-B — - o mi nusab v tc ro. 

-Domine dominus noftenquam admirabilc eft nomcn tuii 
in uniutrfatcrra . 

ntcr natos muliei um^non furrexit maior* 
?•• i canne Baptifta, 

*^^*— » >■ I ■ « ■ ■ «■ i — " ■ m « i ■■ ■ ' i »ii m ■ »■■ — i ofu itosmeudo mtnus. Tfl I t 

no&ur. 
antifh* um inuocarem exaudiuit me deus iuftitie mea? ; in tribull ^&lmufi 
tionedilataftimihi . IfUh pfalmut p&lmu* T» Tlt 

NCK 

anc. omme quis habitabit in tabernaculo tuo ; aut quir>re- pfc 

S"iefcctmmontefanaotuo/ Y * >~~-0~M mk 1*4 

rt — ■ 

j **.- — ■ Jl — — L Fefts 

»4 — ■■ ■«■ I £ « j > — ' : ormas mc ex u tc ro. > $mine in virtute ttia laetabttur Rex:& fuper falutare tuu 
fu tm^ cxultabit vehemcnter. 


e gesvi dc bunt, 

», 

\ cnedicAmdominuminomnitcmpore.-fcmperlaus cius- 
io ore nieo . 

lifabeth Zacharia?,magnum virum genuit* 
oann emBaptiftam praccurforem domini • ,Lo o .; -" '' ■■ '"' 
" 
t— r — li fabethZ&cha ri x. ,ns rcgtutut. |gg !}|^:i:!!53q:i3 111 " " ' " "i — ::zzi: nnu e bat ubilatc. 

- ca bi tur. ) cus deus meus. 

^'■■ fc • • : ■■3» o an ucs vo * 'iunij 
m 


*n tcrna tos. i**B cncdicitc. jfct&E ni mis fe lix. 

Re puer magnus,coram domino, 
am,8c manus eius cum ipfo ett . 


.4-^. A per tumcft. cned. ■ w 3~ n w t uic ho mo rnif (us a De o. 


anfc hymau« 


ad Tcrfc *• ^ « i ao mc e rac Io an aes. v i _j O — •— -*• 


._«.__._.___ *— O.^MI l Z±~mJZMZ^ V. Gjo ri a pa tri, & fi li o & fpi. !}■_ j. 

ri tu i faa 6:0 . :V V„ I n ter na tos mu- 


3 3 a ♦ ■ ■Xj i ♦ b -___^_43-(3+ * li e rum nofur rcxit maxo or. 
3gM oanneBaptilh. >• Bre - 3_f— __TB^ — __T_KHi___ — , 8 — 

R. jn tcr na tosmuli c rum 

ii:__a-_i____i_ non fur- rc xit maior. » ] 1 lEiT P.^mS^ _I! I - BB a 

SJ-Tr r ■ _a M i «■ 

5I:_:.::::::_:=:-: — p-. ■-♦-■ o an reBa ptifta. lori a 

.O _!_0- — 8-— _, -r^fc—_r — 1 — p '-**~» — 1 

j p______iz _i:?_3_:i:i_ii_c_:ii__i-J pa ir j, „ jfi „ o & fpiri cu i fan„o. ~ifnii 

_a .■■ «« . „ Q_-.~.-.- ^ --- ^ u,»~«- w » — ■■ifcni" i i V„ B li fabethZachari x M»gnuvir«m. 3-7 j^p — a ge nu it, _, .- P—^H* 


K, $./ oannem Baptiftam prfcurlbrem domini . 

Bi^-H-B-+-B- , -+-g--. -g— H"_^I_7~ 
W i -i ia bcth Zacha ri ae Jlfagnum -•=-*> 1*:%^ . ?'Mr: ■-■:. '. ■-»■■■ 

vi rumge nu it. o anoemBa ptif- 

—0, __: .0 (X 

*hh 'T^jh n ;" ali -• tam praecur forcm domi ni, VG lori a _ l__ .0™ -O P. m^zsiKmzE-^: pa tri, & fi li o, & fpi ri tu ifanSo. Y4 I fte puer ma gnus co ram do mi no, 
" SitfcHui ' ftJMagn R. N ara & manus cius cura ipfocft . 

Ad Vefp. Anti. £ ifabeth. -affl reliq. dc taud Pfal.& Hym. 
ut in primis Vcfp, 

fte pucrmagnuscoram domino. 
R. N am &manus eius cam ipfo e(l . \* tt fm *MiJ m jM 


u cr. .Can.M agn, In Fcfto San&orurn Martyrutn, loanms , & £&uh. *u 
Hym. & Verficuli . de Commu^plurimorum Marty. 


L A fti tc runt. i.M agn. 

I 

Deindefit Comv.Oft* 

AdMarritinum TnuitatoriuniaHym.Antiv & VfcHi*No$»de 
?. CommucpliuiraommMartyrum* iunii 


-§■ _■—_■-, »*-» — —«— i 


""■ * 


a»nbl 


-■-■-■ f: i r' j" 
3— ~3£ 

3*9 P au lus & loannes. ^»"1- '-' ns regnauic. ?fe^^' .. ! ■ .. ii na . w iira i " " ZJE au lus & Io an nes. ubilatedeo, Zw — '—" — * — ■»'"' .UtHr 4 *! -■-» — Srm 

fe_:__z----:-iu-5s_3 

. l.oan nes,& Pau lus. eus deus njeus. 

:-0 
?:3E^3i?^zi_^iS[zz; '4«-' S aa &i fpi ri t*s. ened. 

W-Mj. \U- 

I oan ncs,& Paulus. aud.dmn de cjlis . 

H/m. & Verficult,t:r in Commu. plurimorum MartjrrwU) , 4^ — ■"■- — ^F — - 

1 Iti funi fan £ti iicfcftiau :m. Ca cned. 
h An li, Aperturaej}, ad Igttd. 

&perho 
ras anti. afttipl^ *&fe » anft - ; — H- H .B_H-Lj-— an t, 330 F*fl D ixit.cum rcfi^ de dom.ioco vltimi dlchwr C rtdidi, 
Hy m ,?cVcrfic dc commu.plu;riniortun Marty.ad Magss# 
a:a./ & "»«• & fit commcm.&a^r • S* ad magn. 
*s- SJa •ru. 1 I fti fune. Can, M #gn« X N "F ESTQ A P G 5 T O LQR V M 
Petri, & Pa«Ii,aa Vef?.afe a&a. ijfeeri JZJB" l>; c trus& 7o an ncs. ixit diis. ant. srr??« s w ne* t P* i 

22 «- /\„rgcn tu. onfitebortibidne. HMHI — Sha 


ff .^!j i, ixic Angclusadpctru. * catusvir. • "**^D Z^ZSZs. 


■ ■ - .■ ■■ 


i fi: do mi nus. aud.pucridnm. 
5V u es Petrus. >faL ., aud.dnm oes geaces. 
imii i j i<I m *u re a lu cc. 

V. 2 nainnem terram exiuic fonuseownn 
£.E * w finesorbisterrx verbaeorum ifiOi : m a " • ■ — -HS 33 — -f — B ' — mr-A 

tn-M j[ J+ x - *— W 

1 |ies paftor o ui um. ^ an . M a g n * 

A^ Jfatuf '/nuitat p.egem Apoftoloru. ©nite.fiyni. ^ 

A ctcrna Chrifli mwn^iWPsP^i,^ vei fic. K 
dicuntur deCommuni ApoftblorMm ad laud &perhr>- 
rasanti.petrus,& /oannes* c f U p ra j n .p r ; mls y c fp. pUK 
Dominus regnaui^ctj^ rehqtfis, rti ^nta-^zi: EZ^I 

am bo oe paftor. 

V. cnunciaueruntoperadci 
R .Et t fafta cms intcllexcrunt. » >m " ** ftagn< ad i:md. 
hyranus* 

ad Magn %$l ■ 'Fefta, 

-w-* — a-a~ • ■***- — s ~ — B -=- uodcfique. Can,B cacc i # 

Breuiaad Tt 5cxtamj'& Nonam * dicuntur de Co* 

murApcftoIorian, 

In SecwuRs " Ve(p. ubTnon faerlt Ecclefla Ss Pattti dicitur 
•Antx. urauit dominus. vc .in Commiu Apoftciorumjc3 
rcliq.AntLpralmi.de Apofto Ji .Hymovunpnmis VeC V- A fcMintiauerimt opera de? . 
Jt. E t fjt&a cius mt Uexerunt . S-fej~.Q —-*.•*. 


« ^i i . .. ■■■ " ■■ W 

3 p di e &m6 Petr us. an.M ag a . 

Et non fit Gommemo. Sanfti Ioannis « Si facrit Ecdipfia S« Pauli.ad Vefi>. Ana. E g plantaui» cum tcliq, de Lattd. 
ixit dominusum reli .Sdocq uitsmi.I aud. D # 
mne* gentcs . 
oftortgregie. vtfupra. mmum omne* sentcs V.T u es Vas eleSionis,$an&e Pnule Apoftole. 
R. P r^dicator veritacisan vniuerfo mund^ . 
an fte Paule A po fto lc. agn I nrrn» S. Petri vt fuprain Conuerfione S» Paul|> 

nnicnt 5. IoanmV lulii 333 

_ ta Inuitatoriu * 
>gem Apoftolorum Hym. o£lor egregie* •" X *■""■■ ' - r-. >*« " i ' i « 


vi o pe ra tus eit Petro. • 

cli cnarranr gknam dei ; & opcra manuum cius annun- 
ciac tirmamemum. mm I HpI " i»«i« *:?3:iir"- v ci o. 

cnedicam dominum in omni tempore .• fcmper laus ciu* 
in ore meo. i hi 5:c^:i: vi uc rc. In f pfalmos. 
antip^ pftlorJfe am rirftauit cor meum vcrbum nonum : dico cgoopera mca 

regi. 

n omncm terram>exinit fonus eorum. 
t in fincs orbis terrg uerba eorum. } o. g ?3:!L?:Eis:?:s: 

u es vas e le &i o nis. — .jj i&: !:i mnes gentcs plauditc maaihu* . iubilatc deo jn uocc 

cxulutionis. afa 334 Pcftt ■■. ':'i . :. ■•■ i ■£-■-■-= — - • -■-■- — ■- =-»- : 

j^--^ fir ~B — | 

agnusfanftus. 
xaudi Ecus deprecationem meam: intende orationt' mc*. s 
onucerta mecer ta tri. 

scaudi £eu s oratxonem meam cum deprecorra timore m 
mici eripe animam mcam. 

©nftitues eos prinripes fuper omem terram . 

cmores erQnt ncminis tui dominc. No&ur, 
antiph. JpS— 

au iuscju; & Pau Ius. 33 

U S— . .. L-u-rs: C «nfitebimur tibi deuszconfitebimur.S: Inuocabimus no- 

wen tuuai. 


aa*< 3 emajnitu do. !-I— . *3Lij5D% % Itilii 
ominus regnauit exultet terra.Iasteatur infute multe. 335 M !.i.:l!!L|J!x zi 

e po fi ta cit mi lu* 

ominus regnauir irafcantur populi;qui fc Jes fuper Chc 
rubim moueatur terra . 

imis honorati funt amici tui dcus. 
ifc. I imisconfortatuscft,principatusccruiiK .■ — Z U ZZ-JZ-^. 

\ZX5£3££Z& .£. -— ■-_- ,. go plan ta ui. , nsregnauk 

i j B 

:5xir!a£pe3c; 

i ben tcr glo xi a bor. . pfaL ubxlaicdeo -I :xS~2e ra *ti a r>e i. •4* 

JA ,_ 52- -^Ag — » | { ■ ■ ■ ■ ■ 

cus deus meus. — g— »-»— ~—— . a mafcj prarpo fi tus f Oa IfcncdL pfatmus bc pci ho' 4i*& ! I ? f .\u 33* 


an3i ff-g^-a-p— ^b- b-,- 

cr uir gts cg fus fum. 
Hvto. Ixultetcaelum Iaudibu*. ^JL-J. I 

aud.dhm de czlb. t45 Ccmmun. Apoliclorutt* V. -i ues vas cle&ionis.fan&e Paule Apoftole. 
raedicator veritatis,in vniuerfo mundo * ad Be&e, 
3j3: Vos quife cu ti ef tis mc Can.Bened* 

BtfitCommemS.Petfi Antiph.T u es Paftor ouiu # vtfupr^ 

V. T w * s Petrus. 

fy< E tfuperhancpetram «dificabocccicfiammeam» 


fMJpb. Etfit-Commei^.Ioannis , . 

£.l£reuia ad TcniannS^xr^rnj&KottanDudc (^amhi^ftpQi, 

ftolorucn. 

• 

AdVefp. Anti, Turauit dominasiicum rcliqVileCommii. 
ApcUQ.o.u. A Capitulo ju de S. loaney/uajpri. vefp. 
feftupro Comniem. Apcliol.autiph* 


=K=D^3 x trus A po fio lus. 
y # £6'nftitucseo$. 

eaiorcs, lulii „ 337 

Acfvefp. Tnlra b& # Apoilolorum Petri, & Fauli, OmniS 
de Co m mu, A poftcloru m prgtcr antrphQnas & Verfi. 
ad Benedi&us , & ad Magmficatrqur dtcutur ut ra C*- 
meniorat.quarfiuntper Annumad Magnificat P ttrus 

ApoRolafccum fuis Vcrfic, vtfupra. 

• - . ' 

Ad Bchediaus Aritiph, G lorioft prxncipes tttxz. 
V. I nomneititerramexiuitfonuscorum. 
??• E t infines orbis terrg uerba eorum. 

■-i r£ 

; ■ iA Beae_ ■ u lori o filprincipes icrrae «- 

In fefto Vifitationis B.Maria? Virg. omnia vt in fcfto Nati 
uitatis; mutato tromme'-Natiuitatis lfTV7f$3Zo. inpr jF 
tnis vefp.omnia de ViSfauo. cum Commerr.S.Ioann. 
& Apoitolorum, ac SS. Martyrum Piaceili » & Ivferti- 
marli. 

In Fefto S.Marise Magdalenj , Ad Vefp. Afia. D um eflct 
ftcxfum reliq antiph.delaud.incomu.fan&arumoon 

virg pfal.de commu.Virginum. 
hjrmon «u da ma ter Ec cle fi a. 

p iffufa eft gratia in labiis tuis. 

ropterea benedixit tc deus in seternum . _*— . ; ^_Q-____ ■ ■" _____^rr_s B *-rl1---"-r ■-■ f ' — *" 

• ^V- '^-^y— 1 ■ • ■ . f *■■ ■ ■ m im m m ■■■■ ,■-«.. . ^gf | - ■ ** 

-"-—g- T ,-_. , _■— ^--^^|.j */ ' ■ l_ m ■ -» l , l l.. 4 "" ' " ' *" *a ad M_tgt_U 

•*■* antiplt. n di c bus il lis» Can. M ayi # id MStU 

lauitat. 

Ma ri x Mag da lc nr. r> ^. ^cnitc f- ,1 ^ --jyr — — i 

ar4i Ma ri a pi (liq. Antiphon»pfaL& Verfic. Nofturncrum dicunturck 
snu-fan&arura nec Virgin iflp , nex Martytum* ad laud, 
& perlYorss annptiEf 1 * 1 * tflct Re *' ad lau<! mAfcmm** * ■■■■ " — ■ *—* ■» —» >■—» — * m ■ ■ ■ «■ 

■ ! '-L*jm 2m^ " « ■ f y n ter m pa tri* v ni ce . legit eam deus,& praeelegit eann 
^ ;0 tabcroaculo fuoihabitarc facit eam* Augufti 
M 3J9 . an a vn xic Can.ifcaed. ' Ad VeTp. antiph.ttom efiet Rex, ; cum reliq, p&I.dc Vir* 
ginibus Hym. vc iri prim, vcfp. 

V. Ilogit eam deus, & prselegit cam . 
^; fti tabernaculo fuo,habitare facit eam . JBL jttt lier. Can.Mign, 

FESTA AV G V JTI. 
Infcftp S, P«riad VincufcUd vcfp.antiplb Jlfcff: ~"® —■""• ■— c- ■ ■ 

*— " — ■ " ■"■' ' »■■ * — « '■ i ■ n i i ■ ie ro desRcx. pfal. Hxitdns. 


i *trus qui dem. pfal.Cdnfitebor tibi dne. 

~nlT ■— ii •8- nr: mJsL\ a<!Beri|, tdtfSgfe 

antipi. «dtefp.* arte afe D xit An gc lus ad Petru. pfaj. Bcatus vir, Z i afe Fcfta 
M i fit do mi nus. a*t< pfal.L aud.pueri dfim • 

o: hymnus jjfc? 
tus. P etrus bea 
V. T uesPetrus. 
Tji* ] tfuperhancpetramxdiGcaboeccleuammeam. ad Magn.: *.j 
ana _'■ ues paftoro uiunt. CanM agn. 
Pro Cammem S.Pauii.Anti. S an&e Paule Apoftole, sPa; 
ant 
fto le. 

ties vas eie-tionisjfan&e Paule Apoftolc» 

raedicator veritatis,in vniuerfo mundo • 

ToRca SS.Marty.Machabeorum.vt in Commn. ApoftoL 

'Ad Marut.fnmt. R <\egem apoftolonim dma^fal.V cnh(J 
• v t ia commu.Apoitolorum * Augufti 

p. r m — H i " " ~r "- ■ ■_>.■■-- . >!<■■■ M* >•— « Q^odcumque vinclis. 

Antipfc. Pfalmi, & Vcrficuli NocTurncrum d.cuntur de Go 
tnuni ApO-toIorumiadLaud. & perhoras. AnaHcrcH 
des &ex. vt fuprain primis vefp. pfol. D ommusregna* 
uiurumreliq.de Dom.adLaud.liym.Iambone. ; » r m m ■ V^ ff 1 ^ — * m wm am •»•->«■•<-. ^ - *' ■ ■-- ir .... .- -- .- -. 

'Iam bone p«* ftorPetrc. 

V.7 uesPctrus. 

3*.*E t fuper hanc petram xdificabo Ecclefiam meam- ad Mattt» 
i^mnirs ad laud. . 
hymnuf ' 
HF —I HW Q^uodcuiaque, Can.Bcned. 

Ecfit Commem.S.PauI.,S_ Machabforurn.TV.Bre.adTer* 
tiam,S'extam_& Nonam.de Commu. A pofiolorum. Ad 
VeCp. anti. H crodcs Re*{» n lio. PfaL da Apoffolia 
vtinfecundis vefp.Hym. P etrusBcatttt. 

V.T uesPetrus. 

^t. E t fuper hanc petram,xdificabo Ecclefiam mcam . 

. _.. ■__■* • _»»tt~ _■*— ■_•»■« S * ben tc dc c. Caa.M ^gn« Z $ ad Bene* ant. • j4* Fcft * 

}>xq Commem. S PatihVvt fupra. poftea fit Gommemon' 
S.Stephani Pap j.& Marryr. ad vefp.antiphe t apid au e 

runtyt in Laud. cius Feiti. pfat. D ixittum relfq. m 
fihe L aud.<Iomiaum omnesgcntes flym. D i eus tuo. 

runyjP in Commu.Vnius Marty.ad Maiutiuum omni* 
de Commu.rnius Marcy. 

Ia Fefto S. Maria? ad Niue*>ad vefp. anti. D um cffet Rex. 
. cumrcliq/ pfal.de $. Maria, vciacffitioparua*Hym. 
A oe maris Stella. 

V* D ignare me.Jaudare te,Virgo facrata v 
Bji D annhi virtutem,contrahoftestuos. adtrnagn. 
ant. 
E&fit comrncm. S.Dominici Confefi. 

dja— --.-^— . ~- — — — - a --. Inuitat. ^ S — -fe— — — — S an &a tfa n de i i fcfcgaggj fco: , M || | | I ■ I ^ | B| n, , ,1 mm g C -i— Q- 


m tnx vir go ^p:i«i?fc^=:i= jnter ce de j>ro no bHpfal.V enitcJfoL sjt§? All § ufti *4| 

Hym. AntJph. Verfi. vt in officio paruo Beat# Marf#, Ad 
r Xaud 7 &perhoras anuph- O j U neffetRex/ lTfn . re ^ ( '*- 
*n iifbfrTcio S.3Zaria2 in Sabb. PTal, : otu inus regnauit 
cum rciq. Hy m. O Gloriofa domina. 

V/nD £ff u (a eft gratia in labijYtuis . #.-* ?;- roptcrea benedixit te , deus in zternum* HHI' ■B x fc r ta es Ma ri a. ened. 

Jfc. Breuia ad Tertiara.Sextam } & Nonam,dicuntur de Co 
muniv^rginum. 

V 

In FeftoTransfigurationisdomini,ad vefp.antiph. >^Hf adBec«r 
aau J7»g~ |g# f ^ i — • ,. ,A f fum pfit p' a i'D ixicdominus, 


44— 
_a: B ^Zfcf n ta :._*;?: R e ifpl adVelfr 
ftfla. ifttiph* en du it. onfitebor tibi dnC« B ""■ .jmv-l > "ir, i M -l ! — antipk 

H JVl ■__ Ji.daj—1^ 

prl: ^/tiltg ?_:3q:, . cc cc. pfal.B catus vir. x * 344 
Fcita -rrwjri— wml -I|3tl npi c fpon dens. pfal.L4«id.pueridnm. •46. 
.5-:. Adhuce o lo quen te, pfol i?ud.dnmoesgete*« ^""-^ 1 


Q^ uicum que Chriitu au§ ri tis. 

V. G lori6fusapparuifti,inconfpeftw domini 
Ife. P ropterea decorem,induic te dominus . 


ana ■»• 
c hriftus Ie fus. Can. M agn, 

Pro Commemorat. S. Mari£* ad Niucs arta. B ^tam mc 
cicent. fto Co. 

S.Marise 

^d-LViues 

antt fr — a- -,— i. -8-0-5-0— — 

e a ca me di cec omnes. fgnare me , Laudare te, Virgo facrata. ["•* 
jamihi virtutem,contrahoiiestuc$. 
DiindeBt Commcm. SS. MarcVlSixcit Fcikiffimi * & 
Agapiti WtUUtVUII j^-a^aP^^-Bi Augufti j . 34$ ;je cn '— -v*^ adMatis* 
lauiut. Um mum re gem glori 2?. C*ri ftum a do remus, pfal, V < ai * e ' $&$& 
Hym. Qwicumque Chriftum. vt f v , p . j n ve f p . 
-a a \iL^ — _ — jjomine dominus nofter .• quam admirabilecft nomen tufi 
in vntuerfa terra. ■I fi— — '— — =-=-i 1 mm 18 ™' ■»..l | «. » » l H |f K.e ue Ia uir. 
* t fferre domino filij deiaffsrre no filios arierum. *+■ — *a HB-a- 

3j^:a*fo-j~f — :: -«-■i-li- ■a- a a- In prima 
antiph. pfalmttfi» 
antipba 

pfalaiaUfc 
antiph. pe ci o fus. 

"E ructauitcor mcum verbum bonum; dico egoopcra me* pCdma* 
* rcgi. 

V G toriofusappsaiiftiia confpcSu domini, 
£. t « , optercadecoiem,induK te dommus. . }A6 ? cft 

iM II. -*• — <*— ■-— *- 

noftur, 
antiph, 1 lu mi nans. fra -gaJB - ... .^'IL.w 
5 ■5-i:Jr j . 
£• "hijl 

-- pralmtts* 

«Bft. r '* otus inludxa de'us:in Ifrael magnum nomen eius. :Me, li otcft. pfalmtts amiph. Q* «am dile&a t&berntfcula tua domme virttitu m: concu- 
psuit,& deficitanima mea,ln atna do-r.im. , 
n o fa, pfalmns * ttndamSta eiusin montibus fkn&h >diligit dominus por 
cas Siomfuper omnia tabernaeula lacob. 

■. ' - " 

\. ^ loria &honorfc coronafti eum dominey 

« cotfftiruifti eum fuper opcra manuum tuarum j In III. 

No&ur. 
anc. 


s 1 a bor. 
** ifericordias domini.ift aeternum cantabo. 
Augufti 547 t uxor ta eft iu jfto. Itfc * ominus regnauit exultet terrarlaetent&r infulf multf i fer-H^ ^ _; ^_ 

C on fef fi o nem. 


pfiloitt* an% B enedicanima mea domino: dominedeus meus:magni fi 
catus es Vehememcr. 

V V M agna eft gloria eius,in falutari tuo . 

R. G loriam,&magnum decorcm,imponens fupcremp« 

A 3 laud.& per horas antiph. A JTumpfit Iefust fupra i* 
vefp. pfal. D ominus regnauit ^um reliq. de dqmin. ad 
laud.Hymn. 


^ift^ 


A mor Ie fu dul cif fi me. 

orona atirca, rupet.caputciuf» 
R. E xpreffa (igno fan&icacis,glori£,& honoris. ;'C3ng| 

i 

^~a — 

« - — ■ _■ _ ~ a aTS'"i :a±€m- 1- 

• / ■ '•»■*»■ iM« £ I cc cc vox Cap.B ened. adlaul. 
hymi 


34$ Feftt —■-♦-■- :§c C lori o fus ap pa ru 1 fti in confpe&u 1 ± •H-B__~__r : fei__E 3 m m do mi ni, al le lu ia, al le lu ia. 
Mni-r " — V.Prropter£ a de corem, in du it te do minus. 

«^__«£L--__ ■_-_ fc_Q tO jQ -*+-—• 

■ §- ■ ♦ ^ ~ ~ t ^;t^^ ~> m * i ~~* 

V.G lori a patri& fi li o, &fpiri cu i ian&o. 
-BH-B — W H~*-H to ri a & ho no rc_ co ro na fti e uin ^i___.0 — — ..u__r ._-__-$ — j-___-_^_.0 fl ■ »■]■■■■ _J| JG-fl- i-:-B 3 -^B s B4 domiiie, al klu ia. a, $• £ - 1 confrituifii eum,fuper opera manu-_m tuarum,alleluia, ._#. AugufH a- ■ ' » ■ ■»-,■ -■ y, 349 

- — >• 9>. Br& 

sd fext *, i lori 2, & ho no re co ro na fli e um .0 


domine alle lu ia, al le lu ia 

.Q__ . X4*-iL-»~ 
H-*. 


3 V, E tconfti tu if ti e um. fu per o pe ra 
-irH — — - M . — * manu umtu a rum. -4—0 — ■ ! ■ — ■■» ■" ' ■ ■■»' 

-.U — — — . t_g i=o — a i___(J M_ 


V.C lo ri a pa tri,& fi li o, & fpi ri tu i 
I ■ II ■ I I ■ ■ I I *p— —»■ fanfto. V.^i agnaeft glo ri a e ius, 
— CL— _._. 3 &-+ .-P-£U4 
■ ' i m ■■ !■ -— •»— -^— »«^gj| 

in fa lu u ri tu o, al le lu ia> a. u- f ' T cftft is& 

Jt $oriarh>& magnum decorcm,impones fuper eum, al 
leluia. jt. Bre.Z-L — 

*<1 nona. ■■*«-"!-"■- agna eii glori a e ius in fa lu ta ri 


ftUB jT i" ^? ■ ■ tu o, al le lu ia, al lc lu ia. ■— ♦■ !«■»•»•%•»*»»»■••••* y_ {^6 ri am & magnumdecorenv impones !jt-!Ls [, 

fupcr e um. zrzKfzsi^zz: V.^ori a pa tri, & „i-^L~C\ ! i q n^,^ ^ 

adblbt !b : zE^jts^Jacii fi li o, & fpi ri tu i fan&o 


*I=S |Hf-ftif«4fl-4HH ^ £p ro na au re a fu pcr qaput e iu$* -H B-E— 

H_ 

al le lu 12, 
Aiisofii 351 m a^a- 


J» v xprcfla figno fanftitatis » glorig , &bouQtis» at 

leluia. 

ti Secundis vefp. Andph. pfal. hymn. & verfic vt inpri 
tnisvei c::i£*: = : ■£■ z ^^^r* 1 ? 

cau dien tes, C an,^E n - i 1 "^ admagu* tq Fe Jii -* laurentii Mart. ad vcfp. antiplv P ur ?ntiuf 
mgrcfTuseft. Smjelia, de Laud.&pGI.^itdhs. 
co.vlcimi L au< *-dnm ocsgentes. Hy.m. i^ustuorum 
mihtum. . t in Comraii.vnius^fart. 

y- C rpria,& honore.coronaRieumdomine . 

R. E* Con ftit u *ftieum,fuperoperamanuum tuarum. cip^ii^iiriis: x-~r Ji . &a i>ui taLau ren u us - CanA/ a g n - 
c a tus uu ren u us $5* Fcft* ZZZptt ,-s8-B~ ■B— SBfiB^-"— =- **4— .^a.— — %■ ^fcaoc^trr* • o ■• " ?■ :* "' hri ftsMar tyr tri umphatco ro- ^SS5SS^ :ii -*" ria tus m c« 
hymtsms In prim. 
Noftur. 
ana a do re mus do minum* P^ ^ enite/°k* i ^ 

— ■ — ~-- -gi -B- * •* % 

:COb- cus tu o fum militum. 


^ uo pregrc de ris. *"«"■"»""" mwm fcui:$ uirquinonabiitihconfilio impibrurii i & in via 
i^ ccatorum non ftetic ; & in Cathedra peftilcntix nofl 
fcditi ._-- -i-Q- — ^g^ aO tet ^ afta ^ o 1* we derc lin .--— ~*-U ^ ii *n i i»n j quere. »ard fecmuifcruijt gentcsr & populimeditati fuftt b« 31112* W"M i • «? n— ii i ■ i <■ i I •» A «0< 
?5J II N cnc gotc dc fe ro £ li 

7 o mine quid multiplicati funtqui tribulant me :muhi 
infurguntaduerfum me, 

ior b,& honcre,coronafti cum domine . 

t 'conftituifti eum,fuper opera manuum tuarum 


, mJSLmJBmt II—, "—,}—«■» 
c a tusiaurenti us. 

r um inuocarem exaudiuit me deus iuftitixme£:intrt« 
bulatione dilatafti mihi • 
W i xitRo ma nus. y erba mcaauribus pcrcipc dominc: intelligc clamorem 

mcum. .Q — 
Ejura_^in- jta tus taurenti us dixit. 

. . ©mincdominusnofter : quamadmirabilecftnomcntufi 

in vniucrfa tcrra. 
V. p ofuifti domine,fuper caput eiiis. 
ty % Q oronam # de lapidc pretiofo. Aa anJU pGtt '■-. "--•:■ Tif IL 

po&ur, 
anupru pfal 
an* pfalmtftt* 
antiph» pfalmn? Jn II.J 

K 

fcda. 
i fl 1 1 ■ / ,. ^ - Hff ■■■■■■ trtnxenmt. •mine qui* habitabit in tabcrnaculo tuo: aut quis requie* 
fcet in monte fan&o tuo. afoi 

pfiiaous gnemeexa mi na fti. xaudi domineiufiitiam meamnntjnde deprecationem 
meam. 

I — JO-. — 


3_ _ j 7> _ 

n cerro ga tus. D omtne in virtute tualxtabitur Rex/& fuperfalutart cufi 
pfalmus, cxultabit vehementer. 

agnaeft gloriaeius^fnfalutari tuo. 

loriarr, jk magnum dccorem>imponens fuper eum. 

o — — adl'--" L 

&pe: 

ras,anci% 
9 »1« HH~H— js gM~ auren ti us. 

— . ns regnauit. a&a, 


r*l£ aureu ti u& abilatedeo. Ausuftl i" ■■ ■ -■■■■ B H- — a-ar -"■-■ — ■-£•" ■ 355 fe dhc Gt a m ma meapoftte. af D eusdeusmeuj ^^'Xi^:! -a-B — » — i !— ■ — — z_ i fic do rninus, ened. 


£__= -S. e a tus lautcn ti us.P' a '- * aud.dnmdccsplis; 
_B ±_i- $*__!___=„: artyrde i quiv ni cum. 

ifperfit,dedit pauperibus. 

ufticia eius,manec in faeculum feculh 


! _y __o 'l-l-B-a fi«-B 1 

^s_«_au_-.=8 — - - 

-. „, ... , ■ ■■ VPg-- - 


r n Craci cu la. -an.B ene j. aat# antipfc hymiir 2 adBeMg 
— anc» In SecundisvefD. antiph.L a Uren mrs£ i! ^ teliq* delauJ. 
^ ix!tdfi^ &r ° cov ^ ral ^ rcdidi. H y m> -° cus " 
tuorum militum , ? f u P ra * 

euita Latircntius^bonum opus operatus eft 
ui pcrfignum crucis, carcos illuminauit. A a i m* WMagn 
afia e 1># a tusiau ( xea «i ira* Can.Nfaga* 

Deindefic Gommemor. San&orum marty. Tiburtij * & 
Sufanna:. 

In fefto Aflumptionjs Beatf M aria» Virginis ad Vefp.ana. 
A ffumpta eil Maria^cunvreiicj. delaud. pfafmi de Bea 
irgtne. Hy m. A ue maris*fteHa,vc in officio S, Ma 
riaeinSabb. 

xaltata eft\Sanfta dei genitri*. 
fy . S tiper Choros Angelorum,ad cadeftia regna . jftdmagn r Y~~ m ~ m ~*~ "^ 
•n*. SE|p — ■-*-^4 
q-^rB*— HHij l 1 —— - 4 
irgo pruucti ffi ma* Can.Maga* ., 

Non fit Commcm» S. xaurentijin vtriftjue Vefp. nccin 
Laudibus. Imuuc ir 
rc gum; Cu ius Jto <U e 


Augufti 
3*7 


ad * the re um Vir go ma tcr af fnro pra eft cehim. cmte 5l_IZ J — "" — — 1 ■ — -? ? uctritcrra pon tus x the ra. 

Q .- ■S — a - * 


» r i. ■ «■— » !'xal ta ta elfe — li^ Pfal D omjnedorninusnofter*cum reliq. pfa! confuVv 
de S*Mahi,in pnnviccun & tertio No&un Tnprfw. ~j w « SJi «~~ » a - 

•■• i --^ ~ i ! 4-' ■ s= {'ara di fi por ta? 

-J3 «■ «-+_>-. ■j-il-^|-(B~^ 


a»tip*v ene di cta tu. 

V. R x?-r3ta c rft t fan&3 dci ge*itril . 

K. b irje* Choros Angdorum.adadeftiarcgia. Aa f <u\t. 35* rt Fefta 

ttodur« « — -JB , , . ». — - 

^p&ci c tu a. 

■fl ..1! H1M.JJ , 

int JA < ffn l il i ii.l .— —■'■ ■ ■ ■ *■ ■ . ■■■■■■ |MJpfa. -, dju ua bit e am 

i~r!§» 2__, 
Jcut 1« taa ti utn 
y. AjTumpta eft xVfaria in cadura gaudent angeli, 
3^ ^ audantes,benedicunt dominum • i% 1 1 1 *tT7~~~~~' — ""t 

Noaur, STfl S_B fi 

ana. 34 :_-___jf______ZJEli 


«_-*' }au deMa ti a vir go, afM _t MBI ■| i « W w* » __*__""! _*4j , J_L IV §„ _— x_~ ignare meteudare te, 

-=_S-H_H _o -__ n ^ _" - ... r 


rt _ri — 


_j* !,—__— _,, _____J 


i— oftpar tu Vir go. 

aria V_ rgo aflampta e(l,ad ethereura thalamum. 
ti quo rex regum*ftellato fedet folio . Augufti iffumptacftMari a in cadumv pfal.ifa rcgnauit» m *m ■ ■ iii *4 5: •ari a Yir go. 


II ■■■! >MMi«iH ill ■ 

ubilare deo* 


— 4 mm m m — ■■* — ■— i mm ■(■ ' ■ ■ ■■ ■ i iji H no do re«*n pfai.ftas deus meus« Bc ne di fta. Can. Be&edicite. halchraes &deco ra. pf«n Zaud.dnmde caelrs. r r: — ~a 4-St£ ad 1*r»cl 

ta^.anci. ana» ifi* aat aftt ad laud, 
hymfius* ' gio n o (a 7 do cai na. 

V. Exaluta c^fan^ 3 dci gcnstffr 

9e. Stigcx Cnoroj A pgclqmfn»ad aelcftia rtgna . A i # -tr — ijC» Fcfta ant. uxefti fla. 
Gaa B cne j. ^Bmadptimaia Chkiftefili. V.^na tU s cs de 
Maria. jQ CU. iiiii mmmi ■■ M— i> M» ad Tcrr ^ " i *e***mm*r? T2~~i ■■■■ — ■ -—— ~ ■ — — -^— -— • 
/ x al ta ta eft, (an fta dc i genitrix. m*t ■■■ i i"i I ^ m^i i iMa Dm ii— ■ " ■iii i »i uper cho ros An ge lo rum ad cae le fti a 
re gna. lori a pa tri» & fi li o» jfc^Er-f-^-E^rj] «£ & fpi ri tu i fan &o. f fumptaeft 
aria in cxlCgaudet Angeli, i. audantes>benedicunt dominura . Aueufti 3*1 ^es: Jl ^-^^H-H -* *** ; ad fcxt'4 A fliimpta eft U a ri a in cae l«m: gau 


1 l l***"""^^*^» dentan ge li< au dan tes be nedi- ^ — o — . j Q— ~fc~II~ — 1 *s 

Zm ~L1 "ai m $Tr i ' ? ■ - „ - ■ --, ^f=T - ■■■■ — i 

cuntdominum. lon a pa cri, & _ — (W. j — Q Q 


.--. s fi li o, & fpi ri tu i fan <£to 

Q- K — b — a — sa --■ — b— ■— ■ — ♦— ■ - _ ni—~i a ri a Vir go af fumpta eft# ad «- 
_Q - — -3— .^- w~P<-Q. W m > ♦ ■ ■ -♦-■- 

^- -_i 

there umthalamum» um. *• * ,» <juo Rex regum.ftellato fedct &Uo • J& Fefta ■?>-.-.-_._» gadnon. D i — s.-a_..J£V/' a ri a virgo aflumpta cft, ad ar r ! .: u •>. 


— -*•—•— -- - 4: - 1 ,i r ' ui ' *"" ' !*—-•— - 
» in » b _^ ( ^ -.,, «- tha iamum. ^quorex re gum iteiia to fe det fo li o. V. Qod a pa ui, 
■ jh r "'+ k^^zt^M., .,._.. 

& h li o, & fpi ri tu t ian&o, 

■I~a -a-a~a~ h&4i^*-t ■—■ -•■-■-■•—■ <f* 

9 gnare me, iau da re te, Vir go- ia cra- 


.-__ Q_$_. 3 ■^ E j — w . r i. imihi virtutenvontrahofiestuo»; Augufti 3*} 

lo fecundis vefp, aatiph, pfal. Hym. & verfic. vt iaprimis t J\ U M -z=h - ■■■ •■■"■im adman HP di e Can.M^gv* 

In fefto Decollarionis S.i"o.Baptift*,ad vefp.hym & verfu 
de commu. vnius martyr. ~i5^S ^fl-i^^a-l--»--*--!- -!-<•*• g~"hi — a g gtl '""i — ; "* admtf^ 
aai ► jffo He ro des Can.Aiag*. Deinde Etcommem.S. Augu^ini.aiia, C* ©^ optti» * 
vt}n commu confefr.Pontificam» 

V. I uftum deduxit dominitf >per vias rcftas» ^ 

£, ItoftenditUliregnum dei. 

Poffea S.Sabinae mart.de commu.virg. ad MacutuHim ln» 
uicatorium. Hym-antiph. & verfic.dicuntur de commu- 
vnius mmyns. ■ | ?« rodes enicn tenuic 
«5 ! =-=a- il nfisregnauit. ad Iaiid. 
&perho 
ra* antit H ?*?; '*. £>oixHne mj & C1U ubiiatc. 3*4 an. Fefta 

.1.. 5^i Uuci 1.5 <ai tan ri* »J^-s£ i eusdeusmeus, ai& ■ « — — — — — . .— -. - — ■— *— =»5 — 1 

r 2U e bat. C rned. anuph* - 
jtfU i i?rT ^ 


Damihi in dif co. pfai.li a ud ^hmdecarlis. ~*-.,n 


Martjr de i qui v ni cum. 

V \ uftus>vt palma florebit. 

ijj. S icut cedrus,q jg in libiao eft,multiplicabkuf • 

Ad Benediftusanti- M iiToHerode. vtin pr^mis vefp.ad 
Vefp* H erodciKiAtt u-l;v,vde laud. pfaKHym ScVeriu 
vt in commu. vni^s vnartyrjs. sdmagn. 
anc 
jfay — 4- 

ifit Rexin cre da lus» ( an.vagn. 

In Natiuttate S. Maris virg.ad Vefp.ana N atiuifas glori* 
fefciiirjreitq vt intaud.pfai.coniuetideS«Marja»Hjriiri 
AueMarisfteila. Augufti^ 
V. N atlmtas eft hodic s S-.in&* MariVVirgmts. 

ft. G tiius vita inclyta,cunfta* lllnftrar ecclefias» *** — aaitpli« E lori o fs. Can. M agn. ^B-4 ~BP-»-Bg— B- Inutut. Kati ul ta tetn Vir gi his Aia- 

-° ' ^jgZf 


le bre mus Chnftfi 
iu$ * b lium a do- 
re mu$ do c minum. >lal.V enite fol.j/2. :$:■: hjraitt» Q^cm tex u pon tus £ the ra. 

Au ulmi Noclur.dc Offi. confucto r ,Maii*# Verfit 

autCin iie comniu.Virgirmm. $66 

iaiaud. -r— • o—~---»o-~-~ 

»*.aot. ™|jl-^ 1-5 Fcfta ■N ati tsi ta,- glori o fa? | lal £> nsregnaait. ; 0. 


U ■■iKiij >•■<■' ati uitaseftho di c» pfaLl ubilate deo. ^m^JS^-^^JSm^ 
egaliexprogenieMa ri a» lO cusdeus meus 
***& * -.0 ►■-■-=-Q BH kb # ^ :=f~ ? cacrrnq 8r „7~ orde & a ni mo. ened. ( 4 ■/.>:'_ 
» 


Biti iocundkate :odtg ^- aud.diim dc carlis. 
j- Q O— —- — ^ 

_P * Wffi . w 

32t w " , *^C — " """"" 

glo ri o fa domina. ■*, atiuitas eft hociie.fan&k MarJae Virginis 
■j^ c uius vfta inclyta cunftas iiiuftraj; Ecdefias, jHMI - 

3 tiui Utemho di ernan*. Can„B«ncd, 
3*7 


nie. S.Adranimartyr. hocloco tantum* 

^ Nonam.Rctpr.nioriaBreujadicu | 
tur ^irium.In fccundis vefperis , omnja 

Vtinpiimisvcip. 


B a ad Mago« 

M .« ana* a u w us ta a* . u agn, Pro S. Gorgonto MarrComme* vt in commu vnius Mar* 
ln feito Exaltatioiiii S.Crucisadveib anciph, - rcagnfi 
- cm refkj.de laud.pfaL.D ixitum 'clicj t ) vln- 
fri aud.dotrinumomncsgente& ? anfc 4 

I ntur in fefto Inucntionu , omiJlo allelu* 
ia* icnfcMaii 
ad Mata 
Inwtat, w ■ 


. ^, — 
** . ,JBB™-.S.n.*«™3R -, ,„..- 


H ■ 
■w ■ r^ hb al 


• 

a do re mus. v.vemte fel,»^ bjrmiius. §5 — — t-^a-» rr Inprim. 
Noftur. 
3nt jpfalmus aogehngua glori o fi ,v 4*— «■-- ^i — i h — ~ 1 

>„ o bi k li gnum. - eatus uir qui non abiitinconfilio impiorum, 8c in via 
peccatorum non ftetic .• & in Cathedra peftilentiae noa 
fedit. ana* j>ul«ius aat« pfaimus —RS-Kl... 


— — 


32^ 


jk. 


w 


-■- $an &a Crux. 

s , tiarefremuerunt gentes: & populi meditati funt in- 
ama. 14 crux . ©mineqiiid multiplicatifuntquitribulant me; multii o 

furguntaduerfum me . 
y }~j oc fignum cru cis erit in Caelo. 
u q um dominusad iudicandttm venerit ♦ 
Sepiembris» 
m O Cru cis. 
-J fn IL 

E ana* C timinuocarcm cxaudiuitme deus iuftitheme£:intri- 

bulatione dilatafti mihi • T mmmm ' «—.—▼— Wlf* mm9 ' mm ~ t ' mm m "*■ ] y^ u nc fijc mor cis# 

n dominoconfido quomodo dicitis animf mex:tranfmi 
gra in montcm fic u t paflcr . pfaluitt& ana pfalraa* BTOi^r^i. >*« > ^w* ' ~i— -6T k m ex e xal ta tur. ± emine m virtutc tua hetabitur Rex f & fuper faiutare tuft 
cxultabit vehementer. 

V. Adoramus te Chrifte,& benedicimus tibi. 

£• Quia per crueem tuam rcdemifti mundum • ±- d --t-ar- ""■" »»—£-* " ""£'" SBl ** ~ II ' — ~T»i"jfrmi — — ..- — 

B i ,» ■ ■ [,-■ ■ « - d 11 ■ * do ra mustc pfalfU» In II L 

No&ur« 
ana* C antate dominocanticum riouum: cantatc doraino omnif p&lmue 
icrra. U.b tttiff J7 1 FcfU i: jt. 1« „_" » n« ilm 11 lill* £ er li gnum. 
pfolmus D ©minusrcgnauitcxultet terra:tetenturinful* multar« a&a 
35 

, — H 5> al uator mundi. pfalmus- antate domino canticum nouumrquia tnifabilia fecfa 

V. O ^nnis terraadoret te,& pfallat tibi, 
jp P' falmum dicat nomini tuo dominc . ±& laud, «S"" 

&perh 

M5 # a.m* 
*£*• ifia x O magnum. j>faL D ns regnauit. fci !__£_: H-3 ■ S al w nos. rift; «bilate deo. [ jjjfcr: g gg gl _*j*ggi^ac 

3fl-_~—— — - — - |l- 1 

\ g /. cce crucem/ {uil> c*t$ deus meus. Scptembris Jff 


m K o$ au tem. Ow*B,eried, ■-**-■%- H^B- 


erfignumcru cis. pft;X aud.dnmdeodis 
«ac 
— ; — | ' ^ h/mnuc, _ j. uftrisfexqui iam perac tis 

V; -A doramus te Chrifte,& benedicimifstibi 
#. Q^nia pcr crucem tuam redemifti mundum. 

.^0 m* 


^ *dBcnt£ 
ana. uperomni a li gna. Can.B ened. 
#. Breoia ad fa tiam, Scxtam, & Nonam. 
9j.Breu. 
*/ adtcrtiS I l " I U <. ; qc fi gnumcru cis, c m m ikcfc 

;_" lj W ■TL.bJ ♦ c *l°» x,V,C UI ^ do minus ad iu dicidu Bbj fi li o, & fpi ri ttt i fanfto. 


V. A do ra mu$ te Chrifte, 5: bc nc di ci mu« 5 

ti bi, i, iiia percrucem tuara redemifti mundum Sfc.Breu. «gjsf* 
ad fexta Zyt~ ^ ffi m n' .i Wt ir -43- ^J— ■ — ——.. «2 ,■ in p iM I «. + doramus te chrhte, & bc ne di ci mus 

i m ii i i ih m 

in — 

ti bu V' iiiapcrcruccm ttt am 

Sxrptftfibris. 371 m j hhwiii '* * ■ " !'■< 1 *-* re de mifti mundum.V.G lori a pa tri, 
3 .0 (5Z ■■ ^ i . S p • V & fi li o, & fpi ri tu i fan&o. 
V. O ninistcna a dorette, & pfal lat ti bx, 


■ "I H ■' . ■ ' . ■■■ *^*«I*^*««"»P»^«»*»*«»««»^ 

*-< ■liiil l ii n | i 11 i mi ■■■ II IW I w l »«ll l l mt .,—■■■■■■! || 11 1 1 9. p falraurficficat^nominituo . 

i^ 8 29 
vBreti. 

^dnoni (. mntstcrraa do ret te f & pfol lat 
-_i_ P. ■ tM-ri ti bu y.pfalmudi catnomi ni tu o. Bb j sfia. 


«5« V. GIo ri a pa tri, & fi li o, & fpiri ttt i ian&o. V Moc fienum crucis, e ric in p. >— MI*vQ»S*V a >44«MI o. -.— _ i— i i ■ i ii ii «■ -* 3 

cae lo 

[<■• umdommusad iudicandum venerit • 

|n Secundis yefp Anciph. O Magnum pieca*, citm reliq* 

S v Ci ticf f frtt t iw- 1 » CXSruKi ___j__ .gg — ----~~_^H&~|s~ s ^- s H^«f< 3£ J__f*H__l rr ^ ^BF— fltFHHh j r_ar crux, l v ^, oc ^££ m P Crucis,em in ca_Io g 
«^ - Jum dojiiinus,ad iudicandu m vcaerit. ^. . _um daniinus f ad iudicandai 

In fe^ t » L >( BK - jwms - 6 c1i lii j_frMg ~~ 

jtetic Angelus pf ; i 

xit dominu*, «: fl ' ' aud, dominii 
ornnesgentes. B ■- _ B __ 

- L .__»__ — ; __, . >» *• I v-'. : ib>£ Chriiteiplendorpatris ' Septembrte 
Y.Sttetit sngelu$;1ttxta aram tempit. - 
jjt.K abens turibulura aureum,in manufua. 375 5 I i ii "i i in i i-m* m^-s- K t~ u fa cru. agn. 
mjajaJkjeL zsm&i -Q- •*-3_Jfc-J adroagtw 
anuj>tu adMatn. i — um m ni i 


I c gemarchange lo rum do Dil- ■».■■■■■-—„,— i. — «.^— t w J-w mlW »» ■ .. — i-« ■ ■ „, „ — r"" , 1 1 .■», i,^ num, V* nite a do -•.■t-fc--.-».-*-— 
rtssi: 


N. 


15" 


■ 
-•-- 
'.* 

rc nrus _ .< e ni tc. " «' «~B-a -=-' — * -H-H~rT- — ^ - "— — ^*— ■' C~*' 

5?. i^pzzzzz: h*cn<ittfj T ibi Chnftefpledorpatris - -i -2 _£ C cncuf Uicn ±. ma re. D^fr.rcV/rpinus r.r^er/ ;]ua_a a-iiairabile oft fietiac* , 
tttua>iu>G2ue::'aicr;a. £b | __*> In pritni' 
anciprw f« 37* Fdb 

np~ H ~B B — — ~t- — m~ m ~ 

* L aude mus. pfalmus -- w*<lomino confido,qnomodo dicitis anitnr mefrtrarifmi* 
gtain montem ficut paffer. »••• *~+ m* 
■ ■■ ■■ ■« i ii P"i ■■ W ^»** jg|« •»-**L-«» m 


•» -fcendit fu muf* ffalmtis *v ©mine quis habitabit in taberoaculo ttto:au* cjuis r c 
<| u jefcet in monte fan&o tuo. 

tetit Angelus, iuxta aram templi. 
~k.}i abons t-uribulum aureum in manu fua« In TI • ••—• — ■!—,, * ts 3— -31:: 


-:..-' 


; i cha elarchan ge le, _ 

Xi 

■ ■ *H enarrant gloriam dei:& opera manuu m aus annua* , ciar firmamentum . 
1 ' mJE*LM-m--Z> -■ IM^Z — f| 

i fha cl. -2— l ' W BR 1 E' '■■ ■* ^mini eft terra,& pjtenitudtf cius , orbis terrarum & vai 
I litrii tjui habitant in eo. 
3 'fnedicamdorainura ia omflitemporejremper laus ciu* 
in orc meo i 

V. A ! (cendit fumus aromatum,in confpeclu domini » 

T5? d cmanuangeli. . ,. fUs*m 
I a ge lus ar chan g« lus. C antatc domiaocanticumnouumxantatedomino omnis 
terra. 
/ntertfa 

NoCtui« pftlmnf 
antiplfe i> a ea fimt e u 
j> i ominws regnaujtexultct terra: lartentur infula» multr.' pfet^ttf 
tilta ma gna li a. 

/ ened*c anima mea domino.*& ornnia quaeintra me funt 

nomini fan&o cius. 
V | Tconfpe<5uangelorum,pfaHam tifei deu« meus. 

dorabo adtemplui» ftac1tomtuum*8c<onfitebor fff 

minittto. Ml jp ^> -•«•(§ „__=* &perho ' 
ras.ant. Fefta 

ft»--» — ■■■■ — — "g _■_ _ --. ifia »Sa fftt *& -tetitAn ge lu$ pfai &&$ rcg^ auit 


|Er__ ..■gjjg j j 5_f .«« ■ 7'... — W— i w i ii». Pfiprgli a re tur. plaliubilate /-■ a. — ._- s — :. mi :--li l.l l l II — ■ ■ ■!! ■a-a-g-B- a rchange le Micha el. pb^&eusdeusrceus te *_--CU._. ! _Q_ 

QE-I_ •E-aB-grES 

»■« ' I »' —■»——■ 3 L ■^tt-..— — ■■■■- — -■■;(■ ' ■ —■ . 

Xfige li do rai ni. Cafi.&cned fV- — : — — ■ -^ — -Hjr i ; s ^ g — 

ff mm m i » __ ■■■■ — a,^ — -*■■ — ■■>_ — 85- 4"°* 7 —■ * * — -■ d: :;%€liArchan " _|e ii. ; j ] _a_Un .-» <!" ggli " 

3ir_a:_:n_!_._ — __^ "»—' »¥±dE_ifl ... ■ ■■■■_! ■»■1» • hrifie fan&orum. 

Y r tetit^ngel^Juxra aram templi 

[abcas turibulumaureum,m numu fua • Septembn* | £— «■ flt zgajc 


379 %. T M ftam eft. ened. L mJ WJUwM W V FSljpge m^mjmmmMxmmn jeC3iZii-a.i.: ad&cfiJb 


S t£ tit auge lus iuxta a raa tcm pli. 


E j S : ' rr. r: , ■ h mi ■ !« ■*■ n^ i j W 


V$H* iensturi bu lunvaurcum, mmanuftt a. ^itwwni- &■» l&re O 


»«■■ — *4«*.4 ►.Q-s Q^, £5*5^*' ^ Glo ri a pntri, & fi li o, &fpi rj tui ..—143 


fan fto- n -ua •B-H-a-&-H>-«- HB-4HH :£r— :i * fcen ditfurnusa ro p-vatum in confpe&u 
•4--Q fc — 4 . — p~£U? 

ts do mi ni u l%6 Fcfta 

j^. g c-manu angeli. juKcxt* ■I^ 1 _ B J_J_- B J_-_E -#^ -_■ 3 *" A fceditfu m.usa roma tum: inconfpc du 
I JLd doraini. yj j, e manu an ge li, -' ._q____ ___■ .0— - :a_f _„ A_.__V ?---— -»-_»-» »■ _■' I.I.M» ... — 

_L_ 1 _*:i_s_p_ 
■i _„___■ 

& . .' 

y}Q Iori a pa trf, & 6* li o. 8c fpi S ___"__£ b ac-ft ■" !■■■» — M $_______|| 

. . ii tu i fan&o y,/ n confpe&uangeloru 
^j---^ — -._._-,._-■, - , ^^__,_>{^_,_l_, — _CM3~j — 

it — : wH»fijMfcBJ — --• ^ pfallamtibi dcus mc us, u$. 

j^ A dorabo ad templum fan&um tuum>& confitebortid- 
minituo. &• Bre ^i—A- 
ad noni> *4g—- i i*" i n i fct— ' » ■ " » ■■■■ _■' — ■ ■■ 

■ g ■ "»• ■ * i - 1 > : ^ -jS n confpcftu ange lo rum, pfailamtibi Septembris ggj 

^^*^.— , |I U »I i ■ — —■■ II III W | [ MMj lB I M — -•- 4g , TJM l T? ? M " 

— -g.*.^ — 'mrm — H H — •■-♦~- s HBH-=r 
ZZMZKJLZWZMZ^^Z^ | templufan&u tuum> & con fi te bornomi ni 
■ w Hr-B f— P — —{• ttt o. 
— i* 

f ■Glori a patrV & fi li o, |-4-B-g—* / & fpi ri tu i fan&o.. 
-P — |— »— -Q^ft- f Ts *do ra te 
de um, um« K. Cfnnes angeli cius • 

JfiSecufidis Vdp.af* tetit angelus pfakaxitiominus 
cumrel rurfcqncn* onfitebor 

tibi dominc in toto cordc mco.-quoniam audiih vcrba 
orwmci. ftbiChrifle, vt in pt imis refp. 
n Confpcftu angelorum pfallam tibi deus meui, 
doraboad templum fa&ftum tuum, & cofitcbor I 
auoituo» ito pfabtilB $84 « iMagi* 


M-^-- 
■-*-! Feflb 
Hincepsgleri o fif fi me. Oh agn. 
^>fe^tefi ^tmaem ^HiemnLana ODoftoroptimet 

- FESTA NOVeMBRIS. 

»*• 

8tTf3ftd Omtmim fanftowm ad vefp,3na. ^ditur&inf 
eumrcliq : <!e U6<tpT51m: GixitdomihttJ. ct*mre}i<| e 
& lovovkimi * L auid. dominum omncs gent es* ►(3~.~_.-wQ. MVefp 
Siynjnua !: .Chrifte redcmptor om ni um. 

VI aetamini in domino»& exnkateiuftL 
??. Et gloriamini omnes refti corde. SkJ*w n |il- -■- -,-x.-, r — - 

^ ' ij ^■•▼**g~S — ffl — ^- Wg ag^ i^ g : t » i- — ... « ftge li Ar chan ge li. Can.M agn. 


ac?. » 
AtSicS i^c^m rc gum do minum Ve I Nouembris 3U^ a .—-*--— — 6— -■— - *^ 3 do re mus 3lz~" "i?*i^*i*"^:*~ £ __~-n?" ' ' nr 

fanfto rntn oui nmm.pui.V enitefc>M'» 

•__0_^_*_.fjL 5:k— ijfc-Br-r-i ^. — ■_!>= znjz Wii -i -n ■ « hymnus lirtfie re dem ptor om ni um ijn "t In prirm 
J Noaun 
aoau s o uitdo minus t eatus uir qui non abiit in confilio impiorum , & in via 
peceatorum non ftetit ; & in Cathedra peftilentix non 
fedit . 


antiph- i ri fi ca uit. ujv muocarem exaudiuit me dcus iuftitie mear: inu> pfrlmtw 
bulationcdlataftimihi. jg 4 t Fefta 

*°* Ju — IJRmk -a^—Aff — — - A drni ra bi le. 

•^omine dominus nofter : quamadmirabilecftnomentufi 
* invniiicrraterra. 
*ta mi ni in domi no, & e xul tatc *JE*~m- • •— — iufli» u 

1" i; tgloriamini omnes refti corde • ^. % , „ „ L ...fi — 

o>tf«r, Hr — 1 i""4-"to 
sntiph. ^ fcig ^ l 1 '- — — — O. ►^«g ^ '» 1« ■ ' fc< ■' MMW l iMpi ■» ...i ■■ U M»' 


vo mt ne. . ominc ejuis habltabit in tabcrnaculo tuo> *ut ^utsrciquio 
p£siiKiB£ | ccc in monte fan&o tuo . 


asFifc. 
I VTI ■■ li — ■ Iim miM ^seceft, tof* * Pomini eft terra & plenitcdo Cfttsrorbia terralfUtiB^ & Vfci 
^* mQ5 uerfi ertH habitant sn co. 
Nouembrfo *•_ ta mi ui. e -3_, 


¥ **$' 4«dpW * eati quoftsm remiffa* funt iniqtmates > & quorum teSa , $1*1 
funt peccata. ; tp=- _Q____ Q. ■.. » <■■! .0—. h-rV v - £ xui tent iufti,. in confpedu de u i> !_____: r ■ ■- ., _.,,■■ — . I __-_.___—•»« * ^deleftentu^m.laetitia. 

_J£_h — PjS jp[i 

T ime te do minum. 
8 cnedicam dominum in omni tempore:fempcr Iau_ eius p&LflUtt i^ i_ite_t_# 
____. Noftux* 

— _tf_t« in ore meo. =&£h" U* D mme, xaudi deus deprecationem meam ; intendcorationi pftlmut racae Cc QB% 


-E-B-g—g» -I "uidili gitis. ominus regnanit cxultet terra.-laetentur inful* mult* • 
^Blmias y. Iutti autem, in perpetuum viuent. 

V-B ta P n(1 do *9Jnum,eit merces eorura. 

Ad x.aud,& per H >fas Afia. 
t _ m m*mm$ a 0mmm0 •m mmfmmmwmmn 

adilaud, u 
afia 1 '' ««^ g**: 
VI di turbamagna. pfai. r fisregnauit. afau 3fc= ■■^.^Ti 


r 


I • 
■ j 
I.M 

«rt» afia 
1" 

g,j omnes ange li. ubilate deo. a — tfi £— . 
e de mi fti nos. pfalli cus deusmcus. 


i ^g «» _i 6 nc di ci te. Can.r. cned. 

. i 4uhft%«i — -4 

H ym nus om tubus. aud diiu de c»U$ E Nouchibris* 
■»"♦ 3^ 

?c fu Sal ua tor fiae cu li. 387- l-O- m — —■'*« ■■ '-» ^m' Jfcb V. EaultabutfanftUngiona, 2, a» 
9« I £tabuntar.lncubilibus fiiis. rt Tc glo ri o fus. Can.B tned. 

AdTcrtiamtScxt^mj&Nonam.RefponforiaBrCttia^dictt» 
tut dc comrnu'.pluriaiorum martyrum. 

Ad Vefp. ana. V iJ/tnrbam in fupra pfal. Pirit dAf, dl 
reliq. & loco vitimi Crcdidii, Hym. Cfcriftc redcptof 

vtinprirrmvefpcris, 

V. Efcultabunt^fanftiin gloria . 
fsLjtabunturincubihbusfui* . 
■ ■■■■ — ' ■ — i ~*n ■ i l o - ad !aud>. 
hyauMu 3*1 admagtt, quam gloriofum cftregnum. Cso.Magn. Cc j 383 Fcfta Di^a Cratldiff Benedicamus domino.dieuntufVe^Dt 
fun<&orum,inc!picn(lo ab aniPJacebo domiap, qu* Ut 
* egradicitut ante, pialmumffimiliter* & alt> aiuiphoQg 
admodumduplicisrpfaimus d ilexi,& rehquaonmi* 
in Vcfperis defun&orum,excepto pfilma , L au da ani* 
i»a mea dominum • qai p°rt P arer nofier^non didtue 
fed dicitur itantum Oratio#idelium deus oranium^ 
fuis verficuiissvtiiioificiodefuftaorumtiii fiiteDire* 
&t>rij. 

Poft iaud.dici%abfolute incipit Marutiiium d^funftontrr* 
ab Inuitat. cumpial \fenit&&trikus Np&u$nis,in qtd 
bus duplicantur anae.fimUiter ad taudes. vt in fihe i>t* 
redorij. ( 

In ^iioJ^arUnj Epifcopi 3 & Conrerf©ris,ad vtfp.-tftia.D|; 
xetntft&fcipuli* ^um reliq.de laudibuspfalmi D Sxitdo 
mihus suiftretiq. & loco vltimi. pfai. E artid. dnmomnes 
gentes» . 4 


feycanu?. i^j!cr;3:i • gjgaggg^ ■ ■■ ■< I ite cenfeflbr. V. A mauit eum dominu?, & ornauit eurru 
T*. 5 rtolam gloria?,induit eum , ad ma?^ 3 % .J-ZH B-— B- 

lae. J — JBj — ■9-a- 


————-■ 


B-B^- O " be a turaviruni. c Cau;K ^grf. 

s - • ■ £4 Nouembri* l ah de mus de un ao .fttfi, in 

Z^*^s!*~ — «—° ■ ~~— * 

■ |-= — n 3*9 con fef *-♦-* fi o L. - ne be* , a xi ( Mar u , nu - pfal.Venue, foi # /j - ?s^.s?±? fte confeffor. — ■ ii wm0 adMatifc 
Imuut. hymftttt M «r ti nui ad huc. 

"7* antipfw Jeatusvir qui nonabiiria confilio impiorif m , & in via 

peccatorumnon ftettt; &ir cathedra pelulenti* noa f film*f 

icdit. ; 
jOL ZIII IO**£ 


"M2 


1 • 
V ' "-"—■•—— 

f ande Tiiaj u tis. <-'- / £P° Fcfta *tv:. v/juarefrsmuerdntgentes : &po.puli med&ati funt in* ama 
taz:3dtiii:; 

f~ * ■, • — I 

v -JB go fi gnocrucis 

pfalmus ^ -©mioequid multiplicati funt qui tribulaat m c;m ulti im 
fuxgunt aduerfum me. 

V,A mauic eum dominus,& ornauit eum« 
tyrt tolam glorias induit eum • ■ 
ani 
onfi do. 

pfalmus t itm inuoctreftvexaudiuit me deus iuftitie me*:in tribu 
latione dilarafti mihi . m 
\ r MJ£j-~&- m » g H- rsx — i 

e tra di us. erba mea auribus percipe dominc : intelligcclamorcni gfalmu* meum . *u 


'«-«-&-♦-! -. # _H — ■ in ef fa bi Icmvi rum. 

us D omtne dominus nofter ; quani admirabilc cft nomcn tufl 
ia voiuer/a terra. Noucmbtis 
V^ legft cum dominus > facerdotem fibu 

a. A d faerificandum ei,hoftiamlaudis. 35* 
l tidominoconfidcquomodo dicitisanimse mex tranfmi 
gra in montem ficuc paiTer • H«i*-PP 


a cerdosde i, /ti tem* 

]N o&Ui'? 
aruu pfalmu* 2UCipf|i i> omine quis habitabit in taberna culo tuo: aut qui$ requie pfalaw 
fcet in monte fimfto tuo . 
3 S accr dos de i 9 _a __ —[{--• V, T ii es facerdqs in aeternum. 

Jfc. S ecundi'mordinem,Mclchifcdcch» antiph*] l D ©mine in vimite tua l*tabitur Rex:& fuper falutare tufi 

cxultabic vehemeurer. |?f4ttlctf Dl xcrmudi ici pu li. |>Ia!..< fisregnauit. C* 4 


3-Pi ._~Q Fefta \^j£3ljc: •7- SJZJSL sate! i)o mine. pfiLl ubrfatedeo. " ■■i m» M lt _s£i-sijEt ii~l_l!!Li!_ s„.^ q vi rum. pfaLD eus ^eus jtk-us. I-Q. l-^^s 4 «tt rjTKsri rcsz 5T — u — ■*■ 


sri:!:ci:~ ]: Ocu lis acma nibus, Can.B^ c d. •tt qf— — . — ;. M arti nus. pfali aud.dnmdecaclis. %i laud. 
tyrfianm 3C fli re demptor omnium. 

V. I ^ftvtm dcduxk dominus^per vias reSas. 
^, j t oftendit il&regnuoi &*• 

A& BeRcdiaus5ntiph.C Beatum virum^t fupra In Tefp.afi 
horss&,Breuiadicuiuur, vcw Comraun. Confcfforum 
Pontificun*. 

Ad mp.afii.Z>werudtdircipul!V C g mre n . r fil. D»tdfi* 

rutn ^liq. in Imc II cmento domme *>auid« Hym# >ite 
%, Gtafeffor. ^ I lERum deduxit donunus,pcr vias re&as. 
«j. g <t oftcndic illi, regnum dei. 

iu.— O. — Z-t O— , ^i^hi-—- pyi^ 1 

i 5 — H9-+-B-B — -3- ^—H-iB--Sfc- 

-j ■-gB— — - — »^ S H-4-«-j--j -^ 1 » 

q bcatumPonti ficem. Ct~M z V** 

Dcindecora.S.Martini Pap**& martjr. flii* f»o^p£ .sisar 
jaar^r. 

Prxfentario S. Marix Virg. «Iuple», n ta fcjto Naritutari* » 

muuto nomine. 

Io JDcdicationc BafilicxSS.Apcfl.Petri,& fcmli.omnia do 
coramu..Dedkation« E<clcfiar v 

In Fcilo S. Cccilie Vireinis, & Marryjj, ai.Ye.fp, aatiph. dc 
commu.Virginum.HVm.1 c " tf coronaVjrgitfcm. 
V. S pe«e tta. dc ^04^ comnrn- A *---H-!-g— - E ftfc crecunu q~^ agn* 

A<i Matut, Inuitat. * c § em Virginum. H/aj v jrginis pro 
* c, m)mcommu.Vir£. 


ftat In jpritfV 
*6* C£ ci li a Vir g^ jjomme dominus aofter ; quam admirabileeftnomcntuu 
invniucriatcrra. ffrlmm Dia. 3-94 I Fefta r. 
E x pan fis ma uibus V pfelmus. C scli enarrant gloriam dei;& opera raanuum cius annun 
ciat iirniauiencum. fcaufh* fl i ^-^-0 — .- _— .— ^Q— •— —L.fc- :5:r •^ — 2* — • ""■** — ft 

2ii3!:*:i:[ 

C i ii ci o C«ci h a. 
ffclmu I omini eft terra.& plenitu Jo cius :orbist errarura,& vtti 
ucrfi qui habitant in eo . 

V. S, pec!cttt-»»8-pukhritodinctua« 
$e. I ntende profpere,procede,& regna. li II 

No-Su 
aat _* O. 

B l «* M ^ l 


o jra ne. pfalaus E ru&auit cor meum yerbum bonunt .* d/co ego opera mea 
regi. ** pf4«w 
fl B-a ca ta Oe ci h a. j) eus ne{lerrefiignm%& Virtus:adiu tcrin tribulationibu* 

qu$ inuenerunt ncs mmxs . 
Nouembris 

xidtaatf 
i at do mine. M agn u_ don.inu_,&Iaiuiabili:. nimis;in cimcare dei noftri 
in monte fan _tc e;us. V. A diuuabit eam,deus vultu fuo • 

ffc.JP cus in medio eius,noaco__«nouebitur. i *-~€ rcdimus Chri ftum. 


C antate dommo canticum nouum:cantate domino om~ 
nis terra. .__. tz~~:; _____ ■-!■- __. — os fci en tes. ominus rconnuit exultet terra.-laetentur infuke mulrje. 


4—ii~ ____■_.♦ j___jl{|___. 

unc va le ri a nus. =__=»= antate domirto canticnm nouum:quia_airabilia fccit 

legit eam deus,& prarclcgit cam . 
_______ ttbcrnaculofuo.habitacefaciceam. 418$ ffllOS* lo tlf 

«odur. 
_mu p&lmc* pfalomt 

iOt a! a_H 396 

ad lawd. ^L — .— — -^^hBh Fefta &perho lC~ — ■-« ■-= 
ras.ant. 4'-r-B --— •-- - a _ *__• aflft aat a ~£~z~ — ■ — " "* ~ ■ — 

C antati bus. pfal.D ns regnaiiit. rfJ Q _._ __*, — ; jh ^ __ __. 


-*» ^ — ■-[ ■-— V a !e r? a nus, £fi T .l utilatedwO. i _S"_r_r ♦ a y !— .N -■■'* __-_■ 3Ll _ _ "■"i >.C £ ci li _a. p&I.D eus det* me ?s - 

L M ■J-.-4 •* }i___r__f __ ___ Bene di co te. Can.B e ned. ...-43 


- i__ -*-- -___*-a_ -" j*®Z34L__..-H. 


M 


f ridu a naj» pfaI.L# u ^dnniC£_is. 

HytoJ -& coronaVirginum.de comraa.V_rg ? 

V. D i-Fufa cii gratta. 
tj*. P ropterea benedixit. 

idBeiie. rj— — -:"— ~ —rrZ"T ~* — r~tl"_! 

w. Slsl ' Z^ __r_-T__i ana ■$-■• S i —■-- — -» -r—i j -~ 7 

«jfl- ■— aMPg— hI k h — * — 


V| ^ jD £au rora tinemda ret. k C__S-B' cne ^» _j « Nouembris 

$ JJrcuia <fe commu. Virgin t fp« Ar>trph. Sr P(aL 

vtiaprimis, Vcfp. A CapituIodeS*.OemfcmeHyni. 
£>*«$ tuorum militunh-V» G loria & honorc ac c©m- 
mu.vnius raartyr. #7 J — -1 ___ SfslV — 

JSL.._— -«— __ —■L—™- - B| 1 

iJm^I^m-I^S^S. ^_-i««— ^— «— «»-H— 3 re mus omnes. Can.jM agn, ^-| _Q— m. H M^JM B — —'i 

1) \*n~ Jj__^.fi. W-i 

X irgo |lo.io tiu 
V. D jffufaeftgratia. 
?f"P ropterea benedixit» 

Jtoftremofit commcm. S. Felicitatis rnartym , ad Mattt 
ttnum Qmniavfquead ie&ioncs r decoaimu. Vmut 
martyris. irV__fl?EE__*_E 


O xai te. ^fal-Dffisregnauit. N onmeism. ri tis. plaHuub:latedco 
}jyt<r«Tr ytf j pi^^ v idi fupraraonicm P fa ^ cusdcusmcu* 


adcnagru 
antipru D?mde 
pro S. 
C ccUia. 
tnt. ;ad laud.. 
-*$l per ho 
"ras^ntL ana ^fltipb. 182» titau §9$ Fefta Nouemhm 

k^x±xx tsac! 
a — 5 l>e fub cuius pcde. Can. Bcnedicite. 
-.■-!! -B-H-~~l f. ..* — r_ j 

; ) mnes gen tes. pftj, f?ud.diim de cgiis, faymrm ^ 


M ffifr fr p > ^3gg Martyrde i quiv ni cum. 

; jillus^vtpalmaflorebiu 
5j. Skut cedruslibani mul tiplicabitur. ***** iz p~~~~z — *rrg aP*' 


, jimiteradmareczpif fet. Can.Bfoed. Drfnie 6t commem S Felicitatjs Martad vefp. Ana/OW» 
tc S.Clemente * cuxn rcUq. vt fupra pfal.Hym . & Verfic« 
4e vr/o marry, ■ -£ 

I .1, - ! |r: .cdifti Domine* Gan.te»gn< 199 

C O M M V " N E S A N G T 6 R V M 

Ih Nataii Apoftoiorum,Ad Vefp.Antiph* 
occflpraeceptum meum. 
— * "adVefp* occitprz ceptummeura 
Pxxit dominus domino raeorfede a dextris meis. 3t!bc I_-ll_B b— L i&iaioremcrmi tatem. 

C onfitebor tibi domine in toto corde neo: in confilio iit 
ftorum>& congregatione, \ M ££iEEt&£ 


-JjJU- m e— ■-£- pfalmtit 
awtiplw pralmttS 
aAa V^osa mici mei c ftis, 
Bcatus vir qui timet domiaum;in mandatis eius volet ni mis, O^. w» ca ti^aci fi ci 
1 audate pueti dominuui;laudatc nomcn dommi antipk. pfrlmoi 4to Commuae 

* -^±:r:^i:z:~r 

! ■* " ■■*- T mfim 9~ 5——— ■. s— — r-tf* — ♦- wrzrzr tB-B-5 — J'npa ti eu ti a vc ftra. 

ft&lmtts aucitedominumomnesgentes: laudate eum omnes 
pobuli. ^ xul tet « luni lau di bus. 
* nomnem terramexiuitfonuseorum. 
^* * t in fir.es orbis tcrrg,verba eorum. 

a^Magn : ! rf~ri:i!!:^:?(:^j^:i«:r==: 

1-8 : Hf-g-gj— --— — j— — — r ' 

* ra ient e nim vcs. Can.M a g 11# ij — .___ P _ ,_.., , _ r - „— f^ -, , :, m — _,- - ~^B~S»-_;-»-ExS_i SS! Sifc^^ te e gcm a po fio lo rum do rni- Bta«i s ^_ B^^. nurn _p_ 

Ve ni te f &■*-%■ '— r-H-B, ?:fi: *_jb ». 


t do re mus fW* v *ni te. ■*■•«** Apoftolorum 40\ 
^ B ^~"' ir F— -g-4-p- JE ter na Chrifti mu ne ra. 3fc 


J6. W™* nomnem terram. fe 
■ / ■ ■■■— ■— — ■■' '»i — ■ lajma ue runt. bymttttt In nrttiu. 

Nodwr. 

ant C«li enarrant gloriam dcL'& opcra manuum eius;annua pfalm«# 

ciatfirmamentum. — afti Hmcdicamdominum in omni tempore; lcmpcr iaus cius 
in ore meo. pErimt» CU 
JLJLj M~ m -M [_. Mtlpte Oorfti tu es c os. Xru&auit cor mcum vcrbum bonum .• dico cgo opera pfalratt* 

mea regi . fcEsE* l-M-B-V 


i -i % ■ ■ ■ ■#• 


- 

Si-^ V,i n omnem tcrra, c xi uit (omweorHm, um, • Pd -Q- 
Commisne ■ ■ ' ■ — Mlll No&ur. 
aiit. um. 
^. liAin fines terr* vcrba eorum *jm i i ■■■ 1 1 ■ «•* n tinci pcspo pu lo rura. 
fcfalmus C mnes gcntcs plaudite manibtts : iubilate deo in voce exui 
tacionis. 
41 «w«» iw— '!■%■■ t ffi, j ■ « — m «a ; c di fti. 

gxaudi dcusdeprecationem mcam;intcnde oratiomi 
jfilfflU» mex. 

;- nnun ci a uc runt. 

t xauiii deus orationem roeam cum deprecor: i timorc ioi* • 
*. ' '" mici eripe animara ineam. 

•***?* pm.h~ m i nnmimVtma+a^mmvmi^m^i— %mm,mmmt 

y xonfti tu es c o$ prina pcs f fuper omncra tcn& ani| am. 
8sM cmores erunt> nominis tui domin*« , 


j xal ta buntur. 

onfitebimur tibidcus:confitebimur,& inuocabimus no 
m^jtuum * 
t — — ■■<— np*« 1 


ux ortaeft iu fto. ]P omrniis regriauTt cxultet terra.betentur inful* mutta? 
isfe 5 ^ . > ■ 

i * » » » » ,»»,^».»»,' » # ■ • — * In II! 

ao&ux» 
anc plalffli p&lmtrf gufto di e bant 

P ominus regnauft irafcantur populirqui fedes fuper chcru ' «rj*m# 
bim moueatur tcrra. zs< V.N\ m ¥hon9mim,smi citui deus, us. Dd * 4°4 

I 


Comniune 

M ' M 'iiiii i '« n, ■ i i i m.. i »j^ t ... > m «pp> us. 9 , N imis confortatus cftprfacipattis eorum. 

Ad wu d. & P -2 rJH > /v pa Ho£ cft pracccptunt» . vt fityra 
io tK:;m.$vtO ptal ems regnauit.!cuui reiiq. dedom. 
Hyn Bxukercxl *m. tori. V. «nunciaueruntoperadcu 
B>. E t fafta cjus snteLexerunt • anr 
osquireUquiitisom nia* CaaBcned. 
Tk.iBreuia ad Pnmaa^vt in Dominlca ; ad Tcrc. »!-■ -S-b-*-^ 5 — 
Inomnemterram. "Tjm .'M.-^~x 1 ^i^^ j r c xi uit fo nus 


-* ■#_dS. j_-..hJI 
e o riitn. H in fi nes or bis tcrre gag^p _tqjj xi ffl . ■- irr .t.< 

•4 w3_~»_,.«. _-.i«».— 

I verba e o ioow ioti a pa trij 
J 
Apoftcionrfri » — i - ■ . ■ —">■»— — ■• » ■ . ■■ » 1 ' .iiii . i H »! j .j» wn*; «»»M-^» i < .i " >« 405 & fi. Ii o & fpi ri tu i ; fanfto. 

V. C onfti tu es eosprincipes, f peromncm tenani, 


#=- ■. — »• sni. f* M craoreserUi&t,noministui domine. C oniti tu es c os prmci pes adfcvti iu per 
— H4- Q~ — — .T~*-«-*~B$-^:~, om nemterrara. V Mcmores c runt. 3: ~.~Q~ — ' 5 ffiagirpog-i!;;: 


no mi ni;t» 1 d«nu» nc. V.Cj lon . Dd | 


-Cotrimune i^fixs: 
oie* 
pa- trfc & fr li o* & fpi ri tu i 

«■ i m » m m n » > ■ ! ii » ■■ ■> gai , 11 < i l tl.lHm > ».. ' HV p — i ■ ■ ■ . » fan&o. ^* Niiaishono *a ti func -!■ y - ,fM| jE*= ■■» ^ B «■ < i. i — • jm i ■i nL iiw nn w| Br.N a mi ci tu i de us» us. imis confortatus eft,prmcipatus«orum ffc.Br£K. 

adnonS 
V .■: *«-: , — D.-— „-Q~-— • imis ho no ra ti funt a im ci . 


tu i de us. V # N I mis confor- ^l Q^MMMMm l*p. >Ol ■!■ 51— •" — » -A^ottanar 


1IW.I m l" ■ ■ ■ i ■ I t^ tus eft; frinci patui c orunii Apoftaloruth 40> 


& fi li 6,&fpi- 

■-■-♦h^b-»U* // "• **4o ri a pa trJ, 


V ri tu i tin&o. 

r o pe fa dc i ^ ~" i. 
£• E t t faft a cius intellexerunt • 


nnun ci a ucrunt -O-fl-l %a4 DC iaet £1 In II. 

vefptafidi ii ra uit do mi nus. * 
} ! ixit dominus domino meorfcde a dcxtris mcis. p':J . U 
^^ ■^x»!» m » f -*oUoc« e ura do<minus. 
'* audate pueridominumrhudatc nomen domini. ~il 
-4- •— =as-n L — o 1-7— 

i rwp&j do mine. pfalmtt» 
4U Dd 4 pfalrous kog Coramunc 

C redidi propter qtiod locutusfum: cgo.autem humilifcu* 
fum nimis. aiU 
'% tia tes i bant» pfalmus i n conuertendo dominus captiuitatem Sion fo&i fumut 
ficuc confolati. tnt. 

-Z«- C onfona tuseft. , . D ©minc probafti me, & cogneuifti me: tu cognouifti feflifr* 

nem mcam, & rcfurrettionemmeam* '■" t* 

HyrnTE xultetcglum. 

V. A nnunciauerunt opera de*« 
ife. E ft-fafta eius intellexerunt . 
xto te fortes in bel lo. i atnM agn, In communi Euangeliitarum^Omnia dicuntar,vt/up?a4tt 
Apoftolorum. 

eodem tetr/ 
'& hyr ** ! • 


I . - UytruT ^ 


EuanseHftatum 
- ■ ■ 1° 9 T riftjes c rant a po fto li, 
C laro Pafchali gaudi o. adl*»rf. " b/aittfifi InNataJi Vrnu* Martyrij Extrat«mpu$ Pafrrnle, A4 
Vcfp anrwh. Q u? me confclTus Tuerit • ' mrebtj J 

JLaud pTjl. D ixitdominus*inrme . L aud. dominurn 
omnes gentes • 
«M"»"»M ~4B SB- j ■ — — 

— Bg^— ^,—^q^~^— «"^|4 ■■■■■ ■ ■ i ■■«» 
■ D cus tu o rummiii tum. 

V. G iorta.&rionorecoronaftieum domine. 

£. £ t conftituiih eum,fupcr opera manuum tuarum. • iS~5^: (-«-■-g-» •!(• £ 


fle (aiftus. agn. sl^e 3s^iS^d-^ 


€ gemMarty rumdo mi nurn 9Sfi Con nimune V' c nitc »•?*"■" ilil I MilM ULM*S 


..■■■' ■»~ J — . td a do re 'tnuaJP&kV titjtcfoLjfJf 
H/m«'0-"eu«tuora'ttimiUtttmt v fAipraliiJ|fc^ 

ppai -■■. i>p« ". *r. -,'■;-; • - --^ 

In Primo Nofturno Antjphona. 
Iapiim. =', 

Nodur. *«-«-■-. 

/ . ev i I ■ . * 

Ifa lc s;^2^m t s c - pfalmus J c^s.yir.guipoo.abiit in,confflioimpiorum f &in yi* - 
j^kcat<munnon ftctiu 8e m cat&cdra peftilend* nt>a 
icdit»- . .... ^ - 
pfalmts ^ u - re fr 5rnucrunt § erUcs ; & pofuli meditati funt in-> ^ ania ant- 
lelil?!!^ 7 ares 
oce riic a« pfilmus D <0 ™« c T ji<J niultiplicatifuntquitribulant mc.-multiin* 
furguataauerfummc. Vnlus Martvri* 
«— mn '^ w P—, <b-#-b-i-*-«-«— .p— » .-. 41 * —■-♦-■■ Y.0,| r j a# £ ^q no re ^ co ro na jy c 


um 
■ mm i «— ,» do mi ac, c, e. 

W* ^,conftituiftr etim,fuper opcra manutim tuarunu 


:azz: U i. r: f« »t 

• ■ i^ g ftli w n 

im inuocarem exaudiuit mcdeus iuftitij me*:in trib» 
latione dilatafti mihi . t f : •*-■■ , **^, : - 
latdu crba meaauribuspcrcipcdomine; intellige clamorent 
mcum. ^ y --> «O- * v ni *er /a tcr ra. m Communc pfaimus vpon^tne<!d^^usnoffcr:quarnadmirabi!c efUiomen tnifc 
in Vruuerfa terra 

V. Pofuilb domjne,!uper «rpyteuu. 

ipf. C-oronam oV lapidepnxiofb. 

liiftusdj tniRUs. 

ffalmus ln dom»3Ktf$gd^^ 

grairt montem fic-t pafkr* 

H 3 bi ta bit. 
fctltftVtt^ X> om > ne 95^ h-ibitabit in taberntcub tuo : mi quis re* 
m-t^it^ww— . n \ij&~-~ 

: omL fli Jp nu ne. 

P f aI«Uf ^ c?r : °c * n virtute tua ktabitur Rex;& fupet ftlutare tuS 
CJeukahit vcheaienter. 
. 
V. M*gsa-eft-glbria eius;infala.tarituo ♦ 

B?. G lonam i & magium decorem,impcnen$ fupereum. 


~"-"Trr» 


VnrusMarryris f-srw ^H— a - ■ -*- — ■— -«- - 

QjuiU ; it :r .n^, \ ubila.ecieo. 

-1— — 4*1 Epjji^igg, Qoi ni; hi 1. !iu ftrat. . pfal.D eus deusmeut. a^Ji ui- ^- » *- '* 1 "' w ~ ■ ■ ~ - - 1 - I 1 *' - ' -V ■!■>— *-» — 

4f__, — w~ fi B-+-_.4f_t_| 

■I— a- — «e-_P-— 44-v- 

■j-MI— *»g- i -U-W- 

_iq is nr.ihl uiinrttra ueric. Can isened. 
__ .Sj-aci 


V o lo pater. Pial.lai.d dnm de caflis. *"■■*-- 

Tt— * artyrdc i qui v m cum. 

V. I «ftus.trt palrra florcbit 

^- Sicut ccdrus libani multiplicabiW. <4_io A:. Can «ncd. 

♦• ^rcuia ad priroao.,dicuntur ficut in Dorainjca. aftf ■ ■ 1» a«t- ifia —.-^ antiph, ad !au<l. 
hymnus# ad Bcne» 

ana» 4*4 ■'? Comrmiqe 

c ; lori a & ho no rc 
co ro na fti Unmm -£~ 
CL^O — . 

— — — ■-+--■-+-■-■— *^ fti ^ gt;confti tu i fti • nltsiRV - im e um fuper o pc ra 

i o- L manuum tu a rum< •■-♦- ■— , - ■ifc — '■*■ 6 ^ iori a pa tri. _; — _Q -, — j_£___Q_ 


& fi li o, &fpi^ri tu i fan So. j p o f u i (li do n.inc, fu pcr ca put c ius, 

- . . ... . ■ . . 

^u^. — _n-n- r . — ; ,~ E-u — - s ■a?i us. VniurMartyris 

• - .« . ...-•... ... 

^P ©ronam dc lapidc pretiofo. m .1—0. *. Bre, J> o fu i fti do mi ne fuper ca put ? e ius. T 5 ' y C 6 ro nam dc lapi dc 

— — -— K— A..-«^5 .»B** " ^ prcti o fo. v/G*°" a P a tr *> 
O ~ O — .0 _.— - :?2±k««! -*_- & 

»•■»»»»»«« & fi li o & fpi ri tu i fanfto. 
H — - — O— . — -.— — * i , . - n ■ ~.m~— ^.[3-4 

■fc^r^r^rr " -. - - r ^-rrrzr-i 

JM li ; M m ™ ▼ "■ ■ ■ j ■ ■ ▼'■ ■BT»^~1 

■j f" M.. ■■..,».. «— — .—— ... „. i ■■|.,|, , ■», ^ni.^na, n^...— J '4 

agr.acftglori a c ius, in fa lutarituo, 
H ■ - - — 0-Q loriam& magnum decorenMmponcns fupcr cum i aj(?, Gommune 

* .Breu -~£~I_1II____!____ m^g-Zl 
__nonS i"S_a-B-«-*-4-a- S B — zszjpgtz* . in fa Iu- Alagnaeftglori a e ius 

y , — X* _»_-_3 *■" * -■■■■■■!■ i -»— jp^.-Bg-g-^- 
ta ri tu o. .*_ O- ? _ V. G lo ri am, & 
p-, _i _ magnumdecorem» impones fu per e um. 

__ K_fl O- j — P____4-.- a — |- 3P . r -Q P— V Ulo n a pa tri, & h li o & fpi ri tu- 

i3i__zi:i-Z _U^____i__s__ja__, 

}i_L B-H-*-B~_-4-_- ._»«-> — ■! ■■— ■ _ ■_.«_! 5 faii-to. V. "(u ftusvt palmaflo rc bit, .____ ? , 


f 


s 


» it, - Vi * _**u cedru lilani i__ult ; plicah itur . 

AdVefp antiph. Q»?m?renf_(Tusfucrit_ • «im teliq.de 
** iaud pfal. Dixit iomiritts» ctttn relio,. In finc C redidf 
V Hyuau-U castupfum mU|cum#vtfupuin fnmisvcfpi %«itls Martjrris 

uftuy, vt palma florebie 
icut cedruslibani muhipHcabxtfir. 417 * <- 


uivukvc nxre poit me. Caxi,Iv! *agn. In CornmiKMarty,TcmporePafchaliiadVe(p..-Jna.^ M j^j 
**i domine, jxit dfis» • ^ URl reiiq.in tiitc 

'-aud. dominum omnes gentes . O — 
eus tu o rummilitum. 

I±3d! exglori o fx Martyrum. 
anfti,& iufti.in domino gaudcte,alleluia . 
*'os elegic deus.in ha_reditatem fibi»allcluia. 
.tiJmaga* 
auc bynnim 

pro vno 
Manyre 

hymnsK. 

proplur. 
Mu_ tfvr • 


\/' adManb 

,___. IflUiWt» " xu{ temin do mi no &n hymnu* Gommutie Martjrirum. 

■~SEE -■-?j —p iB -i.^5U^._0 — ia. - * pfalVc rfr te.; fct*4>7 fttarcyre dfc^^I^B-*-— fcymnus 
proplur. 
3MU*tyr. De us tu o rum mili tmn. 3i!Ls:;--:r±f: 

^ terna Chrilti mune ra, 
Su hmt iu fti* Noftur. 

suwip. & 
fub i"'la 

^dvcuntur 

Uespial. p^tmT3feTno^artyre >vt fupraijricommiBj; vnturMai» 
tyris. : y 

JPfalmi dc plimbus Mareyrion«,ilicuntUr'3e comm&pUift 
Mar.yrumiCxcrat^mpu$ Pafchakt 

Ec ficrcru^ntureilcmojdoinfecundoi&Tertio No&c 

V. rap&i,&iurU,in «Jomino gauaet^allclui^ 

•$u Yos elegit dcus.in hereditatem fibi;allehiia. 

No&ut, 

f a b ;i fta BZ tt — 

tre» pfi& 4 » ' *3L\ ™ ■ — ^r— • 

£c ce quo mo do« 
TcmpprcPaYchali 

^ 9 Imperpetuajucebitfanais tuis dQmine>alle_u_3. 
>• Ft jBternitas tempQ"um aUeluia- m ■m- 


qfgk^- — - 

JLux perpetu a. 
,V. I^tiMfennpiternafupercapita eerum^alleluia. 
9?. Ga :dium,& exultationem obtinebunt^alleluia. /ntem^ 
No &ur. a __. __. 1_L .j 

________*___* " .-, ■ |. __"" U antip & 

*r dicuntut 
trespfai, 

«♦-t^Itb _.-___. _— . __ _-■• iii~::i^^^:ijj:--^-iiZ-::s 

anr&i rui dcmfrie iiorebtlr, pfak* fisrcgnauit. _ - . t -__ >_ . i -h * i i__!:s 


—_,__,_■__, _-____._*> 
::±__5 _. d laud« 
&perh# 
ras,_utu» *M ln c-cle fti bns re gnis* . p^j»Iubijate deo. 

s^3^_£ 


)n uela men to. pfal,_>cusdeusmeus. 

__fi —_4-b 1 _ g _ 1 ____. iS=I£3_ 


_t£*. 


* Spi ri tus. Oin Bened, _.___:_hr i *Jgebunt itifti. pfai.J.and dfim dc cfclis. — . | ittft 

— ■ _ •■ Ee _ 4^0 tiyff*nti« ^ *- { - * .- 

tfaryre ftj^^^: Communc Mattyrum. 
- artyrde i qui v ni cum. - ^ — p— q~~ — r 

^exgleri o fc Martyrum* V. rctiofa in confpc&u domini tf aUeItf uu 
V> ^orsfanaorumcius,allcluw> 
i li ac. £. Bp?U, UE, , 

•dTert. llg-IH BHfr CanJcned. 
andi& iu fli, m do mi no gaude tc f 
■ v vosc le git dcusf in bj rc di U temfi bi. Tf m rbt£ PsfchaH 4H 
yr^ty? V.G lori a pa tri,& fi li 05 & fpi ri tu i 


1 fan&o y f wx perpc tu a, lu ce bit fandi$ 
tu is do mi ne alle lu ia, 2« ft E taetcrnitastemporum,aIleluia. at A- 5*23 -=-♦-■— 


L nxpcrpeta a, 
.j—Q lu ce bk fan&is tu is 


j-je* 


do mi ne al ie luia, ai lc lu ia* ^~ — O flu. V.E * * tctni tas tcm^a huu« y.^ Jori a Ee f _ O- B-4-a— 

1 — — ■ ■ I 1 patri, & fi li o, & fpsritu 1 fan&o, ^ _£_-____£ 
; _ ^etitia fempiternaj fupercspi taeorum,al le lu- 


SfSSiftSHF: u a. % G^udiutn, & exultationem obtinebunt» alkluia Q 0» _,_L_^_^_ f j ■■_■■__-_-»%_--■— j . .-_*__ gg ,— 4 i>Breu, Spgjfci^^ ., 

$djlona* . *<{ "-rr-r— — *— — -~~-^-^-*r^----~^~«^~T , ~^~--n^- I, i «ftitia fernpiterna, fupcr eapita eorum» al le luia, -t---~ •— L=. al lc Ju ia. 
_Q- _ 


■Q „,,_,. ..«i- Q— — 

_8_5____£ • ' ♦-«-♦ y.GjSUcli upn & e xul U ti o nemobti- TemporePafchili. . 4** 

ijj^- •— ■-+- a -a— -j — — — r / 

nebnnt. V.CJ lori a pa tri, & ti * li o, 
" Ig ■ "+ ;■-♦-» -MMtJttL -,.& fpi n w i fan&o; V. t? reti o fajnco 

fpc&u domjai, al le laia, a. 
$♦ M ors fanftorum eius,alleluia. 

Ai^^n?3 ij nftiuii dhc^u m r^liq ft/n laud.pfal.D4 - 
:£*, dg minus, cum relicf. in fcpe C recWuH yjn . pro vno 
I\&*t.~& ^ustuoruromiiitttnvvrfnpra in Prhnfr vefy; 
Hym. pro Plurib. Marty.R e«x gloriofe Mart;rum Y cftt 
pra in pnmis vcfp. 
«*~ ■•" - - *" 

V. P~?retfofa in confpeftu domtni,allelui& 

fc»M*ors fancrorum eius,alicluia. 

: ~* ";f *-C 3 

?£-*n &i & iu fti. Can. M *go* 

InCommuni ConretTorum, ^irginum, & non VJrginuoii 
ScDfcdieationis Ecciefie^ tempore Pafchait , O rficium 
fitVvnnferius iri alijs teporibus* fcd lri fine. Ad fnuiu. 
tAs.vcrf.tam Refpon(ona Breuia,quan*alia,adduur # 
alleiuifc& \ rcs pniimi dicuntur pcr fin julos No& fuH pnraaafta tUius NoCtuxnu Be 4 4*4 Commurtc 

rW NATALITIIS PXVRlMORAri^ 

U ■»«« -? nc -*«cu~i reliquis delaud* 
infine.T aud.dnmoS * gentcs 2 ** 3j|-p~ H.%. i. /« y %;a HMMi 
% ■■ » ■ '■ an&orum meri tis. In cly ta gaa di -$ y t , aftamini in domino,& e*ultate iufti, 
)t r tgloriaminion-nes refticorde. ant* 
=!; adMatn* *- 
Inuitau fto rumeft enirc. 

— (3--. -. — - - 43-» agn. i 1 ■ in — ■ ■•»[ IwyilW» — ■■-■»■ ■!«— » M— wgjjj 
.. j- ■■ „ . , , 1 a<J-iatst 
2i~~aaii&. « e gemmartynmido mi num 

i *~~~~sii*s a T B ~^~P~~;~"H "■* 

*" ES 

y e nite a cfo re mu:, jy cnitc 

~~L '^■-a rB — ^Jg— —- 

r~i~~~ a — i~ B — tetei 

i.w,. fema Chrxftimu nera. 99 mmm Plurimortim MKtVSttim. 
m m Ho&m - » aii* c ccus de curfus. ~ catus vir qui non abiit in confilio impiorwn , & in uia »ju«fl« 
peccatorum non ftetit; &in cathedra peftilenti* noo ™ 
fedit. iP< l fc " ' — P » mw/ BtSm i B ■ ii ■ ...— — ■. ■ — -■■■ . ,,m* .<— ' "■" *— *^f 

L (7- _— ._— J4 amquarn auru m forna ce. 
.? ^fiarefremueruntgcntef :& populi meditati f unt in« ania «XE3C*JBiXX iX*I ^i co ramhomi ni bus. 

p oxmnequid multiplicatifuntquitribulant mc:mukiin/ 
furgunt aduedum mc. 

y # l «taminiin domino,& exultate iuftu 
R. E ^ ^iorwmini omncs t reai corde. 
!■ mm ni ~ r ~*m m—mmm £) abofanflis mc i$. 

P , enftne quis habitabit in tabcrriaculo tuo : auc <juis re* 

quiefcctinmontciando tuo* ifi* ftsimm *£&4 tQt#& MA. 

gfitm* i*2# «** :jj 


qi^as Commupe * ES 1^-— i-^JL' —- _ S an &is« |tfoi*nii* ^'onferuaniedonifne q«o«iam fperiui : ntt:6 'm domi 
-uovdeus nie>usf tstirj qx*bn:£m bonorum meorum non 
eges. i ' 


p ,emmi cft rcrra,& plcnkudo eim;c*bis terrarum,& vni» 
^felmtt*. lierfiquihabuautmeo. 

V. Esritent iuiti rn cbnfpe&u dei e 
Ijt* fet* dele&emur in 1-gtkta» * In Tcnr. «a*4 izml ^riTiicz ^t; 


1 ti iii auteaw 

<► ■ • ■ j 

pfrlmus B jm!*3te iuftiin domino* re&os decct cclbudatio . v i-a-g — = ztI„ ^2' - g w 

pfilirjus Xjfadi dc rut. •'-, 

Jj <cnej'caf>; dominum inx>mni tcniporc;fcmper laus eius 
ia ore meo» Plurlmorum Maftyrum ■— a -" a 

£ cce mercesfandoiwm ::::§: r 4*7 P tcus nofter refugium,& virtus: adiutor in tribulationibus .V-*, 
qu£ inuenerunt nos nimis. s TpwuM*. 

-V. Iuufti autem in perpetuum viuenr. 

$. Ej:* apud dominum eft merces eorum. 4. ^Hr^ .JL__ * . siteui* 
"* & pcrho 
_! rascAttOr Q ; mnes fan <fti w .. >&!♦ D ifisregnauit_ 


B *•*"• I : i&i jn m palma. pQ\ m I \ titflate deo. i!^:z:~:i^ii» pH_~*__ a : CcOrpora _a&> ru. nfa{. r> e«"s deus meuj _i~j-— __ _____ , l _i __■:_; 

■f . B _______' __ ___ 

T4-_i-~a>-_i — ■ l- i: 

M : .attyres _o tni oi. Cai»,_ c tnc <'' 

'. ^Hi_j_i_L___:' i ~_4J__ Hasaph. 

,___. .?___: '£i_£____i:i_ -_--_. 

.• arty rumchorn- »__ £__u_. dnm de cglis. 4*8 

tiy*» aVfc ■ 2— — — H HR= &mmutie 
R<exglori o fe mar tyrum. 

V, f* *uhabuntfanftiingloria. 
^ t. L.aetabunturincubilibusfuis, 

4— • ^■m &. Breu. 
adTert* V eftri capilli ca pi tis. Cant ^ B enediftus. 
-O- ^45 
* t ; ^tamini in do mi no & e xul ta te 
lu fti# V.l ^g 10 " 3 mi m OiT.ncsreflS 

L_D," w*a M i i ijJ j ■ i | , mm i cor de. v - G lo ri a pa tri, & fi !i o. ? 


& fpi ri tu i fanfto. Vlm\mor\)ml?f$vtytum ^* a 

^^^ft^r,,,, *M fmmm P-&-f 

I r ^MHIW -xuheuuiti in confpeftu dei* i. ^ * Jcleaentur in Ixtitia. ^ra^ < ■■! wi« rt— n» pmi ii :$:te:^i:s:, ■K~ «4 fc&tl ^xiltent in fti in con fpe ftu de i. 
v * Mt de le ftentur, in lc ti ti a 

rtr-S-rrfrar— \ — 2 i-°— > 


v - lori a pa trx, & fi li o, & fpl- 

O — -- « — -^->w!«~0~-.^w,O.,., -Q, , — «„-3-»?— " II !■'■ *»■■■ ■ »»»II b » ii III- s ri tu i ftn&o. v ufti auteinperpetuumviuent. mm - cnt. v t apud dominum cft,mcrce* eoru». 44° 


Comtnune 

- __ n __. _- Q fr, _ - fagfcg _ n -r W " hft. au tem, sn per pe ttt ura i 

1 
■_B- 


* - 
. J 
~~ J 
1 
__._r Wfl?, _ y _E "!_T_. 5__-_E " 

3fi_ — V h a pud <3o mi nu . eftmercese o rum 


-■& -.-♦-■-EaL -■■-«:-■- _Q o.. . _»_5_e?# V_<_4ori a 


pa trj & fi li o« 


&fpi ri tu i 


■plsll5__. 

fin &o. 

_j__.(__r-~^-___ — .^^^^^—^-^^P-^-. 

€■*♦-■-_*■-» ■-€-♦-■— $ il- • V.Pxultabut fan&i in gloria. a, 

$. . ^tabuntur in cubilibus fuis. vcip,ani:. J \ZZ 3?. — . JI2ZII S 

J fti fu nt£.n&i*~ _ jdaLilxitdhs, PTurlmorum Martymm 

«« . ?_« . ** . ■ riunmorum Marryrum 4ri j sn«* SanCt pc> h..- pfal ConficeboF. 


t» i _._ ..trziji-i - •ancco- run^ pfaL B-eatusvir. a»t* Abfter gttde us. pfol. Laud.pueridnm. , 

iicele flibus rejyiw» pfeltfedidv* 
Hy m. ? auftornm meritis, vt fwpra In p.rwifo vefp« a&fc V v xultabuntjSanfti in gloria . 
$ ■» F setabuntur in cubilibus fuis« 9 __J j» • Ajauden; in*cg lis. C*u,M agn. |j> Nita!tco.*r.iro'\ Pon^tficft. Ad Vefp-afia *cccSa« 
cerdos magnus . ixitdns> ^ 

* ■» *ud, dnm omncs gcmcs* ad m ai»v M * Communc 


fle confeffor. *• * mauit eumdo minus, & or m ttit eum, ^§25 5la*+i« t-"4irfS ,, 4i~ ^* totemglori-tinduiteum I2»i j^:?s:!!^^?^?:1S :zi^fii: 
-acerdos,& Pon tifex* ^ an ^ agn. jrodoft. «i~|i S -a^~ g 

vtrifq. M - JS— »5P%yi-#^W 
f*.aat. *■*-- '^fr— «—■» —— y— » — — —___%-.—»— — — »- vt,'; «ftci Matu, 
Souitac. 
doaorop ume. dan w ; ^1r— °~— — ^g-.; ,- -,fmJB. * i S® — "* — *~ ' — ~" 

e gcconfefTorum ie. agn. 

■■ ' ^ »— P ■'■!''■ ■ " ' — I"* (3*" do minum. 3f_ aT I - ^ma. M _| e m tc a do rc muJbP fa l' v *iBit& fo M* Vnius Confefs.Pontific* 4J? «*!«■»■ — ni m m ■■— J| *" "" au« Noftur* 

aiu - c a tus vir. B «atus ?ir qui nonabiit in confilio impiorum , & Jn uia 
peccatorum noaftetit: &in cathedra pcftilenti* noo 
fediu 
— — — ■ ■ — — ■ " I 

* ' ■ " f ' ■ ' ■■ 

11 v II ■ I j 

■* " * "' — '■ ■ «w ffr - r Marefremueruntgemca:& populi mcditati funt in> 
* ania» ana« pfalm^ ts IjE; «-• ' " ". u es. . . 55 — -»-■— 


n uo cantem amiffc £> ©mme quid multiplicati funt qui tribulant m emrnlti in» pfal^nti 
furgunt aduerfum me. 

V. A "ftiauit eumdominuf,&ornauit enm, 
|b, S tolamglorix induit eum In fl, 

No&ar* 
afta. C vm jnuoeareiji exaudhiit mcdeur iuftitie mc*rin tribw- 

iauoncdilataiemihi. Vf pjPatmt» m* Commune *fU 
-jBtcnturomn^s crba maauribuspercipedomine: intellige clamorem 
; meuiTi, ■ 


iU: 1 antipk •• 
► • ■ ■ 

o mx ne. 

•... . ,_. .... .. . . .. , i > * emine dominus nofter;quam admirabile eft nomWtoS » 
invniuerfaterra. 

legit eum domirms, facerdotcm fibi . fc ,4 &crific^4mei,hofiiaialaucU^ .-;■ iv ■ •J - -.-, •-.-■- ■.-• '-»*»" , **»»■► 
* ■• - ■ ' :--» ~ ■» >iv-.- .J * ^ ■ 

TJEBr - • 


• -fc. ■ ■■» 

ii ii - 1 

■ III.. I . I I I I ■! ■ *£-. 

■ i i ' »1 % ' A 


Domine quis habitabit i.n tabernacolo tuo : aot quisr^ 
pfalmus quiefcet inmo/lte fanSb tiio," ' i^^-^—^— 1 r afia 
i cam omine in vinute ttfH l^tabitur Rex \ &fupef fajtftarc tufi 
p&iom* ^ultab:cvehemcntcrt 1 Cofifeff.Poht. ffi — ; +! «xLrr^t-:: 2£ 


^icac cQ'pi ct. ^ominicflterr3,&plenitudoeius;orbisterrarum>& vnt» *} pfalaiu» 
uerfiquihabitantin eo. 

*• T u es facerdos in aetemum . 

$• ' ecundum" ordinem MekhifcJech. 


... ira SJl — . & per ho 
— ras anc. _z 1 *- . ...,,_ .. . ■■- ........ 

^ *-.c cc S«i cecdas nvagnus. ^^-ii«* reo»a«k. IjIIEEiei ah-t rr~ * ■' |f ' — . >" — * " " * " on eftinuentus. K a ^3 ubitete cfco. i~3E~M & ■ ■-■— — ■« i ** m 

dc o. >fal. D 4cu $ dco»y etis. 
B^Ttprf^rr.:- -Z-v ahau aAa 


^ a cer do tcsde i. CaiuB C ned. 
— r i- — «foi eruebo: mr; piaLL au ddf.mdcc^li?f. " T?f J Comtfmfie- $4 kidL 
_" <-— 4 e fu re demptor ornni um. 

V. I flftumdcduxitdorainu$,pejrviasrcaas, 
^ £ toftcnditillircgnumdei. 

m 
-a~_ 


3Ci3?3 


~— ■■ 


ld Benc, 


l-S-fii- 


^fi 


■***_. 


T' • 

«l_V— — _■« 

■ - 
— ' VI £»Breu, 
adtdliS 
tr.a uit cum dorai nus, £c or na uit ■IJLb 

^ r ■ n— ■ h '."■ u r £ 

m. ■ ■ ■ ■— i.« m i ^ n I 1 ■ — ___— I — ■■ E-__i_< 
3 1 .Q______-X,_- — — _— — _ii ii 1 1 " i , i i ■ > m i 
V'." 1 ' ..■ V * M *! ' -!— ' .0~__-_-_-f 

*-_ni^ 

■►—_--_«.-_-:-*. c um. lo ri a pa tri, & £ li o 

:_E_i_i_i__ — & fpi « tu i ftnSo. y.r tc &« c «_* CsttfrfTpont.: 
do roinus, Saccrdotcrafibi i, 
>. ^dfacrificaridum 6i, hoftiam laudit 

$, tfrear. 
a 4 &**£# £ le git e MiB domi nus Sa cer do tcm 
.3 *-■-<►-■-■-*-■£--=-■ _#/* 
fi bi. X » \ . 4 b cn fi candum e i 


a~ -+r° -— (.'~m *.-- g ti ho fh dm laudi*. V ujori a pa tri. 

& fi li o, & fpi ri tui fanfto. 

* — ^-0 Q-4— — a~$-if — — 
s — t — — -*-*- V.Tu ci faccrJos iax ternuM,ufu« 
♦ •S ccuudumordincBiMelclufcdecii rfr *. Bret* 
ad nona 4j| jCothtriQnc 
,iMm ilY^,W,ii #w ucsSacer dos. in se ternum. 4 -^---■ s -^i- a is«:i3E:i!: 


51 « ,. - - - c e .. cun*lu ordinem Mekhifedech 


ifet:5i5zsis!i53: 

zr^ Y^G* ** a P a tr * ^fi ii o/ &fpi ri tu t -'-•■ *u J..I..I r — J H .. 


• 


|iTTT 

ftn &o. 

^ri-._43._o — jS — ,— j — ! — l^&aj- — n~<5_| 
4<4— ~ — — I- — ■■ ■4a*- f « s a- 

y # jiiftum dcduxic dominusper viasre&as, as. 
t oiiencHt illi rcgnum dei. 

f ?r > cceSacerdosmagnus.. .^ !pra 

TXftoT^. eraento 

JcTiunc Daujd. - . nfupraii rcig. 

*. - ■- 
y # j tijltim dcduxit dominus,per vias rcftos. 

T - ,• | oflendit iili rcgnum dei 9 


1 Corrfeff.ttoivl^ont 

,Ca. iga. 
aac, f ^ ; aiauit c um do nijnus, - h Scq^ns anupKoUcitur ia fecundis*e/p> juo folis Ponri- 
ficibus* i 
«♦■* 
£ « GeiTetfummusPotifex. jCan.M^gn. 

Pro^Qaor4 0ffic.fitdeConfcfl*Bantifi.velnonPoatifi* , ;. 
pw> qualiurce^nftorum. Xn ftardQits js Qonfcfforum non Pontflicum,a 3 Vcfp. aSi 

- 6mmequmque talenta. CU m r eliq:dc Laud pfoLDi 
xit dn^ C um reliqjn fine L au ^^ m o&gcntes Hym. 

- Jtte confeiTor v . K pr im, vefp. Confefl", PoTflE ' 

*- ., . ' - i * 

y^ ^. mauit eum domraus>&"ornauit cunu 
2* 5 tolam gloria?,induitcum. 
imi labo c um. CanM*S°.' AdMrcut. Tnuitat.Hym. & Ad Nofturpos,anf5p}io«r , 

cum plalmis » vt fuora in Commu. Con&flofum Pbn- 

f> ■ 

tiucuui^. . 

y # ^fruwit evro domi»us,fc orcauu e<i4|* 
Ifc. S ? 0iaai gl«rj2r 4 indu't curo » 

V ^ «iuSi mcditabitur ftpieariaau 
B\E ? ^ a S'^ c i« 5 «l«9«cturiudic;ifw%. 


Inprim. 

No£cur. 


44o , Commune 

crr. V , & dei eius,in £oMe i^fiw, 
' \ 6 . fc * hon fupptantabuntur grflffus e?u* 
afti antiph MU afia 1> omine quinque u!enta. pffl.D fts regnaui-C ^ ■■*■»— —■■■■■ ri 
toge fcruc bo ne. pfirt.i lib-hte deo. 
Ff <JeIis fer uus Bt prudcns. pfal l>^u s deus mdili 

i ^ - .. « ii M — — B - — M| — * ii i M ■ 

r. pg 3et h-l _z_ , Tnfl ■ 

-.^••■■••■•«■«•«■■--■^■•«•••■•«•■«■-•«■••■••■•«««^■•M» I ^-■-^•«■■-■■'-■■■■■■■■■-'■■-.■■■•■■» ■■■--■»-■•• I~~~» 

B* a tusil lc feruus. CanSened. jKg' i ■■ ii i ~l ■ ■ n ii i i S erue bo ne.' aud.dnmdecaelis, I — ?S3S • ^-M -X •_.—-■ —«——-. c (lico ro na cel fi or. V. I gftura dcduxit dominuspcr irwrcdt*i* 
i oftendkilli-regaum-dei. $/Bre* 
idTcis* mauit c um do minus & or na uit 
V. Stolam glori x in du it c um. 


n BC3E3. • V.GIoria pa tri, & fi li o & fpi ritu i fan&o. 
•|— O — -O __Q O— — ■& -f— VOtfitt fV.meJi ta bi tur fa pi en ti am, tr* «tm. gt. £ tlingua eius,loquctur iuditium» |t. Brcit ! 
ad fcxta* 4£ 

l__ jCommune 

- — 9 Q~»~Q- _. y.Osiufti medi.ta jbiturfa pi cn tiam. 

._.Q__« 

t£___Ej_ 
j^;E tlingua e iaj, Ioquetur iudicium. 

i___5^s:!i__iJ __»— <__■—■ i—4 ■ \m 1 1 ii ii m 


lo ria pa tri, & fi li o, & fpi ri tu i ■ . ■ - ■ n fanfto. ~ __G U — ■_— __--»~B~ *§H*-H_H-__--»~; 

cx de x e ius ia cor de i? (i us, 

ggpS _ «< us. V T}?,P. on fupplantabunturgrclTuseiiw, #. Breu -< 


1 


§~i_s_ B l_______._. 


nr i '_■ " - "" 


s 


-. ., _,. |g — f cxde i c ius. •■— iu cur de Confefs.non Pbntific^ 


#f* ip ii us 

.*3sl — - — ; V. E£ nonfupplanta buntur ? ■ I.l lH.l 1. ■ N^ I IM I»^, ,, ■» H"w 4-» 


Ei££» Q— -- / grefluseius. v.(jl° ria P atrl > & fi li o, &fpi ■ ■ n 'm ri CU i fanfto. 
i|^»->-H-HHB-*-^^ 
« ^ ■ — — 

V^juQum dcduxit do niinus per vi as re- — 6tav, as. 

£. £ * °ftcudit illi regnum dei. 

Ad Vefp. XhtipH 1 *>™~c cjumque taicnta. T ; ftpra U* . 

vtinprjrrusj^fp. 

V. I itiflum deduxrt dominus per vias rc&as. 
Jfe. E* oitcndit illiregnurndci. • »— ■; — iS- JE jntiph. icvir defpicier.smudu. n> . agn.. jj^. Commiine 

1 piens, r «gh* de U^p&L ^ixlt dominus ♦ ^aud. 
pucri, L £tatji*> : ffi<lfis.£ auda Hicrufalem dominu. 
. n m officto S Mari-*/ ad vcfp. ^£^-HI 
hvmnsa 
— iciu co ro na Yirgiitum V- S,#ccjetua t & pulchruudinetua. 
£ I. ntendc profpcrcproccdc & rcgna. sdmaga 
! 4-* BcsateiU^i^E- $i fuertt ^ 
plurc« 
sn vtntq 
vefpcns * sOni fpon fa Chri ftu C*$ M 2 gn, 
V :±-. rudcntes virgi ncs Can.M-agm V, A ^duccntur regi Virgines poft eam. 
¥* P roximx cius affercntur tibi . .0 


e gemvir gt num do mi- 
aum > cav te z do~ Virg imwh 
V ugi wspio lcs» 

IitfeftoVrgi 
obtcnm. " lj uiu$ obtcntu. M.i;\ i ■ H^t quampul chraeft. 

fc ominc dominus noftcr : quani admirabilc eft 
wvniucrfatcrra. nomca tu 5, 
— 1 i _m _ _ _— __, ' '^— «^_- __ ' 

■i'^j B v ■ ■■" ■•>• * , ' ... g . .. ■ . > 

"■* j"~7"* ■' _ '■ Bp" ■ " ■ i ■ ■ ■ 

"' - ' ■■ • !'■ 9 m t ] t 1 , 1 i ' t c &SS££s ** **■ mia ™ S «•» aj MatoT / sduatvt * h) wnw '— ' ■■ ' Jn nriiru ilmtu i> ■■. • frfc 44* 
Commitfic 

*»H.— • __■■■ — »«»■ -/— . ->.-. ■ ■■■!■ < . , „ ~ euer tc re amini eft terfa> & plehxtudo » eius;orbis tmarum & vnj 
uerfi qui habitint in eo. V.S pecietua&pulchritudinetua. _>--. 
?i J ntende,profpere proccdc&regna. 18 II 

No&ur 

aat. 
l*tt » ■ » i n i » " t-7- T^J « . _ . _. . .. $e a e .tuau M<Mi«n-a s. rttftatrittroirHfctlM^elBurn bonum ; dlco ego opcra 
mea regi. 

A-.^^.-^^ -=— ■— -— ~— -—.... . 

* ... V --• ~ | 

diuuabit eam. 

»t» Deusnofterrcfugium,&virtus:adiutorintribulatlonibus^ 
qugmtieHemnt nos liunis. aa*. 

pfalraffc Magnus dominus,& laudabilis nimisiin chtftatc dei noftri,ia 
', montefan&oejus . 
V» ^glsi^iwbit can^dcusvultu fup . 
& •£> «?$ tn rocdio eius,aon comtuouebitar . Virginum *=-*- — s-g-!-; s 


WSz — : — ™ji-: 

lgra fum fed formofa. - antate domirio canticttmnouumicantatedominoomMS . 
tejrra* tn Tert; 
N o&ur« 
antiph. p&lmut 
:=r: a&* ra he me poitte. 
. - ■ . 

ominus regnauit exultet terrarktentur infula? multar. 4**" " £3 '■■■ ■ '' n+m^rz f~, 3— pfalmu* 
afia* 


e ni fponfa Chrifli. 
*- antate domino canticum nouura : quia mirabilia fecit, pfalami V. I lcgtt eam deus , & prf elegit eam . 
n tabernaculo fuo,habitare facit cam. 


3P 31 BH I ■••' ^I_ £ ad.lau£ 
& pcr ho 
rasant* j «ceiivirgo fapics. pftJ.Dfls regnauit -|J O. — - ... <- ■-*"Z-|"n rt-- l&A arcciT virgo fa ji cns. ' *U obilatc. t •? xc cft. eus deus meus. a ie 


IJ I l V enic e&ame a. 

- Cm, B ened. afid. fta eft. pfal.f aud.dnm de cxlisT 


— ^— ) t fu co ro na vir gi num* 

V. P iflfufa cft gratiain labiis tuis . 

^. P roptcrca bcncdixic te deus in. gternom . MBttM 
i mi Ic eft. Can Bcncd. ... . 

S pc ci^c ui 3 & pukhritudi ne tu a . Vlrgftium 
n tcn deprofpc re, proce de,& re gna. „i — ft. 4j--a — 1 — .0- — — j-Q — .0. 


I! V. r loria pa tri, & fi li o & fpi ritu i fanfto. 

H^h" '" ' . '■■ ■ B ?.,.. | ^ -f^* ■ -■' - — ■■■—-« -% 

ViX ^ u ua k* c camr ^ e us vu * tu ^ u °» 

■ -ii — ^^ — — 


j^. f)cusin medio eiusnon commouebitur. a diuua bit c arn, de us vul tti ■ mili i « « fu o. 

V. Dc us in me di o c ius, Gg 45 o Cor 

„4 » ■w^y^lPi": U -> ll tfi — — t W — c?:i:j:iiizi?z tT** * ~ 


-■-? noncommouebi tur. V«Gjori a pa tri; _i '4_U ^ 
• ■■■■-__» 
jfer-ii B .* , Bj 


B.:$:: ffl ;;i;:i~c«»__ 
SfL. 

& fi li o, & fpi ri tu i fan&o. ■*■ .__q. ■O— __-A—f. 

*"ir_-C ™___"_:iV le git e am de us , & prg e le git c am ■«* sm. >. tafacmaculofuojhabkarefacit eam. p, Bre tj^«"i , ^# ;,l ^ > ^ iZliZiS?:^»—^ E ie sit e am dc tis, & prae e le« ^-_dbB — =~ ■>*_ ^ i » —r git c sm. < ; n taber na cm lo lii o* d l ha bi ta re fc cit e am. 
V>G lori a 


pa tri & fi li o. &fpi ri tu i 


■-•'--■■--,■-- 
■Gp *■ 


.» . fn n ■.n.i.A.i wa—Wi-A-m-\ 


■... 


■ m ■—■-■—^— ■•■—■■ ^ 1 ■"' fanfto. V.Djffu fa eft gra ti a in labijs Zl'j\. BrVrWfrfl *■—» $. P roptcrca bencdixit t e dcu* in xterauou 

Ad vcfp,ana pfal»& Hym. vt in priaio vcQi» 

V- D iffufi cft grstia in labiis tufe • 

$t P roptcrca bcnedixit te dcus in ftcrauin. jrfitum. ^p ^ig^^ l ^i^^ trz ; v enifponfaChriiti. C*n.Msgo. Gg c 4S* tGommune San.&arum* InFefttf S.TOafjfyris tautuoij&nec Virgirasjhec WftXytk 
Xd ^rp.antipji, D Hto effet Rcx. cum relicf. dt lattL 
g : iikpi4.mcammu.Virgmu£n. sdvci>, ■£ g M -H-' 

qdicitur ^fr-?— r-r-— — —- — —- '- 

-uiusob ten tu, 

veipens. * : * ~ " U pccietua,& pulchritudinetu.,. 
.ntende profpcrcprocede&regna, < : 
8 I •-. ■*:.: . \ 1_rB ' i^" ■ i 


j^L 1JL _: „ ____,-_-_ 

- 


. 


-Z- .. - 


__- e ni fponfa Chrifti. Can.Magn. _-'...•;?._' _. I_j— -— ■___-», 
z_5:l: , au r!< mus Dcum no flrum 

i^:i:i:___?:i__^:^ii:_r-_-i:=_r 

fef fi o v ne m con 1k~^"_j ®"_» ___■ — __r~ — H " 

m cnite. Ee a tx ^^mLmmm ^m m m m — — I non Vitgmum» ■ 455 — . i ■ . 1 1 ) ii !■ ■ ii <■ i 

MI.MIKII'! ' — iiiiii I " LymnW : u ius ob tencn. Ad Noft,afia.pfal.& Vcrfic,diettnturdecommu.Virg.ex«s 
mda aha.Prim Noft *tc torum > cuiftslfr 
co dicituraha.L gua cius. -^— — g' 


antipiv _& B_j. seua e ius. 


— PU« — — <— | I tmeffet rex. ?ial.D. nsregnauit. 


51« Jjfc-L. »i ■— ■"■1 *5- ad laud. 
& per ho ifta ti o do rem. ubilatedeo. 
■-■-■-=-■ — h — * amhyems tran fi it. eusdeusmeus. ■I I J7 i i ii , -i A mm ■■— — ■——•*-— HJ4* — a&u c ni c le fta rac * Cao.P cncd. <5g j Coflimtitie mifk fta eft. pfaiXaud.dhradecadis 

Hyro.vt fapra* 
iffufa cft gratia in labij* tuis * 
$• P ropterea facnedixit tc deus in sterrtum* _«-. 
JHhm-m- i raile eft. Can.B cned. 5?. Breaiaad Primam,Temam,Setft3ra*Sr Nonanvde c<5 
? r^u-Virginura. - 

cFp/ahaV&umefTet rcx.citm reliq.de laud.pui.iie 
gtnibus*Hym.H^uiusQbtenu.vtfupra, - 

v '" ^ecie tua & pulchritudipetua. 
?j. f »tende,profpcrc procede,& regna. 

Ad Magn.afia*V cnifponfaChrifti.nfupra in primisvc 

iperis. 
Si fuermt plurcs non virgines>idcm fit officmra , vt ia* 

pru« • '**' •--••- 
C MM V NE^Dediatidnis ^tWxT^ v|^afi^ 

J>*mum tujaomine, vr mjai? ixitd/?t f cuc&i 

reliq.de Dominica »in fine L auda Hierulalcm doms* 

mxm. 


o. 4 £-♦ \- ibs bca ta Hicrtt fa lcia. DdicafionisB&leti* 

V. IT»d cft domus domini>mmiter sedificata. 
ffc>& enc fundataefl,fuprafirmam petram. , '455 5 
an&ifi ca uit. Cafl.Mag. 


fli - gjg ' ■— J i i iiii «>»f» i i i ■■ ii | i iii i ! <» ■ w i ii m .i i mmmmm 

o mumde i de cec fan fti — ta—=0— - — — - - 

-+ " adMatit. 

"~ " Iauitts* 111. doj fponfum e ius Chri ltum Ml«a«WMBl -^■--■~ B ~gVi— <— a do re mus m e a, **ni tc. folfir; a->-«- V xt>s be a ta Hieru fa km. hymmai 

•mmmmmt 

Gg # 45* n 

No- Cpftumme/ 

ol li te« ©m ni eft terrai & plenitudo eiusrerbis terrarum,&vni 

utrli qui habitant m eo. 

* E rit mi hi. 

j: eusno(lerrefugium&virtus:adiutorintribulationibus 

«Juseinuencrunt nos ninus . A ** i^i^i=?3i: 

— i di fi ca uit M agnus dominus>& laudabilis niniis t iti ciuitate dci no* 
itri;inmontefanftoeius. 

. omum tuam domine 4 <Jecet lan&itude. 
olongitudinedierum. 
imfilfc j* g-w 2» on eithica li ud - ■ ■ '■ > - ;: uam dile&a tabernacula tua domxne virtutum; concu< 

pifcit,& deficit anima mea in attia doxxuni • DcdieatioTirsEccle^ ...,.— M^. m i ci la cobfolam. r undamenta eius in montibus fan&is ;djligit*Iomirittt 
porcas Sion>fupcr omnia tabcmacula lacob. «ZOI 


-Z. 
M«l * re xit Jacob. omine deus falutis me»;in die clamaui ; & nofie co 
ram te, 

V-D qmusmea. 

** ^ bmus orationis vocabitur. I — p« 


uiha bi ut. ui habitatin adiutorioaltiffimirinproteaione dcicxli 
commorabkur. mtifh pfitfaii» lia \U __.;.•.■. 7n tertio 
Noftur. 
aruu pfalm 09 


* 'emplumdomini. antate domino canticum nouum; caatatc domino om 
' oistcrra. aAa pfalmtM C<#Wf*tt!$f :> ^--' '■ 
c ne di fta. 


J mrimus regnauit irafcantur populi;qui fedes fuper cke 
rubim moueaturterra . 

V. H xc e ft domus domini,Ermiter aediSCata. 

£ & ene fundata eft,fupra firmam petrarn. 

*p«- 3L«-!__"_-__._-_r 
m mu. J|_jg . — _ — a ^ afe 


••::.■:< ; j omtfin tuam do mi ne, pfalvDjns regnauit. 

:lt omusmea* ubihtcdeo. _-4_j^^___^--_.'__. , _- fV^ ■■_.__,— — -■-■-a — 5"~_tr 

>___»f ---. i. ... ^ ■.g^.B "g- ■c ; — -n~x~~- — — s-_-h—-"b- 

-|j^-B-_-i-_— — f^_fe- " if__ — ~~~" 
asc cft donius dojr.ini. pfaLD 6us dens meus . -S-B; _9 l -gL. B ,- i - B C Ps _ jj -r|_.-— .,_ , 

B e nc futi dd ta eft. Can.B ened 

■-P___-_- » jr:!:-:°:™~~ii__z-:_3:!_: 

£* apt dks preti * b fi. jp&lXaud.dnm dc eslis. r DedicationisEeclelte, 'i ■ ■■ ngu !a ris fun damentum . 

v a?c eft dornus domini firmiter *dificata. 
ene fuadata eftfupra firmam pctram, 459 by Utfr frr. .. ,achxcfe ftinas. Ycncd. !:r adBen^b 
-axUu H- - — £l H omumtuamdo mi ne de cet * Jan cti- 
■"* mm > m f ' ■■ ■■ > '■ Qi. aw i • }} •* *■ ii'..,».>.^Ja ii4" tu do. V, I n lon g l tu dinem di e runu -,I-~Q— . l-.-g L— fl -_. 
•*•••—"■••■ —~i fi"» ! il'Mi 1 l 


V.G loria patri, &fi li o, & fpi ri tu l 


^— ■» ■»!—,.. f ■■ ■ 1« fanfto. Y,L ocus i fte fanftus eft* 4^o 

a C ';;'..- -:'V^ ?fc=*S HHHHKi — a-ft- •■MSga- i i — * eft, in tjuoo ratfa cerdo, os. % rodeli&is,&peccacispopuli« ». 


•ti&l i ;"■■. ■ jftj -jigiaipji. :ii=^ ocus i ftc fittftus cft # iu quoo rat K^ -■-♦-■r^ fa cerdoj. V. ? ro de li ftis, & peccatis 


o~ B-^-g. •fe-~i~ po pu li, 

9 ? 
V.t: lo ri a pa tri. 

.-3. O — — —<-»• & fi li o, & fpi ri tu i fancto. 


•a-^-B- — o. a-4-a-B / .-Jjsceftdomusdomini, fir mi tcrg di fi n -a-a- ca ta, a* !■■! ■>■■ 4&I $ cnc fundata eft,fupra firmam petram. 


■ ® « - El =i=5=!: fir mi ter ■jg-a--a--g--g-B^3Zrg- 

arccftdoniusdo mi ni 
.j Q ,-lj Q__i__g— — . - 

x di fi ca ta. c nefun da ta eft . (V. Breiu 
-dooafc ^ ■« ~ ■ ■tf* p-B-» : g : r« i: ^ ~-i fupra firmam petrara. lo ri a pa tri, w ifc r*-yg |pr 4. ■ 4 m m J & fi li o, & fpi ri tu i fan&o. l-B-E-*-E— inc fundaca cft, domusdomi ni 4** te — ^cua- Officivim - 

Beatae M aria? in Sabbatho, Ij^B^ ';*". fe «pra firmam petrara. 

gn Sedjrirdjs vefp*ana.D *>mum tu^m domme4t-ttmrelic|« 
" j fal. P ixit <&$, ; cutii reli^in finc L auda Hierufalcnu 
Hyra.V rbsbeata. ~j 

VX omum tuam dominc,decet fauftitudo# 
&$) n longitudinexiieru ra • ,-J3. adMagtf, ilfi^rSE 

ant. n%r9r m m- - 


¥%* 'msEbl 


: V «jua raetucndus eftlocus ifte. .On.Mago.. 

OFFICIVM BEATAE MARIAB 

IN SABBATHO. 

lay^fpcrisFerijVLdicunHifpMmiFcriaksiii pfilte- 
nopcfiti. hyranus Z 
acs 55L— « i > ' »» .1 1 i i ,... ■ » 

■ ■■ ■"! ■ " » w ■ A ue mavis ftel la. l 
i 

V.B jffufa eftgratiain labijstuis. 

|fc« P roptcrea bencdixit te deus inxternum. Ofcium BMttix: *§*-■— -■-■ i H 4-1- 4% "__.5jr5lJ 


ht a ta mater. Ca&M *gn. 

^V elalia pr« ;variroteteropdri$. — Jc?: 

jlC — laiUuKo 
na. Do mi nit fc=~|==xja ——»——- 
•■ «*i, - te cum. pfafc Veni te f •>!./#<, iti:^~~:i!::?:S 5 «•» .^ttsmtcrra pontus x the ra. 

NoaurnttmSabbathi>tinpfaU. iofioc NqS^ 

V. D^iffufacft gratiajn labiis tuis. 

^•P froptcreabenedixittcdcusinccteraum • 

._ . I a r\ «3 : accr nofter. yj; t nc eoj ia duca*. $ J>-»-P-«.{3-{? ; «- m tmmmmammmt ii tenta tj o nem. I^ 5 edlibcra. ttto l-B-»-H- -■-■ h»-BH- BB-B-B-B-B-g— ^ jrxci bus, & nic ri tis Be a t^Mari <e 
A 
— ^ femperVirg! nis, & om ni umfan&o ru'm 
HEHBH^B-B-^HsM-H' le&or 
dicit perducat nosdominux ad regna ca*lorum. r men. 
-H->-H 
BencdL .-*-.— H -♦~B- 

a. bc doinne be ne di ce re. j- ■-♦-■ -■-■-■— !— a— ♦— ■— ■- 
os cumprolepia be ne di cat Vir go -0-A- ■ 


' • 

Mari a, , men. Bcata M_ri*« ^j 

I pfa Virgo Virginum intcrcedat pro nobis ad dominur_n 

£-A men. 

• — ■ 

P cr Virginemmatrem,cencedatnobisdominusfalutertt 
&pacem. $.& aien. Benci* 
£_ne&§ S"-iT- ■ - — _£L 

!Jg3~ z~ 

e de umlau da mus. Ll_-____ fj-3L-Z — _ __. 

O um eflet rex. pta.D fts regnauit i 

__________ ____________ __i __ seua c ius, pfkl.I ubihte deo. 
i gra fum fed formofa. pfil.D cu* den&meus i_:!Li.^ , -_^l---_^:--:-: 

J am hyems tran fi jt. . Can.B ened. 
-*_Q , Q_-__u _ 1 [- 

3lhi ■?,.„; ,1IZ pE — -. sl t- id !*■& 
& per ho 
ca. anti- afttlpi* Mrifki —• tadpbS itfpiij pcci o fa f a da c*pULlaud.dnmdee*hs. tfh fcymnas. 


Officium 


i--"-»B ■— H_ ■_*— 

^jf ■fe~r" — n — 

c> glo ri o fa do mi na. 
V.B enedifta tu in mulieribu? . 

f . • • • 

t benediftus/ru&us ventris tui • id Bene, 
leau de i ge nitrix* etl^dU 

Ad horas Hym.&f»i&vtttpfoli£rio,St m fiiie Hym.did 
tur vjloria tibi domine, 

$.3reufe H6rdriini 4 dec6ttimp. Virgirtum,ad Vefp.aftar 

PoffTTaSalSfEii « \raj5£ 13 Purifidtiotiem HjrubA m 
ttaris ftella* vcfupra in Veip* 

.- . - ..•--•- ... . • ■ ; 

■ iffufaeftgratiainlabiistnU . 
» - 
%. ropterca benedixit te dcus inaeternum • admagn. 
iatiph 
a Cas agn, gnum 

Ad ?atid.& per horas aha. C admirabile eft Commertium 
^VtinfraoiBcbB.Mxt Uf ._.... 

Tempore Pafchah 4a?i|tar,«^p f «• ^ $ .--*•' aUelit 
ia, SecundumRubri Sabb m A4fl|#- « . 

A k d-magO:«*d*md;^^ Cx& ** ' ai>fe '" 

r aopatuoB.-MariaSi, Bcatf Mari_ ¥7 Qjufado fit oSidumNouemVrrstcaic S%M4ri* Jtcnntiip 

»iS aL-dg antiphon* aiTigneritur . Abf >lutiones vero, & 
_knedi&>onc$ # Yt in Dominica,tn pnncpio Dtrc&criu )gag ^Bag-y-g- -_,^ adMatu. 
—- i Iniuuu *4 ue Mari 

— 3iP^ 8 ra ti a 
plc na Do O ^;-^^-_r^r:rt ___-_-_-----„e_-i^-_:[ _t_-__ta 
flUS - n--* 

$-__-Q — te cum»f fal Venite. v foUi Jt# ff? iiymate Quem tcrra ppntus ae the ra. 


Jk* Inprtta* 
No&ur. i^nedi fta tu. ; ojriine domimis nofler.-quam admirabilc eft nomen tuG » ( B I wm 

in vniuerfa terra. , Hh * 0$ ftfiai 
Cfficium 

— — rx«. B^B 5 -» Si cutmyrrhae le &a« 
pfalmus C aclienarrant gloriam dei .• & opera manuum eius » aa- 

' nuntiatfirmamentum. Wt 
pfalmaB Ji nte tho rum. T omini eft terra,&pIenitudo cius3rbisterrarum,8cviu 
uctti qui habitant in eo, 

V;3 pecietua,8cpulchritudinctua. 
#,i mende profpercproccde & regna« 


Iti II. 

INo£tur. 

:!fc= f*2 ** mrm Spe ci e tu a. 

p lalmtts - r uaauit cor meum verbum bonum .• dico ego opera 
rnea regi. t&a ■«■ II» .11 !■ ¥ * II» I I ■■ i n ■ ** »" 

wn— i jiiwiii'ii'1 ri 11 :Z- « A diu ua bite am« 

fdiasas v ctisnofierrefugmmSc vittut^idiutorintribulatiombuf 
^. ■ ^juas inuencrunt nos nimis* 
*6a 


S cutlxtan tium. imdamenta eius in montibus fanftis 5 diligit domintif 
jortas Sion jfuper omnia tabcrnacula lacob, 

V. A diuuabit eam,deus vultu fuo» 

v>. jcusin medio eius non commouebitur . 
Wum rr- 8' " ■■ 
»_ — .—.-&.. TGftjdeMari a Virgo. 

• antate domino canticum noimrrr: cantatc domino om 
nis tcrra. tmLtmmmmm ,mmm — — jfc— — •l« 3lWP ■mr ' !-*■■— III ■ » ■■ ■—!■ c ignare me lauda re te, 
jj ominus rcgnauit exultet terradxtentut infulx mulcas* ppftparcumVirgo, sz p&ksuj» In tertio 

Noctur. 

pfalmus «ffilnu* 
ata C antate domino cauticum nouum : quia mirabilia fccit ♦ 

V. l-;kg«eam dcus,& preelegit cam. 

ty . 1 a tabcrnaculo fuo,ha bitarc fcrit cam 4 Hh 3 f&lmt* 
Officium 

r"-riri hi-g-a-g— -*!— 

&perho.I ff . fl - g . Im , B L_ p- — Ba-j 

?£S««Ultl» ^ ■■■ * i w™ "i— - - -iT-T- r, -ii— ■ I «. / . * «— m—ii—. -— mm »— - »|» ■ ■■■!■ 

Affumpta clt Mar iain carlu. pfel.O fis-regnauit. •fta ant 


« Mari a Vir go. : ubilate deo, 


.— — Uii ti o db re. pfil Dgtfs deus meus. 

S— Q - ^ — II * ■ „ ■* - :— ^l- l^. 


il-H-H-*-^-S^i — =-a«=~ — ' 3e ne di &a. - : ened. 

&Ichra es, & de co ra, ' pfii Eaud. dnm de cadis; 
fcyraiiPs Hd——* -s— ~^--5:--BKi- 1 T « 

■ g-^-.5fffl-, ,-.a_5—— . _£._.—,.- * J — . ■ ■■ " " 

JH "Bl ' ' i ' t 

rj glo si o fa do mi na. v- T . ^r^ediaa tuin mulicribus. 
?*bcnedi&usfru&UsYcntris stui. 

4d 3ii*d. afiaJfeufcdei genitrix, .^tfagJS BeatajMarig . 471 

OlKll«wfS*Man* raV&emu.acT veip. anlijOtfffus eft. 
mb iW^. Maria. fijm. A»« maris itella» V» Diffufaeftgratwinlabifstwis. 

£. p Voptcrea benedixit te deus in «ternum • 

^P 

Hpi ri tus fan &us. O^Mag^ ./"„! * Ad Matutjnuitatorittm Hyra *ritip 

tur ficut ante Aditer. pi*tcr aut-f poft partum 
l<*e dtcitui anttph h figelus domini nunciauit Mariai 
ttinfcrto Annunciationis. '^iiisz^ipi:: — :!:i4P~— .- f f. 


- pfalJfcibilatedeo. jvf f«s cft. j>fal D&s rcgnauit . 

Jg-j. 3— il^B- . 

/^ut Ma ri a. 

fci:c!!:$:^ii:i»:i: 

Ne ti mea^Ma ri a. pfau;>cii*dcusmeus 

ifc::^^:^:^ 

Dabit c i do micui. Cacu***^ Hhf a* !*W 
& :** *** *4.4 4iL<J 
— ■ • Z *mij & 
Aatfffe Officium tfia 
Ecce an cil la 4? mini. pfal t laud.dnia dc c*lis» 

Hvm^pgloriofa^omina. vtfupra. ._..., 

V fc*nediftatuin mulieribus> 

Jfc, Bt.^enedidus/rudus veutris tui. 

Ai Bened ana* Sgiritus fanftus, vt fupra ad Magnid \fe(^ 
Jina.MiSusefi. k fuprainprimisYcfp. 

3Poft Natiuitatem ad.VefpJtd laad,& per horas afrafD fd* 
mirabile commertinm . . tgai aAa s£a afia "B**" »— *3y* ***■■ ■ * " »-*t- A. »»»••.•.. -■■-Br -— — n ■i — 

O admi ra bi le com mertium. pfal.C cnfue. — a-B* 


; «ando na tus es. 


^ §-■ 

ubnmquemvidcrat. -**■• ■ i im » ' , mm ' BJ ' — erminauiv • DefMn&ottmu 

M* rabile rr.yfle rium, . CaihBcned* 


Ma gnw. Can.Maga. adMafi. OFFICIVM DEFVNCTORVM* 

Fiacebo do mi no» -a-B- 


-™ adVefp* 
~~~ * abfolute 

;iocipituf Tilexl quoniam exaudiec dominustvocem ofatioms me« 
— L- ']-■-! «-■ ■~g — r f ■ ■ — z~ Hti rai hi. JHLZ4 .*>■■ ii t piiiamt 
afta >■■»**■ • •■ *" ddominum cura tribularer chmauuSc exaudiuu me. ffaimi i474„ „ O^diim 

t?____?^P "r^-^ -a-"-- 

_»4 V _S_* ...__r_-N_.__^ J T n I__i»»j|iiO, ] 
c ommus, cuauteculos ineosiii monte^r vnde veniec atrxilium 
ffilmo* imht. 


_„ 4———' -!tZ— . • .. • • 
.__— . 

-_i?l__ i i ni quitates, 


<-*_# 
- j^prefiindi^clamauradtedojnine^domine exaudi voeen* 

' : rneam . _;ij__Q Wiph 


© pera. . ^&Imias ^orifitebor tibt domihelm totocorde meo ; quoniam au- 
difti verbaorismei.. 

V f ^ttdi ui vocem de ca?lo, dicencem _ai hu 
» jjfcati mortui , qui iridominomoriuntur ... 

*c_c__i:; tft§ v-c 

^m bc, ^ t ' '" "" " .» ' ' — C? ■■•«gn- • i U _ 0— x— s— £5- J -B-2 Q— fl i ' ■ 47* 3 y.Ueqwiefcant ta pa ce» 9* *inen. 


Be gemcui orn ni a uiuunt. Veni te 
• d .i — 1 1 
a do rc mus. ' «enite. f i 
J9L. JJL8 — — B-ii-»~h-» ' » ■ ■« 

■■■ M n i L» ■ » m i fi ii— ■■ "* — . i mi > fffp'fflfl£ n ge. • ■ ^crba mea auribus pcrcipe domine: intelligc clamorem 
mcSTn. 

.: .-O^, 4», ._. m Q>nuer ta re do mi nc. 

Pomine ne in furore tuo arguax mc.neque in ira tua cor* p&lmm 

ripiasuie. C35tt: 

e quando. — n ■■ — — -Sf' i t* 
H ■ m ■_£ 47* oficiuni 

£ ominedeus meus in te fperaui.faluum fic me e* omni J&lmift* b^s perfequentibus me,& iibera me . 
■Ma»M . ■ — -i (♦$ — . V.A P orta Itt ^ r ** 

$*£ rue ^omine, animas eorum< 
p&ter nbfter. totum ^creto * tT 4 -&:_: I* II. r 

Noftur. Zm 

vti lo co pafcu x. 

*f4niB$ D °niinus regit me,& nihil mihi deerit:in loco pafcuaibi 
"" me collocauit • - a d[te domine laeusui animam meamrdeusjmcus in teco 
P&lmm S dojnon erubekam . IUIa. {vfedo vide re. 
j>filmuj J>omfni?s iilwrriinatio mea» & felur mea: quem timcbo, Bcfunaorum 
V.Coliocec e os do minus cumprinci pi bu&. 

9*.C timprincipibuspopulifui. 
Piternoftcr,totttmfecreto . 
■~«v^ _jl-* C ompla cc at. E *pe&ansexpedauidominum:&intcn<lit mihi fnTeni 
Nodur» 
afeu pfalinas — P-~-^_ 
" ■ — JJ« S ana do mi ne. aftfc B eatus qui intelligit fuper egenum,& pauperem:in die m3 p&lmtk 
la hberabit eum dominus • ; ^ tr ^„.1.7. 1 tl Ult. - uemadmodum defiderat ceruus ad fontes aquarumuta 
defiderat anima mea ad te dcus $ ifo pfclmu* t4?8 ffjetttffl 2 --*— "43- h* y,|$te tjradasbe fti is a ni masconfitentestibi- 
£. t t animas pauperum tuorum,ne obliuifcaris in finem. acifjtt^ £ 9&'i*mie JJ4H -Q-.. - £ xul tabunt domino. 
1 1 iferere mei deus fecundum magnam mifericordiam tuS. 
.O i»:i:§; u ' r PEZ l xaudi ~do mine. 


/- eJecet fym«tt* deus itt Sion;& tibi reddetur votum iii 
t^fclmnt Hicrufalem. :M C -" ^ cc P* t# 
* - eus deus meus,ad te deluce vigilo^ 

n . ■ 47* go dixi in dimJdio diernm meorO : vadam ad portas inferi. »ftfam — «■ ■*■ — o -Xu, 


*-* ronis fpi ri tus. 
*■ audate dominum de cadis.-Laudate eum in excelfis zz *• l o i-j r (5 ^ 

-■-♦-♦-♦-■-■-■- A — H- V» A u jj u j vo cem de cxlo dicentem mi hu 
eati mortui qui in domino moriuntur • •tf- go fum. :anB ened. ^ 


fcm 

tfcl-O- 1 tSaaitcfcS: * - equiefcant in pa ce. nieiu FI N I S totius cantus ad Hebdomadarium,& Canto» 
res pertinentis,iuxta ordinem Breuiajij Romani. 
Laus Deo,& Beatiffimg Virgini,SS.Petro, & Paulo* 

Principibus Apoftolorum. p&bm 
V 4&o COM M V N I A 

DIRECTORI 1. 

A&enus Cantus totius diui- 

ni Officij Hebdomadario, 

& Cantoribus conucniens 

ordine Breuiarij feruato ex- 

pofitus eft. Sequitur nunc 

cxtrema pars operis titulo 

Communium Dire&orij pramotata ,que co- 

tinct generalcs tonos corum , que. ab eifdem 

Hebdomadario , & Cantoribus,nec nona 

rehquis Adfiftentibus , & Miflas celebranti- 

bus.de more cantari folent.Qu* omnia quia 

cum priori partc fine confufione admifceri 

non poterant , hoc loco ob maiorem di- 

ftin&ionem,&commodiore vfum Cho 

ro iuferuientium feorfum pofi- 

ta, & ordinata funt. Ea 

autem ordinate fu 

pcriori indi- 

ce dcmon- 

flrantur. 

ti TONI 

DOMIN£ LABIA 

ET DEVS IN ADIVTORIVM. In Fefto duplici * &{etriiduplici ; *. -0-^. /*\-0 ISUl " Do mi ne la bia * mea a a pe n cs. & — (5- *i j>e us in adtu to ri um meum in, ten de. 

InTeJl* CJZ| 

Simplici 
& ditbus 

hn* *~ ^^ mi ne la bi a mea a, a pe ri es 
i O*-. Sto*+2 Q eiss in ad in to rium meum intende. 

Toni PfalinoTatti Venittpertotuna * -> .j—Q— ... "■j^tsiz _:! #* te exul temus do mino , 

__Q___- , iu bi lemns de fa lu ta ri nof ftror 
-.1—. — -^-^-._,----—_*_.0_-. 

pra: oc cupe itius fa ci em e ius 
_i__Q ~Q. -_— — -Q~_*_—-Q ^ _J_- - - ■ — !-— • -♦-_cr m confcs fi o tie, & in pfalmis iu bi lc- : A K&HZ m Am v..- mus e i. Q.uo mam 
-Q. J — --B-B-l^ -Q. "TPi ♦--"«/ deus magnusdominus, o. rexmagnusfuperomnes 
,-Q _ ■ P-- _ -,„0 ■ ■ - dc os? quo ni amno rcpel Ict dominuf II 2 jllf 
Tmr 

rn^m ii ■ i „ ■■■■—■——< i -■-B-"-a~^ ^^^■•■••■B» plebemfuam, qui a in manu ei usfunc omncs 
fi nes ter rav & ai ti tu di nes montium 

— 1 ■ —"« »■ ■■ ■ ■ ■ ■ ^ ■fl^ — — * ■—■[ L — ■■ ■■ii*»»—— — P ■ ■ ■» ■ «m i ', ip fe con fxut. Quo niara "lH"~j •"■^* «v^M«»WMaaa»>»w»«»»»a« «a»w I — w ■» -i i — i » -n i — t 

ip fi us cft| rnare» & jp fe |fe cit il lud» 61 3^33: 
BV & a ti datn funda uerunrma nus ; ei us; ft:?£35PC£ .!_■ ve ni te a do rcmm* & pro ci damus 
au te Deum; ploremns coram do nii ao .-PtVt.Venite." ■Bu^iLy.; 4«4 j_r"-___ _lj__ 

* rpS —■ — »■■ — ■ — 1 1 ■■ '■■__ * •■»»■' ■ mm" ii ■ 
■■ » ■ ■■ ' — l ■_R quifc cit nosr qui a ip lc eft do mi nus 


i>c us no fter, nos au tcro po pu lus ci us, 
& o ucs pai c* x e i^ra^^ o di c 

-O O «■ < ■ .n — __n — -__—- ln ' ■ fi vocem c ius apgj u di c t ri tis, no li te ob du ra re 

* cor <]j ve Jlra, .4 — a§_ZS_j|._§.-.--— 
ii cut m e xa cer- -O-. | £__-_-. _D_1____ J_ * -_H m -T C_ 

3 3 


ba ti o nc fccundum dic_a tcata ti o Ii 3 fe ik=J ZJZJB. m ■***>■* ■ 1 (1 ■ III M — — ■ ^ ■l III nis in dc ferto v bi ten ta ue rutme 
pa trcs ve ftri, pro ba uerunr, & vi« 
^ uadragin 

JQ —£— ta annis proximus fu i 
femoer hi er rac cor de : ip fi vero _* A- ijLH^ j-. — .p— . — ■ noacogno uerut yi as meas» ^uibus iu ra« Pfal.Venite. "^jg fepBC^^Si . . :$* ********* 

ui in i ra me a fi in tro i but in ._(i>_ff— £1- rc quicm mc arh. Glo 
ri a 
patri, & fi li o, & fpi fi.tu i fane to 
-• fei_ & nuc, & fcm per, & in f{ cu la 

r ti ^Hi ■ fx cu lo rum. A mcn. 

PSALMVS. I I * 487 Ton! 

P S A I . ^1-r_rS-_y_"-° — " ""' ■ ^■■'- 
■fiszi: c ni te e xul te mus do mi no, 

■_ i «—- P«» , . ■ i ■■>— '■ ■ ■ ■■HW'1 | «^< 


n EH3JC 
iu bi lemus Deo & lu ta ri no ftro* pr« oc cu pe mus fa ci em e ius m :3C T*< in eonfef fi o ne, & in pfclmis 


_j G. 9J^i_i__n_____LT_i„_l_5_ni_B__. 
g_f___i; - i " - • • i _*r u -*f 
uo ni am Deus magnus do mi nus, fl%r -*--■—■ — — ' EV & rcx magnus fu per omnes De 05; P&LVernte. 488 ±_i— _:■-:■:>-■ 

jS__:_______i_;:_;— .0 — ■-♦-■-■-■-r^ 
quont am non rc pel let do mi nus plebetn . _e-i — < «- _|MI ■ _ fu am. qui a «1 manu ei usfuntomnes 
iM-n^. , — O ^(_W-~~-. __»____.^H__A____^-t_____-*» v. fi nester tf, & al - ti tu di nes 

__. — *»., ^x__-_»Q __—«__«_. 

fe_! 


— ; — =-=-_yr-: — - 

mon tium ip fe con fpi cit. 

_E Slii_^Z5Z __ a _ a _. a -_-g_-g--— |^/> 5 uo ni am ip fi us cfl: ma rc , 

_c_____i__' ri__i_:§:H:§__!:§!_:s:_ — s & ip fe fc cit li iud, & a ri danf -__.- .0 

funda ucrunt ma nws c ius: Ve ni te 


a do remus, & prflci damus ante de- um» & B.-.".>^va: v*s ploremu» coram domi no % qui fe cit nos 

—«—■ — ■■ ' » j . ' T ^ 

5 qui 2 ip fe cft do mi nusdc us noC ter 
nos au tcm po pu lus e ius, & o ues 

,^,.a — 


I3p!:~ ™~:±— ■§■- „ -*" paf , cu $ c 


as H o di e (i vocem c ius au di c ncis, 
a# ll tc obdu ra rc. cor da vcf tu # .4——-. a__&Vj_j?_j ■-■-■-♦-■ j§-~« — 4P» ficuc in e xa cerba ti o ne fccun- 
— __-_ — ©_., _*-— - _---___,_^._-.P-,._, _,_»■- P_.^-___- du di cm tcnta ti o nis in de fcrto; 
-— -— >■»— « jl — D— -—»--■ ■ - -^ f— ~ v bi tcnta uerunc me pa src$ . vef tri f _j Q. j£__±5 


:v probaticrut, & vide rut o pera 


-y— «g» g_ ■ ^. t ■ *,#"■' «-^ £ me a 

_Q _. u.tiif.isin ta anni» ] Q " e :___z___ ir *-#' 
~_t"__:iz?- ' iJj__!_:__:i-3 

proximus f*i i ge ne ra ti o nis 

hu ic & di xi fcmpcr hi c ranc cor- 4pi ^tt&tifl ;-«^-»-Bh-S->-B-«-.«-«-^ d« ip fi fc ro hon cogno ueruut vi as 
f P~ -> !■— ■■ i •■ ^-> — Effa. «■ i . 

■ S-B — a- — . ■ s~a-a T u/ rne as quibus m ra ui m i ra rne a : 


I^— «^Li-.:— :— J-—V-.:— :_. 

fi in tro i bunt in re curern Sbi* feseg 


me am. -0 (X__ 


4« « a patri, & fi li o, & fpi ri tu- 

ip^S|^::;!?i!:^:ii : Jv i fan &o: Si c«t e ratinprincf pi o, «4 
■j*»« —■lg-S !S — s - — * & nuc, & fcm pcr, & in fc cu U .1 -1 — — ******* Pfal.VtnKe, tft le 
cu lo rnm 
~ i.Q 


men. 
-0— . 7- ii^"i=: =V PSAt» 

MVS. eni te c xul temns do mi no, 
^¥ ■ ■ ■ *•■* i iTPirS '~ ll ~5~~ , "~* — — , iu bi lcmn* De p fa lu ta ri no ftro: |[^ — : ^ 

prxoc cu pe mus fa ci cm e ius in con- 
■» ■ ■ «—■» fef fi o ne, & M pfalmis iu bi* le mus e l, Q uo m am T^™"-* — — — u 1 — ; — :cv dc us magnus do rai nus t & zex magnos 4*£ Tbnf g 


-»-♦-■-■-♦• 


fu per omnes deos .• quoni am n6 f e pellet '■"^""■"■""B — S do mirius plebem fu am, quia in manu jp-a^^-Y~*-"-p"i S c iu* sut dmttaf fi nes terrj , & 

■ """*"" ""■ 'X ' ' •■""■ ' ' ■"""",■" "" "—" ■r""*""'"-""! n i m ' '■!!■■■*■ al ti tu di ne"s mon tiuta ip ft *£■?"" *i"fi-"- ._o **, . ^iilH con fpjciu uo m am 
S ip fi us cft J *n*a rc, & ip fe fc cit 


— vT"-!-"^*: _-c?:$iei: — O— — ■ ..-. ■ v 


s :i ! vlud^ $ a *idaro/ funda ucrunt Pfal.VtmJte 

.4. 
nunus e ius: Veni ic a do re mus, w 

ft— -— — "___:__i-!_-_?~l " r: g[*yrv<; 

iSTpfo ci damus ance ~de iim : '" ploremus •— -^ g 


■■■.■.-. coram dolnf no "qui fc ""* "cit^nosl "ifui ~ _T 
ipfe cft do mihus dc ~us ; nofterV 
au tem po pu fui e iizs, & 6 iies 5__S_iF ~A — ■ psf _ „cu 5 e ius. 

i-S '_■■ ... .A 
A- ___C3:: it di e fi voceni c" fu» 1U "di Ton 
e ri tis, no li te ob du ra rc cor daj 

-1— ■-■-■-■-H>-g-4- vcftra, 6 cutjn ex a cer ba ti o -ne 
l_ s~__p~: gi ii m ft m m ■■ ! — r^ ^j 


^i?f^ cundum di cm ten ta ti o *nis 
-Q-.^-, .-.t o V in de fer to: v bi ten ta ue runt mc 5---s-"Hfc- —■-■-' -■-— - B a~#^ patres ve ftnV pro ba ue runr, & [vi dc 
^* r _CU-_- -^r^. 


runt _ o pe ra me a. V ^L ua dragin u *n nis pro ximus fu i I «ii CV II MtwjS*» Pfal. Venite; 4-« 4*f 
jcfbc:^ ge r.c r* ti o ni ho k, & dixi i^fcO' 
femper hi ttranc eorde ip fi vc ro EE^zSxso^ no cogno ucruc vias ine as , quibus iu ra« 

,■■■■■■ n iii — 1 » w m m/m m fcS.: ui in i ramca, fi in tro i buc i ,_n— _ z^z^ijlt: .-<5- :3£"K 8*8 
io re qui em me am . 
►±t/ G 1° ri a pacri, & fi li o, & fpi- 
n ta i &a&> : Sicut c ac m princi pio *< 45>7 
Tonf. __S-_________: & nuc, & femper, & in fa» cu la 

,0-*--— _______ ___.___. __ 


-■«■-■'fc : ■• ix cu lo rum . A men . pfelmus _J ■ ___— '____«— ~- _■—■■—■ ■ ■ < ■ ■ ■ — ■■■ — ___=___-__:--___, ■u~— ■ eni te e xultemus domi noy iu bi le- _r____-__."__ B _s__. B __ 


___• 
mus de o fa fu ti ri noftro: prae -2_i-!!__t *m o— oc cu pcmus fa ci cm e ius in cou- 
ks fi o r_ei & in pfalmis' iu bi lemus i . - — ■ ,♦) 
_^_y p «f C I -Qjto ~ : ttiim de cs magnu*- 


Pfal. Venite." 49 m * do minus, & rex magnus fu per 

-f4-sz-— *-— j — -&■-♦-■--■--♦-♦' 

tf ~" ■—■-■-■— 4—1- — *r - - - — 

om nt^ deos; quo ni am no re 

-■-♦— ■-■---£■ fc rj — '■ ■ ■ w 

pel let do mi nus plebe fuam , qui a 

J l.i Miw »*!; ^* »" ■ ' » ■ ■ ! ■ ■■ ■ — ' ■*' ' ■■ ■ ■■ ■■{ ■■ ■ ■ ■ nn i !■■ 

q T^l ■ ■■*■.* m, ■ jf 9 *v — ♦• 
Sfr g ~ g -"— 

^fl ^- ■ — ' - — w*mm « »■- m ■ 

in ma nu « ius &ut omnes fi nes 

— • i 53| 2— U H -i-. ■ ' " ' r ter r#y & al ti tu di nesmontium 

rj-, fr-z*° — ft — - = i> ~»-«— f f. ip fe con fpi cit. Q^ uo ni am mm 

5.*ziz~zzr~~ i>f jp-fi-u» elt~ma re, .. j& ip fe fc cit 
il lu d , <c 2 r 6)m funi i uetwt XJ ma nut eius: Vcni te a do remut • rt— ■- ■-♦-■—■—■ — i-* — — f kwT^—^* 

B^ ■■ i ■ ■ i m ■■«■ i ■ i ■! , i— i m tmnm i — i " ■■ ■ ■■ ■ — «^•■■■tf— pn»«p & proc i.amui antc deum flo remtis 

-I ■ ■ - * (\ Q ..- 


£_«_.. ac rjr^ coran domi no ^ui fe cic noi; <ji* a 

i jc... ifir PT ,l T- 
ip fe ck do mi ntu de us nofter jg -_,-« -■ * . B 
HM -u tem popu ius ciu<, & ouec 

O ■-■ ■■■ ■ fe-gfl h —aP ♦ 
Pfal; Vemce, Plaj; Vemce* * joo 

«■-■-■-■-■-■~ r ~ ^ *gg | JHfcg W fi vo ce cius au di c ri tis, no Ii tc 
Hi =■-* *« a g fHl» 5s ob d'» r.i re cor da veftra, fi cuc 

■ -■*-■ * ■"■ 32 

4r — — -o ~— O — ——-4— 

in e xa ccr ba ci o nc fecundrm diera 

— «- • -» -*Q ^ - «.»i.^ - ^.-*^P - ■ ■■■■■ — i »■» ■ : » 4»- n ■ i iii » 
tenta ti o nis in de fcr t> r bi 


j=M Bx — g — M ten ta ucrunt me pa trcf vcf tri. ^sZippczm proba ucrtnr & vi derun o pe ra jEStl ■— ♦• ■ ■■■■!-«■. — — ■ 

■ — - ■ mgm fC ; -v Q uadra gio u an i* Tom. 
pro xi mus fu i genc ra ti o ni ^E _— , rti a^T hu ic, & dt xi,femper ht er rat 
o — - cor dc: ip fi ve ronficogno uerunt ^ vi as ? me as,r <jui bus iu ra ui in 

•♦-^-■- ■#k i ra mea, fi in tro i but in re quiem mc sm. s U M^mwm — -» ij - i m >m <■— ■■■ — — h*-*"^- ■— *4— ———■■»* — — j Olo ri a ,patri, & fi li o, & fpi riuu 
5m Pfa!. Venite, yp^ J fanfto. Si cut er at in prin- 
5 •♦-■- -c— - ^ir— - gg-f-^ ci pi o, & uuc, & femper & [in :ii«; fe cu h, fx culo ru. A men. 

i-Q __Q j — 

-■-♦—■-=—=-♦-■— —*^ Pfalmtt» 


eni te e xul temus domino »»—-—— niia ■ ■ ■■"■■ in ■ m m m —, m ■'n|'" — 

iu bi lem,us de o, fa Ju ta ri noftro: 
prg occu pe mus h ci em e ius in con- fesfi "■■-tb: 9 ne , & in pfclmis iu bi le- 

. X K '4 Tonn 
-*" mut e I. HtO m aoi 
1— f-» 53PI de us magnus do minus . & rex magnus fuper 
*■--■ fV — — ■— >» Q - Jj— a-J,^J^ — aigg ; — .__ __ 

omnes dc os : q«6 ni atn n& re pel- 

-*■"£* ■■" ■ — ' — ~ '«■—■ -— ■j'-»-^,.— — i i | . ■ ■ ! — II ■' II j£ 

•— • —— «»— * — " ■fc.^i» — iin n ■■■«■ ii« iimIiiiiB»^— *■» 

let do mi nus plebem fu am, qui a 
gZi^Ii^ V s in rnanu cius s5c onmes fnes ter rs» 

^^— »M^».— i Q, „>,.i M a,.i*' ■■ ■!■■■ !■ — — — •~ t>-~ & al ti tu di nes mon ti um ip fe fflria^lEa^: z^c£3si: coa ifiaiBi ^i uo iu am Pfa!. Ventte 
f~ ip fi us cft mare, & ip (e fecit illud, 

2. , t . Q~.~ — - — — T*~ii"*t^~ & a ri da fuada uerunt manus eius: ^— !■■ ■■|—(l —» '■■»■« H >-■-«- ^ 
1 Vcni te a doremu», & proci camus 

p x ■ -—»-■ '■■■ * ' ■■■■■■ H — .-*— *U«^ 

-■— ■— B-*-H-^2?nt~ 

. __» - . — — . — ,— »-T» — ,-— V»» — _ an tcdcum* plo rcmus coram domi no. 
5^:!^!?^^:^ qui fccit r.os: quia ip fe eft do miaus 

C S5?" —** .— >» de us «of tcr, nos aurcm popu lus cius, 
V flt oucs paf «* * c :a*. 5 e-_a~, h~ Torii. «»*»- «-«— .___■< __i-_$_§i: p£:___>^ !_♦ di c fi vocem e ius au di- *i- ■-■ -%_§ — -i Ci__I e ri tis s noli.ce obdu ra re corda veftra, 
I *— Q- — «A- •y — *~p — eu.-_.„__ 

fc-_______=_5^ : ^ o* fi cut in. ex a cerba ti o ne fe cu du 

a, — Q- _■_-. Q. 
di em tenta ti q nis in d?fcr to. v bi 

■_-©._»._,_, , __, o- i ■_l-i_i— _i__Zd i~K ♦-- tenta uerunt me patrcs vef K tri , pro ba- 

p_z,:,:»:i-.rp_i ^^ :^jie:pr^ uerOt, & viderunt o 

-_-Q — pe ra ' «_»- a _zs-__ ■-♦-■' ■.■__» fr _-_. mc a. Quadragin ta. Pial. Venice. 

--— - . j-H <_ 

____■_■ *--- -<otf -il^ annis pro xiaius fu i ge ne ra ei o m 

____C! {£—£■-• -■-^-■- B — ■=-—• huic, & di xi femyer hi errant co_}_si • 
ip _i vcro n5 cogno uerunt vi as meas , 

fcrS^-ir^-Cii:!^:-^^ 

■P B — — - ■■ ■ " ■ -" — ,-•»-'•--■-■-■ ' ■'■ — | H—— — * 

cjuibus iu ra ui in i ra me a, ii tntrVi- 

|_li____?__-__!_?^ ♦> buc in re qui em me am *_*_ !___S«_»;ii=pZ-__;i:-3_ 

— _ 4 ^_ j___, 

Qo ri a pat trt, & h h o, 

_8^S________?___ : _ 

— ___ — ~ — [ — ___3cM 

& fpi ri cu i ianc to, Si cut e rat. Tbm 1 — I-m— — — -"4-b- — -P^ 

in pnnci pi o, & fiOc, & fen per, 
__~ b — >-a — — ■—4 — sJ?s* -i 


& in far cu 'a , fe cu lo rua> . pfaimtts rtdfczjjT^ 

jJl — —■--— = -— -— -— — — — — "**• ■-■ " ' " - 

V rni te e xiil tcrnus donu no, *>i le- ♦~ musde o fa lu ta ri noitro: prseoccu pe- 

^lri^a^^K^rr 2 — 2 — t* i .JLiOCn 1 P— — — -T^SLJZjaL B.VJ-. 

mus fa cicrri eius in Confes G o ne>. ••-»»«■(«« & lii pialmi^ iubi ieuius e i* Q^ lioaia d;. ufe nj-gnus ^omious, & re* magnus 

— J| ■• BS ..« i — » » ■- XaJS. — ■ iui-| m 4——. ? fu pcr omncs rfeg** qu«»ni am no re pcl« 

!lc~r 

■j ■ ii ■ ,m m »■ «j ji i !■ ii »i«j ■ »» — ii« M ■ « 

let domi nus ple bc fu am -, quia ia 


manu cius siit cmn^ fines tcr rz. ijlJ. ., . ,-ZgS: 

3fl— -■-■-+— — ,«^a:i=ir!!3c; & al ti tu di ncs monti um ip fc 44» ft — 

•&:3Dto 
r3:oz:#r^ confpi cir. Quoni am ip fi tts cft 

^t' "" ' ■— W-Iii ■■ |, «,.■...-»— »j»jj ■ — ■.■» [ ■ ■ i ■^■■ | nurc • & ig ic fcj;vii iliud, & a ri&i» '5<^: ToaL 

3r t ^ *^b — f n da uerunt manus c ius : Ve tii te .O..- „ *„_o_ :££_: ■ »-»-— i-e-_—-— Wm**&mi+m&mm — ■ «g * a d6 remus, & proci damus an te deum: 

*** >St ■— mJfm ^r mm *mmv m * m 4^^ plo-remus eoram do mi no,qui fccit nosr 

:trfc~£_C — -°~ i |-3^i!^;z?_jL.^i_ jlj_z : qui a ip fe eft domi nusde u« nofter,; 
,_* — |p«jMtitfdJi_ -_-___-.-^__- 

^l-^zijg-g:!-!:-:-:--: 

nos au tcm popu lus eius f & oues -• :fei_2 — "~ ^r— £----- — -i-i- ^: 
it_-:i_;:i_i_: — __k__i______ 

-j^------ -____-__-_4 *■** — ----- - .. -t -^ •■-■•^ paf ru £ e ius'. lio di c • fi voccm rfcfc ♦-» o cr *_. •e' jus au di e' ri-eis . nte li te- Pfal. Venite. 
-P>~. BztzlZmZl 516 

ZZZ^SZZ^ 


ob du ra re corda veftra , fi cut in 

t£zbjSj*zzimzz^w±r-r^M^*< F- -— — ^— — g— — ^-— —4— »^.__i-— —- 
ex a cer ba ti o ne fecundum diem 
.Q — 
« f$i^:z3*te5 teri ta ti o nis in de fer to 1=5=V 3C v bi ■r-P-f-- 

ten ta uerunt me patres veftri , proba ue S3E — — •*■» rut, & vi derunt o pe ra me a. 
Q^ uadra ginta annis pro ximus fu i 1 
I — #" • ge nc ra ti o ni hu ic, & di i xi 5 ii 

■jl.T, -,.*T_,- ,._ TonJ. 

___ »««■»—» » _-. iTrv* fempcr hi crant corde: ip _T vc ro 

_pt-."-s — ; ■«li-«»li_ i- i >» - " i «, i * MC no ccgno uerunt vi as me as » quibus .fc . mm m mmrmm wm wm mm J8 SLmm-- m m ,JUmmSSLmJ 3^^ m iu ra. wi m l ra mea, 

o -._f» fi itt tro i- ii___ra_!___=__i! 3Sn — '-* but in rc quiern meam. 

_:£t__iz3_cr3d__4_s ___e 


■pi— '■■* i •O - ■—— - q Io ri a patri, ._& fi li o, & fpi- 

ri tu i . ... fan&o ; Si cut crat in 


±__ « __ O-*. ____•»« £_________:__: princj pi o» _ ufic & fcmper.. 


Pfal. yenite. 


.-«. -fl— .1* m -J-a-f iz _■: : 1 

— — & jn f« cu li f* cu lo r u Amen. In OfficiaDefutKfbftfUTO.ioeoG loriapatri. dkitttr 
^. eqaiem gtema». -H-2~- 3fcrriz=m~ -—. j^ c qui em * tcrnam dona c is 

±t ' ° !:$zii. ijt ^-= 

domi ne, Et lux per pe tu a — ^ *= lu ce at e is. 


o — M ^ Prat ( n«B y e ni te cx ul temus domino, iubi ie- musdc o & 1» u ti noftro, prjoc- L L Toni, 

5 1 ? L-a«te&. _ qfc^**± aps -0- -V cupcmnsTa ci cni e ius iri con fesfi one jfci u ^^i ^^ b~* ^i^"~^~ 5 & in pfalmis iu bi le mus e i. \$^~~=~^~ -■-♦^ o uo ni amdeus magnusdominus, & rexroagnus 

a a Sfc* 4-M-^ 


fa per omnes deos, quoniam no repellet =tf 3 .— G— •■-♦-■— B ,-=TT- ^ -B — dominus plebe iuam , quia in nianu 

«■> i— I I ~l II I I I — — !■ !!■— 5S -I — ■ 
e ius sDt om nes fi nes tcrrac, & 

z. u n— - o ^— ~p , t v>-~- _ o-— 

al u tudincjoio tium ipfe c6 fptcit 5 i4 Kkli Vtritt. 
a '** 

ifi— a-B-BS-O-H-B— 1— _-_-_ 

^s «o >i am ip fi us eft mare, & ip fe 

:*—.—— 1 - JS ~- ■ ■ fe cit il lud, & a ridam fun da uc- ms ■4.— •_-. 3fc:!!§__i-__!__: ~o. ■■-♦-■-■• riat manus e ius» Veni te a do remus, !p__ -■-■-■-■- ^ & proci damus ante deum: piorcmus coram ilS^^ij:;^ ■ mm nj\m, l_J_i«. •o~ 1 '— ■'■*< domi noquife citnosj quia ip fe eft do mi« __!, 1 Z- ■ — ■ e__ _ B „ 

i r ■_ ■ ■ ¥ ■ j -_ ^ ^ ■ ■ -♦ ■ ■■-■ 

nus deus nofter, nos au tc popu lus c ius, 

lFi = _^5-M=_^_-£»__- i ~ S -_-_____3__:i______i_: 

& ; 6 ues paf cu £ e ius L L 2 


Ton', JE:i^3 ■ » B-fl-H_-B-B-ii- _ ~ s -$-B— 

^■-^- B — ;----- 

H o di e fi vocem ejus au di e n tis, z*? -B-^-Bg- _L_ — • no li te obdu ra re cor da veftra*. 

5 !—--=-■-■-♦■-♦-■-■ #/ — g-~HI —— " -■»■■-- — » —«■ fr" 

ficut in ex acer ba ti o ne fecundu diem 

lyL | - , Q , . - - . Q , , , , _- r _,„ .,„ , r ,0 ■ — _• 

■ £ — -4 M »' -a - fc« : ^ * ,p^ ^_l»h_h*t-- .r: tetua ti o nis in defer to -, v bi tcrita- 

-fr-^-y- — g -« : p*a — _p-»t_^ 

uerunt mc patres veftri, pro ba uc runt t 
& vi dc r(:t o pe ra mc ;-a-a * _n — ___, — _& — a__ 

l-B-^-^-B- —♦_-♦- #f _]___ _r___Z-I-. 


«adragint* annis proximus ru i genera o- PfaL Vemte. jKf 

■ n— a - s — ° -a — — o~ -■ — ®- — Bfe~— — ■ M ' 

»L{gU»-»iiiiii > ■ »'— — ■■ nn L .p— i ii .!■ ii i BS — Wm| ' [|— >— ■ ■ ■ ■ 

o ni hu ic , & di xi femper, hi cnit 

1 i-TS — r S-9-1-*- ■-■-■-■- s - ■■4fT 

-j '*--= -■4-B-g-B ■ -4 

corde: ip fi vero no cognouerune vias ir.eas. j O 3 *c!!::::z!: -m — s quibus iu ra ui in t ra mea , fi in tro- »■? , «j -^3r but in rcqui em me am. <i— ■ -■ **♦•+* X — 

-rj— — !■—--' •» J—l— II ,■■,*■»»—«—. ^ lori a p^tri, & fi li o, & fpi ri tu i 
fan&o. Sicut erat in prcci pi o* & 

■* t^— ■ ■,— ■■■■^■■■'■i.*.— >J— w ^m»»- - Q—— ■ — ,-.1— .P . — tric & kmpcr, & in f* cu U ir cu- 

L L 3 5*7 % ,_-i£iLw HSi " ' "^* xr Sh KS : OiHim men ftai Ka l-J. ' ■ "" ■ ■« -" ■ " ■ * —■*—■—■» — «.»—»—» „ ..■ ■ — ■ —y il ,— » *■■■■■ . iU 

"£~ ._-<— ^— — — "— — — — - "TLinTi iii-. n iri ..ifT-Hi iii. -j* «jC ni te e xul temus do mino *"* Tfl" "*! ' " ""■ , »" r ' ■! »■■"■*»■■■ I -Q. [ « « ■■ai «J«*. 


-J n — B- s -B-H-yB-=— — j— •= — ' "— 

iu bikmus de o, la lu tari noftro: precccupemus 

O ir B-5-B-* — - 

«H-**l ■!■ — » ■ ■— »w„ -«...jL . ,,, ■ ■■w -« 

fa ciem eius in co fesfi one , & in pfalmis 


iu.bilemus e i. r> v uo n ' am ^ eus 

_,y p. ~=^ !pEg ■B=~«>-B-(-- fi Jl—1— b— rf-B- magmis, do minus, & rex magnus fu per omnes i tS^:pri:ij3 e* * deos ; quoniam no rcpellet dominus plebe fuam S B - Pfgl. Vsmt_e._ I 5i8 ^X^tSXXJa W» * quia fn manu e ius sGc omnes fi nes terrae, ^ U- — Q- Q~ -_D ceh: & al d tu dincs. mo ti um ip fe 

O 5|5^:^i:j5i ESI*^ con fpicit 00 ni am ip fi 

_Q-_«. 


us el ma re, & ip fc fecit ii lud, & a ri- 
dl funda ucrunc manus ei«s: veni te a do 

:i:ci^s:iig ifcfci: l -i-i- re mus , & proctdarnus ante de um : wmm^r ^ 


■9 r*-g- M ■ w~y r _s_ B *:^-i:LV plorcmus coram domi no, qui fc cit nos: 

L L 4 Tcmi, 
qui a ip fe eft domi nus de u$ nof ter, 

m — * :_i WjaZiJBiJCM nos au tcm po pulus e ius, & o ues 

-)g~a — — «~ — & — ^o— - — -.Q-— — __ — 4$. 5g3:i?::^3: pafcu x c ius. H © 

ylj""*"—»————»—— — __> ■_»—__— _f___\ 3 > Wf *'l l * '-■— i — di e !]4-r^ J!:o :3E^-»-.i: r^ fi vocctn e ius aa di c ri tis, no li tc 

Q -_-o— • 

IJres: ■-*-^ «bdu ra re corda veftra, ficut in ex a cer- ;_yJBu__ 
:a_iiEz^i^: __. r** »__• ■■ "_h^— __>__— ___*■_ i *■ ■"■■i— ■__»■ — _^**— —— — * 

ba ti o ne fecundum di em tenta ti onis 

1. 1 ■! i iiii» ( 4 «— — » ■■■ - 1 i _ ■ — \ »» <m ,,11 ■■ !■ -y-o — ■ 

!Ji_i__>:_ii_i 

_w •)'■!■ I ■■ IW ■% »__ ■ ■■ ' :i_I:__:i:_^:_X3-: , in de fer to j v bi tenu uerunt me patres Pfal. Venite- <20 !]S:-!!Z?§Z ZjZZyBJTTilglipJ -S veftri pro ba ue rut , & vi de runt i*- Q — zars-®"- >i (-♦- __fcr pc ra me a. uadra gin ta T*~ lij _j i if r i i i T 3^H~:zr:"!I": _Q Q_ ■-♦-■■ annts proximus fu i ge nc ra ti o ni hu k, & di xi femper, hi e rant corde ■ ip fi vcro non cognoue ruc vi as me as , 

3 iz5zi:53:i:pi:iz B * ]?Ez:::5:z:":5::z::^z — 3L ** quibus iu ra ui in i ra mca, i«ZE3^:B:i^^:^i $_? — H- in tro 1 buntm rcquiem nic Im • _ ^ — , __X__£__ fu — __-i__ ~ 

!]l^!iiir.^B-rii:?ziisi:^:ir:^ lo ri a 
G 

«- u„ O -___-^Q^__m~ - pa tri, & fi li o, — @__~. , n__ JH__ §___■ ^ & Xpi ri tu i fan&o. , Si cut e rat m 

5§~s~ H $ — - 
^i^., — ___.3_- __.!§__ ■■— ■ ~^_§~"8a — ~ p inci pi o, & nuc & fempcr, & in 

__ ■ 5 4_ y __._.Q, Q^ .__.» ,„ ,__Q __„.,. rr fae cula fe cu lo rum. A men 


-O — . c m te cxul tcmus domi no > iu bi- /«. 


lemus de o faiu ta ri nof tro: pr^oc cu pemu* -^ !IS_5_.8_-_S_ H- ■35— -^ fa ciem e ius tft confes fi o ne, & I" _»l_ll * Pfal; Vcnke.^ 52* 

Mi>n i»«irti fc-l-r^--—-— »— — ■.-»»■■■ !.■■■!■■■■< i,i« ■ *-_■-_-{♦%_ _, « 

■_4r ■ — ■■■ m*— _— — _ ■ ■ ■■r* « in pfalmis iu bilc mus e i 

: -Q— _ 0~. 
_»_+ =--^ 
uo niam deus raagaus d_ minus, & rcx 

,_P _, ?z____:i:_z_z_?___±:?:s:i:^ _ magnus fuper omnes dc os: quoni am ____^__jc_^i____: h :___: Z** no rcpcl lec domi nns pkbe fuamj quia ;~_"_ _ st~" , "_" _—•_-_ ______-! V TT— -' in manu c ius sut omnes fi nes ter r#> 

_ ■ iii i.i — i o ._, , f „n_. _ o _ — t ■ i ,n. -- . 

■ __■ — ___■__■ «M_»-__ -•_•_■•.— '^ _<_■ I-™— ■ *" ___-^'"''*J __ P_— | «_I _|)|M-_— -—^f^t *■ I— *»^-^^_ ^__p^_ __t^^"^»_-_—|___f_—l ■___ |-""*J_>_ 

: s :r-i B "i"a"s~»~- a T""_»i_ : ^ 

& al ti tu di ncs mon ti um ip fe CBB g a^»j 


-*♦• ~__n:*3 __ rB-«- coii fpicit» ' ^ *o niaaa jpfius m Toni. 


norgpjipEEqp^i^ __o-. 


_■:■ cft marc, & ip fc fc cit illud, & a ridam ■ I W — » „■_»! H ll _■! III » < 


fun da uerut marms c ius: Vc ni te __-Q— , pI_5_3iS _____&_..--._,._,_. -_-__r r** a doremus, & proci damus an te deum: plo rcmus coram do mi no, qui fe cit nos » quia ip fe eft do minus de us nof ter > 

^iP__Di:S_3CS_i — _ — #^ g nos au tem popu lus e ius , & o ues 

j ^:§ -~:zig-_r 

paf cu g e i«s. 
. _ 5*4 ^^■♦^iqirriioiii^i:^: 1 L, V o di c fi vocctn cius au di e ritis , Jr^ ,_^_, ,4_" w__,- no li te ob du ra re corda vef tra, ficnt 

+_4X«* fc3j^__pi_E_____ i=T' in ex a cerba ti o ne fecundG diem tentati« E ._0 1 m -♦- = H 


-g-a-i^-* E _ o nis in de ferto , v bi ttnta uerut mepatres 
vcf tri, pro bauerunt, & vi de rut o pe» fe_ : - „ , .3 , o __ . _T+r -zj-kjggsra ^ 
ra me a. o uadragm ta 

«_._, — p ,, — __, .,, • Q — p — — _.,,,„_ _j., 

*:::-___!i_:b:-^:™--?3:^ 

ann_s pioxiovs fu i gc ncrau o ni hu ic. 5** Ton\, __-__§____§_ S & di xi fempet,l?i crrantcor de: ip fi ._, . _____ : .___-__ gg ffl-f— '^28 vero non cognouerunt vi as meas, qui bus iu 

:_:___: B^B^ 1 ^ 3£_«___C* / ra ui in i ra mc a, (i in tro i but _ a ___„___. S:__i!:s:::_!!:_;iS in re <jui em me am . 

_Q 

:_-__i__4_i rr __■___♦__- 

■ ■I __■_>« _ii" — i ' -O *^V rlb ri a patri , & fi li o> & fpi- 4 — - 

— _■-*♦ z:__:"_:z~ H z_ i _: — _;___;__ _ t n tu i fanc to 

jft___-_ __i __ Si cut e rat in 4:?-h ■_— _. ci pi o, „ntic & fem per, & ia Pfal. V«nkf. 5*6 _ — a-SB g a -Bg4 f_ cula f_ cu lo rum . A meu. M _f - ■ ■ » ♦ _ «H» _- _Q ^ 

_®__ 8*L I53Z-.IZ. ■ eni te exul temus do mi no, iubi lc mus 
de o fa luta ri noftro: przoccu pcmus 


♦— _■ fa ciem e ius in confes fi o re, *•! »»"■ i*i i ************** i"_.*iw ■_ ■_■■_■■ ii eB» ■■_■ 

_. in pfal mis m bi le mus e u 

uo ni am dcus magnus do minns. & rcx 

:^_i=___r^_q_?"_:*' 
!£___5_-~S-_a___~ ma gtius fu per onanes dcos; quo ni am fhf^ ^ Toni. . 

~t-_-*-_---_-P_~-_^-_P~-- I ■— III l'Hll <■ |_j<— l_i ■ 'T|,ll_Hm~ ** ■«"-* "•» no re pellet dominus plebem fu am, quia 
i__ — fci^^.p c iJL^jejEJ^ 

in manu e ?us sut om nes fioes ter ras, 

Q ., /*Y „ -t -O i ■1_i"ji.«-j •'* i 0~wi -UiL-ititi 4JE^ y , „ „,.,.,_, — ,__ j _ F » . SmJL^. — _4_ . X _-_-4fr <Sc al ti tuchncs mon tium ipfe con fpicit 

qjQL :-_m ) uoniam ip fi u_ e(t mare, & ip fe fecit ;ki.-::i4:i:::~z:i:^i:s3^: 

il lud , & a ridam fundaue rut manus 

— :::§_ 
-i : p -• -1»" 5S^._i: 

e ius: Vcni te a doremus, & proci- 

i5z_:_:_E_:-5____*E ~___E_E___E*^ 

riamus an te de um: |>lo remus corasn .— e>~ . 


5 »8 domi no» cui fe cit nos: quia ip fc e& 

.Q 

■ , . -UrS do minus dc u> nof ter nos au tc +-■-■-■— +>- ■jg^»- lt +~^~z 

po p"'us e ius i & o tes p:fcu 5 

- ^-♦- ■-■-■-■-B-a-B-y»^ «'i^;: fc^cx c ius. }\ o di e li yocem e ius audi- ? 


e ri tis rg-"-»-sr ^, , no li tc obdu ra re 
■ — arB ■ ■ "♦ ' ■-»-■-? ^* '-»7 ^TT 

corda veftra, ficut in ex a cerha ti o ne 
1 4-- r — .- P— . — 4-a— ■+ 
fccundum di em tcntati o &is ia defer to ; 

M M 5*9 _ Toni. 

■ ■!■ .1 f> ^-^--——■i-i-i-^-g"-^ v bi tenta uerunt me patres vef tri _ 


mz ttJSg .Q-. V s 
pro ba uerunt, & vi de runt o pe ra ij:— — ^ i_ I-_J_LJ!_ me a q^ ua dra gin ta an nis • • ~ — NM ■ ■■■ - < ■ I — I I II 
hu ic, & di xit femper, hi errant 

qfc fl ■ — i- ^-*— t ■ ■ ■ ' ■ — —» ■■» ■ ■- - — ■*'0. 

;fca-r 
corde ip fi ve ro no cogno uerunt 
■~-tlr «■ °- sii — ■ -=-^«5--— f- =-♦-■-= 

vi _s me as» quibus iu ra ui in Pfal. .-VcBitft ? 
550 fe i ra me a, li in tro 1 but 5S~i> t^** w in re quicm me am. G 1° r * a P a tr ' 

Q* — — -P ., — ■ ■— m 
fe rr —fczr fii^Jz^i & fi li o, & fpi ri tu i fanfto . 
_,-,-,- y JL,»-, '-tr ^^ c — 

icut c rat in prin ci pi o , & nuc ■ 

_0~ 
fe cu lorutn. A men. M M * Primus 
Tonus. 5|i TONI PSALMtORVM. 

Temi Pfalmcirum func DupHces > Feftiui& Smzlesj 
fcterqiiosnon *eji alia differentia, nifi tjaod habent 
pritfejpia diuerfa , 

Pro Fefto Dtpl ci , & SertfufupJiri ♦ 

^*— »B*»«— —»■■■— U i J « ■ « i ii* !■■ — i i i» m iii 1 1 m ■ [ i ZIII3I.]. i xic domi nus do mi no me 05 
fede a dextris me is . $ , ede i dextris me is« »1 g| ^ w *■ ■• ■■*■ ■ " 
S ede d dextris mcis cde a dextris meis • 
S cde a dextris me is . Seeudus •■* *—»-♦—■•-► 

Tonus. 1f— a-a- * 
-^ ixit domi nus domi no meo, fe de ■•|-~M- lr — -*t 

m»j .i .u im' — ' t- « i m wff i ^u iii || i r iiB ^ p iW Mwarnrm-w^TT^wp — ir— r— mr i dcwismcis. _-^a 
Toni J Pfa!merurm ■■--#—■--*-♦-■ y?2 TfitrU m h— h-*/* Terciat 

loaus -O' — 

«P ixt aorni nus domi nome o, fe de 4 — -**«————» — ■■ lM .— 4J< ' ' ■ •"*■ A. dextris <neis ede a dextris me if. 
B _ B_ B _** 

l -aS-»-s»4 . ^ de a d>* tris nie 


is. 


eJc A 


^i *ai "*~fi — , -*'™— ■•* 


r::.-.. :::*-. ■-"ii 


— det tris meis _Q „,, 


Qwtus 
H ' ** "/ Toaw. l^ ixic domi nus do itii no me o» fe de 

•» !«• — •" '- — • ~^ • • * " " ' if ' ■ ! ■■ ' ■ * i" « '" ' ■■■■ ■ ' m * i t 

Z m S H ~5 ■ ■» y ■ & g^H! ■ 

a dexcns meis. S edc a dextris meis. -ig~aH|^sf -•■-■ -a- - s 

cdc a dcxtiis me U« MMj ntus ^j - — v 4, w*iii4» ._0 T6nS. 
-U5 9 _-- *v ixt domi nus, domi no me o fe de ___-_:_-■-:--$ ■■ 

!■-!■— » ■! ■■ ■■ . ii, ——.J— ■_» . . .■■■■■■ I I » »1 im JCS- a dtxtris meis • 

Sextm '•"5"~ - "* - "'B 9 ^B HHl 
JTunus §'5"~~ B "* __" 

^i xic do minus domi _-_* — a- ■OES ■ ;S no me o. 3 
fe de a dextris meis. 

fSf fc^i3:$_i_jr_^__!_x:i--: 

Tonus. fl ■* — *- ■ ■■ - ■■ ' — "-- - -— — ? i xit do minus do mi no me o, w «#► :i_!:i:i_iiS fe de a dextrismeis. e de a dextris m:is. :§:§:_____:_: 
-CH.71. * ■# -'b-HC 


cde a dextrismeis. : cde a dextris meis . Pfalrnorwm Feftiui. i a 


BR3 


nr"-i 


I— - ■■ ' - ■ 
-■-g 
1 
lll 1 wm | 


"" 

534 ' tde i dextris me is . 
Q 4-0 — ,-. 
*■ »-«l ■ ♦ ■ ^ ■]■ i 

i : H — j 


'• a } ixit domi nus do mi no me o, fe de a dextris 
me is. S c dc i dextris meis, 
TONI PSALMORVM FERIALES. 

Pro Fefto Simplici, & Ferijs, 

»— ■ ■■■■ ri— * ■» — !■ < i «*■ ■pZzII?2!lzZ!L->-_iI? ■~~u~5l~£ • Tonus. \ ' i xit domi nus do mi no me o, fe dc 

2 fcS '-■-■- a~Y^ a dextris rne is. ^ e de a dextris rae i$. •> V» ' " ■ H " I I '■■■■«■< II 1 ■!■■ — II — 

^c dc a dcxcris me is. qjf *c de a dextris 

M M 4 53* Tonf. 


me 8$. ede a dcxtris meis Secudit 
Tontt$* s — « i ■ — »-t f4.^. » j,^ <«»H«- ••••<» ««0i '— - a-H— a-+-s ■-3-*-a-»-' ixt domi n«$ domi no tn; t», fe de a dextris meis • ■ ■■■■ mm i ■ 

i i ■ M Tertius 
Tonos» — — — -•■— »— « — ,-! — r - ■- w ^ ^,^ -r* l<>w . i mn ^p^ — ■ ■■ » ■■«■i ■■> — — —I f »*— 1 1*— TCT0 

ixit dominus domi tlo me o ? fe de a dextrismeis. ede a dextris me is ■ff ^I"ZZII^IZ ^~ B "3F — II~ZI --■-■-■-■g— ^ £de a dcx tris rne is ede a dex- 
14- <.-.. ■ »■ i ■ ■■■i— li I ' ■ — ■■■■II i r ■ » ■-*»— > ' tns mc is • ^r Pialmorum periales. M* H ■ ■ « ♦ ' I I' 4;"»^-f 3fe: i sic domi nus domi no rr.co , fe de a 

B-M-O-ss— •2 dextris rae is.- Se de a dextrjs me is . E&:?~iE?i553 — ^ 
e de a dextris mc is. 

~0-f-H- 5 -«- '— r B i xit do minus domi no me o, Se de 

■ -JK - . .■ L , , — i . L-= «-^—ft— - d dextns mcis • 5fc:n: n_. 


$rn~— "-* i xic domi nus domi no mco, fe de ^n — — - ■ ir"*" 

i dexui* mcjs • Quart us f"Vr nfii^ 
Tonu*, <U* rn« u«. Tou 537 i rToni Pfafmortmn 


i *it do minus do mi nome o, fe de a dex tri$ me is.- e de a dextris 
^ me is. «<fc a dextris me is . c de £=?— 
Ofta- 

Totius. a dcxtris tneis. e de a djxtrismeis. 

.43 r j SjgiTfiTsyg g^ i xit domi nus domi no mc o, fe dc r j ■ ■ ■ ~~*"~~[[ a dex trismeis. e de a dextris mc is " » i t i TONI VERSICVLORVM. 53* \ A bfoluto quolibet Nofturno ad Matutinnm, & Hymno 
adLnudes, & Hyamoad Vefperas, Verficuli dicuntur 
io Tonis infrafcrtptis • IN FESTO DVPLICL 


t^E 5 —"^^ 
V. c onflitu es e os princi pes, fu per om ne 
Q_-_j — Q -.W—j — W- .— 0_ft-_.l <^N5 -— — r— r— — 

terram , am am 
O i_Q 1" .0— -0-4- ♦ ■ _--4 -- ♦ ; ■ ■ ■' ■♦■ . R M 

emores crunt, no mi nis tu i domine, 

fcap e* e. 

IN FESTO SEMTDVPLICI. I-O- 
— -Q . (...—Q mjfa (.-_ -■-■'♦ ■.■ ■ _ V.D: _§a T tngatur domine, o ra ti o me a, a 539 
Toni Vernculorum. m~®~m~&-'Wr fa-#>~a~ ■-■-■- - •• nmmrn »m Imtmmmm "is s s — ** R S icuc m censuj in cofpe&u tu o, e t 
IN PESTO S ^u* FeiiaJibus* 1i-*r-— 2~ i—- o *# r-- ■— -•' 


— - — - - - -— a — r-Tar^K 

omine in cilo» mife rtcordi a tua ■ «»■ *♦ •■ ■ ■ !■ -■--■-■-«-■-■-■HE-dfa 1 • t ve ri us cu a, vfque ad nubes. 

I n Comemorationibws Comunibus , & quibufc*nque 
v - alijs ComernoratiomBiis ad La* des* & Vefperas , & ad 
Prcces per co rnci^rn g r*»-l-« -■*-■-■-■-■ ra pro nobis, fan&a de i ge ni rrix. 

^—__ 3 . — — —Q — ■^b^^fl^^^fla 
C— g-H-B-MH g -» ■ ■ { ■ ^ B ^ »■ » ■:■ - • • 

t digni *f h cumur. promis & o nibus Chriiii. V*,x Mc aut if 

ici tunc Veriiw conviuduuFJwT 
_ I1_ II \) i , nlllTn^j ■— ff — Mil~TT-|— Tl^n T pj I !._> '-t V, V iatmife ri cordi a tu a do mi nefjper nos. 
Rger»* — ~-Q. -■- .Q.„*-£U ■-■-■-♦-♦-♦-■ ~— ~-— »~~ Xeftor 

H &citur# I u be donne be ne di ce re. 
ttftto ♦-■— ft- f » ■■ • ■ '■ ' ■ ■■ t 
e Ac tibus Apof to lorum ^onus 
■Lc&io* 
• ^. — .-.-. —^Q g U . ■ -^ -■ *♦ ■ ■ i ^ I etrus autem, & Io an nes afcen dcbant irt ei ,~~Q— — ... ■■ ... ( X A T 

^ tcplum ad horam o ra ti o nis ivo na, 


Et quida vir. cjui e rat claudus ex v te ro 


+ -$~a-«- a H » # y nutris fu *, ba m la batur, qv<; ponebant 5 __ _ 

■-■-♦ 

___:*. 
-♦-■-♦^ quo ti di e ad porta tcmpli, qus di ci tur ^— P p»—— j »- -_^_p____j. 

{•^-♦-■-■-j— ■-■-♦-■-■-■•♦Hi"»--4»^ 

Spe ci o fa , vt pe te ret e le e mo fynatn 

i, o- — r_____ — .(a_^__+_{a._o____ 

-■-■—♦-^ ab in tro e un tibus in tcplum. Is cfi ui- {—»-♦-- ■-■-♦-♦-■-_— [--■-»-♦-■- 

difset Petrii,& Ioan nem in ci pi entes 
— ■-♦-■^♦-♦-■^'"' 


in tro i re in templu, ro gabat vt e le c 

*. — P—. O P— i-O. ., - - •■-♦• | BB— -p-_— _"_ — 1— _-▼ ■-♦-■• ♦-_- mo fynam ac ci pe ret. In tu ensa,utemin eum $~*~EM_H__ 


—■-♦-■ — m—^ Petrus cfi Io anne , dixit : rcf pi ce in nos.. JUm--* ■ .«»»— -i At il le in tendebac in e os t fperas 

-A O O-Q- 

i— ■-■-♦-■-■-♦-1 ■ ' ■'■ i !■■ fe a liquid ac ceptu ru ab e is rhr 1 " !" 11 "; -■^-■-■-»— ■• — • T ii autc dom* ne, mi fc re re nobis. A duertequod fi&diendnmffT piin&um m V^ce V 
fylhba , aut in chdtionc , habente m fine iccem 
tum , leru.icucideui Toaus m Le&tou i !u ra f<>* 

-, fitus eit in Vcrfieulis * h atucm oceurreric in loco puCti 
irfterugatiuu , catabitur ^n fubfcriptb Xoao . .i_"_bI§jk E rit vo bis ? !-rPU-PU p — W -^-ff e De un* lau da mus* lw 545 TONVS CAPITVLL iiit Hero des rex marius, vt aff ]j ge ret quofda de ccele fi a oc c;dit autem ;—■-■—■- 


Incobu, fratic jfo anr*is f g!adi o, 
-B— s-s~b— ]— ®-m -B-g-»^»-B-> 

Vi dcs autem quia plsce ret lu de i? t 


I B—B-W^H 


■— ^ app.q> fu Jt vt apprehe de ret, & 
®-z® m — H- 


,.- J?e trumi R ... D co grati as. 

<^uadQvitimadicl:ioC4pi tu ^j ** Monofyl] 

iicut in Capiiulo Surge illuminare Ilicrufalem t n 
Epiphania Dom?ni, aut babebitaccentum ^cutuiii 
Sne^iicutin Cap ilo, Regi feculorumj vtxm* 
tuac.Capuulcm conchiitu* u\ fequemi Toiio • IDt Tonls OsatioSum ': >**« ■ WU .W UljW > l l WW |P 544 5 u per te or ta cft« |^-B-^a-B--»-BH 

™ »"■•1" ■» !•■ I I «•' »>■* *■»■■• ■■ ■■»— » ■■ Wl 1l | ■ t ' — "— ' n fe cu la f* cu lo rG . Amen .. S i occurrerit interrogatiuumiferuatur TonusinGtpi* 
tulo , qui fupra in Le&ione • 

oni Orationu m funt duo , Vnus feftiuus , alter feriali*,' 
Orationes dicGtur in tono feftiuo , quado Ofiicmm eil 
duplex • vel femiduplex m Matuttms , Misfis , & Vet 
peris . H t> exceptis femper dicunnir in tono feriali ♦ 

De Tono Fcftrao* 

J « Tono feftiuodu$fierifoIent variationes, Primaeft 

fa , mi , re , fa , & dicitur punftum principak > Secuda 

eit , fa , mi > & dicitur fcmipundura . 

P cndum princip2le fit conclufo fenfu illrus chufule f 
qtaeprimam orationis partem terminat vocem. Vocc 
retinendo , & aliquantulum refpirandc j feruato ta* 
mencantufupenons regule Semipunftfjmnt eodem 
niodo in fcquenti claufrla; pofitto cantu fa, mi , 
& hoc inceligttur , quado Oratio cft ita longa , vt pof* 
fitrecipere duas variationes, fin autemcnt breuior* 
tunc Sct tantum pun&um pnncipalc» 

rgterhgc pun&aquoties occurrunt virgulf, nota r 5f 
eft parum fuitentanda in penultima Syllaba ilituJ dic- 
ticnis qu^ v>rgulatur , fi tamen penuluma Syltaba er it 
longa , quu fi erit brcui* tujac fa* fuftentan dcbct ia 
antepcaukittu» 

N N i 9111 545 C3 ©indo vcntum crit ad fine orationis nota h , in penul- 
timadi&ionepauloampliusquSin virgulis fuftentari 
«debet* perinde ac fcmiduplicaretur vocalis, in qua prc- 
diftanota fuftentatur . 

( onclufiones Toni feftui , quando funt , P erdominum 
& er eumdem femipunftum fit ad tuum , & punftu 
principaie ad fan&i Deus . uando, & Q ui tecum, 
£c Hjn uiuis ♦ fittantum pun&um prixicipale ad San* 
fii Deus , finis vt fupra in Oratione ficut habetur in fc- 
quentiexemplo. TONVS FESTIVVS 
fpiritutuo. \ZZZZZZ ominus vo bifcum » , 

!—■--■- -■--■-♦-■-■ 9 -• eus, qui ho di er na di e A po fto« 


♦--■ 0' ms lorutn tu orum Pe tri, & Pau li, 

■_*rj a V rt __^Q . ^ - - , „ ftfr.__. __ pi._-T-r__.tf ftfr -rr-iK! Q«— <—■ ■€ —■-■-♦-■-» ■-■- -■-■-■-♦-■-• 

»P^» « ■ ■ ■■!■■ —*■ — -gg» B — *" " " " [ ■ - "-"- ^^t " — »- i — — j 

maryt ri o con fe etafti; da Ec cle fi »x Otitiontjm» 
54* !—■—♦—■-■--■—• ._<=>_. . m t m n > » \ m * tu # e o rum in omni bus fe cjni 
pr^ceptu; perquos re li gi o nis fum pfic 
1 ' i —»l»— i i i ii i |i i i i| i iiii wmn» 1 " i m m . <mmj ex or dium. Per domi nu noftrum Ie fum 

Chriftu , fi li um tuum : qui tecum viuit & regnat, in v rii x ta te fpiri tus 

r 
fanfti deust per omni a fe g cu la ♦-■-■■ « » inil i n f* cu lorurm ■ N N a 547 Tom* 
DBTONO FERIALt t- ratio Tonl Femlis dieitur sn voee {ijnal? ; in loeo p6e* 
ti prineipahs „ & Scmipuftifictantum paufa, & refpw 
ratioj fiunc virgulg , & finales , vt in Tono feltiuo. 

! dem obferuatur, in clonclnfionibusVPer doimnumi 
1 ^creundem- uiviuis,& : ui tecum.quemadiao* 
dum vidc* in exemplo infrafcripto • ftriaiis np^ £L t cum , S a B . #^ 
Spirku tuo . - ominus vobifcum. remus — cu 
J reftaquffumus omni po ten* deus : vt qui 
— • be a ti Va len ti ni marty ris tu i. 

o — o . 

♦-■-♦-■-■-** »y>A . — O — O 

6 %-m ♦ ■ ♦ ■ ■ -♦■-■ 

H j r "~""^"" ..^,,...- na ta li ti a colimus : in ter cesfi o ne 1 Q. r\ WI m*M« i" '- i' wWm iii- «]■* c ius in ta i ao mi £$ iflioo re £U-~ O .—- m— w 
ro bo reftHif- Pcr uominum nofirum Icfum * j— ■--0" ■ ♦ -■ :■" 

«-4 ,J»w»»- '■ —i— mm wm ■ mm*mm--ji>'m»+m^m>*m 
I kHM^ Chnttu fi liumtuum- qui tecum viuit, 

'l^i-iHi-p-i -a >-■-■ — "H^ regnat, ia u m u te ipi xi tu* fan&i 
I Q— ^ — L-O^^^-Ajji a- *— \ — zgzz — O deus, Per omni a fecu cu la, fecu loruiru 

/ «teOrationem qneprecedit Prophetiam, cum Can- 
tarunnMiGa* l)icunturfequentia,a a^crdote^ ^ , a%* 
cono , & > ub Diacono . 

rcerdos. jyiaconus. * ubdiaconuf, tr 


3 Km -»■-■- —-^-m-*- 

m - jm ^ m mm .Wl m ■ •*■»£• t»*»^! — » ■—» i— 


xe mus» p ,k&amusgcnu a. | eua te . 
Diaconrs» ^a-a -♦*■-♦— 

C ua tcca pi u vciiin i)co« ^ar — » ■>■■■* N N j 549 &E Allp TQTN OTB.R t A LK 

s equensTonus Fcrialisihferuitpro Orationibus pofitis 
infiiiepfaltenj, Poft Antiphonas Beata» Mariae 5 pro 
Oratione Dirigcre ad Primam , &pro Orationc Ref- 
ponforij Defun&oru . In omnibus conuenit cu Tono 
fuperiori,pr£terqua,quod in fine pcnultima fyl/aba 
^ fcmper declmatur de fa , adre ,vt habeturin exempio. 
|jn fcruit etiam pro Orationibus Litaniarum Afperfionis 
' ^quae benedift^in Dominicis , &fi quffuntaliehuiuf- 
tnodi, $ ed notadum ,quod terminatio finalis, defa, 
adre, ftrtantumin vltimaOratione. tt adem termi- 
natio fit in omnibus conclufionibus prgdi&arum Ora* 
tionum , Qua: funt, (l er Chriftum dominum noftru » 
P ereumdem Chriftumdominumnoftrum,& ui 
viuis , & regnas in farcula , fscuiorum K 

Exerajphim afreffus Tom Periatfs 1 ^onee de mi fe ri cors deus fra gi li ta- *- y, ,., —-..«n-,, —- ^o -«. * 
1— " ti noffrg prsfi dium t vt qui fanda: de i I^^M-1-MHhl^'rl-l-l-f -■-■-■-♦-^ ge ni tri cis memo riam a gimns: in ter cesfi- 
■S ■■■"■ ■ ■ ■ 4 JJ5|.^._.-,. 
q nis e ius au xi ix o , a noftrss i oiquitj u- BenedicairftiC 550 g|ftw— *+* fl^inni'^,»— t m tmmmmmmmmmmmmm m *m 

■ m ■ ij ■ >• ; ■ » ■ ■ ■ ■ . » 

38 — ~ — *~ f — ~ r 1 

bus re fur gamus.. Per e undem Chriftuni •j W — m . ■■**»■ '■ — ■■^-■•wJI -jb *■ '"■!« 11 in i r^ Wi i m i mjw JtJjni do mi nu noftrum. TONJf Bcaedfpnajr f r^r^fBdc § equentesBcnedicamus dicuntur ia fine Laudura>& 
ad Vefperas . ...._.... |N FESTCUSQXJMW. - ~ ^ 1 * ^y — hFS"~" '"""" 
L enc di camus do, o, 


fi^ .jp> — 


N N 4 «■ !"<'■■ 

_•_* IJiF^B De Seata Virgtne »—_■-■_»[ _0 r:i§ * Jn ■■ | -* ' "-'" - >g ^i 4 "'> g^jg^— ><».— __ g g ~| , 
ne di camus d* «* eimo. 
»Q lil l l MI *l««M _ ■■-)■«»-, W ,- - a -! ,_ , 

_FI__»-" 


_§- - "^sSfa^ 9 g€ na di ca mus do, IZlijZli __-_: 

m? no . mm 11 '1 ________ -L - _r •_■__ «■!.— _r _35__is=__':: 

•-■4-—^*--^— S fl-^ gl4? _ « ne di camus da 
Temporc Pafchali. 

__0 -- ! .*-»'w»««*H*««" nn nu. 
c ne di cimus domt no , ^l je lu ia 

_■=__. <a;u £LZ H _-_p« 6r __ B - B __ 

^"— — ■ — — ' n l 1« i» i>i Toni, , S* 

0e ^sr. bcibwrad MatimntHBrf^Hl Vefperas, 

2 Bhi i ^ -— ■■■■■■' • *~ e^ d* «.a rnus do flM no . 

Iu Feriali Qfficv»- ^ ^ne di ca rnus ; do nii no . 

* cquens Benedicamus dicitur in fine Orattonum , tam 
in Feftis Duplicibu?, quam in Semidup. Simph. & 
Fenjs Ad Pnmam , Teriiam , Scxcam , Nonam ; & ad 
Completorium . 

Cue tii «iiaus do KB no . 

T O N 1 H Y \ R V W, A D H O R A S, I K v » WMW» H.JH —.—3 — — B-j-«— -—■——• 

5 lu ci$ orto fi de re D.um prece- 

^ 

mur %licesj Yi ia di uxois ac tibiu, $5 $ Tpnt Hymnorutm 

00$ ftr «ec a no cen ti bus • 

H/a» in f efto SemiJuplici , & Simplfciad tVfmam . i» || i ■■ i ■B-H- K«MW !:$:; .O «.■— »■ »hg— ■■— » :srirzrov amiucis orto fi de re Deum precemur 3£ •■-■-♦■ "• fuppli ces, vt in di ur nis ac ti bus, -f ■! — i i i.- iii . i nr i 110$ feruec a no cen ti bus. Jn FcfloSemidupIici, Ad Terttam, Se*taa,&N fUUn* 
»» w — ~ — — ,Q^>— ^ Hym ■ I —• ! ■— ■ T- ■-■- A N uc fandc nobis fpi ri tus Vnum pa ti cum 
■ "+-;£ ! 3r4TZn ■ "-♦ — — >n^ 

fi ii o,' Digna te j>roptus mge ri ' * -#^ <*» M. a— .^— —»——»» Ad Hqjas 

Q — ~- "j P— —————— — H-TT— ■— 

Noftro re fufus peeto rj. 554 14 ^fc!3=!±S InFefto SimplkKadTertiam.Sextsm, Sc Namnu i I C ■ ■■ ■ !»■•♦■. BH ffy«. S tic fan&e no bis fpi ricus Vnunv pitrls cti 


— ■ ■■ fi li.o* Diana rc proptus in ge ri 

No&tq re fufus peSto ri. 

In Dfebu* Pcr jlibus . |d |*rimata >TeTtfarn ^Smam 9 - 

& Nonam . 

H*JV* Hy ®' 
B- D -* .'- \ am lu <is o,r to fi de re De um pre ■^M"— 5— B- Pjj* ■ | fci ■ '7 B-S-^-g- cemur fupplices | Vi ia di urnis a£ tibjip $n oni Hymnorum da honsl +** 3 +m< , m ne Cjjj — $, B 

tukrucc a uocen u t?us. 

In Quatuor Temportbus, & Vigilrjs,per Annum.ai 
Prunam* Tcrtiam, Sextam , & Nonam. ( f -amU cis or to fiT ac re Deum prtrp 

rnur Uippli ces, V %m di urnis ac ti hwr 

> os feruct a nocen u bus. 

j nTuprad^Sis Tonis Cantatur Hymni ad H®ras,in Feftr, 
& Ferijs adfcriptis, Exicipiurur Feftum n attuitaus 
Domini , cum omnibus diebus ccnfequentibus ,vfque 
&d O&auam Epiphanif . D pminica in Albis > cutoto 
tempore Pafehali.Feftum % fcefionis, p entecoftes, 
& O mnium San<ftorum, cum fuis O&auis, £ efta 
©mnia Beat$ Virginls cum Oftauis,Totum Tempui 
d S duentus,& Q uadragefimg. Hisenim Feftis, & 
Temporibus Hymni ad Horas Cantf rur in eode Tonoi 
inquo ijfdem feftis, & temponbus Cantatns fueris 
Hymnus ad Laudes. ., pecialiter aduerte , quod in Fe^ 
fto G orporis Chrifti , & per totam Odauam > Hymni 
ad Horas dicuntur in Tono Hymni» Feitorum Beatg 
Virginis, \ duerteetiam quodtnfra Ocxauam cuiui- 
Iibet fefti , etiam fi ofrkium fit Semid uplcx , Hymni ad 
II ras Cantanuirtn todem Tono, in quo di&us fuis 
en dit fdii • CANTVS LITANIARVM. 

Bini Capellani 
Intonant . $s* 
K y ri e c le i fon. U^s± repetir CHORVS 
rcpecit. I hrifte e le i fon . 
-Q— — — h — — CHORVS 

repetit. 
CHORVS 
; y ri e e le i fon 
^m C hnlic au di nos , fzt3^^^& hnltc cx au di nos . 


V — 11 m m m m , repetit. 

CHORVS 
repetit» 

CHORVS 
refpondet . P ater dc cg hs dc us • 


Ontus« S2 m •0-B- mi fe rc rc nobis* 
Ef fit dicuur vfpac^d > <y* 

fan&aM*ria. III I ■ ■ltl« I J II ■■ CHORV ' j anfta Ma ri a, 

--• fcfe fic «ftcfeu* 

— vfq -e ad P ro j 

■"" piciusefto. ►*-•*. ■■-■-y ra pro nobis* u-^Q^--*--*-^* C H O R V S V jrefpotldcU 
ropi ti us ef to* P arce nobis 

£1>~~— ■, U 1 —. .■■■■■, £t fit: diieitur v fquc 

■ . 1 ■ ■» 

■* ""■" & P« cccatorc* 5:i:i:tt 

<!o mi ne . te ■ > .^—^^. CHORVS — ^ — — refpondct ccca tores ♦ *Wih-wHfc-* i c ro ^gamuc audi nos* £i <i< dJcitiir vfipie. 
*& A gnusDei titarnarum. 558 

■Ci ■ i 53 n BB ■ i — «— — — nww ' iii i i ' »» 
J Pi 1 n jp ■ 1 ■ — ■ 1 ■■ .»■ ■■ 

• 4. . _-4« gnus De i. 

CHORVS '— ■ "-■>' *— ■ ■ ■ re/pondct qui tol lis pecca ta mudi. 
R^ P arce no bi? do mi ne. 
hriftc au di nos. CHORVS 

rcpctit» 

CHORVS 
repctit, t hrifte ex au di nos • ZJBL K y ri e c lc i fon. 
hriftc c le i fon. - ._. CHORVS 

— rcpcuu 

- CHORVS 

mm 

~ rcpeiiu *5£ Catitus «*3E mZ3^^jSX i\ yn e * e ^ ater nofter. Hebcfamjj- 
darius ? 

l-iio-nat ■-fg 

le i Jfon» * 

■ ,i ,_.„^ £t profequi ttrr totn m 

_-.___«• fecreto* vfque ad 

■y— *■ hgk _Q_-..^Q___f3 J?^*, R • S cdli* 


x t ne nosinduca» ia tenta ti onem. bcranos* tt & L e&o Pfalmo eurrente per Muficos/aut OapelJanos; 
Hebdomadarius profeqtmur» Verficulos infraferiptos • JM — — Q__._w__ _Q__* —_~Q~& B—B- aandi dcmi ne fupplicum pr^ces. IL I t confitentium tibi parce peccatis, 


._Q_. •!♦$— ft l-HKt-f* : «? u di ca do mi ne nocen tes nos. R° £ *pugna,impugnantesn©s* fe§E^ 1 tu. n 1 3. f u m 5do | 


^* ^jprchede arma » & fcutum» 
R • E t cxurge , in adiutorium noftrum . — q 43 O— « j V* E x\ pe nos, de ma nibus i ni mi corum B— PH noitro rum 
R» ^de perfequentibus nos . fl— ■-♦-■^-■-■- 


V# t>omine ex audi, o ra ti onem meara. 
&♦ Et clamor meus ,ad teueniat. 

_Q I yJSL -' ominus vobifcum. 
R« E t cum fpiritu tuo. 


remiu^. o o 
f.CL Cantw; 

i>eindc Hebdomadarius profequitur » Sequeister OritS» 
one« o in Tono Fcriali . 

A i quxfumus, ecclefae tua? mifericors Deu% 
vt Spiritu fanfto congregata,hoftili nullatc-' 
nusincurfioneturbccur. 

X 

~ ■ - - - ~ *i^ ■ ■*. 

(j eneede nos famulos tuos , quffumus domine Deus . 
perpetuamentis ,&corporis fanitategaudere, & glo- 
riola bcataeMarirfempcrvirginisintercesfione a pra> 
fcnti liberart triftitia , & xtcma perfrui lxtittai. 

^jeclefi* t««, qucfumus domine , preces placatusadmiV 
te : vt deftru&is aduerfitatibus , & crroribus vniuerfis, 
fecura ttbi fcruiat libertatc . 

P eus qui conteris bella , 8c impugnatorcs in te fperanti- 

*~ tim potentia tuf defenfionis expugnas : auxiliarc famu« 

lts tuis implorantbus mifericordiam tuam , vt harrcti- 

corum , & ommum inimicorum fuorum feritatc de- 

preiTa , incefTabili te gratiarum a&ione laudcmus. fy a nobis, qucfumus domine, pia* fupplicationis cffe» 
ftumr&peftilentiam, famemque propmatus auerte* 
vt mortalium corda cognofcant, &te indignante talia 
flageUa prodire , & te miferantc ceifare , 

Qtnnlpotcns fempiterneDeus, mceftorum confolatio, 
btbdrantium fortitudo , perueniat ad te prcces de qua- 
cumquctribulationeclamatium: vtomnes fibi inne- 
cesfitatibus fuis mifericordiam tuam gaudeant affuiffc- 
Pcr Chriftum Dominum noftrum. "> Amen. k Lfc&aiarttm I jt , M1 " Q -- - ■f|i Q - — 1 1 Jtf2 V. Exaudi at notdominus. 
R , E tcuftodiat nos fcmpcr • 
T O N' V S Attollite portaf p: o Donunfra P^Tmaefi. e A tto li tc portas 
.. O— P i ^y Heboma 

iu* 
' dicitue» Jj < P-K. P »-- P 

<^n ' ■ ■ win i igi ■ n i ■ i ■■■ i ■ ■ m I — ^— i princi pcs] vef tras. & e le ua mi nx portac x tcr na lcs 9 


Jb i — lili CHORVS h 1 refpondcti 


& in tro i bit rex glori x 


■ -♦ . . r Qjuis cft if tc rex glo ri x } i - ' " iz^ JDomi nus fortis,& potcns, potciu in 

• o o z TonutAttollicc • 5 *3 prr li o. . A tto li tc portas pnn avcs 
,!__ J3 _,. Q O 1 ._, — Q — veflras,- & e le ua rni ni por tg ^ ter- 
|-B-_M.~B — — Chorus 

ttr^oici ■ 
na ks, & ia tro i bit rcx glo ri g? •gHi--*- uis eft if te rexglori g 
jL£L n -_£_3_$J -4- ■-■-]-■- ■--■-■-»-■- V -W ominus fortis, & potis, potens in prjli o. 

__--__..n q — 13 ■-■— y- ■—■ ■i ii m ii i ■ tto li te.portas princi pes veftras, & ~_0_. 0. __0 (3 — ♦-■ - ♦ -■-■-■-■-♦-■ .o 

■-♦-■♦^ t k uami ni ports x tcrnaies , & in tro .*> ToniGIoriain excd/isT ^ 5<H Z30qC 

bit reX gl >ri ae, 
Ch*m* 

£ rcfpddet Hcbd* D ominus virturum » ip fc eft rcx glo ri x 


Poftea intratprocesfio Ecclcfiam Cantando. 
JU I ngediente* 

TONI GLORIA !N FXCEIStS 

H — — — &■ 1 ■ Tn. Fefo ^ p«pucw G lo ri a in excel fis De o. 

■■■.■ ¥ 4 r»j- ra. ■■ ■ 1 


Brara 

r Vwgif^'' G lo ri a in ex ccl fis De o • In Dominicis , & Semidupficibus, & pcr Oftauas. 
qu* non funt Beat* Mariat . lo n a m cxccl lisDc o. O O 3 .^55 Toausprofctijfr 

I» f eliit Simp lic bu* . 

J»_-__-_4_- G lo ri a iti cx cclfis dc o, 
TONVS Propheti*; 

^ 'onus Prophetiae conucnit in omnibus cu Tono Leftio- 
t\is preterquxim in vltimo pundo,vbi non dedinatur 
ficucin alijs , fed voxequaliter cum aliqua mora, & 
mipulfu cotinuacur , vt apparct in exeplo infrafcripto. _--.£-_ .0 (3. 
- c6ti o li bri le ui ti ci. In di e bus 
ftuft- i i uwH ^»m -P->-~ 4H>I-HHH — m-\~*' ii lis, Dix ic Do mi nus ad Mo y fen 

_Q ..__.__. Q Q ___, 

I ^--■—■-♦-■-■-♦-___ fi~l ~»~«-- : B | -»-_l--l-»~l — _— i-M— *^ lo quc re fi li is I frael, 

_____ _] ad e os, Ambu- la bo in tcr uos » & di ces & ?omi$Ipiftol?« 
$6$ c ro vcf tcr de us: uos que e ri tis po pu lus meus : di cit do o mi nus ^ fe-2^ft: §E-3^ omni po tens. TONVS .Epi8o!e." JQ— *♦' ■ ■ » ■»■ - L. CC tl O li i bri fa pi cn ti x D ilcctnsdc o, &• hotni pi bu?; cuius 

*J (. O..Q O 0- 

—■-■-♦-■ ■•♦-■-♦-■- ♦-■-■ ■- mc tno rt a in bc ne die u o nc eit O O 4 5*7 Ttfni Euaugejij, -^ Et dc dit il li co ram pre;cepta f & legem vi tae * & di fci pli n£ £ . 

Sf in Bpiftola,vel:Euarjgclro,inloc6piirjai occarrent • ••■• 
tntef rogatiuu m, feruatur Tonus folittts fntclrogaciui ♦ 
5ui fupra pdiTtusjeit in Toao.Ieci;tpni.s. TONVS Euangelij ....... 


A-Q. >Q Z^Z^ ommus vo bis cu. & c quenti a fanftj ^- 

I — *s 
Euangc li i fe cundu Mat thxum. 

' ■— ■ — ■ — ■ — ■ 4** ■- »g 


V n il lo tempo rc, di xit Simon Petrus O p 

■-♦--■--■-♦-■ — *r ad lefum. Ec ce nosre li quimus omni a, 
Toiiiis Gpnfiteor, 5*8 -w +S 


i & fe cu ti fumus te, quid ergo e rit 
*■- r^ nm m-.. — , £ — — ©ftvL-U ,. 

:s «-4— ■- no bis ? & 


vi tam 


£ te 


er 


n5 


1— ■-♦-■-«-♦-■ 


£ ~— ._ 
i posfl de bit T O N V S Confiteor , Pro Misfis Pontificalibus. .. O. o — (5.a %-■— ■-♦-■-■-■-■-■-♦-B — onfi te or de o omni potcn ti , be a tx 

-■-M-»-B-B-"--4^B-M-J-M^ 

Mari asfempcr virgi ni , be a to Micha e li 
¥*-■-■—" — - ^-■-■-M~BHM~i— ---*^ Archange lo, be a to lo an ni Bap ti ftae, fanilis Apof to lis Petro, & Paulo , omnibus 

* J — (3 — — j.— - O- O^P£Uj _- __ ... 

w 1— &- 3£-m-3-— — - 

ftn&is, & ti bi Pater , qui a pccca ui 
.__^-ft_,...Q £._, 1 fifcwrfc 

L™_ ~ — _ — — -JB - ■ -♦-■-4 nimis, co gi ta ti o ne verbo,& o pe re: 

(5-0*»; -o__- _— 4-l r^ — p_i ■e-t-a-sB-a ■-■-■ — 

f::::::::z!::::_-_^!: me a culpa» me a culpa, me a ma xi ma 

I- _0 _$_«_&_____&-< 

•fe-s -♦- ■-■ -*' culpa: \ de o precor be atanv Ma riam ♦-■• femper Virgi nem , be a tum Miiha elem 

l5 ^_, ♦> Arcfoangelum, be a tQ Ioannem Baptift am Conficeor." i ■ ■ ■ ■■-»—■»- — ■■ — -— — — .- . , ..■■ —■■■i—^— , 

fan&os A poiio los Petrum , & Paulum, 57° }__ "d — M-^-4: 

omncs fan&os, & te Pater, o ra re -®-ii-S pro me ad Domi uu Deum noftru. 
TONVS Ctc&o. g -ftB-B -44. ■ £ rcdo in-vnum De uni. 

TONI I leMiffceft. 

In Fcftis Solemnibus . ' ft: ^* * I W 1 ^* ) te, e. c rs^ r. ^fe?iiZiz:^:^s:5:ii4-= 

€ c mis Ta eit. 57 * Toni. •-, te Mif fa eft De Apb ftolii , 8c inFcMs DupUribu** Duplici 


te ^ O «__Q c!e 

Dumini. » 
&-Semi- - 
dupiici mif ta eit. ? rfc _ — ■■_!. f -_ „-...—, . T - Q - , Q^Wt* 1 H-B-^-p- te. e Teporc r f ' » 

Pafchali mWZSZMZSIS. 

5a Misfa eit. te Mis fa eft al le lu ia SlJ -^—^ 11 ^ '~*~LL 

si ie lu ia. Itc Mfflk e#. 

Ib Miifij.«k$au5isSimplkibu*i 57* If-^g^i-" !". " = te Mis fa cft. 


InSMiiSs Ferialibu*. 


?s=^ ♦ *" =^z^:^:3?:s^i-~ «»s -*r e ne di ca mus. cfo nii no • In Misfis Sjpmiduplidbus, qi ,j — 

Bc ne di camus do 
In domi 

nicis Ad 
uentus. 
& Qua- 
drageiu nai no In M.sils Dcfunfleru»* jjgr B -5_s_._pi_- M :j cqui cfcan: in pa ce» %p, Tonus* j$ afperfionc Aqitf benedi&g qu^ fitin Dominicis infra 
Tempus Pafchale, Hebdomadatius ftans iatonat fe- 
quentem Autiphonam . 


»?^i_iziririipa? 


• yi di a qnam e gre di en tem ^ta^^lsS^^H^^ de tem plo a la tc re dcx- tro: Al le lu ia; & om tics ad i-B— jHHM ^^A rg_!B! quds per ue nit a [qua if ta 

ial uj fac ti funt, & di ccnt ::: ^-&z = - : F ::: ~Pr 3 " :::: 
IzSsesHcHSEeSteiD H te to !3 , al le la ia . 
"*-£ P Vicli Aquam 574 «3E*- B !-^ V . Cionft te mi ~ni domi no quo niam bo< 

fV - , „ - - Q _ 

I 1 I . —II ■ — !■»■ 


•-♦-■-■-♦■■ mi* quo nt atn in ff culum mi fe ri- 43 ^H-^^Sl,-,^ — ■'♦«♦H?^ 

■§: cor di a e tus, V. Glo ri a patri & _s 


-V 
fi li d , & fpi ri tu i fanc to, 
-.«-ds-»"^ ^. ■ ■■■ ■ ■ ■ Si cnt e rat in princi pi o, & nunc & 

::::—:::_£:: 

fcm pcr, & in fc cn la fc cu lo rnm 

\ — mJZ u ) 4 
A mcrj- 


57* Tonus Vidi Aquamu !z!:^« •-■-■-♦-■"■-♦-♦--■ : * „ -• flende nobis domi ne mife ti cqr, di am tuam al le lu ia. 
R -'"%falutaretuumdanobis , allelufa. 


|_Q . 

-■-♦■ 


5 Sspi v * *^oir»i ne exau di o ra ti onem meaou 
t clamor meus ad te veniat. 


l«M* v * >/ ominus vobif cum* 
t cumfpmtutuo. ..- remus^ Tonus Afperges , fj$ 

pratio hgsdicicur lirTono rtna. 

ORA|rro, 

I «audi nos domine fanfte pater ommpotens jterne De- 
us:& mitteredignerisfanftumangelutuum deccelis, 
qui cuttodiat: foueat : protcgat : uifitet.-atquedefen- 
datomneshabicantcsinhoc habitaculo. Per Chrifti 
dominumnoilrum. R . Amen. 

Ahofraua Penthecoftes Inclufiu^ » m omnibus DcrrJnf* . 
cis pr^te^Tempus Pafchale, Hebdomadarmsgenuri^ 
ams intonat , Afperges . 

*~r — j-y* ^a— — A i per ges me ~0 

do mine hy fo< 
5!sa^ilzp^SiatK r-¥» po, & munda bor: la ua bis me, 


& fu per niuem de al ba bor . M i fe re re me i De us, fe cun* 
du magni mi fc h cor di am u am. 

p p <w* Tonus Afpefges» 

.n ■ ■!.,. — — e 4-0. 
lo ri a patri, fc £ li o, & fpi- 

DCO 


fe cti la fx cu lo r6 a 


men. 


- S_U3%j£JL 
=v j ^ * — * — i ■ - " ■ ~ * «at cor di am tu am. 'TomisKvriel cyg 

ft £ t fatutare tiiu m v da nobit . v t fupra • 

Cu nt reli quff vt fupra > & cadcm quoquc Oratioae • ' 
Exaudi. 

In diehm ferialibus QuadrageGm* » & Aducntus , & '« 
dtcbusiti qwbustenemur ad leiuniuro , caatitur j£y- 
ne> vt hicia&a aimotanuif . ■— 
■ A Bi ■ ■■•II ■■■ 
l^l^gOTi» :•». 


-■- 

K y ri c c lc i fon . 

iJ-O _,. Q — ,„ -qfa K yri e e le i fon. 
•P O. 
S52^ C hrifte e le i foti. 4— — ■ — - -— ■' - 4—i r— • C hrifle e le i fen. s 

P P 2 To£u§ Kytk efeifoa. 
C hrifte e le i fon. c —■ ■ ♦. M k y ri c e le i fon. 
-(3 -4,, K y ri c e le i fon. j-.^^-SZbC^js^STi-b^^-jJj. K t n e e le i fon. S eqtrenslnuitatoriumdicitur trFenafecundai Domini- 
caFTcrtias Aduemus , vfque ad ^gilum Natiuitatk 
Pomini. 
a^— fc=± TT «■— 1 zSqp&s^ P rope eft iam do minus, V eni te a 
do re mu$. j?uw V eni tc. foh fo? Tomis Martyrologij» #84 

Qul mod**4 fcruccui: m Icg:ndo Marryrologt* 
Ia vig>lia Natiuitaris Domini • 

^rimo parcntur p!uuiale,TnccTum , 3duminarla,atque 
is cui contingit |tf artirologium rccirare quod fit ad pri- 
ma ante V. preciofa, acc»piat in Spcriftia pkuiale , dc- 
inde eat verfus Choru, euque feq uatur du o Accoliti 
cum luminaribu* altcr vcro cum incenfu , & quando 
erit l \ in medio chori fe tnclinet altari , poftca Clcro 
deindeinceafct libru ter,ficutinEuangelio,poft hec 
incipiat martirologiu in tono lc&ionis , jpvthic an- 
notatur fed aducrte quod verbum illud , in Bethleem, 
quod tibi occurret in fineillius capuis. debcs quatuor 
vocibus fuftollere, ita vt cum peruenerisad hec vcrba 
faftus homo , quinquc voces detccndas . 

O cta uo ka lcn das la nu a ri j :luna WSi (J cta ua. vel Decima. mm P— [ n Bethle em Iudc na fci tur cx Mari a Virgi nc faSus homo. i P P 3 %u Refponfum; Q,».» feqH^nfwf cantdndaruntm tono pasfienjs-rt patet 
nfermritxemplo • ■r *-^y^-f a ci ui tas do mi ni noftri le fu Chrifti f-— — fi — -— ' — — — — — fe cun dum car nenu 

Cjtera dicanturin tono le&ionis ab alto; illerero <j»i 

accepit pluuiaie, rcueitgturin fccriftia . 
& , s «b ue ni te fan&i de 1 
3CV 
oc cnr ri te an ge li 

.0 ... 0' 

do- ^^^^^^^' mi ni. ufci pi en tes a nimam c- 


ius, fte retcs e am ia conf- M&rmoturii 
m & i fpe tfu al tis fi mi. Chriftus qui 
d — 

A brahc an ge li de du- 

Q. fei *=*=a cac tc ^; K«pexitu « *ci pi cn tcs p EE 15 ^^ '0' 

c qui cm g tcr naai 


do na c i do m cc PP4 5*5 
«=$»9 Refjponsr* 
& lux }^er'pe tu a lu ce at 

»^ JT| .— ■ ■■< ]■" r— f— ' «■■■■ ■ ■■j TST i j >» ■'■<■■ ,■ ■ > ^. W J 

€ is. Hepetitur Ofte ren tes. 
\ dtfobus Cantoribu* # 
Kyti c e le i fon. 
CHORVS refpondet 

| . a. 
Chifte e le i fon. fe^^9EE "Ify « "C e le y fon. 

Oremus - 

$lcn intres in iudiciu cum feruo tuo, Vel fcrua tua Do- 
fnine : quia nullus apud te iuftificabitur homo : nifi per 
te omnium peccatorum ei tribu atur remisfio . non er. 
go eu eam quffumustuaiudicialis fententia pre- 
mat : quemvW quamtibi Yerafupplicatiofidci Chrt- 

man£ Mowuoirumi 584, 

tommenctat ; fed gratia tua Hli fuccuw ente mereatur 
euadere iudicium vltionis; qui ! quar dum viuerec 
infignittB, infignita eft fignaculo ian&a? TriQitati- 
lis qui viuis&regnas Deus in igcula feculorum • P-w. 


E — cs~. 
«.LhPij: ~~: tf «i La 7.a rum 


re fu fct taf- 

-O *w ti a monumen to fe ti dum. 

■.■■■■< 11 ■ — ■ fi mmmm m mm m #3± [rsBgbgggq ■ ^v u e i do mi ne dona re quicm f 
& lo cum in dul geo 
V. Q^ui venturus es 
~iP-m- B *9-+-S re vi uos & mor tu 01 • & £* cu« 
» c i do tni nc. c qui- P^s^^F r— ■ em ""ijlt aeter nara do na e- 
P VfcM±atp=S£*3fc±2:«' i do mi ne: & iux per pe tu a 

:G— Sr~ *%^^*- ± -^-^f*- 1 % lu S-ii-i ce at e 

^O i. Rc|e r nur. jjjKS rtf \C i do mi nc. 

yrie fol. j £3 . 

> u* cai omnia viuunt : & cui no pereunt moriedo cor- 
pora noftra, fed mutanturin mchus , te fuppliccs de- 
precamur ; vt fafcipwubeasanimamfarauiitui vel,fa- Mortuorum, yiS 

aiule; fcus # R pcr manu* fanQorura angelorfi dedu- 
ccndamin finu amici tui Abrahafpatriarchc^rcfufcita- 
dam qucinnouisfimo magm iudicij die ;&<jttid quid 
viciorum diabolo fallete corraxit, tu pius,8c mifcricors 
abluas indulgendo, pcrChnftumdominum noitru 
Amcn . 
R. D o mine quado ?e 
rls. iu di ca wmmmiia^m MiMMmi ■ ■ i ■ i i i i > ii i ■~ J "i*~n ~~** t *"t bi mc abfcon dam a vul ttt 


*i?S^^i:tbfe™:^:^ * rj tu *. W a pcc- Sjj*LSjjj| -4 — - — -» ca ui m mis, 11 v? ta 


mc a. ©mmiifa mc Refpons ^ .,587 ' 

J_^i -.,nii «w 1 ■mmi '■-■■ ■ 11 ■ t iii mmm 1 1 »»»><•-, lm m iH :_j_l.___ pa uef co, & ante te « ru bef- 

■~_i»___£_j__ 

__j_n___e__ 
co. du ve ne ris iu di ca re: no li -__w -^ugg-rij- - 

^^_^fc!z!^^^4p: 

me condemna re Sgfftf Repctitur. £_$ a pec 

e qu? em ca ui. 

__ 

1 i #> :• ■a __§!__a__^I_^. 

—- _____ — _,_.. na e i- do mine: 

M , 
5 ter na do- 
& lux perpe- fr-^S^—ai^^^^ tu a lu ce at e- unrutn ♦ 588 

i.Repetitur. Q ni a pcc ca ui. 
K*rle ekyfo» vt fuprafoh 
Oremus • 
9 acqugfumusdominehanccG feruo tuo defunfto, vel 
ferua tua defunc~U mifericordiam : vt fa&orum fuo« 
ruminpaenisnonrecipiatvicem: qui vel qug tuam in 
votis teuuit volutatem : vt ficut hic eum vel eam uera 
fides iuxit fideliu turmis r ita illic cum vel eam tua mi- 
feratio fociet agelicis choris • Per Chriftum dominum 
noftrum. h a men. 
K. N e re corde ris pec ca ta me« 
0. ;v,fi ve ne 
ris iu di ca re 1 e 

ix culum 
gncm.V.. U I Refoofi, 
mi ne De us 3j ff— pj BU MtmmmJ^ ■■■( - J ff m j ■ 

am, Ktpem«r. F) (i ve- 
ter n.im dora « i do mi- 
■j— - E-y-P 

ne: & lux pcr pe tu a lu. 


es ac e MomwruniV j^^ 1 j;o uro vc nc n$ . % yrie elrifoirs ^pra i fol . $t 3 rcmus £ bfolucquefumus domine animamfamulitui. ab 
omni vinculodcli&orum : vc in rcfurrccxionis gloria ? 
inter sSftosacele&osrefufcicatusrefpiret. Per Chrt* 
ftumdominumnoftrurut &t A men. 
i be ra me do mi nc dc 
mor te ter B3. m j ppfi di ■ ii la crc men da. £p£* 5^t Str-~ m ^Z M ■ , ■ i i r , M' M Z - --— - 

« » j »«. ^f ■■ » ■ "! — » > ■ .— >. ■ - ^ I^. M > WII N ■ 11 — .^. — ft^» nando c« li mo ue di sfic, & 

j lnfci , -* f — *— i nr . K g^ 1 — s* Ht-*~9t tcr ra . Du vc ne ris 

:$— ■- y a^^^fiSi-Bter- «g r **'■ " — * * iu di ca rc fx culum 


per i gne %=Mj2pcz^s M» f«fi—»i— » & ti remes faftus sii e go 

0* 

tneo: du di fcusft o ve- nc rit atque vcn tti ra i ra. R tkitft 

, fj„ —II — 31 ««:" ^^ 

Quando c€ li« ics il la di e$ *3c"^3ce=v ;tf— — Morcuorum. ggEgj§ggl^^ 


i re: ea la mi ta t:s & mi fc ri e: §MM tf:TO dFesmagna& a ma ra valde. R^petitur. £^ ;; fi ve ne ris. V K e qui- jjfc— cm £ terna dona e i do mine: ^y — i-g-o " & luxperpe tu a lu ce at e i. Repecitur. i^-j - 4 -^_" z-^=^ L i bc ra me do mi nc. 

O remus. 

.A b:Vu« qucfumus dorninenmimamfamuli tui v I fa- 
muljtug. N. vt defuncrus dcfunda fxculo tibi vi- 
tiat; & cjue pcr fragilitatem carnis humana couerfati- 
cne peccata comifu; tti vcnia mifcricordisiimc; pieta- 
tis atftcrge , Pcr Cbrjfhi domisui noiiru R . A men • jj£ Jn fcpelicndis 

Orio feroandus in iepcliendis Mortuis i 

|©let Romg, cottfanguineos dcffunftfi comitari vfque 
ad portam eius Ecclefia? , ad quam dcfFertur . fed no 
ingrediuntur Ecdefiam : cum dcffun&us ad Ecclefiara 
dehtus eft , Curatus cum fuaftola, & fuperpelicio tn~ 
tonat ft , S ubuenite , & deindc facit confesfionem fu- 
prapopulumanteportam Ecctefi$ genuflexum, fafta 
cofesfionc idem curatusafpergitiiiumaqua benedi&a, 
&imerim dum hecfiuntaSacerdotej Cantores profe- 
<juuntur . Refponfonu Subuenite ffquead verficulos : 
«jui a duobus Cantoribus cantantur cum fcquentibus. 
"R.efponibrjnm... £JL n .-ri n— ■ „.- „ P 

■' pbuc II? te ian 
te ianCti "fUBZ -,- , ~JL_ 

V» UlHIM^B WWM ■■ ■ ■llillji.i ■»■—■■■■■—— -.— ■ii»i "|1 ■■ oc cu ri te ange li do- 


5^^^^^ mi ni. Su fci pi cn tes animatn e 3eEesS?E~te= —":;:• lus , O ftc rentes e am m coni- ijgZa-lZpZ^^igil-^-»-^-! pcc tu al tis fi mi. Mortuis» 5j?4 

aj±±^flmJpg3E3r^ 

V 5 ufci pi an tc Chriftuscjm inuo» ^ri!:^^^^ 1 ^:^ ca uit te: & in fi nu A. brahe _1____ ~_§___* _* an gc li cle du 
_-♦-__, canc te. Repetitur. xx fci pi entes.? V, R e quiem 
5 ter nam dona c i do inine: 

6 lax perpe tu a lu cc ac 

=_- __—-- ■ Q — — K___K_____±__f i. Rcpemur» Offe rcntes. Q_ Q.z *9i Rcfpqh*. P oftheeSacerdo* d : cit in Tono ferialf hane Oratton?. 
on intres m xudiciuffi cum feruo tuo ,>1 - ferita tua , 
ddmine : quia nullus apud te iuftificabitur hbmo .• nifi 
j>er tc omnxum peccatorum ei tribuatur remisfio :noii 
crgo eum»vel eam, qujfumus tua iudicialis fententia 
premat;"quem ,vej quam, tibi vera fuplicatio fidei 
Chriftiang commendat : fcd gratia tua illi fuccurente 
mereatureuaderemdicium vltionis: qui c. quae, dum 
viueret infignitus , vel xnfignka , ell fignaculo fanftae 
Triniuus j qui viuis , & regnas Deus in faecula fsculo- 

Sacerdos poft tetok Orat iotiem intonat feqttcns Refpon* 
ibrium . & verficuii canimtur a Duobus Caiubnbus . 
R. L ibe ra me do mi ne dc mor- 1 ^heS^eeif 
.di sut, & ter ra. Du ve- >■— ». *m 
v lum per i gne. \ /~rcmesfa&ns sfi cgo 

Q. — I I, — ■* —| l —MN ■ \ I * ■ ■ — »■■— , M— 
. & ti me o: Du difcus fi o ve- 


sewsp ~B~ 

— ~jf — ii- ,,,, , ,i ne rit atque ven tu ra i ra. 
uan do cx li . i es il la di es 

- ''" ■C.iiwr r 
ie*tt 


i re: ca la mi ta tis & mi fe ri £. di cs magna & a iru xa valdc. etiiur. 797 RcfponV 
ne ris V, R «quiem 

_ — -^_«__U„___| — __*/* 3^-te V., :.£ teroa dona e i do mine: & fe y— -»_...*(>__ .-___0________ 

■I__3_§_a_.. ^«b^ 

'" luxpcrpe tu a lu ce at c i. Repetttur* ' I -i be ra me do ±2£ 

mi ne. Deinde Sacefdos cahtat fequens . -.0 _+ 

-_r_-r_r_f 1 -*-__r s_______wt_=_ 

; y ri _: e le \ fbrw CEbf its pralc^iti x ur MottuorJiri» 
hriflc e lc i fbn. 
XI " c e lci icn. Proeedente tempore Sacerdos «Kcle ; 


p a ter nofterj 7irecrctovfquead*nenos«rr^rimarpergit acjua 

benedichdefunftum exiu rimo tamen 

ter a dextris , pottea ter a finiitris , quod eria obieruat 

in inccnfando ;<j»ioties tamenad cruccmaccedirfeilii 

Wlinat , his peraftts alta voce dicic. 
' t ncnosindwcas in tenta u o ncm. $99 
1 


& M p t» mmmmtm ^rr^"^ V. A.porta in fe. ri. j R. Eruedomine. =y ~^t ■y. K equi efcat in pace. R. rfmen. V. Domi ne exau di o ra ti o ne meam, 

t elamor meus . 
-Q — '■■ „ ■»«■» — ~. V. Domlnus vo bifcura* R Eteufpiritutuo . fe^3 O remus • 

Orutio in T.ono Ferialu 

r cus cuius omnia viuunt .* & cui non pereunt moriendo 
corpora noftra , fed mutantur in melius , te fupplices 
deprecamur : vt fufcjpi iubeas animam fam.uli CUJl* 
Crniulf tua?» per manusfanftorum angelorumde- 
dmrenda-m infinttamicitui Abrahg patriarcha?, refufci- 
t3Ha'mqufelnnouisfimo magniiudicij die :&quid quid 
vitiorum diabolo fallente contraxit, tu piu$ , & miferi- Mortuoruml £©$ 

•ors abluas indulgendo . Pcr Chriftum dominum no- 
- ftrurn .♦ R ■ A men . 

ve-l 

Facqusfumus domine hmc cum feruo tuo defunfto » 
vc] feruatuadefuncta, mifericordia : vtfa&orum fuo* 
ruminpgnisnonrecipiant vicem: qui, quae » tua 
inuotistenuitYoluntacem;vtficuthiceum, eam, 
verafidesiunxitfldeliu turmis: itailliceum, tara 
twa miferaciofociecan&elicischoris. Pcr chrifium d©- 
minumnoftrum. R* > k men, Q .0- — -Q-. 3 V. Rcquiem x terna do na « i domine. 
R* Et lux perpctua . 

A duoby$ Cantoribus dicltur. -w_Q_ jjgg^g^ V, Requi c fcat in pa ce K- fl aien. Cbor-is £an£gt fecj cinhonast tliim fcpg 

C—t- 
n pa ra difum Je &w clt te sn ge li: iu tuo aduen tu fu ici pianc tc mar tyres. ' / tfoi 
& per <?u canc tc in ci wi ta te fan ftam Hie ^i:jEEi£f:?*:i:i9 ru fuem. . A-^ph. C.fi?*** *» g e 1° rum * te fu fci pi at, & cu h za ro quon- v dam paupe re se terna ha be as re quiem. Sacerdes intonat . I z3: ■a- E go fum PfahtiHj Canroret prfdnunt. Bfnediftus. 

|_Q — - Q— , . — — Q— — . a -|-— — t 

»-« -■- ■-4 ■ • ■ ■ ■ - ♦ T- 1 -t-jh^ P ^> cne didas domi nus Deus Ifra elj quia 


Mortuorum. 
~_Q- tfoa 
vi fi taaic &,fc cit rcdempti oncm plebis fu*. Repecitur Ancipho&a E£© furo a Cantoribuf ;l- 


3fflE ■-♦-■ 

£ go fum re furre fti o , & vi ta : 

iP:ziZiZi=iiz;zr: 
Aotipb ■ 74 ■■ ■■ T-n— qui crc dit in me e ti 2m fi 

iZ^ZiJZ^ZJT € ♦^ mor tu us fu e rk vi uet , 

Hp~» — -p« — •■ ; ■ " ■ — ^H-^pCV' 

& om nis qui vi uit & credit in me 

-0 
— -— 4 ! ^EEE aon mo ri r c tur iu se cemumt v& 66$ Toni 'Glariaf um Refpon. 

ftunc Sacerdos dicit Paternofter. vt fupra, & interitn 
iafpergit defrunftum aquabencdiAa, & poftjfequitur 
] altavoce&ne nos. 

V. A port2 inferi R . E ruc . 

V. R equiefcat in pace • R . A rnen . 

V. D omine exaudi orationem meam . R . Et clarnou 

■•• • ' 

V. D ominus vooifeum . R > Et cum fpiritu . 
remus. Oracio. 

1 j^bfoluequefumus domjne anirnam famulitui.. velfo* 
mule tuas . vc defuncttus vel defun&a faeculo tibi vi- 
uat : & queper fragilitatem carnishumana conuerfa- 
tione peccata commific : tu venia mifericordisfimae j>ie- 
tatis abfterge. P Chriftum dominum noftrum. R • 

^ Amcn. 
"'V, ! equiem aerernatn dona ei domine R. E tlux. 

< A duo&us Cantaribus 

V. ]R equiefcat in pace . R . A me . 
Sacerdo* dic t i\fo mi*Ji voee "» fi^Hans* dtffunfiEum 'fi&no 
Ciucis , Anirna,eius, & omnium fidelium deffuftcruni 
per mifericordiam Dei requiefcant in pace • R . Ame • 

- '''-Toni-K- — --■_ 

Cumfcutique Glcrnae occurrcnttsinterftdppnfbriaTer* 
tieleftionisNo&ur^oramJMatutini per Annum 

Prlmus 

Tonus, . KttH =-=■— fc-H— H BT- G lo " a pa tri & fi Ii o , & fpi ri tu i fau &o. 
k \4 

Matutini. #04 5fcS^^SteS :. SecGdus 
Tonua. <_ lo ri a pa tri & fi li o, 

fei^_^d___SJfS 

& fpi ri tu i fan 60. _ " f "" i-l)l ' *' ' ■— IU ___i ■" «•■ _■!■ ■Hiili 1 1 1 1 IH *V Tertiuc 
T-onus. G lori a 

s — n — pa tri & fi li o, 

. _ jb___s_gi ^a_BqtF| : & fpi ri tu i fan £0. 
— O g ^g^EgS^gjj ■"t~'_v Quartus G lori a 

■CU pa tri & fi li o, -,!-. M mm — hi -■■■..■■_■—» — •— — • — — - — 

j|___E±___ai___ & fpi ri tu i fan &o. _~______?^_t |Quinttt_ 

.Tonns. vj lori a pa tri & fi li o» Wr/ 591 Tonu§. X 
& foi ri tu. i fan do 


lonus GTo ri a P a txi & 

rl_________=|__ - St*tiu«. is— ■ — =-=_?_»! m -V li o. & fpi ri ^sr^m z^=== $— -, tu s fan do. 
::::::!:!!§:! : 5i:^_^ Glofi __ pa tri & fi ii- 

Tonus 4_~______, — h ; — Q_-«_____. — __P 

S-pU- «y — ■ tnus. 
*-4-fct_i- 

__■ i iimi BS «_■» 3-^ & fpi ri ta i 
»' Tf £us &:>. fe Benedic. PcuitificalisT _ — a — Tonut. i~K- *< i. - -- 

!p^-i .__—_§"§ 

-' lo ri^ a . pa tri 

& fi li o , & fpi ri 

U TKr V~1t~ r ~ 

. 4 j__ _(5___!%__y_ h _^D._. [L ca i £m ao. T O N V S Bcnedi&ionis PottUkalis. . I -■-■-_-£-« _Q- r _.(3_Q_ r— ■ r ~ Ex hoc . it nomc domi ni be nc di&um. —A- tt .__p — _. — ■ — $ | | ■■ 1 — ! u__0-— _■ A diu to ri um nollrnm, in ro .ni ne 

Jj— 6- — ft-+ ___ o ,,_ ~f-Q ~&~; ♦-■- 

do mi rii %L Qw 

fccit ^-BH3-~4~^ &e ne dk,t uoc omni po tesdeus, |> ater, & fi li us, 

Jd-;-- — O (5-^-j.i. - — 

, 3_ a _ B -+_ aHH __ J. 

■" - - - — a 4rz!zzz 

8l Si piritus fan&us. R, 4 men* 

[; cncdi£his|j cus; enedi&ay irgp aria^ 
- cnedivl poftoli etrus,& aulus» 
in fgcula fgculorum. ^men* 

F I N I S, 

R O M JE 

ExcudebatFrancifcusCoattinus. x>8p. . L Sl 


' * \ / H I 


*